Teknisk regelverk:Årsrapport 2013

1 Regelverksarbeid

1.1 Organisering av arbeidet

Arbeidet med teknisk regelverk er organisert som et internt prosjekt i Teknologistaben, hvor seksjonsleder for Regelverk & Spesifikasjoner er prosjekteier og ansvarlig utgiver av Teknisk regelverk. Det er oppnevnt fagansvarlige som har ansvar for det faglige arbeidet med sin respektive fagdel av regelverket. Arbeidet koordineres av Regelverkskoordinator Teknisk regelverk. Drift og vedlikehold av den tekniske plattformen til Teknisk regelverk administreres av Systemansvarlig Teknisk regelverk.

1.1.1 Teknisk regelverk organisasjon 2013

Prosjekteier: Christopher Schive

Fagområde Fagansvarlig
Felles elektro Per Klepsland
Skilt Helen Helland
Overbygning Frode Teigen
Underbygning Margareta Viklund
Tunneler Trine Bye Sagen
Bruer Arne Vik
Kontaktledning Bjørn Ivar Olsen
Lavspenning Per Klepsland
Banestrømforsyning Steinar Danielsen
Signal Ronald Hortman
Tele Tønnes Tønnesen
Rullende materiell Bjørn Ukkestad


Regelverkskoordinator: Helén Helland


Systemansvarlig: Stanislav Pika

1.2 Møter

I 2013 er det avholdt 7 møter.

1.3 Viktige aktiviteter i 2013

1.3.1 Felles Elektro

Det har vært mange småendringer i 2013. Av litt større revisjoner er:

  • revisjon av kapittel om elektrotekniske rom
  • nytt avsnitt om alternativt materiell ved kobbertyverier

1.3.2 Skilt

Nytt skilt for merking av koblingsanlegg med 1730 V forsyning gjort gjeldende pr. 25.1.2014. Se: Endringslogg Skilt/Plassering av skilt langs sporet. I tillegg til dette er det gjort en del presiseringer og feilrettinger.

1.3.3 Underbygning

I Prosjektering og bygging er det gjort følgende endringer:

  • Krav til snøoverbygg er flyttet til Tunneler.
  • Nytt krav til dokumentasjon av trykkstyrke ved bruk av skumglass og lettklinker i hovedspor.
  • Endring av krav for bruk av EPS (cellplast).
  • Nytt krav til dokumentasjon av geoteknisk prosjektering.
  • Endrede krav for rekkverk for å harmonisere med Statens Vegvesen sine krav.

1.3.4 Tunneler

Det er gjennomført 3 endringer i Prosjektering og bygging:

  • Kapitlet for Vann- og frostsikring er gjennomgått i samarbeid med SINTEF. Funksjonskrav i kapitlet er tydeliggjort, og spesifikke krav til f.eks. membraner, filtduk, festemateriell osv. er beskrevet i en generell teknisk spesifikasjon for vann- og frostsikring.
  • Krav til Ras- og snøoverbygg er flyttet fra Underbygning til Tunneler. Dette i henhold til anbefaling i rapport: Nytte-/kostvurdering av brannsikring i snøoverbygg.
  • Nytt krav vedr. vurdering av profilutvidelse for kortere tunneler

For Vedlikehold er det gjennomført 1 endring:

  • Nye krav til dryppsikring i frostsone. Angivelse av maks størrelse på felt og avstand mellom felt.

1.3.5 Bruer

Det er ikke gjort noen vesentlige endringer i regelverk for bruer i 2013.

1.3.6 Overbygning

I 2013 ble i alt 28 kravendringer i Overbygning/Prosjektering, 3 kravendringer i Overbygning/Bygging og 2 kravendringer i Overbygning/Vedlikehold utført gjennom utgavene 27.08.2013 og 25.01.2014 av Teknisk regelverk.

Etter en gjennomgang av Prosjektering/Sporets trasé ble flere viktige endringer foretatt i dette kapittelet i 2013, mellom annet:

  • grenseverdi for manglende overhøyde økt ved å fjerne skillet mellom "minste krav" og "normale krav"
  • tilføyd krav til absolutt stigning/fall
  • Det ble åpnet for å tillate sammenfall mellom vertikalkurve og overgangskurve der vertikalkurveradius er 10.000 meter eller større

I Prosjektering/Planoverganger ble det tilføyd et vedlegg som viser hvilke planovergangsløsninger som kan anvendes, og i Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner ble krav til minimum kurveradius i spor mot plattform harmonisert med tekst i Jernbaneinfrastrukturforskriften, samt at det ble tilføyd krav om 2% fall fra spor på plattformer.

I Vedlikehold/Skjøter ble driftskrav til elektrisk motstand over isolerte skjøter redusert fra 10 kΩ til 1kΩ.

1.3.7 Kontaktledning

Der er lagt inn 18 nye kravendringer og 11 presiseringer i boka Prosjektering, en ny kravendring og fem presiseringer i boka Bygging. De fleste av disse endringene er i forbindelse med autotransformatorsystem. Se endringslogger.

1.3.8 Lavspenning

Vesentlige endringer i 2013:

  • Nytt kapittel: Forsyning_med_22_kV_(11_kV)
  • Krav til skille mellom høyspenninginstallasjon og lavspenningsinstallasjon i togvarmeanlegg

Ellers noen få mindre oppdateringer.

1.3.9 Banestrømforsyning

Hovedarbeidet i 2013 har vært andre del av en større gjennomgang av regelverket. To kapitler, Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner og Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern, er er arbeidet med i egne arbeidsgrupper. Matestasjonskapittelet ble utgitt januar 2014. Vernkapittelet er satt litt på vent for å koorinere med en Cenelecstandard som er under utarbeidelse for temaet. Det har også vært noen oppdateringer i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav og Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem som resultat av arbeidsgruppenes arbeid.

Mer detaljer om endringene finnes i Endringslogg Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging.

1.3.10 Signal

Endringer regelverket i perioden har stort sett vært retting av feil. Det er noen endringer i krav i regelverk for prosjektering, i forbindelse med utførelse og funksjon for veisikringsanlegg. I regelverk for bygging er regler for bruk av balisedeksler tatt inn. I regelverk for kontroll er det tatt innregler for kontroll av sikringsanlegg NSB-78 og NSB-84.

1.3.11 Tele

Som et eget prosjekt i Bane Nett er det foretatt en større gjennomgang av Teknisk regelverk for fagområde Tele. Innholdet i ny versjon, datert 27.august 2013, er imidlertid ikke overensstemmende med den mal for Teknisk regelverk som er gjeldende når det gjelder struktur og kravformulering, dessuten er innholdet også beheftet med en del faktiske feil. En kvalitetssikring av innholdet i regelverket for fagområdet pågår.

1.3.12 Rullende Materiell

Bok 590 er omstrukturert til nytt kapittelinndelinndeling. Denne er den samme som inndeling i vedlegg Kjøretøyforskriften (Og kryssakseptanseliste fra ERA (European Railway Agency)). Ellers enkelte mindre justeringer etter innspill.

2 Endringer i Teknisk regelverk 2013

2.1 Behandling av endringer

Endringer i Teknisk regelverk behandles i henhold til Instruks for endring av Teknisk regelverk.

Endringer godkjennes av et godkjenningsråd som består av dedikerte personer fra Teknologi, Utbygging, Bane og Trafikk og marked.


Godkjenningsrådet i 2013 består av:

Seksjonsleder Regelverk & Spesifikasjoner: Christopher Schive

Seksjonsleder Baneteknikk: Trond Børsting

Seksjonsleder Elkraft: Tore Telstad

Enhetsleder Signal: Atle Gundersen

Enhetsleder Rullende Materiell: Bjørn Ukkestad

Utbygging: Finn Holom

Bane: Jens Melsom

Trafikk og marked: Erik Borgersen

2.2 Forslag til endringer

Gjennom forslagsapplikasjonen er det mottat 256 forslag til endring av Teknisk regelverk hvorav 202 er behandlet. Forslagene som er behandlet fordeler seg slik:

Bok Behandlede forslag Endringer/nye krav Feilretting/presiseringer Forkastede forslag
Felles bestemmelser 9 2 7 2
Felles elektro 32 15 17 4
Skilt 9 2 7 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 11 7 4 3
Underbygning/Vedlikehold 0 0 0 0
Tunneler/Prosjektering og bygging 8 4 4 0
Tunneler/Vedlikehold 1 1 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 5 1 4 0
Bruer/Vedlikehold 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 34 21 13 4
Overbygning/Bygging 5 5 0 2
Overbygning/Vedlikehold 7 3 4 3
Kontaktledning/Prosjektering 29 19 15 4
Kontaktledning/Bygging 5 1 4 0
Kontaktledning/Vedlikehold 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 3 3 0 0
Lavspenning og 22 kV/Bygging 0 0 0 0
Lavspenning/Vedlikehold 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging 2 2 0 0
Banestrømforsyning/Vedlikehold 0 0 0 0
Signal/Prosjektering 23 13 10 11
Signal/Bygging 4 0 4 0
Signal/Vedlikehold 5 2 3 2
Signal/Kontroll 3 0 3 1
Tele/Prosjektering og bygging 8 8 0 0
Tele/Vedlikehold 0 0 0 0
Rolling stock/Supplementary information and regulations 2 1 1 2
Totalt 202 111 91 39

Kolonnen "Forkastede forslag" inneholder også forslag som er sendt tilbake til forslagsstiller med anmodning om mer informasjon/dokumentasjon.


2.2.1 Hvor kommer forslagene fra

Tabellen under gir en oversikt over hvem som har sendt inn forslag til endring av Teknisk regelverk.

Bok Interne forslag fra Teknologistaben Forslag fra andre i Jernbaneverket Forslag fra eksterne konsulenter/entrepenører Pålegg fra SJT Endring av lov/forskrift Endring som følge av ny teknologi/utstyr
Felles bestemmelser 6 5 0 0 0 0
Felles elektro 32 3 1 0 0 0
Skilt 9 1 2 0 0 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 10 2 2 0 0 0
Underbygning/Vedlikehold 0 0 0 0 0 0
Tunneler/Prosjektering og bygging 8 2 0 0 0 0
Tunneler/Vedlikehold 1 0 0 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 2 1 2 0 0 0
Bruer/Vedlikehold 1 0 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 23 14 1 0 0 0
Overbygning/Bygging 2 3 1 0 0 0
Overbygning/Vedlikehold 8 3 0 0 0 0
Kontaktledning/Prosjektering 33 4 0 0 0 0
Kontaktledning/Bygging 6 0 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 2 1 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging 2 0 0 0 0 0
Signal/Prosjektering 17 10 7 0 0 2
Signal/Bygging 4 2 0 0 0 0
Signal/Vedlikehold 4 7 0 0 0 0
Signal/Kontroll 0 4 0 0 0 0
Tele/Prosjektering og bygging 8 0 0 0 0 0
Rolling stock/Supplementary information and regulations 1 1 0 0 0 0
Totalt 179 63 16 0 3 2

3 Dispensasjoner fra krav i teknisk regelverk

3.1 Behandling av dispensasjonssøknader

Dispensasjonssøknader behandles i henhold til Instruks for søknad og behandling av dispensasjon fra Teknisk regelverk Dispensasjonssøknader behandles gjennom Applikasjon for dispensasjonssøknader

3.2 Dispensasjonssøknader i 2013

I 2013 er det behandlet 162 dispensasjonssøknader. Dette er en nedgang i antall søknader på 14 %. Noe av årsaken til denne nedgangen er at vi bruker tallene aktivt til å forbedre kravene i regelverket. Tabellen under gir oversikt over antall søknader fordelt på de ulike delene av Teknisk regelverk.

Bok Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Felles bestemmelser 3 1 0 2
Felles elektro 9 2 0 7
Skilt 2 0 0 2
Underbygning/Prosjektering og bygging 19 11 4 4
Underbygning/Vedlikehold 1 0 1 0
Tunneler/Prosjektering og bygging 4 0 1 3
Tunneler/Vedlikehold 0 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 3 2 0 1
Bruer/Vedlikehold 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 48 22 5 21
Overbygning/Bygging 6 4 1 1
Overbygning/Vedlikehold 3 1 0 3
Kontaktledning/Prosjektering 7 5 1 1
Kontaktledning/Bygging 2 2 0 0
Kontaktledning/Vedlikehold 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Bygging 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging 4 4 0 0
Banestrømforsyning/Vedlikehold 0 0 0 0
Signal/Prosjektering 39 26 1 12
Signal/Bygging 0 0 0 0
Signal/Vedlikehold 0 0 0 0
Signal/Kontroll 0 0 0 0
Tele/Prosjektering og bygging 3 1 1 1
Tele/Vedlikehold 0 0 0 0
Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper 0 0 0 0
Totalt 118 85 11 22

Med returnert menes søknader som er returnert enten fordi søknad ikke var nødvendig, eller fordi søknad manglet vesentlige opplysninger og disse ennå ikke er fremskaffet.

DS2013.png

3.3 Krav det ofte søkes om dispensasjon fra

Noen krav i Teknisk regelverk blir det søkt om dispensasjon fra gjentatte ganger. Det er søkt om dispensasjon 4 eller flere ganger fra 3 krav i Teknisk regelverk. Tabellen under viser hvilke 3 regelverkskrav det oftest er søkt dispensasjon fra i 2013.

Krav Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner - Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant 11 2 1 8
Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner - Spor mot plattformer (radius min 2000 meter) 13 3 0 10
Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Sikkerhetssone 5 3 1 1

3.3.1 Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformhøyde

Det har vært stor aktivitet knyttet til plattformforlengelser i 2013. Det søkes i en del tilfeller om å bygge lav (550 mm) plattformhøyde. Dispensasjoner som er innvilget for å bygge lav plattformhøyde er to plattformer på Rørosbanen der øvrige nye plattformer er bygget i denne høyden.

3.3.2 Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner - Spor mot plattformer (radius min 2000 meter)

Det har vært stor aktivitet knyttet til plattformforlengelser i 2013. Mange av disse plattformene befinner seg i spor som ligger i kurve omgitt av mye bebyggelse og annen infrastruktur. Oppfyllelse av dette kravet medfører derfor ofte enorme kostnader i form av sanering/fytting av bygninger og konstruksjoner.

Fra 2014 er kravet om minste kurveradius for spor mot plattform endret slik at R>2000 meter bare blir gjeldende for nye plattformer. Denne endringen gjenspeiler teksten i Jernbaneinfrastrukturforskriften og den senere tids praksis fra SJT. Denne endringen vil trolig medføre en stor reduksjon i antall dispensasjonssøknader fra dette kravet.

3.3.3 Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Sikkerhetssone

Det har vært stor aktivitet knyttet til plattformforlengelser i 2013. Det er innvilget 3 dispensasjoner fra dette kravet med ulik årsak. En midlertidig dispensasjon pga. at kulde og snødekke forhindret markering av sikkerhetssonen, en dispensasjon for å anvende 3 mm taktilt dekke i stedet for 5 mm, og en dispensasjon for en mast som er marginalt nærmere sikkerhetssonen enn hva kravet tillater.


4 Forbedringsorienterte kvalitetskontroller

For å kontrollere etterlevelse av teknisk regelverk, og få tilbakemeldinger om hvordan krav oppfattes, er det i 2013 gjennomført to forbedringsorienterte kvalitetskontroller. Tabellen under viser hvilke revisjoner som er gjennomført i 2013.

Prosjekt/Bane Tema / del av regelverk Rapport
Bane Energi Drift og prosjektet Fjernkontroll Elkraft (FJEL) Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging Overordnet om fjernstyring Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2013-01
Stor-Oslo/Høvik stasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler og Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2013-02