Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Vedlikehold

1 Hensikt og omfang

Kapittelet beskriver regler for vedlikehold av skilt langs sporet. Dette inkluderer skilt rettet mot tredjeperson ved ikke offentlige planoverganger.

2 Generelle krav

Det er av stor viktighet at skilt, merker og stolper til enhver tid er i fullverdig stand og godt synlige.

Regelmessig og riktig utført vedlikehold er avgjørende for skiltenes/merkenes/stolpenes levetid.

TRV:00356

Alle skilt, merker og stolper skal til enhver tid være i fullverdig stand og godt synlige.


2.1 Inspeksjonsrutiner

TRV:00344

a) Alle skilt, merker og stolper skal kontrolleres, og tilstanden skal noteres på eget registreringsskjema jf. Vedlegg a: Registreringsskjema


TRV:00345

b) For å få oversikt over utbedringer og utskiftinger, bør dette katalogiseres. Produksjonsmåned og -år er stemplet inn på baksiden av skiltplatene.


Inspeksjonsintervaller er gitt i vedlegg "Generiske arbeidsrutiner" i Overbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav.

2.2 Utbedring/utskifting

Følgende retningslinjer skal følges:

TRV:00346

a) Utbedring eller utskifting umiddelbart av skilt/merker/stolper som

 • har brukket stolpe
 • har stolpe bøyd mer enn 20º
 • er vridd slik at de vanskelig kan oppfattes
 • har mangler ved festeanordningen, slik at de er kommet ut av stilling


TRV:00347

b) Utbedring eller utskifting senest før neste inspeksjon av skilt/merker/stolper som

 • har stolpe bøyd fra 10º - 20º
 • er vridd, men forståelig
 • er falmet eller avskallet, men forståelig
 • er bøyd, men forståelig
 • har løst fundament
 • har refleksevne nedsatt med mer enn 50 %


TRV:00348

c) Kontroll av om skilt/merker og stolper mangler opp mot

 • banedata
 • skiltplaner


Det er hensiktsmessig å bruke sjekkliste ved kontroll.

2.3 Kontroll av refleksevnen

For at skilt, merker og stolper skal kunne oppfattes tydelig også i mørke, er det nødvendig at de

har tilfredsstillende refleksevne. Sollyset bryter ned refleksevnen. Under normale forhold vil refleksevnen ikke settes ned mer enn 50 % de første 7 år. Ved gunstig plassering i forhold til solen, vil den holde lenger.


Kontroll kan foretas i mørke fra materiell med tent frontlys.

Med et reflektometer kan refleksevnen avleses direkte, og en slik kontroll kan foretas både i

dagslys og i mørke.


TRV:00349

a) Kontroll av refleksevnen skal gjennomføres iht. inspeksjonsintervall gitt i Bane NORs Generiske arbeidsrutiner

3 Rengjøring

TRV:00350

a) Rengjøring av skilt, merker og stolper skal skje hvis dette finnes påkrevd ved de periodiske kontroller (se inspeksjonsrutiner). Er de skitne, bør de imidlertid rengjøres umiddelbart.


Jo sjeldnere skilt vaskes, desto vanskeligere vil det være å få dem rene.


Prosedyrer for skiltvask er gitt i Vedlegg b: Prosedyrer for skiltvask.

3.1 Instruks for bruk av skiltvaskemaskin på elektrifiserte baner

TRV:00351

a) All vask av skilt, merker og stolper langs spor med skiltvaskemaskin på elektrifiserte baner, skal foregå med utkoblet og jordet kontaktledning.


Det vises til Trafikkregler for Bane NORs nett,kapittel 10, Arbeid i spor og Sikkert arbeid på Banenor.no.

TRV:00352

b) Vaskeutstyret skal alltid ved bruk være jordet til skinnegangen (dette kan gjøres ved jording til vognramme).

3.2 Annet vedlikehold for sikt til skilt

Om vinteren kan høye brøytekanter, snøfonner o.l. hindre sikten til skilt, merker og stolper, eller de

kan bli dekket av snø, is eller rim. Vegetasjon langs sporet kan utgjøre tilsvarende hindring av

sikten.


TRV:00353

a) Dette skal fjernes så snart som mulig slik at den frie sikt til signalene opprettholdes, og det må utføres meget skånsomt, så signalene ikke skades.


TRV:00354

b) Snø, is eller rim bør ikke fjernes fra lysreflekterende belegg med skarpe gjenstander som spade o.l., da belegget kan bli ødelagt. Det bør heller ikke brukes damp. Varmt vann opptil 50ºC kan brukes.


TRV:00355

c) Det skal kontrolleres at fri sikt til signalene opprettholdes med hensyn til vegetasjon. Behovet for vegetasjonskontroll for sikt til sporet fra tog er beskrevet i Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng.

4 Ansvar

Infrastruktureier er ansvarlig for oppsetting, regelmessig kontroll og vedlikehold av skilt, merker og stolper på eksisterende baner.

5 Vedlegg

Vedlegg a: Registreringsskjema

Vedlegg b: Prosedyrer for skiltvask