Overbygning/Vedlikehold/Ballast

< Overbygning‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 532/12)

1 Omfang

Kapitlet beskriver utløsende krav (toleranser) for ballast for følgende feilmoder:

  • Ustabilt spor pga. ballastens kvalitet
  • Manglende oppfyllelse av krav til kornform og fraksjon.

2 Utløsende krav

Det bør tas prøver av ballastlaget når:
  • det er problemer med å få justeringen til å stå, og årsaken til dette ikke kan tilskrives ustabile fyllinger.
  • man har problemer med vaskesviller, frost og tele i ballasten
Høydefeil med bølgelengder mellom 3,5 og 30 m stammer i hovedsak fra dårlig ballast.

TRV:04456

a) Ballastrensing bør utføres når pukkprøver viser at masse av nedknust materiale (0/22,4 mm) overstiger 30% av prøvens totale masse.

TRV:04457

▶ b) Ballastfornyelse skal ikke foretas ved skinnetemperaturer over 300C i helsveist spor.

TRV:04458

c) I hovedspor der ballastlaget ikke er bygd etter gjeldende regler, bør det gjennomføres systematisk ballastrensing. På andre spor bør det gjennomføres ballastrensing bare på steder med store problemer.

TRV:04459

d) På godstrafikkbaner bør ballasten byttes på spesielle problemsteder. Totalbytte gjøres bare etter økonomisk analyse som viser lønnsomhet.

3 Ballastrensing i sporveksler

TRV:04460

a) Når ballasten i sporveksler skal renses og fornyes, bør ballastrensingen også utføres 15 m foran og bak selve sporvekselen. Dette vil være med å hindre uheldige høydefeil med tanke på slitasje og drift av sporvekselen.

4 Rutiner for håndtering av ballastavfall

TRV:04461

a) Forurenset ballast er avfall og må håndteres etter dette regelverket. Det skal aldri legges igjen som ballastutvidelse eller ned i linjegrøfta. Gjenbruksmaterialer må tilfredsstille krav til gjenbruk (rent), eventuell tillatelse.

TRV:04462

b) Ballastavfall skal håndteres i samsvar med prosedyre for håndtering av ballastavfall jf. STY-601182 "Håndtering av ballastavfall".