Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Komponenter/Vedlegg/Kontaktledningsbrytere


1 Kontaktledningsbrytere

1.1 Generelt

Kontaktledningsbrytere omfatter:

 • Skillebryter (EN 50152-2 Disconnector)
 • Lastskillebryter (EN 50152-2 Switch-disconnector)
 • Jordingsbryter (EN 50152-2 Earthing switch)
 • Toposisjonsbryter: Kombinert skillebryter og jordingsbryter med posisjonene
  • lukket og
  • en side jordet
 • Treposisjonsbryter: Kombinert lastskillebryter og jordingsbryter med posisjonene
  • lukket,
  • åpen og
  • en side jordet
Toposisjonsbryter og treposisjonsbryter utføres enten som en bryter som har de aktuelle posisjonene, eller ved å sette sammen skillebryter, lastskillebryter og jordingsbryter i aktuell konfigurasjon.

TRV:01018

a) Samsvar med standard: Kontaktledningsbrytere skal spesifiseres, utformes, produseres og testes i samsvar med EN 50152-2.

 1. Utførelse: 🔗 Veiledning til spesifisering i samsvar med EN 50152-2 gir veiledning til spesifisering av kontaktledningsbryter.

TRV:01019

b) Brytertype i hovedspor: I hovedspor skal det benyttes lastskillebryter eller treposisjonsbryter.

TRV:01020

c) Identifikasjon: Hver bryter skal ha sitt unike identifikasjonsnummer som angitt i 🔗 Komponenter, Generelt, krav b) Identifikasjon.

TRV:01021

d) Driftsmerking: Driftsmerking skal utformes som beskrevet i 🔗 Felles elektro, Generelle tekniske krav, Vedlegg f - normativt - Driftsmerking - Kontaktledningsanlegg.

Legg merke til at dette er to ulike former for merking: Identifikasjonen følger med bryteren ved eventuelt bytte eller flytting av bryteren, mens driftsmerkingen tilhører bryterplasseringen, og endrer seg ikke selv om bryteren skulle bli byttet.

TRV:01022

e) Dokumentasjon: Hver kontaktledningsbryter skal dokumenteres med:

 • montasjetegninger og beskrivelser,
 • kabellister og termineringstabeller,
 • komponent- og apparatspesifikasjoner med datablad og sertifikater,
 • drifts- og vedlikeholdsbeskrivelser,
 • feilsøkingsprosedyrer,
 • reservedelslister,
 • idriftssettelsesprotokoll og
 • overtakelsesprotokoll.

1.2 Funksjoner

TRV:01023

a) Fjernstyring: Kontaktledningsbrytere skal utstyres med manøvermaskin for fjernstyring.

 1. Unntak: Der det planlegges utelukkende lokal betjening av bryteren kan den etableres uten manøvermaskin.
På følgende plasseringer er kontaktledningsbrytere vanligvis håndbetjent:
 • på sidespor hvor kontaktledningen normalt er utkoblet,
 • på laste- og lossespor,
 • på spor hvor rullende materiell hensettes, og
 • ved togvarmeanlegg

TRV:01024

b) Innkoblingsstrøm fra autotransformatorer: Lastskillebrytere som kan spenningssette autotransformatorer, skal være dimensjonert for innkoblingsstrømmen Ima fra en autotransformator.

Forventet innkoblingsstrøm fra en 5 MVA autotransformator er angitt i 🔗 Banestrømforsyning, Prosjektering og bygging, Påregnelige påkjenninger.

TRV:01025

c) Innkobling mot kortslutning: Det skal finnes operative rutiner som beskriver hva som skal gjøres dersom en lastskillebryter kopler inn spenning mot kortslutning.

Dimensjonering av lastskillebrytere slik at de tåler spenningssetting mot kortslutning kan potensielt gjøre bryterne kostbare og ekstra vedlikeholdskrevende. Det er derfor i stedet stilt krav til operative rutiner i tilfelle en lastskillebryter skulle kople inn spenning mot en kortslutning.

TRV:01026

d) Lokal betjening: Fjernstyringen av fjernstyrte brytere skal kunne blokkeres lokalt med vender ("Fjern"/"Lokal"/"Av"), og manøvermaskinen skal kunne betjenes lokalt med trykknapper ("Åpne"/"Lukk") når venderen står i posisjonen "Lokal".

TRV:01027

e) Lokal sikring: Bryteren skal kunne sikres (låses) lokalt med vanlig hengelås i alle posisjoner.

1.3 Montasje

TRV:01028

a) Montasje: Kontaktledningsbrytere skal utføres for montasje i kontaktledningsmaster eller tunnelvegg.

 1. Unntak: Dersom montasje i kontaktledningsmaster eller tunnelvegg ikke er gjennomførbar kan det benyttes kapslet bryter montert i teknisk hus.
 2. Dokumentasjon: Begrunnelse for bruk av kapslet bryter montert i teknisk hus dokumenteres gjennom egen vurdering av risiko.

TRV:01029

b) Betjening: Montasjen av manøvermaskinen skal være slik at bryteren kan betjenes i normal oppreist stilling og ikke med ryggen mot sporet.

TRV:01030

c) Kraftoverføring: Det finnes ulike metoder som kan benyttes for kraftoverføring mellom manøvermaskin og bryter.

 1. Utførelse: Kraftoverføringen skal være dimensjonert for den aktuelle krafta i overføringen.
 2. Utførelse: Kraftoverføringer i metall skal ha en utjevningsforbindelse til masta.

Overføring med bryterstang er mye benyttet. Det har tidligere vært skader på slike på grunn av vridningsmoment. Vanlig metode for å unngå dette er å installere faste føringer for stanga slik at vridningsmomentet begrenses.

Andre overføringsmetoder er også aktuelle. Det er i noen anlegg benyttet wire, som gjør montasjen av bryter og manøvermaskin mer fleksibel. Det forenkler også montasje av bryter i tunnel, og gjør det mulig å montere bryter i åk.

2 Veiledning til spesifisering i samsvar med EN 50152-2

2.1 Generelt

Dette avsnittet gir veiledning til parametre som skal angis ved innkjøp av kontaktledningsbryter.

2.2 a) Systemdata

Parameter Beskrivelse Referanse til krav Brytertype
Nominell spenning Un 15 kV fase-jord i henhold til EN 50163 🔗 Nominell spenning og frekvens Alle kontaktledningsbrytere
Nominell frekvens fn 16,7 Hz i henhold til EN 50163 🔗 Nominell spenning og frekvens
Antall faser 1 ved konvensjonelle elektriske utforminger med og uten sugetransformatorer
2 ved elektriske utforminger med autotransformatorer (AT-system)
-

2.3 b) Normale og spesielle driftsbetingelser

Driftsbetingelser spesifiseres i henhold til EN 50152-2 (som henviser videre til EN 62271-1) for aktuell plassering av bryteren. Standarden angir at brukeren skal spesifisere klasse for laveste omgivelsestemperatur, som for Norge normalt angis til -40 °C.

2.4 c) Elektriske karakteristikker for bryteren

Parameter Beskrivelse Referanse til krav Brytertype
Antall poler Anleggsspesifikt
1 og 2 poler er normalt, 3 er aktuelt i noen tilfeller
- Alle kontaktledningsbrytere
Installasjon Utendørs eller innendørs -
Merkespenning UNe 17,25 kV fase-jord i henhold til EN 50152-2.
Merk: Ved 2 faser blir spenningen 2x17,25 kV mellom fasene.
🔗 Merkeisolasjonsspenning
Impulsholdespenning UNi I henhold til EN 50152-2 for angitt merkespenning. Det vil si:
 • 125 kV (felles verdi)
 • 145 kV (over bryterkontakter)
🔗 Impulsholdespenning
Merkefrekvens fr 16,7 Hz i henhold EN 50152-2. 🔗 Nominell spenning og frekvens
Merkestrøm Ir Brytere velges vanligvis med en merkestrøm på 1250 A
ved svært høy strømbelastning må det vurderes spesialbryter med høyere merkestrøm.
- Skillebrytere og
lastskillebrytere
Kortslutningsstrøm Ik
Toppstrøm Ip
Varighet for kortslutning tk
Velges på bakgrunn av kortslutningsnivå for aktuell bryterplassering. 🔗 Dimensjonerende kortslutningsstrømmer
og varigheter i 15 kV-anlegget
Alle kontaktledningsbrytere
Merkeinnkoblingsstrøm Ima
 • Der bryteren skal brukes til spenningssetting må det prosjekteres hvordan innkobling mot eventuell kortslutning skal håndteres operativt.
 • Der bryteren skal brukes til spenningssetting av transformatorer må den tåle innkoblingsstrøm som følge av dette.
- Lastskillebrytere
Krav til isolatorer Egenskaper for isolator velges i samsvar med EN 50124-1. - Alle kontaktledningsbrytere
Type og klassifisering

Velges etter behov. Foreslått klassifisering er:

 • Mekanisk varighet: Klasse 2 (3 000 betjeningssykluser)
- Skillebrytere

Velges etter behov. Foreslått klassifisering er:

 • Mekanisk varighet: Klasse 3 (10 000 betjeningssykluser)
 • Klasse: E3 General purpose
 • Kapasitive strømmer: Klasse C1
- Lastskillebrytere

Velges etter behov. Foreslått klassifisering er:

 • Innkobling mot kortslutning: Klasse E0 (ikke dimensjonert for innkobling mot kortslutning)
 • Mekanisk varighet: Klasse 2 (3 000 betjeningssykluser)
- Jordingsbrytere

Velges etter behov. Foreslått klassifisering er:

 • Innkobling mot kortslutning: Klasse E0 (ikke dimensjonert for innkobling mot kortslutning)
 • Mekanisk varighet: Klasse 2 (3 000 betjeningssykluser)
- Toposisjonsbrytere

Velges etter behov. Foreslått klassifisering er:

 • Innkobling mot kortslutning: Klasse E0 (ikke dimensjonert for innkobling mot kortslutning)
 • Mekanisk varighet: Klasse 3 (10 000 betjeningssykluser)
- Treposisjonsbrytere

2.5 d) Karakteristikk for manøvermekanisme og tilhørende utstyr

Parameter Beskrivelse Referanse til krav Brytertype
Betjeningsmetode Velges på bakgrunn av prosjektert løsning
Manuell eller motorbetjent
- Alle kontaktledningsbrytere
Ved uavhengig manuell betjening:
Varighet for tidsforsinkelse
Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning
Foreslått standardverdi er 1 sekund
For forklaring se EN 62271-1:20008 kapittel 5.7
- Jordingsbrytere
Driftshøyde over betjeningsnivå Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning - Alle kontaktledningsbrytere
Ved betjening med tilført kraft:
Type tilgjengelig energiforsyning
Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning
Ved vanlig forsyning fra RTU benyttes 230 VAC forsyning
-
Antall og type signalkontakter: Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning -
Beskyttelsesgrad utover det som er angitt i standarden Spesifiseres på bakgrunn av prosjektert løsning -