540 2018 Endringsartikkel 1804

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1804
Forslagsdato 03.07.2017
Forslagsstiller Anders Strandberg
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 8
Avsnitt 2.2
Forslagstekst Et forbud mot å føre mateledning eller AT-ledninger over plattformer er etter mitt syn for strengt, og i enkelte tilfeller veldig upraktisk. Jeg foreslår følgende endring:

2.2 Fremføring og forlegning Mateledningen skal ikke føres over lasteområder og lastespor. Mateledninger eller AT-ledere som føres over plattformer skal ha forsterket oppheng.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke påliteligheten.

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengeligheten.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarheten.

2.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke trafikk sikkerheten.
Endringen påvirker ikke den elektriske sikkerheten.

2.5 L - levetid

Endringen påvirker ikke levetiden.

2.6 Ø - økonomi

Endringen kan gjøre prosjektene marginalt billigere.

2.7 K - kapasitet

Endringen påvirker ikke kapasiteten.

2.8 Høringskommentarer

3 Forslag til tekst i Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mate-, forsterknings-, forbigangs- og AT-ledere

Her er forslaget til hvordan det nye sammenslåtte kapitlet for Mate-, forsterknings-, forbigangs- og AT-ledere vil bli seende ut.

3.1 Hensikt og omfang

Dokumentet skal sikre at Bane NORs krav til prosjektering og bygging av mate-, forsterknings-, forbigangs- og AT-ledninger blir ivaretatt. Kravene i dette dokumentet skal følges ved prosjektering og bygging av nye kontaktledningsanlegg og ved utvidelser og forandringer i bestående anlegg.

På de områder hvor det ikke er gitt prosjekterings-, eller byggemessige krav i dette kapittel gjelder FEF.

3.2 Mateleder

3.2.1 Hensikt

Hensikten med dette avsnittet er å angi krav for prosjektering og bygging av mateforbindelser som inngår som en del av kontaktledningsanlegget. Det finnes tilstøtende krav for mateforbindelser mellom banestrømforsyningsanlegg og kontaktledningsanlegg som blir angitt i både Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Lenke: Banestrømforsyning, Prosjektering, Mate- og returkabel og Lenke: Banestrømforsyning, Prosjektering og bygging, Kraftsystem.

3.2.2 Dimensjonering

a) Dimensjonering av mateleder: Mateledere skal dimensjoneres for påregnelig drifts- og kortslutningsstrøm som angitt i Lenke: Banestrømforsyning, Prosjektering og bygging, Kraftsystem, Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning og Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse.

 1. Utførelse: Isolatorbeslag skal tilkobles i henhold til krav stilt i Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning.

b) Ledertverrsnitt: Mateledernes overføringskapasitet skal være som for kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: System 20 (A, B og C) – skal dimensjoneres for 600 A kontinuerlig last.
 2. Utførelse: System 25 – skal dimensjoners for 800 A kontinuerlig last.

c) Mateleders utførelse: Mateleder skal ved montasje som del av kontaktledningsanlegget utføres som uisolert enlederline

 1. Unntak: Mateledningen kan forlegges som kabel der hvor det er hensiktsmessig.
 2. Dokumentasjon: Behovet for forlegning som kabel skal inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

3.2.3 Framføring

a) Framføring av mateleder: Mateleder bør ikke framføres over lasteområder, lastespor og plattformer.

 1. Unntak: Der mateledning må føres over lasteområder, lastespor og plattformer skal det benyttes forsterket oppheng.
 2. Unntak: Der mateledning må føres over lasteområder, lastespor og plattformer skal minimum høyde velges slik at ledningen ikke frembyr unødvendig fare eller være til hinder for normal aktivitet på stedet.
 3. Dokumentasjon: Behovet for å føre mateleder over lasteområder, lastespor og plattformer skal ha en god teknisk-økonomisk begrunnelse og inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

b) Montasje av mateleder: Mateleder kan framføres på kontaktledningsanleggets master.

 1. Unntak: Mateleder kan framføres på egen masterekke.

3.2.4 Forlegning

a) Fellesforlegning av mate- og returkabel: Krav til fellesforlegging av returkabel fra kjøreskinne og matekabel skal følge krav stilt i Lenke: Banestrømforsyning, Prosjektering, Mate- og returkabel.

3.2.5 Tilkobling

a) Tilkobling av mateleder til kontaktledning: Mateleder skal tilkobles både bæreline og kontakttråd.

For utfyllende krav se også Lenke: Banestrømforsyning, Prosjektering, Tilkobling av matekabel til kontaktledningsanlegget.

