546 2012 Endringsartikkel 499

1 Endringsinformasjon

EndringsID 499
Forslagsdato 2012-12-19 12:48:23
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546
Kapittel 4 og 5
Avsnitt
Forslagstekst Gjelder også "547 Banestrømforsyning - Bygging" samme kapittelnummer.

Foreslår å implementere foreslåtte endringer etter total gjennomgang av teknisk regelverk for banestrømforsyning prosjektering og bygging kapittler for generelle tekniske krav og kraftsystem.

Referansedokumenter Forslag Prosjektering og bygging Generelle tekniske krav.pdf

Forslag Prosjektering og bygging Kraftsystem.pdf


2 Beskrivelse av endringen

Forslag til nye regelverkskapitler finnes som referansedokumenter i tabellen over.

2.1 Overordnet

Arbeidsgruppene har gjennomgått to regelverkskapitler “generelle tekniske krav” og “kraftsystem”. Nedenfor gir vi en kort presentasjon av arbeidet samt hvordan høringen vil foregå.

Hensikten med banestrømforsyningen er å sikre elektrisk effekt til togfremføring. De overordnede kravene til banestrømforsyningen som system (kraftsystem) og de generelle tekniske kravene til stasjonsanleggene er totalgjennomgått mtp. prosjektering og bygging med følgende store endringer:

 • Regelverksbøkene for “prosjektering” og “bygging” er slått sammen til én bok “prosjektering og bygging” for å forenkle regelverket, legge til rette for totalentrepriser og fokusere på de tekniske funksjonskravene.
 • Godkjenningsordningen for tekniske systemer og komponenter er for banestrømforsyningsanleggene er tatt bort for å legge til rette for effektiv og ansvarlig prosjektgjennomføring samt totalentrepriser. Den eksisterende ordningen for dette fagområdet hadde ingen reell funksjon og dekkes av andre styrende dokumenter.
 • Regelverket er rendyrket med tanke på Jernbaneverkets egne krav ved prosjektering og bygging av banestrømforsyningsanlegg. Myndighetskrav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens jernbanetilsyn er omfattende og gjelder uansett.
 • Energiforsyningskapittelet som tidligere var det største kapittelet er nå delt opp i tre mindre kapitler. Kraftsystemkapittelet sendes på høring nå mens arbeid på de to resterende kapitlene gjenstår.

2.2 Behandlede endringsforslag

Følgende mottatte endringsforslag er behandlet som en del av regelverksgjennomgangen:

Endringsforslags ID Beskrivelse Status
2 Temperaturområde Anbefalt og implementert i forslaget
66 Om aktiv bruk av EN50125-2 Anbefalt og implementert i forslaget
92 Fjerne krav om godkjenning av tekniske systemer og komponenter Anbefalt og implementert i forslaget
101 Om THDi for koblingsanlegg Anbefalt og implementert i forslaget

2.3 Endringslogg

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Banestrømforsyning/Prosjektering/Generelle tekniske krav Erstattes av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav 546 2012 Endringsartikkel 499
Banestrømforsyning/Prosjektering/Generelle tekniske krav/Relevante normer og standarder (vedlegg a) Erstattes av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Nasjonale og internasjonale standarder regelverket baseres på (Informativt) 546 2012 Endringsartikkel 499
Banestrømforsyning/Prosjektering/Generelle tekniske krav/Tekniske spesifikasjoner for banestrømforsyning (vedlegg b) Fjernes 546 2012 Endringsartikkel 499
tekniske krav/Godkjente systemer og komponenter (vedlegg c) Fjernes 546 2012 Endringsartikkel 499
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt) Nytt vedlegg 546 2012 Endringsartikkel 499
Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Sporbarhet for systemer og komponenter Erstattes av Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Sporbarhet for systemer og komponenter (Normativt) 546 2012 Endringsartikkel 499
Banestrømforsyning/Bygging/Generelle tekniske krav Erstattes av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav 546 2012 Endringsartikkel 499
Deler av Banestrømforsyning/Prosjektering/Energiforsyning om:
 • Generelle krav til energiforsyningen
 • Stabilitet 1-fasesiden
 • Samkjøring
 • Uteffekt som funksjon av klimatiske forhold
 • Generelle krav til bygg
 • Jording
 • Målinger og måleutstyr
Erstattes av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem, Felles elektro/Prosjektering og bygging, Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav eller slettes 546 2012 Endringsartikkel 499
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem/Vedlegg/Kompatibilitetsstudie steg 1-7 (Informativt) Nytt vedlegg 546 2012 Endringsartikkel 499
Banestrømforsyning/Bygging/Energiforsyning om:
 • Generelt
 • Fremdrift
 • Byggtekniske
Fjernet eller erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Robusthet 546 2012 Endringsartikkel 499

2.4 Endringer etter høring

Følgende kravendringer er utført etter at regelverkskapitlene ble sendt på høring, i hovedsak basert på høringskommentarer:

("GK" = kapittel "Generelle tekniske krav" og "KS" = kapittel "Kraftsystem")

 • GK 2.2 b) FDV-dokumentasjon: fjernet om FDV, sendt inn som forslag til 501 og delvis dekket av styrende dokument
 • GK 4 a) Total målefeil (internt): presisert for interne målere
 • GK 4 b) Total målefeil (eksternt): nytt krav for eksterne målere
 • GK vedlegg 4.1.1 Fremtidig endring:Endret fra bør til skal og spesifikke krav for tavler og føringsveier
 • KS 3.4 a) n-1: Definert Oslo-området og lagt til unntak for sjeldne utfall
 • KS 4.1 a) Generell kvalitet: Tatt bort “i hele anleggets tek øk levetid", presiert at ruteplan er fremtidig
 • KS 4.2 e) Effektretning: Erstattet unntak mtp. kapasitiv effekt med lærebokstekst
 • KS 4.2 f) Kortslutningsstrøm: Fjernet anbefaling om dimensjonering av maks tillatt kortslutningsstrøm i TSI ENE
 • KS 4.2 g) THDi: Presisert tallverdi inntil videre og beskrevet like harmoniske på grunn av likestrømmer
 • KS 4.2 h) THDu: Presisert tallverdi inntil videre
 • KS 4.2 k) Likestrøm: Ny opplysning om påregnelig likestrøm
 • KS 4.2 l) Innkoblingsstrøm: Ny opplysning om påregnelig innkoblingsstrøm

3 Vurdering av endringen

Hvert enkelt krav, både i eksisterende regelverk, innkomne endringsforslag og krav fremkommet i analysemøtene er vurdert ut fra parameterne under. Vurderingen er dokumentert i analyseskjemaet dokument 201101543-25. Feltene nedenfor fylles derfor ikke ut.

3.1 R - pålitelighet

N/A

3.2 A - tilgjengelighet

N/A

3.3 M - vedlikeholdbarhet

N/A

3.4 S - sikkerhet

N/A

3.5 L - levetid

N/A

3.6 K - kapasitet

N/A

3.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

 • Analyserapport kraftsystem: 201101543-25
 • Analyseskjema kraftsystem og generelle tekniske krav: 201101543-25 (vedlegg)
 • Høringskommentarer med utsvaring: 201101543-24

3.8 Høringskommentarer

Arbeidsgruppene har bestått av representanter fra Bane Teknikk, Bane Energi, Plan og Teknologi.

De foreslåtte kapitlene har vært til høring internt i Jernbaneverket, både formelt og uformelt, samt til uformell kommentering hos Trafikkverket. Høringskommentarer og behandling av disse er oppsummert i dokument 201101543-24. Nedenfor en kort oppsummering av tilbakemeldingene:

3.8.1 Formell høring

 • T – ingen tilbakemelding
 • U – ingen tilbakemelding
 • B – ingen tilbakemelding
 • P – 1 kommentar
 • S – ingen kommentarer

3.8.2 Uformell høring

 • BE – ingen tilbakemelding
 • BT – ingen tilbakemelding
 • BV – ingen tilbakemelding
 • Sakkynding driftsleder BØ – ingen tilbakemelding
 • UPJE – ingen kommentarer
 • ETR – ingen tilbakemelding
 • ET – ingen tilbakemelding
 • ETE – flere kommentarer
 • TrV – 1 kommentar

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales. --Steinar Danielsen 20. des 2012 kl. 12:43 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK

5.2 Utbygging

OK

5.3 Bane

OK

5.4 Teknologi

OK

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres