TRV:03215

ID TRV:03215
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Kompatibilitetsstudie: Kraftsystemet skal iht. ENE TSI punkt 4.2.8 på en tilfredsstillende måte tillate samspill mellom kraftsystemkomponentene uten at bl.a. problemer som beskrevet i NEK EN 50388-1:2022 avsnitt 10 oppstår.
  1. Utførelse: Det skal gjennomføres en kompatibilitetsstudie iht. beste praksis beskrevet i NEK EN 50388-1:2022 punkt 10.3 ved relevant nybygging og endringer av jernbaneinfrastrukturen.
  2. Unntak (til 1): Studien kan avbrytes i steg 1 som beskrevet i NEK EN 50388-1:2022 punkt 10.3.
  3. Utførelse: Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem/Vedlegg/Kompatibilitetsstudie steg 1-7 (Informativt) kan brukes som utgangspunkt, men bør tilpasses endringen av jernbaneinfrastrukturen som skal vurderes.
  4. Utførelse: En god praksis kan være å dele kompatibilitetsstudien i to deler:
    1. Del 1 som utføres (internt i Bane NOR) som en del av risikovurderingene allerede på hovedplannivå og som gir input til tekniske spesifikasjoner og tilpasning og eventuell oppdatering av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem/Vedlegg/Kompatibilitetsstudie steg 1-7 (Informativt) og
    2. Del 2 som gjennomføres (sammen med leverandør) etter at teknisk løsning er valgt og som gir input til endelig design av anlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre teknisk forenelighet mellom strømforsyning og rullende materiell.

Sikre at komponenter ikke ødelegges på grunn av overspenninger.

Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 774, 546 2012 Endringsartikkel 499, 546 2024 Endringsartikkel 3947
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID255, EH-027288-000 ID83, ENE TSI 4.2.8
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon
Nyttige lenker Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2021-01

ENE TSI stiller krav om at delsystemene energi og rullende materiell skal være teknisk forenelige, også ved innføring av nye elementer eller endringer i eksisterende anleggsmasse. Beste internasjonale praksis for å sannsynliggjøre teknisk forenlighet er ved en gjennomføring av en kompatibilitetsstudie iht. NEK EN 50388-1:2022 punkt 10. En slik bred og systematisk tilnærming er spesielt viktig ved introduksjon av ny teknologi og nye tekniske løsninger hvor en tidlig i prosessen kartlegger mulige og ukjente konsekvenser ved endringen på en risikobasert måte. I steg 7 i kompatibilitetsprosessen skal det settes akseptansekriterier for det nye elementet. Disse kriteriene er tatt inn som krav i Teknisk regelverk så langt de er kjent og kan oppgis uavhengig av teknologi eller teknisk løsning for det nye elementet. Påregnelig harmonisk belastning er gitt i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Dimensjonering/Påregnelige påkjenninger.

Kravene gjelder for normal drift og de unormale driftsituasjoner som kraftsystemet skal håndtere. Det vil også si for de driftsmodi av kraftsystemet som planlegges, både for seksjonering av nettet og ulike modi for aktive komponenter (eks. strømbegrensning, utfall etc.).

En slik kompatibilitetsstudie er spesielt viktig å utføre ved planlegging og etablering av hensettingsområder (depoter) hvor hensatte kjøretøy skal forsynes via strømavtaker fra kontaktledningen. Selv om effektforbruket til hensatte kjøretøy er lavt i forhold til installert ytelse i kjøretøyene, bidrar kjøretøyenes nettstrømrettere med harmoniske og dynamiske egenskaper tilsvarende sin installerte ytelse. Samtidig er ofte overføringsimpedansen til hensettingsområdet høy på grunn av frakopling av forsyningslinjer for vedlikehold mm. Nettstrømrettere som diodelikeretter er mindre kritiske.

ENE TSI punkt 6.2.4.4 kan gi inntrykk av at kompatibilitetsstudien kun skal utføres for statiske omformere. Merk at dette punktet kun er en spesifikasjon av hva teknisk kontrollorgan skal vurdere. TSIens krav i 4.2.8 gjelder fremdeles for hele kraftsystemet for øvrig. Derfor gjelder følgende presisering: