546 2024 Endringsartikkel 3822

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3822
Forslagsdato 23.10.2023
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 20 Vern
Avsnitt 4.3 Vern av utgående linjer 16 2/3 Hz
Forslagstekst Bør vurdere et eget krav om vern i autotransformatorsystem som sier noe om hvordan en skal forholde seg og håndtere problemstillinger som ofte oppstår (prøving, innkoblingsstrøm etc). Normalt driftes de to fasene synkront, men vern må også virke om en fase er ute av drift.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Bane NOR har elektrisk utforming av kontaktledningsanlegget med autotransformatorsystem iht. Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Elektrisk utforming. Elutforming E og F består av to elektriske faser i motsetning til elutforming A-D som kun har en fase. Det gjør systemet mer komplekst. Autotransformatorsystem brukes ved flere jernbaneforvaltninger, men det er lokale tilpasninger til norske forhold. Derfor er det behov for mer spesifikk informasjon, veiledning og krav for autotransformatorsystem i Teknisk regelverk.

Vern av utgående linjer 16 2/3 Hz er en sikkerhetsrelatert funksjon for å detektere og dermed klarere feil som oppstår i kontaktledningsanlegget.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Forslaget er å ta inn mer informasjon, veiledning og krav mtp. autotransformatorsystemene for vern for å sikre at relevernplanleggingen hensyntar spesielle forhold.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Ved å oppgi hvilke forhold vernene forventets å håndtere øker påliteligheten.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Økt pålitelighet gir økt tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Økt pålitelighet gir økt vedlikeholdbarhet i form av færre feil.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Økt pålitelighet gir forbedret sikkerhetsrelatert funksjonalitet.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Det er ikke identifisert farer som kan oppstå dersom systemet svikter. Kravet er å hensynta flere forhold.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Økt pålitelighet og tilgjengelighet gir økt levetid og kapasitet.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Relevernplanlegging: Ingen endring. Forholdene må hensyntas uansett om de står i eksplisitt i TRV eller ikke. Økt RAMS-parametere gir bedret økonomi.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Ingen endring.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ingen endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

 • EB.100760-000: Investigation of settings of the unbalance current and distance relays for the Ofoten line. Versjon v39. År 2008.

3.9 Høringskommentarer

Avklart med muntlig relevernekspert i Energi.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til nytt krav:

Autotransformatorsystem: Vern skal dekke feil i begge faser på avganger som forsyner autotransformatorsystem.

Hvorvidt fasene kan driftes uavhengig av hverandre fremgår av systembeskrivelsen for hver enkelt elektrisk utforming.
 1. Utførelse: Følgende kortslutninger skal detekteres (med overgangsmotstand):
  1. Enfase kortslutning mot jord
  2. Tofase kortslutning mot jord
  3. Tofase kortslutning uten jord
 2. Utførelse: Følgende feil skal hensyntas:
  1. Brudd i en faseleder: Linebrudd er vanskelig å detektere, derfor skal releverninnstillingen hensynta minst ett udetektert brudd per matestrekning (n-1). Det vil si at ett AT-vindu driftes med bare en fase frem til feilen observeres manuelt. For elektrisk utforming med fjernledning kan linebrudd i tillegg detekteres med særskilt vern ved autotransformatoren.
 3. Utførelse: Innkoblingsstrøm, se TRV:03432.
 4. Utførelse: Linjetest se TRV:03431.
 5. Utførelse: Bryterfeilvern, se TRV:03440
 6. Utførelse: Feillokalisering, se TRV:03419.
 7. Utførelse: Vern mot termisk overbelastning, se TRV:03426.
 8. Dokumentasjon: Dekningen skal dokumenteres i releplanen.

Relevant tilleggsinformasjon er lagt til TRV:03432 og TRV:03440. Overordnet krav for linebruddshensyn er n-1-kravet TRV:03191.

Innstiller på endringen. --Steinar Danielsen (diskusjon) 25. jan. 2024 kl. 14:45 (UTC)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2024 kl. 12:13 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 26. jan. 2024 kl. 13:27 (UTC) OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2024 kl. 13:43 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 15:48 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok.

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 05:46 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!