Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Komponenter


Komponenter

1 Hensikt og omfang

I et kontaktledningsanlegg inngår et stort antall komponenter. Dette kapittelet er utformet for å sikre at det blir stilt entydige krav til den enkelte komponent, og for å sikre at riktig komponent blir brukt til det enkelte formål og anvendelsesbetingelser.

Krav til komponenter i dette kapittelet er stilt i samsvar med EN 50119, der spesielt kapittel 7 (krav til komponenter) og kapittel 8 (krav til testing) er relevant.

2 Generelle krav til komponenter

TRV:01009

a) Identifikasjon: For sporbarhet skal hver komponent eller produksjonsserie merkes med entydig identifikasjon av produsenten og av komponenten/produksjonsserien.

 1. Utførelse: Der merking på selve komponenten er uhensiktsmessig kan identifikasjon realiseres på annen måte enn ved merking.
 2. Utførelse: Identifikasjonen skal kunne brukes til å finne relevant informasjon om:
  1. Produsenten
  2. Produksjonstidspunkt
  3. Dokumentasjon av komponenten
 3. Utførelse: Identifikasjonen skal brukes ved registrering av feil på komponenten og eventuell garanti/reklamasjon.

TRV:01010

b) Forventet levetid: Komponenter som brukes i kontaktledningsanlegget skal være produsert for forventede påkjenninger i anleggets forventede levetid. Forventet levetid for komponenter i kontaktledningsanlegget skal settes til minst 50 år.

 1. Utførelse: Det kan legges til grunn bytte av slitedeler før anleggets levetid er utgått.
 2. Utførelse: For store konstruksjoner som det vil være kostbart å bytte, skal det legges til rette for relevante kontroller og større vedlikeholdstiltak som vil gjøre drift utover planlagt levetid mulig. Dette gjelder spesielt fundamenter og master, men er også relevant for andre deler som ikke nødvendigvis utsettes for stor slitasje.
Eksempel på vedlikeholdstiltak som har til hensikt å forlenge levetiden, er korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling som beskytter konstruksjonen.

TRV:01011

c) Korrosjonsbeskyttelse: Det skal benyttes materialer som er motstandsdyktige mot korrosjon.

 1. Utførelse: Deler av stål skal varmgalvansiseres etter NS-EN ISO 1461.

TRV:01012

d) Materialer: Materialer skal dokumenteres med materialsertifikat i henhold til NS-EN 10204.

TRV:01013

e) Prøving av komponenter: Prøving av komponenter skal utføres i samsvar med EN 50119 avsnitt 8.

 1. Utførelse: For hver komponenttype skal det ved innkjøp defineres et hensiktsmessig omfang av prøving. Fortrinnsvis skal prøvingen defineres med utgangspunkt i relevante produkt- og materialstandarder.
EN 50119 definerer følgende typer prøving:
 • Typeprøving: Egnet for å verifisere egenskaper ved utstyrets design. Prøven gjennomføres kun ved opprinnelig design og ved endring i design. Prøven kan være destruktiv.
 • Statistisk prøving på utvalg: Egnet for produksjonsovervåkning. Prøven kan være destruktiv.
 • Rutineprøving: Egnet for å avdekke latente defekter som kan påvirke utstyrets pålitelighet under drift. Prøven skal ikke være destruktiv.

3 Krav til komponenter

Følgende vedlegg og lenker har krav til komponenter i kontaktledningen.

Under arbeid:

 • Filterimpedanser

4 Vedlegg

 1. 🔗 Kontaktledningsbrytere
 2. 🔗 Isolatorer
 3. 🔗 Transformatorer