3.3 Forsterkningsleder

3.3.1 Dimensjonering

a) Dimensjonering av Forsterkningsleder: Forsterkningsledere skal dimensjoneres for påregnelig drifts- og kortslutningsstrøm som angitt i Lenke: Banestrømforsyning, Prosjektering og bygging, Kraftsystem, Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning og Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse.

 1. Utførelse: Isolatorbeslag skal tilkobles i henhold til krav stilt i Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning.

b) Ledertverrsnitt: Forsterkningsledernes overføringskapasitet skal være som for kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: System 20 (A, B og C) – skal dimensjoneres for 600 A kontinuerlig last.
 2. Utførelse: System 25 – skal dimensjoners for 800 A kontinuerlig last.

c) Forsterkningsleders utførelse: Forsterkningsleder skal som del av kontaktledningsanlegget utføres som uisolert enlederline

 1. Unntak: Forsterkningslederen kan forlegges som kabel der hvor det er hensiktsmessig.
 2. Dokumentasjon: Behovet for forlegning som kabel skal inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

3.3.2 Framføring

a) Framføring av forsterkningsleder: Forsterkningsleder bør ikke framføres over lasteområder, lastespor, plattformer og planoverganger.

 1. Unntak: Der forsterkningsleder må føres over lasteområder, lastespor, plattformer og planoverganger skal det benyttes forsterket oppheng.
 2. Unntak: Der forsterkningsleder må føres over lasteområder, lastespor, plattformer og planoverganger skal minimum høyde velges slik at ledningen ikke frembyr unødvendig fare eller være til hinder for normal aktivitet på stedet.
 3. Dokumentasjon: Behovet for å føre forsterkningsleder over lasteområder, lastespor, plattformer og planoverganger skal ha en god teknisk-økonomisk begrunnelse og inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

b) Innfesting av forsterkningsleder: Forsterkningsleder skal festes til isolatorer på master og åk.

 1. Utførelse: Isolatorbeslag skal tilkobles i henhold til krav stilt i Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning.
 2. Utførelse: Forsterkningsleder kan framføres på kontaktledningsanleggets master.
 3. Unntak: Forsterkningsleder kan framføres på egen masterekke.

c) Tosidig mating: Forsterkningsleder skal bygge fra hvert matepunkt ut til ⅓ av avstanden mellom matepunktene.

3.3.3 Forlegning

a) Forsterkningsleder forlagt som kabel: Forsterkningsledninger kan legges som høyspentkabel der hvor det er hensiktsmessig.

 1. Dokumentasjon: Behovet for forlegning som kabel skal inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

3.3.4 Tilkobling

a) Tilkobling av forsterkningsleder til kontaktledning: Forsterkningsleders avgreininger skal tilkobles både bæreline og kontakttråd.

3.4 Forbigangsleder

Forbigangsleder leder strømmen forbi en stasjon eller et større spor arrangement slik at normal matesituasjon kan opprettholdes ved frakobling av kontaktledningsanlegget på stasjon eller spor arrangement.

a) Etablering av forbigangsleder: Det bør etableres forbigangsleder på alle stasjoner som ikke er bygget/bygges med AT-leder(e).

 1. Vurdering: Beslutningen om ikke å bygge forbigangsleder skal inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

3.4.1 Dimensjonering

a) Dimensjonering av Forbigangsleder: Forbigangsleder skal dimensjoneres for påregnelig drifts- og kortslutningsstrøm som angitt i "Lenke:" Banestrømforsyning, Prosjektering og bygging, Kraftsystem, "Lenke:" Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning og "Lenke:" Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse.

 1. Utførelse: Isolatorbeslag skal tilkobles i henhold til krav stilt i "Lenke:" Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning.

b) Ledertverrsnitt: Forbigangsleders overføringskapasitet skal være som for kontaktledningsanlegget.

 1. Vurdering: System 20 (A, B og C) – har et samlet ledertverrsnitt på 150 mm2.
 2. Vurdering: System 25 – har et samlet ledertverrsnitt på 190 mm2.

c) Forbigangsleder utførelse: Forbigangsleder skal som del av kontaktledningsanlegget utføres som uisolert enlederline

 1. Unntak: Forsterkningslederen kan forlegges som kabel der hvor det er hensiktsmessig.
 2. Dokumentasjon: Behovet for forlegning som kabel skal inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

3.4.2 Framføring

a) Framføring av forbigangsleder: Forbigangsleder bør ikke framføres over lasteområder, lastespor, plattformer, planoverganger og parallellføringer langs veier.

 1. Unntak: Der forbigangsleder må føres over lasteområder, lastespor, plattformer, planoverganger og parallellføringer langs veier skal det benyttes forsterket oppheng.
 2. Unntak: Der forbigangsleder må føres over lasteområder, lastespor, plattformer, planoverganger og parallellføringer langs veier skal minimum høyde velges slik at ledningen ikke frembyr unødvendig fare eller være til hinder for normal aktivitet på stedet.
 3. Dokumentasjon: Behovet for å føre forbigangsleder over lasteområder, lastespor, plattformer, planoverganger og parallellføringer langs veier skal ha en god teknisk-økonomisk begrunnelse og inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

b) Innfesting av forbigangsleder: Forbigangsleder skal festes til isolatorer på mater og åk.

 1. Utførelse: Isolatorbeslag skal tilkobles i henhold til krav stilt i "Lenke:" Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning.
 2. Utførelse: Forbigangsleder kan framføres på kontaktledningsanleggets master og åk.
 3. Unntak: Forbigangsleder kan framføres på egen masterekke.

3.4.3 Forlegning

a) Forbigangsleder forlagt som kabel: Forbigangsleder kan legges som høyspentkabel der hvor det er hensiktsmessig.

 1. Dokumentasjon: Behovet for forlegning som kabel skal inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

3.4.4 Tilkobling

a) Tilkobling av forbigangsleder til kontaktledning: Forbigangsleders avgreininger skal tilkobles både bæreline og kontakttråd.

3.5 AT-leder

3.5.1 Dimensjonering

a) AT-leder: AT-leder skal dimensjoneres som beskrevet i Lenke: Kontaktledning, Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning.

3.5.2 Framføring

a) Framføring av AT-leder: AT-leder bør ikke føres over lasteområder, lastespor og plattformer.

 1. Unntak: Der AT-leder må føres over lasteområder, lastespor og plattformer skal det benyttes forsterket oppheng.
 2. Unntak: Der AT-leder må føres over lasteområder, lastespor og plattformer skal minimum høyde velges slik at ledningen ikke frembyr unødvendig fare eller være til hinder for normal aktivitet på stedet.
 3. Dokumentasjon: Behovet for å føre AT-leder over, lasteområder, lastespor og plattformer skal ha en god teknisk-økonomisk begrunnelse og inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

3.5.3 Forlegning

Krav til forlegningsmåte for AT-leder se Lenke: Kontaktledning, Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning.

3.5.4 Tilkobling

Krav til tilkobling av AT-leder se Lenke: Kontaktledning, Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning.

3.6 Strekking av aluminiums- og kobberledere

a) Strekking av aluminiumsledere: Fast innspente aluminiumsledere skal strekkes opp i henhold til tabell gitt i EH.800053-000.

b) Strekking av kobberledere: Fast innspente kobberledere skal strekkes opp i henhold til tabell gitt i EH.800054-000.

3.7 Ledninger forlagt som kabel

Ledninger forlagt som kabel, se krav stilt i Lenke: Kontaktledning, Vedlikehold, Mate,- forsterknings- og forbigangsledning og "Lenke:" Kontaktledning, Prosjektering, Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at denne endingen gjennomføres da dette tydeliggjør krav og omgjør hele kapitlet til kravstilling iht. Håndbok for Teknisk regelverk. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 15:02 (CET)

Revidert kravtekst i ht. innspill fra kontroll av endringsartikkel. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 19. jan. 2018 kl. 13:24 (CET)

Innstiller på endringen etter kontrollgjennomgng med TELTOR 23. jan. 2018 kl. 12:24 (CET) --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 23. jan. 2018 kl. 13:02 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok, men jf Prosjekter sin kommentar. --Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2018 kl. 13:04 (CET)

5.2 Prosjekter

Det er foreslått følgende krav for alle typer ledninger: "bør ikke føres over lasteområder, lastespor og plattformer", med unntak "Der xxxledning må føres over lasteområder, lastespor og plattformer......" Jeg synes dette blir uklart, må man søke avvik fra hovedkravet for å bruke unntaket? Jeg mener det er bedre å bruke "kan" i unntaket, og foreslår følgende tekst: Unntak: xxxledning kan føres over lasteområder, lastespor og plattformer dersom det benyttes forsterket oppheng. I tillegg harmonerer ikke kravet for AT-ledere med kravet i kap 8, avsnitt 2.1.1.g)--Jse (diskusjon) 24. jan. 2018 kl. 15:50 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 23. jan. 2018 kl. 15:47 (CET)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2018 kl. 11:05 (CET)

5.5 Konklusjon

Ordet MÅ fjernes fra alle unntakskravene. Kravet for AT-ledere i kap 8, avsnitt 2.1.1.g) fjernes. Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --