Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav


Generelle tekniske krav

1 Hensikt og omfang

Dette kapittelet gjelder for prosjektering og bygging av nye og 🔗 oppgraderte 🔗 kontaktledningsanlegg. Regelverket for prosjektering og bygging gjelder også for større 🔗 fornyelser så langt det passer.

Bane NOR har gjennom TSI implementeringsstrategi forpliktet seg til at infrastrukturen skal være TSI-kompatibel. Ved å følge kravene til prosjektering og bygging for store fornyelser sikres denne kompatibiliteten. Fornyelse her omfatter primært stikkbytte av komponenter, eier av anleggene må vurdere når stikkbytte blir så omfattende at dette går over til å bli oppgradering.

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) gir overordnede krav til bygging av elektriske anlegg, herunder kontaktledningsanlegg.

Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne, delsystem energi (TSI ENE) og delsystem sikkerhet i jernbanetunneler (TSI SRT) gir funksjonelle krav til ny og oppgradert kontaktledning slik at framtidig samtrafikk med europeisk jernbane sikres.

Standarden EN 50119 er grunnlagsstandard. Standarden stiller mer detaljerte krav enn FEF og TSI ENE, men kravene er også her stilt på et funksjonelt nivå.

Teknisk regelverk er skrevet for at også FEF, TSI ENE, TSI SRT og EN 50119 overholdes når Teknisk regelverk følges. Der Teknisk regelverk henviser direkte til krav her må anlegget prosjekteres og bygges i henhold til dette.

Krav er stilt som:

 • funksjonskrav, det vil si krav til en funksjon, med tett sammenheng med EN 50119, og
 • løsningskrav, som er krav om bruk av spesifikke løsninger for å oppfylle ett eller flere funksjonskrav.

Løsningskrav er knyttet opp mot ett eller flere funksjonskrav. Ikke alle funksjonskrav har tilhørende løsningskrav da dette ikke vil være hensiktsmessig. Her må man finne løsningen i selve prosjekteringen.

Der prosjektspesifikke forhold tilsier at det ikke er hensiktsmessig å følge løsningskravet er det adgang til å foreslå alternative løsninger som oppfyller funksjonskravet. I slike tilfeller skal det søkes dispensasjon fra Teknisk regelverk.

For kontaktledning er det utarbeidet et antall elektriske utforminger og et antall mekaniske utforminger. De elektriske og mekaniske utformingene er delvis prosjekterte løsninger som det ved prosjektering er krav om å velge mellom og som vil oppfylle funksjonskravene for et definert sett av prosjekteringsforutsetninger. Det vil likevel være behov for videre prosjektering av detaljer som løsningskravene ikke beskriver.

Fra og med Teknisk regelverk versjon 05.02.2019 er systemtegninger i kontaktledningsregelverket som skal forstås som krav, angitt direkte i regelverksteksten med "skal", "bør" eller "kan", og med direkte lenke til aktuell tegning. Det er risiko for at endringen kan føre til nye problemstillinger — som feil tegning, feil i tegning, feil kravstilling for tegning ("skal", "bør", "kan") og manglende tegning. Ta kontakt med Teknologi dersom det oppstår spørsmål rundt dette.

2 Eksterne krav og krav i andre regelverkskapitler

2.1 Forskrifter

Forskrifter gjelder uavhengig av Teknisk regelverk. Teknisk regelverk gjengir ikke alle forskriftskrav som må hensyntas ved prosjektering og bygging av kontaktledning. Noen relevante forskrifter er listet under. Lista er ikke uttømmende.

2.2 Standarder

Standarder utgjør i mange sammenhenger aksepterte måter å oppfylle krav i forskrifter. I flere sammenhenger har også forskrifter krav om samsvar med enkelte standarder. Standardene listet under er spesielt relevante ved prosjektering og bygging av kontaktledningsanlegg.

 • EN 50119: Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines
 • EN 1991 serien: Eurokode1: Laster på konstruksjoner - Allmenne laster (for bærende konstruksjoner)
 • EN 50122-1: Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 1: Protective provisions against electric shock
 • EN 50149: Railway applications - Fixed installation - Electric traction - Copper and copper alloy grooved contact wires
 • EN 50367: Railway applications - Current collection systems - Technical criteria for the interaction between pantograph and overhead line (to achieve free access)

2.3 Krav i andre regelverksbøker

Krav som er viktige ved prosjektering og bygging av kontaktledning finnes også i andre regelverksbøker enn kontaktledning. Lista er ikke uttømmende.

3 Prosjektering av kontaktledning

TRV:00367

Prosjekteringsforutsetninger: Ved prosjektering av ny og oppgradert kontaktledning skal prosjekteringsforutsetninger angitt i 🔗 Vedlegg: Prosjekteringsforutsetninger være definert for aktuell strekning.

 1. Dokumentasjon: Prosjekteringsforutsetningene skal være dokumentert og skal ligge til grunn for den prosjekterte løsningen.
Parametrene er fastsatt i ulike kilder, der Teknisk regelverk (ulike bøker), utredning og prosjektbestilling er sentrale kilder. Parametre som ikke er fastsatt i tilgjengelige kilder må innhentes fra prosjekteier.

TRV:00368

Prosjektering: Ved prosjektering skal det legges til grunn en definert elektrisk utforming og en definert mekanisk utforming, og det skal velges detaljerte løsninger slik at prosjekteringsforutsetningene og krav i Teknisk regelverk oppfylles.

 1. Dokumentasjon: Prosjekteringen skal dokumenteres på en slik måte at det ut fra dokumentasjonen kan vurderes om kravene er oppfylt.

TRV:00369

Prosjekteringsverktøy Candrop: Candrop skal brukes ved beregning av utliggere og hengetråder ved prosjektering av mekanisk utforming for kontaktledning med bæreline og kontakttråd.

Prosjekteringsverktøyet Candrop er lisensbasert. Verktøyet stilles til rådighet ved prosjektering av kontaktledning for Bane NOR. Utlån av lisensnøkler er tidsbegrenset.

Mer informasjon om Candrop finnes på 🔗 www.banenor.no/elkraft/candrop/.

Søknad om lisensnøkkel for Candrop sendes til e-post-adresesen: candrop@banenor.no

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • Navn på bruker av programvaren
 • Firmanavn
 • Postadresse
 • Telefonnummer til brukeren av programvaren
 • e-post-adresse til brukeren av programvaren
 • Varigheten av låneperiode
 • Prosjekt som verktøyet skal brukes på
 • Oppdragsgiver i Bane NOR (navn)

Dersom lisensnøkkel mistes eller ikke leveres tilbake etter endt utlånsperiode, vil ansvarlig firma bli fakturert Bane NORs kostnader ved å skaffe tilveie ny lisensnøkkel. Ved presserende behov kan Bane NOR kreve tilbakelevering av lisensnøkkel før avtalt låneperiode er avsluttet.

Ved mistanke om mislighold av avtale vil Bane NOR kreve tilbakelevering av lisensnøkkel før avtalt låneperiode er avsluttet.

TRV:00370

Prosjekteringsverktøy Kl-mast: KL-mast kan brukes for beregning av laster fra kontaktledningsmaster på fundamenter og utbøying av mast for ulike mastetyper.

Lenker for bruk av KL-mast:

TRV:00371

Prosjekteringsverktøy Fundamast: Fundamast kan brukes for beregning av utbøyning av fundament slik at krav til horisontal forskyvning av kontakttråden oppfylles. 🔗EH-800154-000 og 🔗EH-800153-000

Se 🔗 Beregning av master og fundamenter for beskrivelse av Kl-fund og Fundamast (KL-mast er en oppdatert versjon av KL-fund).

4 Godkjenning av komponenter

Komponenter i kontaktledningen som er tilgjengelig på gjeldende rammeavtale er å betrakte som godkjente for de anvendelsene som er angitt for rammeavtalen. For øvrig gjelder:

TRV:00372

Tekniske spesifikasjoner: Tekniske spesifikasjoner som benyttes for innkjøp av kontaktledningskomponenter skal forelegges Bane NOR, Drift og teknologi, Elkraft, for gjennomlesning og kommentering før spesifikasjonene benyttes til innkjøp. Dette gjelder også for prosjekter som ønsker å benytte en tidligere benyttet spesifikasjon for rammeavtalekonkurranse.

5 Dokumentasjon

TRV:00373

Dokumentasjon av prosjektering og bygging: Et nytt kontaktledningsanlegg på en strekning skal være dokumentert med dokumentasjon som angitt i 🔗 Tabell 1.

 1. Utførelse: Dokumentasjonen skal utarbeides ved prosjektering og kontrolleres ved prosjekteringskontroll.
 2. Utførelse: Dokumentasjonen skal korrigeres/endres og utfylles ved bygging, kontrolleres ved byggekontroll, og overleveres infrastruktureier "som bygget" sammen med nytt kontaktledningsanlegg.

Tabell 1: Dokumentasjon av kontaktledningsanlegg
Dokument Type dokument Kommentar
Samsvarserklæring prosjektering Samsvarserklæring Utarbeides av prosjekterende, i henhold til FEF §3-1
Risikovurdering Vurdering av risiko Utarbeides av prosjekterende, i henhold til FEF §2-2
Egenkontroll av prosjektering Sjekkliste mot gjeldende krav Utarbeides av prosjekterende
Prosjekteringskontroll KL Rapport Utarbeides av P-KL
Prosjekteringsforutsetninger Eget dokument Utarbeides av prosjekterende. Dokumentasjon av prosjekteringsforutsetninger angitt i 🔗 Vedlegg: Prosjekteringsforutsetninger.
Strekningsplan Geografisk plantegning eller skjema Utarbeides av prosjekterende.
Koblingsskjema kontaktledning Koblingsskjema Utarbeides av prosjekterende.
Systemtegninger Notat eller skjema Angivelse av hvilke systemtegninger som er benyttet, med revisjonsnummer. Utarbeides av prosjekterende.
Maste- og utliggertabeller Tabell
 1. Utarbeides av prosjekterende.1
 2. Revideres med innmålte verdier før produksjon og installasjon av utførende.2
Hengetrådtabeller Tabell
 1. Utarbeides av prosjekterende.1
 2. Revideres med innmålte verdier før produksjon og installasjon av utførende.2
Vurdering av berøringsspenninger Rapport Se 🔗 Felles elektro, Jording og utjevning. Utarbeides av prosjekterende.
Returkretsskjema Skjema Må koordineres med sporisolasjonsplan der det er sporfelter. Utarbeides av prosjekterende.
Tverrfaglig jordingsplan 🔗 Se Felles elektro Utarbeides av prosjekterende.
Statiske beregninger for master og fundamenter Rapport Utarbeides av prosjekterende.
Manualer for drift og vedlikehold Manualer Utarbeides av prosjekterende og leverandører.
Tverrfaglige grensesnitt Beskrives der det er relevant. Utarbeides av prosjekterende.
Innvilgede dispensasjoner fra Teknisk regelverk Saksbehandling med teknisk underlag Utarbeides av byggherre.
Leverandørsdokumentasjon av benyttet utstyr Henvisning eller vedlegg Utarbeides av prosjekterende.
Særlige vurderinger av enkelttemaer Notater og rapporter Temaer som er spesielt vurdert.
Samsvarserklæring bygging Eget dokument Utarbeides av ansvarlig for bygging
Egenkontroll av bygging Sjekklister, protokoller og rapporter Utarbeides av ansvarlig for bygging
Testrapporter Rapporter Testing før overtakelse.
Visuell kontroll KL Rapport Utarbeides av V-KL
Overtakelsesforretning Rapport Utarbeides av byggherre.
Disse tabellene har et todelt ansvarsforhold ved utarbeidelse og installasjon.
1Det er prosjekterende som har ansvar for utarbeidelsen av tabellene med prosjekterte verdier for å sjekke egnethet for prosjektert løsning. Disse tabellenes datafiler overleveres Bane NOR som en del av prosjekteringsgrunnlaget.
2Som en del av utførelseskontrakten skal Bane NOR videre distribuere disse filene til utførende som har ansvaret for å revidere tabellene med korrekt geografisk informasjon (innmåling) før beregning av verdier til produksjon og installasjon av faktisk løsning. Disse reviderte filene overleveres Bane NOR som en del av som bygget dokumentasjonen.

5.1 Anleggsdokumentasjon

5.1.1 Koblingsskjema

TRV:00362

Utarbeidelse av koblingsskjema: Ved utarbeidelse av koblingsskjema for kontaktledningsanlegg skal standard mal og symboler benyttes. Se vedlegg: 🔗 Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: Malens lagstruktur skal benyttes.
 2. Utførelse: Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre.
 3. Utførelse: Koblingsskjema lages i format A3. For store stasjonsområder kan det benyttes større format (A2, A1 og A0) hvis det er mer hensiktsmessig.
 4. Utførelse: Revisjon av koblingsskjema skal gjennomføres iht. STY-600997. Dersom avvik oppdages, må dette meldes til Bane NOR på skjema 🔗 her.
 5. Utførelse: Følgende tekst skal påføres i skjemaets merknadsfelt. «Bryterne er tegnet i normal driftssituasjon»
  1. Utførelse: Skrifthøyde skal være 2,5 mm.
  2. Utførelse: Skriften skal utføres som «FET».
  3. Utførelse: For tydelighet skal skriften utføres med farge «RØD».

TRV:00363

Koblingsskjemaets innehold: For enkelt å se kontaktledningsanleggets elektriske oppbygging og driftstilstand på brytere, samt gi nødvendig grunnlag for planlegging av arbeid på eller nær ved kontaktledningsanlegget, skal koblingsskjemaet inneholde.

 1. Utførelse: Obligatorisk informasjon
  1. brytere med bryternummer og mastenummer
  2. seksjonsfelt angitt med utstrekning fra – til (km)
  3. nøytralseksjoner angitt med utstrekning fra – til (km)
  4. sonegrensebryter angitt med utstrekning fra – til (km)
  5. koblingsanlegg (inkludert samleskinne)
  6. seksjonsisolatorer
  7. høyspenningskabler
  8. mate-, forbigangs- og forsterkningsleder
  9. negativ- og positivleder
  10. biforbruk/reservestrømstransformatorer
  11. sugetransformatorer
  12. autotransformatorer
  13. høypassfilter (i fm. store mengder kabel i AT-anlegg)
  14. eventuelle andre transformatorer tilknyttet kontaktledningsanlegget inntegnes
  15. stasjonsbygg og holdeplass iht. symbolbiblioteket, merkes med navn og stedskode (f.eks. Vennesla st.- VNL)
 2. Utførelse: Alle brytere skal merkes i henhold til regler beskrevet i 🔗 driftsmerking
 3. Utførelse: De forskjellige elektriske seksjonene bør inntegnes med forskjellig farger for å lette planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget.
 4. Utførelse: På enkeltsporede strekninger skal AT-ledere plasseres over KL-anlegget (dvs. mellom km angivelseslinje og KL).
 5. Utførelse: Der komponenter i kontaktledningsanlegget står plassert i/på tunnel/bru/kulvert skal tunnel/bru/kulvert tegnes inn på koblingsskjema med km-henvisning i begge ender.
 6. Utførelse: Angivelse av km på alle komponenter/anleggsdeler og stasjoner/holdeplasser
 7. Utførelse: Følgende signaler skal være inntegnet
  1. (ETCS) Innkjørstoppskilt merket med signaltype og signalnummer (litra) fordelt over to linjer iht. 🔗 identifikasjon
  2. (Lyssignal) Innkjørhovedsignal og enkelt innkjørsignal merket med signaltype og signalnummer (litra) fordelt over to linjer iht.🔗 identifikasjon
 8. Utførelse: Sporveksler skal nummereres i henhold til gjeldende banedokumentasjon
Med komponenter i kontaktledningsanlegget menes, f. eks. overspenningsvern, kontaktledningsbrytere og annet utstyr som tilkobles kontaktledningsanlegget. De vil da ikke gjelde deler som naturlig hører med til kontaktledningen som utliggere, strømbruer og annet.

TRV:08251

Valgfri informasjon: Inntegning av følgende signalobjekter er valgfritt (kun aktuelt dersom de ligger ved seksjonsdele).

 1. Utførelse: Følgende signaler kan være inntegnet
  1. (ETCS) Stopp for skift, blokkstoppskilt, indre stoppskilt, utkjørstoppskilt
  2. (Lyssignal) Utkjørhovedsignal, dvergsignal, blokksignal, indre hovedsignal, arbeidsområde
Signalenes km plassering må ved revisjon av koblingsskjemaet alltid sjekkes med signalressurser og BaneData slik at disse til enhver tid har rett plassering og identifikasjon.

Lyssignal:
Alle lyssignal har mulighet for å kombineres med forsignal

Valgfri informasjon:

 • Valgfri informasjon meldes inn til Driftsleder
 • Driftsleder avgjør om forespurt valgfri informasjon skal legges inn på koblingsskjema

6 Kontroller

For å sikre at feil og mangler ved prosjektering og bygging blir tidlig oppdaget stilles det krav om kontrollrutiner ved prosjektering, bygging og overtakelse av ny, oppgradert og fornyet kontaktledning. Rutinene er definert slik at den som utfører prosjektering og bygging også utfører kontroll av egen leveranse opp mot kravene som er stilt. Uavhengige kontroller (P-KL og V-KL) har til hensikt å kontrollere at egenkontrollen har vært tilstrekkelig god for å oppdage feil og mangler. Ved gjennomføring av uavhengige kontroller er forventningen at det ikke blir funnet feil.

NB!
Når en utfører fjernarbeid (hjemmekontor) må nettleser lastes via Citrix løsningen for å få tilgang til applikasjonen hvor søknader om kontrollene P-KL, V-KL og Termografering bestilles.

TRV:00374

Egenkontroll av prosjektering: Ansvarlig for prosjektering skal gjennomføre kontroll av egen leveranse opp mot krav som er stilt til leveransen.

 1. Dokumentasjon: Kontrollen skal dokumenteres med utfylte sjekklister.

TRV:00375

Prosjekteringskontroll KL: Ved prosjektering av kontaktledning som omfatter en hel ledningspart eller mer skal det gjennomføres en uavhengig prosjekteringskontroll (P-KL).

 1. Utførelse: Kontrollen skal være gjennomført før bygging påbegynnes.
 2. Utførelse: Underlag for prosjekteringskontrollen er all dokumentasjon fra prosjektering som angitt i 🔗 Tabell 1.
 3. Utførelse: Kontrollen skal omfatte:
  1. dokumentkontroll av samsvarserklæring, risikovurdering og egenkontroll, og
  2. stikkprøvekontroll av øvrig prosjektert underlag.
 4. Utførelse: P-KL skal bestilles av prosjektorganisasjon i Bane NOR senest 6 uker før kontroll på Bestilling av P-KL.

TRV:00376

Egenkontroll av utførelse: Ansvarlig for bygging skal gjennomføre kontroller av egen leveranse under byggingen.

 1. Utførelse: Kontrollene skal omfatte inspeksjoner, funksjonsprøver og løpende kontroll av anlegget under og etter bygging. Følgende kontroller skal minimum utføres:
  1. løpende kontroll bygget anlegg opp mot prosjektert underlag,
  2. verifikasjon av montasjenøyaktighet opp mot angitte toleranser,
  3. kontroll av korrekt kopling av filterimpedanser, sugetransformatorer og autotransformatorer,
  4. kontroll av at jording, utjevning og returkrets er i samsvar med prosjektert løsning,
  5. kontroll av kontaktledningsanleggets fundamenter,
  6. funksjonskontroll av kontaktledningsbrytere inkludert manøvermaskin og fjernstyring, og
  7. visuell kontroll ledninger og kabler for skader.
 2. Dokumentasjon: Kontrollene skal dokumenteres med utfylte protokoller, sjekklister og rapporter fra inspeksjon og prøving.

TRV:00377

Visuell kontroll KL: Ved bygging av kontaktledningsanlegg som omfatter en hel ledningspart eller mer skal det gjennomføres en uavhengig visuell kontroll KL (V-KL).

 1. Utførelse: Kontrollen skal være gjennomført og tilhørende mangelliste utbedret før overtakelse av ferdig anlegg.
 2. Utførelse: Kontrollen skal gjennomføres med skinnegående arbeidsmaskin og til fots. Skinnegående arbeidsmaskin skal ha arbeidskurv og strømavtaker som er godkjent som markeringsjording.
 3. Utførelse: Underlag for visuell kontroll KL skal være dokumentasjon fra bygging som angitt i 🔗 Tabell 1.
 4. Utførelse: Kontrollen skal omfatte:
  1. dokumentkontroll av samsvarserklæring, risikovurdering og egenkontroll for bygging,
  2. kontroll av jording, returkrets og fundamenter, og
  3. stikkprøvekontroller opp mot prosjektert løsning og gjeldende krav.
 5. Utførelse: V-KL skal bestilles av prosjektorganisasjon i Bane NOR senest 6 uker før kontroll på Bestilling av V-KL.
 6. Dokumentasjon: Kontrollen skal dokumenteres med en egen rapport. 🔗 Befaringsrapport sluttkontroll kan brukes som mal.

TRV:00378

Termografering: Ved ny og oppgradert kontaktledning på hovedspor og togspor skal det gjennomføres en termograferingskontroll for å avdekke dårlige elektriske forbindelser i for eksempel skjøter og klemmer.

 1. Utførelse: Kontaktledningsanlegg bygget med elektrisk utforming A, B og C skal termograferes ved ny eller oppgradert kontaktledning.
  1. Utførelse: Kontrollen skal være gjennomført og tilhørende mangelliste utbedret før overtakelse av ferdig anlegg.
  2. Utførelse: Termograferingskontroll skal gjennomføres som beskrevet i 🔗 Termografering av kontaktledningsanlegg.
  3. Utførelse: Termografering skal bestilles av prosjektorganisasjon senest 6 uker før kontroll i Bane NOR på Bestilling av termografering.
 2. Unntak: Kontaktledningsanlegg bygget med elektrisk utforming E, F og AT m/FL (G) skal ikke termograferes.

TRV:00379

Impedansmåling: Ved ny og oppgradert kontaktledning over en større del av en matestrekning, skal matestrekningens totale impedans måles.

 1. Utførelse: Impedansmåling skal gjennomføres som beskrevet i 🔗 Kontaktledning, Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Beskrivelse av måling av kontaktledningsimpedans.

TRV:00380

Kortslutningstest: Ved ny og oppgradert kontaktledning på en slik måte at verninnstillinger endres, skal det gjennomføres kortslutningstest på strekningen for verifikasjon av verninnstillinger.

 1. Utførelse: Kortslutningstest skal verifisere korrekt vernutkobling av strekningen ved kortslutning på mest ugunstige sted.
 2. Unntak: Dersom vernene er stilt med store marginer slik at risiko for manglende dekning er neglisjerbar, kan kortslutningstest utelates.

TRV:00381

Dynamisk prøving: Før overlevering av kontaktledningsanlegg som omfatter minst en ledningspart skal det gjennomføres dynamisk prøving av kontaktledningen med målevogn som beskrevet i 🔗 Tabell 2.

Tabell 2: Dynamisk prøving
Prøve Gjennomføring Dokumentasjon
Statisk kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring Kjøring med målevogn eller arbeidsmaskin, berøringsløst eller berøring med maksimal kontaktkraft på 20 N Fil med numeriske verdier for kontakttrådhøyde ved hver mast.

Det skal være et sammendrag av målingene med en figur som viser kontakttrådens høydeprofil. (Se 🔗 EH-707158-000)

Sikksakk Kjøring med målevogn eller arbeidsmaskin, berøringsløst eller berøring med maksimal kontaktkraft på 20 N Fil med numeriske verdier for sikksakk ved hver mast. (samt midte spenn i kurver)

Det skal være et sammendrag av målingene med en figur som viser kontakttrådens sikksakk.

Dynamisk kontaktkraft Målevognkjøring med kontaktkraft lik dynamisk kontaktkraft ved strekningshastighet ±10 %.

Måling skal utføres for hele spekteret av driftshastighet, inkludert en overhastighet på +10 %.

Fil med numeriske verdier for kontaktkraft, tid, posisjon og strekningshastighet

Det skal være et sammendrag av målingene som viser middelkraft, standardavvik, hastighetskorrigert maksimalkraft, og minste kontaktkraft ( for hver ledningspart). Ref. 🔗 Rolling stock, Approval of new trains. Pantographs and pantograph-overhead contact line interaction, Requirements

7 Vedlegg

 1. 🔗 Prosjekteringsforutsetninger
 2. 🔗 Generiske arbeidsrutiner
 3. 🔗 Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane
 4. 🔗 Jording av kontaktledning i tunneler
 5. 🔗 Relevante lover, forskrifter, normer og standarder