Banestrømforsyning/Vedlikehold/Lokalkontrollutrustning

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av lokalkontrollkomponenter i Bane NORs banestrømforsyning.

Lokalkontrollkomponenter finnes normalt som vist i Tabell 1.

Tabell 1: Lokalkontrolutrustning i banestrømforsyningen

2 Generelt

Lokalkontrollutrustningen består av mange forskjellige komponenter plassert i serie i et system.Systemets funksjon er avhengig av at alle komponentene inkludert reduntante enheter fungerer. Feil indikering i lokalkontrollanlegget kan få alvorlige konsekvenser for elsikkerheten.

TRV:04172

▶ a) Lokalkontrollanlegget skal til enhver tid gi riktig indikering av den enkelte bryters stilling.

  1. Feil på indikeringen skal utbedres umiddelbart.

TRV:04173

b) Lokalkontrollanlegg bør fungere etter hensikten.

  1. Lokalkontrollutrustningen skal funksjonstestes i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest.
  2. Kontrollen skal omfatte hele kontrollsignalets vei fra kontrollpult/operatørstasjon til utløsende enhet, for eksempel bryter.

3 Måle- og avlesningsinstrumenter

Med måle- og avlesningsinstrumenter menes her faste instrumenter i installasjonen/anlegget.

TRV:04174

▶ a) Instrumenter som brukes til å fortelle om anlegget er spenningssatt, skal fungere til enhver tid.

  1. Feil skal utbedres umiddelbart.

TRV:04175

b) Belastning på målekretser bør ikke overstige 75 % av strømtransformatorens merkebyrde.

  1. For høy belastning kan føre til metning i strømtransformatoren og feil måleverdi. Krav til tid for utbedring bør avhenge av hva målesignalene i kretsen brukes til.

For krav til energimålere, se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning Energimåling

4 Reléutrustning

Relèr kan ha ulik kritikalitet alt etter hvaslags styre- og kontrollkrets de står i, felles er at de kan feile slik at systemet ikke får riktig funksjon. Relèr i sikkerhetskretser er mer kritiske enn andre.

TRV:04176

a) For alle anlegg bør det finnes en oppdatert relèplan over innstillingene for alle relèer.

  1. Relèplanen bør minst inneholde type relè, innstilt verdi, plassering og fabrikat.

TRV:04177

b) Relèer skal fungere etter hensikten og løse/trekke på innstilt verdi i henhold til oppdatert relèplan.

  1. Det skal utføres funksjonstest i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest.

TRV:04178

c) Relèer skal være rene og frie for fuktighet

5 Brytere og vendere

TRV:04179

a) Brytere og vendere bør fungere etter hensikten.

  1. Det skal utføres funksjonstest i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest

6 Stasjonsdatamaskin

Generelt utføres lite vedlikehold på stasjonsdatamaskinen. Pass imidlertid på at ikke innstillinger etc endres ved arbeid på og rundt den.

TRV:04180

a) Det bør alltid finnes en backup av hovedprogram og stasjonsspesifikt program i tilfelle havari, feil eller utbytting.

7 Batterianlegg

Batterianlegget har en backupfunksjon dersom den vanlige hjelpekraften faller ut. Svikt i batterianlegget kan føre til problemer med betjening og kontroll av anlegget med konsekvenser for togframføringen.

TRV:04181

a) Batterianleggets kapasitet skal ikke underskride 80 % av påstemplet verdi.

  1. Kapasiteten skal finnes ved en belastningstest, det vil si at med et konstant strømtrekk skal spenningen på batteriet være over en verdi i en gitt tid i henhold til leverandørens spesifikasjoner.
  2. Ved lavere kapasitet bør hele batteribanken byttes.

TRV:04182

b) Lader/likeretter skal klare å lade opp batteriet i henhold til anlegges spesifikasjoner og ladespenningen skal væren innefor gitte grenseverdier gitt av leverandøren.