Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt

< Underbygning‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 522/5)

1 Omfang

Kapitlet omfatter funksjonskrav for

 • innskrenkninger i minste tverrsnitt
 • lagring av gjenstander langs sporet

2 Innskrenkninger i minste tverrsnitt

TRV:02749

Opprettholde profil: Innskrenkninger i minste tverrsnitt som reduserer strekningens tillatte profilkapasitet, skal fjernes umiddelbart.

Aktuelle tiltak kan være:

 • sporbaksing
 • pigging
 • saging
 • strossing i heng
 • bunnstrossing
 • bytte av kl-komponenter (utligger m.m.)

Profilkapasiteter for de ulike banestrekninger er gitt i Network Statement og i infrastrukturregisteret.

Det må tas hensyn til dynamiske tillegg ved vurderinger om innskrenkningene reduserer profilkapasiteten. Informasjon om profilkapasiteter i Network Statement er angitt under kapittel 3 Infrastruktur og i vedlegg. Infrastrukturregisteret refererer til "Register of Infrastructure (RINF).

2.1 Midlertidige innskrenkninger

TRV:02750

Midlertidige innskrenkninger: Midlertidige innskrenkninger i minste tverrsnitt, f. eks. i forbindelse med ombygging av eksisterende byggverk, kan tillates på følgende betingelser:

 1. Det skal dokumenteres at innskrenkningene er min. 100 mm utenfor de tillatte profiler på strekningen. Det skal i den forbindelse tas hensyn til alle dynamiske tillegg beregnet for skiltet hastighet på stedet.
 2. Det skal foreligge godkjennelse fra infrastruktureier.
 3. Infrastruktureier skal underrette vedkommende personale.

3 Lagring av gjenstander

Følgende regler gjelder for lagring av gjenstander langs sporet:

TRV:02778

Avstand til lagrede gjenstander: Gjenstander som legges i opplag langs sporet skal ha en avstand på minst 3200 mm fra spormidt.


TRV:02779

Spenningsførende deler: Ingen del av opplagrede gjenstander skal være nærmere spenningsførende deler enn 6000 mm. Avstanden skal måles vannrett. Dette gjelder også lagring av snø.


3.1 Midlertidig lagring

For gjenstander som midlertidig lagres i forbindelse med arbeid gjelder i tillegg følgende:

TRV:02751

Nærmere enn 1700 mm: Gjenstander som i forbindelse med arbeid midlertidig lagres mellom skinnene eller nærmere spormidt enn 1700 mm, skal ikke rage over sporplanet.

TRV:02752

Lengre fra enn 1700 mm: For gjenstander som i forbindelse med arbeid midlertidig lagres lengre fra spormidt enn 1700 mm gjelder Tabell: Krav til avstand.

Tabell: Krav til avstand
Høyde Rettlinjet spor Indre side av kurve/ overgangskurve Ytre side av kurve/ overgangskurve
Høyde < 600 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Høyde ≥ 600 mm 2200 mm 2900 mm 2500 mm