510 2017 Endringsartikkel 1640

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1640
Forslagsdato 13.01.2017
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 6 Jording og utjevning
Avsnitt 5 Robusthet
Forslagstekst Med endringsforslag #1635 om dimensjonering av forbindelser håndteres ikke krav om avstand mellom forbindelsene. Vedlagte dokument oppsummerer:

- eksisterende (og tidligere) krav til avstander. - vurdering av bakgrunnen for eksisterende (og tidligere) krav - vurdering av behovet for avstandskrav mellom forbindelser - oppsummering av krav til avstander i andre land - forslag til nye avstandskrav i avsnitt 5 Robusthet.

Det andre vedlegget inneholder dokumentet som er underlaget for de eksisterende (og tidligere) kravene.

Det nye forslaget erstatter 5 Robusthet krav c) Dobbeltspor i tillegg til avstandskravene i eksisternde avsnitt 4 Dimensjonering.

Referansedokumenter

Avstand mellom tverrforbindere.pdf
T1006c03.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt

2.5 L - levetid

Kan ha betydning

2.6 Ø - økonomi

Kan ha betydning

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Erstatt punkt c) i avsnitt 5 med:

Tverrforbindere brukes for:
• å redusere risiko ved brudd i en kjøreskinne eller en leder og
• å fordele belastnings- og kortslutningsstrøm mellom systemets ledere slik at potensialstigningen i returkretsen ved drift og kortslutning begrenses.

c) Tverrforbindelser: Det skal etableres tverrforbindelser mellom ledere i returkretsen. Tabell 1 angir metoder og anbefalte avstander mellom forbindelser ved ulike togdeteksjonssystemer.

  1. Utførelse: Forbindelser bør samlokaliseres der det er mulig for å begrense kostnader.
  2. Vurdering: De angitte avstandene er ikke absolutte og kan justeres der det er rimelig ut ifra kostnader eller praktiske forhold.

Tabell 1: Avstand mellom tverrforbindelser
Tverrforbindelse Dobbeltisolert sporfelt Enkeltisolert sporfelt TI-21 FTG-S Akseltellere,
intet sporfelt
Tverrforbinder mellom skinner Med filterimpedans i hver ende av sporavsnittet. Nei Med filterimpedans i hver ende av sporavsnittet. S-forbindere gir tilstrekkelig forbindelse. 500 – 700 m og ved returtilkobling.
Tverrforbinder mellom parallelle spor Ved hver filterimpedans. 3 300 m og ved returtilkobling. Ved hver filterimpedans. 3 Midt på hvert sporavsnitt til jordet kjøreskinne. 500 – 700 m 2 og ved returtilkobling.
Mellom sammenhengende
langsgående jordleder
og kjøreskinner
Ved hver filterimpedans på sporavsnittet 3, 5. Hver 300 m. 2 Ved hver filterimpedans. 3 Midt på hvert sporavsnitt til jordet kjøreskinne. 500 – 700 m. 2
Mellom seksjonert
langsgående jordleder
og kjøreskinner
Via filterimpedanser. 1
1, 2
Kan alternativt kobles til returleder for stasjon, se avsnitt 6.5.
1, 4
Til jordet kjøreskinne.1
1, 2
Returleder for stasjon Se avsnitt 6.5 Se avsnitt 6.5
-
-
Ikke relevant.
1 For seksjonert langsgående jordleder forutsettes en maksimal avstand på 250 meter mellom tilkoplingspunktet til returkretsen og det fjerneste tilknyttede objektet som kan bli utsatt for kortslutningsstrøm fra kontaktledningen.
2 Samlokaliseres normalt med tverrforbinder mellom skinner / tverrforbinder mellom spor.
3 Tilkobling på filterimpedansens 0-tilkopling.
4 Der dette ikke kan gjøres uten å etablere flere filterimpedanser på strekningen, bør det i stedet benyttes sammenhengende langsgående jordleder.
5 Det er ikke krav om å etablere flere filterimpedanser som følge av sammenhengende langsgående jordleder.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 10:45 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:06 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:34 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 09:24 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Behandlede endringsartikler" når forslaget er klart! --