Tunneler/Prosjektering og bygging/Underbygning i tunnel

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet fastlegger krav til underbygning i tunnel.

2 Rensk og frostsikring av tunnelsåle

2.1 Frostsonen

Krav til dimensjonerende frostmengde, Fd, er definert i tabell: Krav til dimensjonerende frostmengde for de ulike kvalitetsklasser for hovedspor, ref. Underbygning/Prosjektering og bygging/Frost#Frostdimensjonering.

Dimensjonerende frostmengde i dagen for en gitt lokasjon er definert i Underbygning/Prosjektering og bygging/Frost#Dimensjonerende frostmengde. Dimensjonerende frostmengde reduseres innover i tunnelen med avstand fra portalen, og frostsonen defineres som den delen av tunnelen der Fd > 10 000 h°C.

TRV:00864

Rensk av såle: I frostsonen skal det utføres rensk av tunnelsålen.

  1. Utførelse: Rensken skal utføres slik at det ikke på noe sted ligger igjen mer masse enn 50 mm tykkelse over fast fjell.

TRV:00866

Jevnhet av såle: Berg som stikker over teoretisk sprengningsprofil skal fjernes.

TRV:00867

Beregning av frostnedtrengning: Dimensjonerende frostdybde skal beregnes for den aktuelle underbygning.

  1. Utførelse: Dersom tunnelsålen ligger høyere enn dimensjonert frostdybde skal stillestående vann i groper dreneres ut, ev. støpes gropene ut.
For en gitt oppbygging til formasjonsplan kan frostdybden estimeres med Stefans metode, Statens vegvesen håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging (2023).

2.2 Frostfri del

TRV:00868

Rensk av såle: I frostfri del skal det utføres rensk ned til topp knøler.

  1. Unntak: I partier med dårlig berg skal rensk foretas som i frostsonen.

TRV:00869

Vann i sålen: Stillestående vann i groper skal dreneres ut, ev. skal gropen støpes ut.

TRV:00870

Jevnhet av såle: Berg som stikker over teoretisk sprengningsprofil skal fjernes.

3 Oppbygging opp til formasjonsplan (FP)

I tunneler stilles det ikke spesifikke krav til tykkelsen av oppbygningen til formasjonsplan.

TRV:00871

Oppbygging til formasjonsplan: Massene under formasjonsplanet skal bygges opp av gode friksjonsmaterialer, dvs. godt drenerende og frostsikre masser.

TRV:00872

Avretting: Formasjonsplanet skal avrettes med egnet fraksjon.

TRV:00873

Gradering av masser under formasjonsplan: Graderingen skal ligge innenfor området 20 - 120 mm.

TRV:08249

Underlag for ballastmatter: Når ballastmatter skal legges på et formasjonsplan bygd opp av friksjonsmasser, skal det etableres et stabilt underlag for ballastmattene. Dette kan være i form av at det legges ut et avrettingslag av mekanisk stabiliserte masser av finere gradering enn oppbyggingen ellers. Det anbefales FK 2-32 mm som komprimeres. Tykkelsen skal ikke være mindre enn to ganger største steinstørrelse. Andre metoder med dokumentert effekt kan tillates.

4 Drenering

TRV:08413

Lukket drensgrøft: Det skal være lukket drensgrøft i tunnel.

TRV:02116

Frostsikkert drenssystem: Vannlekkasjer i tunnel skal føres frostsikkert til drenssystemet, og frostsikkert ut av tunnelen.

TRV:08300

Plassering av drensgrøfter: Ett av følgende alternativer skal velges:

  • midtstilt grøft mellom spor
  • grøft på én side av tunnelen

1. Unntak: Dersom tunnelsålen ligger høyere enn dimensjonerende frostdybde, ref.TRV:00867, skal det etableres frostsikker grøft på begge sider av tunnelen.

I våte partier skal det vurderes behov for hjelpedrensgrøfter.


Følgende krav i Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering#Lukket drensgrøft gjelder også for drenering i tunnel: