501 2020 Endringsartikkel 2771

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2771
Forslagsdato 09.10.2020
Forslagsstiller Helen Helland
Klassifisering Kravendring
Bok 501 Felles bestemmelser
Kapittel 2 Generelle bestemmelser
Avsnitt 14.5.2 Koblingsskjema
Forslagstekst Foreslår at avsnittet redigeres og flyttes over til Kontaktledning.

Krav: TRV:00362 og TRV:00364 Oppdatere lenker

Krav: TRV:00365 Kravet til lagstruktur skal utgå. Dette inngår i malen.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Dokumenttypen Koblingsskjema viser seksjoneringen og type kl-bryter på stasjoner og fri strekning. Ved endringer i koblingsbildet på eksisterende anlegg og for nytt anlegg på nye strekninger skal det utarbeides koblingsskjema. Endringen medfører ingen endringer i utformingen av selve kontaktledningsanlegget.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Endringen påvirker ikke utformingen av anlegget. Ansvaret for utvikling og vedlikehold av krav til dokumenttypen "Koblingsskjema" bør være plassert hos fagansvarlig for Kontaktledning.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Ingen endring.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Ingen endring.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Ingen endring.


Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Ingen endring.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.


Ingen endring.


Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Ingen endring.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.


Ingen endring.


Hjelpetekst: Miljøbelastninger.


Ingen endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Avklart med fagansvarlig Kontaktledning.

4 Innstilling fra fagansvarlig

4.1 Eksisterende tekst (krav)

4.1.1 Koblingsskjema

Underlag:
TRV:00362

Utarbeidelse av koblingsskjema: Ved utarbeidelse av koblingsskjema for kontaktledningsanlegg skal standard mal og symboler benyttes. Se vedlegg: 🔗 Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: Malens lagstruktur skal benyttes.
 2. Utførelse: Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre.
 3. Utførelse: Koblingsskjema lages i format A3. For store stasjonsområder kan det benyttes større format (A2, A1 og A0) hvis det er mer hensiktsmessig.
 4. Utførelse: Revisjon av koblingsskjema skal gjennomføres iht. STY-600997. Dersom avvik oppdages, må dette meldes til Bane NOR på skjema 🔗 her.
 5. Utførelse: Følgende tekst skal påføres i skjemaets merknadsfelt. «Bryterne er tegnet i normal driftssituasjon»
  1. Utførelse: Skrifthøyde skal være 2,5 mm.
  2. Utførelse: Skriften skal utføres som «FET».
  3. Utførelse: For tydelighet skal skriften utføres med farge «RØD».


Innhold:
TRV:00363

Koblingsskjemaets innehold: For enkelt å se kontaktledningsanleggets elektriske oppbygging og driftstilstand på brytere, samt gi nødvendig grunnlag for planlegging av arbeid på eller nær ved kontaktledningsanlegget, skal koblingsskjemaet inneholde.

 1. Utførelse: Obligatorisk informasjon
  1. brytere med bryternummer og mastenummer
  2. seksjonsfelt angitt med utstrekning fra – til (km)
  3. nøytralseksjoner angitt med utstrekning fra – til (km)
  4. sonegrensebryter angitt med utstrekning fra – til (km)
  5. koblingsanlegg (inkludert samleskinne)
  6. seksjonsisolatorer
  7. høyspenningskabler
  8. mate-, forbigangs- og forsterkningsleder
  9. negativ- og positivleder
  10. biforbruk/reservestrømstransformatorer
  11. sugetransformatorer
  12. autotransformatorer
  13. høypassfilter (i fm. store mengder kabel i AT-anlegg)
  14. eventuelle andre transformatorer tilknyttet kontaktledningsanlegget inntegnes
  15. stasjonsbygg og holdeplass iht. symbolbiblioteket, merkes med navn og stedskode (f.eks. Vennesla st.- VNL)
 2. Utførelse: Alle brytere skal merkes i henhold til regler beskrevet i 🔗 driftsmerking
 3. Utførelse: De forskjellige elektriske seksjonene bør inntegnes med forskjellig farger for å lette planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget.
 4. Utførelse: På enkeltsporede strekninger skal AT-ledere plasseres over KL-anlegget (dvs. mellom km angivelseslinje og KL).
 5. Utførelse: Der komponenter i kontaktledningsanlegget står plassert i/på tunnel/bru/kulvert skal tunnel/bru/kulvert tegnes inn på koblingsskjema med km-henvisning i begge ender.
 6. Utførelse: Angivelse av km på alle komponenter/anleggsdeler og stasjoner/holdeplasser
 7. Utførelse: Følgende signaler skal være inntegnet
  1. (ETCS) Innkjørstoppskilt merket med signaltype og signalnummer (litra) fordelt over to linjer iht. 🔗 identifikasjon
  2. (Lyssignal) Innkjørhovedsignal og enkelt innkjørsignal merket med signaltype og signalnummer (litra) fordelt over to linjer iht.🔗 identifikasjon
 8. Utførelse: Sporveksler skal nummereres i henhold til gjeldende banedokumentasjon


Tegning:
TRV:00364

For utarbeidelse av koblingsskjema skal det benyttes standard maltegninger og symboler. Se vedlegg: Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget. Standard lagstruktur og fargestandard/penneoppsett skal være i henhold til Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Lagstruktur. Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre. Velg riktig lag for innsetting av alle objekter/symboler.


Lagstruktur:
TRV:00365

Ved behov for nye lag skal navnene på lagene bygges opp etter følgende lagstruktur: fag/kategori, detalj.

Oversikt over forhåndsdefinerte lag i malen er vist i Tabell: Lagstruktur for koblingsskjema

 • kilometer skal angis, med teksthøyde 2.5 mm, vertikalt på alle komponenter
 • stasjoner og holdeplasser angis, med teksthøyde 2.5 mm, som vist i malen
 • henvisninger til neste stasjon skal skrives inn, med teksthøyde 2.5 mm øverst i hver ende av tegningen
 • symbol for innkjørhovedsignaler og blokksignaler skal plasseres med foten mot kjøreretningen. Ved seksjonsfelt skal foten plasseres ved feltmidte. Ved andre tilfeller skal foten plasseres på aktuell kilometer

Maler og symboler kan lastes ned fra vedlegg: Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget.

Tabell 1: Lagstruktur for koblingsskjema
Navn på lag Kommentarer Farge Linjetype
JBTKL-forbigangsledning i jord Laget er satt opp med en egen linjetype 4(cyan) KABEL2
JBTKL-forbigangsledning luft Laget er satt opp med en egen linjetype 4(cyan) KABEL
JBTKL-komponenter Alle symboler fra symbolbiblioteket skal legges inn i dette laget 2(gul) CON
JBTKL-linjer 018 Linje for henvisning og km (ligger i malen) 4(cyan) CON
JBTKL-spor Sporet/ene skal legges inn i dette laget 4(cyan) CON
JBTKL-tekst km og henvisninger Lag for tekst til km og henvisninger 2(gul) CON
JBTKL-tekst stasjonsnavn Lag for tekst på stasjonene 2(gul) CON


4.2 Forslag til ny tekst (krav)

Anbefaler at avsnittet Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Koblingsskjema oppdateres og flyttes over til Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Generelle_tekniske_krav#Dokumentasjon


TRV:00362 Foreslår følgende endring:

Utarbeidelse av koblingsskjema: Ved utarbeidelse av koblingsskjema for kontaktledningsanlegg skal standard mal og symboler benyttes. Se vedlegg: Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: Malens lagstruktur skal benyttes.
 2. Utførelse: Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre.

Innhold: Oppdatert iht. mal og skrevet om litt på setningene.
TRV:00363

Koblingsskjemaets innehold: For enkelt å se kontaktledningsanleggets elektriske oppbygging og driftstilstand på brytere, samt gi nødvendig grunnlag for planlegging av arbeid på eller nær ved kontaktledningsanlegget, skal koblingsskjemaet inneholde.

 1. Utførelse: Obligatorisk informasjon
  1. brytere med bryternummer og mastenummer
  2. seksjonsfelt angitt med utstrekning fra – til (km)
  3. nøytralseksjoner angitt med utstrekning fra – til (km)
  4. sonegrensebryter angitt med utstrekning fra – til (km)
  5. koblingsanlegg (inkludert samleskinne)
  6. seksjonsisolatorer
  7. høyspenningskabler
  8. mate-, forbigangs- og forsterkningsleder
  9. negativ- og positivleder
  10. biforbruk/reservestrømstransformatorer
  11. sugetransformatorer
  12. autotransformatorer
  13. høypassfilter (i fm. store mengder kabel i AT-anlegg)
  14. eventuelle andre transformatorer tilknyttet kontaktledningsanlegget inntegnes
  15. stasjonsbygg og holdeplass iht. symbolbiblioteket, merkes med navn og stedskode (f.eks. Vennesla st.- VNL)
 2. Utførelse: Alle brytere skal merkes i henhold til regler beskrevet i 🔗 driftsmerking
 3. Utførelse: De forskjellige elektriske seksjonene bør inntegnes med forskjellig farger for å lette planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget.
 4. Utførelse: På enkeltsporede strekninger skal AT-ledere plasseres over KL-anlegget (dvs. mellom km angivelseslinje og KL).
 5. Utførelse: Der komponenter i kontaktledningsanlegget står plassert i/på tunnel/bru/kulvert skal tunnel/bru/kulvert tegnes inn på koblingsskjema med km-henvisning i begge ender.
 6. Utførelse: Angivelse av km på alle komponenter/anleggsdeler og stasjoner/holdeplasser
 7. Utførelse: Følgende signaler skal være inntegnet
  1. (ETCS) Innkjørstoppskilt merket med signaltype og signalnummer (litra) fordelt over to linjer iht. 🔗 identifikasjon
  2. (Lyssignal) Innkjørhovedsignal og enkelt innkjørsignal merket med signaltype og signalnummer (litra) fordelt over to linjer iht.🔗 identifikasjon
 8. Utførelse: Sporveksler skal nummereres i henhold til gjeldende banedokumentasjon


Tegning:
TRV:00364: Anbefaler at kravet utgår og at kravene flyttes over til kravartikkel TRV:00362


Lagstruktur:
TRV:00365: Anbefaler at kravet utgår. Dette inngår som en naturlig del av malen og trenger ikke være et eget krav.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 28. jan. 2021 kl. 14:58 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2021 kl. 08:45 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 06:31 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 31. jan. 2021 kl. 20:49 (CET)

5.4 Teknologi

OK fra Elkraft--Tore Telstad (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 17:04 (CET)

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 08:24 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!