Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav


Generelle tekniske krav

1 Hensikt og omfang

Dette kapittelet stiller tilstrekkelige og nødvendige krav for å sikre at nye, oppgraderte og fornyede kontaktledningsanlegg samsvarer med eksterne krav, at grensesnitt med rullende materiell og øvrig jernbaneinfrastruktur er teknisk og funksjonelt harmonisert, at miljøbetingelser og påvirkninger hensyntas i tilstrekkelig grad, og at anleggene blir pålitelige, robuste, vedlikeholdsvennlige og sikre. Kapittelet omfatter generelle krav til kontaktledningsanlegg.

Kravene stilt i Teknisk regelverk er til for å sikre at krav i TSIer og forskrifter oppfylles samtidig som anleggenes funksjon opprettholdes.

Definisjonene for «oppgradering» og «fornyelse» er hentet fra direktiv 2008/57/EC artikkel 2 avsnitt (m) og (n)
 • oppgradering, et hvert større modifikasjonsarbeid på et delsystem eller delvis undersystem som forbedrer den generelle ytelsen av delsystemet
 • fornyelse, et hvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller delvis undersystem som ikke endrer den generelle ytelsen av delsystemet

2 Henvisning til andre regelverkskapitler/-bøker

Krav som omfatter delsystemet kontaktledning beskrevet i andre regelverkskapitler enn de som hører innunder kontaktledning finnes på følgende steder.

 1. Felles bestemmelser - 🔗 Generelle bestemmelser
 2. Felles bestemmelser - 🔗 Krav til samtrafikkevne (interoperabilitet)
 3. Felles elektro - 🔗 Generelle tekniske krav
 4. Felles elektro - 🔗 Kabellegging og kabelkanaler
 5. Felles elektro - 🔗 Jording og utjevning
 6. Felles elektro - 🔗 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse
 7. Banestrømforsyning - 🔗 Kraftsystem
 8. Underbygning - 🔗 Fritt profil for strømavtaker
 9. Underbygning - 🔗 Tverrsnitt E

3 Eksterne krav

I dette avsnittet listes en del relevante forskrifter som kommer til anvendelse ved prosjektering og bygging av kontaktledningsanlegg. Denne liste er ikke på noen måte uttømmende.

Relevante forskrifter som benyttes ved prosjektering og bygging av kontaktledningsanlegg er vist under:

 • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef)
 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse)
 • Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
 • Forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften)
 • Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne - delsystem Energi (TSI ENE)
 • Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne - delsystem sikkerhet i jernbanetunneler (TSI SRT)

Forskriftene henviser blant annet til de internasjonale standardene som er listet i Tabell 1 for oppfyllelse av forskriftskrav.

Tabell 1: Standarder
L.nr. Standard Tittel
1 EN 50119 Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines
2 EN 50149 Railway applications - Fixed installation - Electric traction - Copper and copper alloy grooved contact wires
3 EN 50367 Railway applications - Current collection systems - Technical criteria for the interaction between pantograph and overhead line (to achieve free access)
4 EN 50122-1 Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 1: Protective provisions against electric shock

En oversikt over relevante normer/standarder, i tillegg til de som er gitt i Lenke: Felles bestemmelser, Generelle bestemmelser, finnes i Lenke: Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Generelle tekniske krav, Vedlegg, Relevante lover, forskrifter, normer og standarder.

4 Miljøbetingelser og eksterne påvirkninger

Kontaktledningsanlegget blir utsatt for mekaniske og termiske miljøpåvirkninger. I dette avsnittet stilles krav om miljøbetingelser som skal hensyntas for ulike forhold. Krav til ekstremverdier for temperatur og solinnstråling er stilt i Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Generelle tekniske krav.

a) Snødybde: Snødybde skal hensyntas ved prosjektering av avstand til spenningsførende deler.

 1. Vurdering: Standardisert snødybde for Norge er 0,70 m på steder hvor det ikke ryddes snø.

b) Is og vind: Belastning på grunn av is og vind skal hensyntas ved prosjektering.

 1. Vurdering: Vindutblåsning av kontakttråd ved sidevind (ref EN 50119)
 2. Vurdering: Mekanisk last på master, åk og ledninger (ref EN 1991-1)
 3. Vudering: Funksjonen til bevegelige komponenter som brytere. (ref. EN 50152-2)

c) Termisk påvirkning: Termisk påvirkning ved høye og lave temperaturer og solinnstråling skal hensyntas ved prosjektering.

 1. Vurdering: Kravet omfatter termisk ekspansjon og sammentrekning av kontakttråd og liner, isolasjon for kabler og funksjon for isolatorer, brytere og øvrige komponenter tilknyttet kontaktledningsanlegget.
 2. Vurdering: For strømførende ledere skal det også tas hensyn til temperaturøkning på grunn av strømbelastning i lederen.
 3. Vurdering: Kjøling på grunn av vind bør hensyntas.
Det er ikke krav om å ivareta ekstremverdier for alle parametre samtidig. Det er for eksempel ikke rimelig å legge til grunn maksimal vind- og islast samtidig med maksimal temperatur og solinnstråling.

5 Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler

Lenke: FEF § 8-4 krever at kontaktledningsanlegget har tilstrekkelig avstand til omgivelsene eller hindere for å unngå fare for personer og for materielle verdier. Veiledningen til FEF og EN 50122-1 angir konkrete utførelser for å oppfylle kravet.

a) Direkte avstand til spenningsførende del: Avstand i rett linje fra et tilgjengelig område til spenningsførende del skal ikke være mindre enn angitt i Figur 1.

 1. Utførelse: Der spesielle forhold ikke gjør disse korte avstandene nødvendig, bør direkte avstand til spenningsførende del økes til avstander angitt i veiledning til Lenke: FEF § 6-4 (tabell 6-2)
Med allment tilgjengelig område menes et område hvor publikum har ubegrenset adgang.
Med begrenset tilgjengelig område menes et område hvor adgang kun er tillatt for autoriserte personer.
Jernbaneloven § 9 punkt b gir et generelt forbud for publikum mot å oppholde seg på jernbanens område utenfor publikumsområder. Alle områder som ikke er publikumsområder kan derfor defineres som et begrenset tilgjengelig område. Der det benyttes korte avstander til spenningsførende deler i et begrenset tilgjengelig område, er det god praksis å varsle med skilt, og i tillegg sperre av med gjerde der det er hensiktsmessig.
Bane NOR har på bakgrunn av en risikovurdering redusert avstandene sammenliknet med avstandene som er angitt i veiledningen til FEF. Minsteavstandene i Teknisk regelverk er likevel større enn minsteavstandene angitt i EN 50122-1.

b) Hindre: Dersom avstandene angitt i krav a) ikke kan overholdes, skal det etableres hinder slik at den direkte avstanden i rett linje rundt hinderet mellom et tilgjengelig område og en spenningsførende del, blir større enn angitt i krav a).

 1. Utførelse: Hindre skal utformes i henhold til EN 50122-1.

c) Planoverganger: Høyden mellom veibanen og det laveste punktet på kontaktledningen og andre spenningsførende ledere ved planoverganger, skal i henhold til veiledningen til FEF være større enn 5,5 meter.

 1. Utførelse: Største tillatte høyde for kjøretøyer skal i henhold til EN 50122-1 gi 1,0 meters avstand mellom det høyeste punktet på kjøretøyet og laveste punkt på kontaktledningen. Denne høyden skal varsles med veiskilt ved planovergangen.
 2. Utførelse: Der det forventes mye trafikk med høye kjøretøyer, bør det monteres fast barriere, for eksempel varselbjelker eller varselliner. Barrieren skal i henhold til EN 50122-1 sikre en avstand på minst 0,5 meter mellom det høyeste punktet på kjøretøyet og det laveste punktet på kontaktledningen.

d) Bruer over jernbanen: Bruer over jernbanen skal ha beskyttelse mot direkte berøring som beskrevet i EN 50122-1. For bruer der tilgjengelig område er mindre enn 4,0 meter over nærmeste spenningsførende del skal det i tillegg være en elektrisk ledende overkant eller ytterkant som skal utjevnes til returkretsen, som tråder eller wire som kastes over brua vil komme i kontakt med.

 1. Utførelse: Lenke: Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Generelle tekniske krav, Vedlegg, Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane angir spesifikke krav til utførelse.

e) Parallelle spor: Kontaktledningsanlegg ved parallelle spor skal utformes slik at man kan frakoble og jobbe på kontaktledningen for ett spor mens kontaktledningen for øvrige spor er spenningsførende.

 1. Utførelse: Anlegget skal utføres med 2,0 meters avstand mellom spenningsførende deler for ulike spor.
 2. Utførelse: Hengemaster som bærer kontaktledningen for flere spor skal alltid utføres med beskyttelsesskjerm.
 3. Utførelse: Hengemaster som bærer kontaktledningen til ett spor, skal utføres med beskyttelsesskjerm dersom den direkte avstanden fra beskyttelseskjermen til en spenningsførende del for et annet spor er mindre enn 2,0 meter.
Figur 1: Minimumsavstander fra tilgjengelig sted til nærmeste spenningsførende del.
*) For avstand til isolator (jordet side) kan avstandene reduseres ned til 4,3 m.
**) Ved ombygging der eksisterende byggverk som tunneler, bruer, snøoverbygg etc. hindrer full høyde, aksepteres at R reduseres til 4,3 m. Det forutsettes at dette er i områder der det er lite snø eller der det foretas snørydding

6 Godkjenning

a) Tekniske spesifikasjoner: Teknologi skal være høringsinstans ved utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner som ligger til grunn for anskaffelser.

7 Krav til dokumentasjon av planlegging og prosjektering

I dette avsnittet stilles krav til prosjektering og dokumentasjon av prosjektering av kontaktledningsanlegg.

a) Prosjektering av kontaktledning: Prosjektering av kontaktledningsanlegg skal utføres i henhold til relevante forskrifter, Bane NORs tekniske regelverk og anbudsgrunnlag.

b) Dokumentasjon: Planlegging og prosjektering av kontaktledningsanlegg bør dokumenteres med utarbeidelse av følgende dokumentasjon:

 1. Dokumentasjon: Strekningsplan
 2. Dokumentasjon: Koblingskjema (en-linje skjema)
 3. Dokumentasjon: Returkretsskjema
 4. Dokumentasjon: Jordingsplan, tverrfaglig
 5. Dokumentasjon: Systemtegninger
 6. Dokumentasjon: Utliggertabeller
 7. Dokumentasjon: Hengetrådtabeller

c) Tilleggs dokumentasjon: I tillegg skal det gjøres vurderinger av følgende forhold:

 1. Vurdering: EMC-problematikk (tur retur nærmest mulig hverandre)
 2. Vurdering: Berøringsspenninger, se også Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Generelle tekniske krav
 3. Vurdering: Grunnforholdenes elektriske egenskaper
 4. Vurdering: Eventuelle behov og metode for forsterkning i strømforsyningen, herunder bruk av forsterkningsledning, mateledning eller autotransformatorsystem
 5. Vurdering: Drift og vedlikehold
 6. Vurdering: Tverrfaglige grensesnitt

7.1 Beregning av utliggere og hengetråder

a) Beregning av kontaktledningsanleggets utliggere: skal utføres med de beregningsprogrammer og/eller tabeller som til en hver tid er prekvalifisert av Bane NOR.

 1. Utførelse: Før prosjektering av kontaktledningsanlegget kan ansees som ferdig skal alle ledningsparters utliggere beregnes ved hjelp av dataprogram og/eller tabellverk.
 2. Utførelse: Beregningene gjøres på grunnlag av prosjekterte verdier og beregningsresultatet skal gjennomgåes for å kontrollere byggbarhet samt at alle relevante systemkrav overholdes.
 3. Betingelse: Det skal benyttes Candrop.

b) Beregning av kontaktledningsanleggets hengetråder: skal utføres med de beregningsprogrammer og/eller tabeller som til en hver tid er prekvalifisert av Bane NOR.

 1. Utførelse: Før prosjektering av kontaktledningsanlegget kan ansees som ferdig skal alle ledningsparters hengetråder beregnes ved hjelp av dataprogram og/eller tabellverk.
 2. Utførelse: Beregningene gjøres på grunnlag av prosjekterte verdier og beregningsresultatet skal gjennomgåes for å kontrollere byggbarhet samt at alle relevante systemkrav overholdes.
 3. Betingelse: Det skal benyttes Candrop.
For beregning av utliggere og hengetråder stiller Bane NOR til rådighet den nødvendige programvare og lisensnøkler for programvaren «Candrop». Ettersom programvaren er lisensbasert vil utlån av programvare og lisensnøkler være tidsbegrenset.

Søknad om lån av programvare og lisensnøkkel sendes til e-post adressen: Candrop@banenor.no

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:
Navn på bruker av programvaren
Firmanavn
Postadresse
Telefonnummer til brukeren av programvaren
e-postadressen til brukeren av programvaren
Hvilket prosjekt bruken er tiltenkt
Varigheten av låneperiode
Hvem som er Bane NORs byggherrerepresentant (navn)

Dersom lisensnøkkel mistes eller ikke leveres tilbake etter endt utlånsperiode, vil ansvarlig firma bli fakturert Bane NORs kostnader ved å skaffe tilveie ny lisensnøkkel. Ved presserende behov kan Bane NOR kreve tilbakelevering av lisensnøkkel før avtalt låneperiode er avsluttet.

Ved mistanke om mislighold av avtale vil Bane NOR kreve tilbakelevering av lisensnøkkel før avtalt låneperiode er avsluttet.

7.2 Ledningsføring over sporveksler

a) Ledningsføring over sporveksler: Før prosjektering av kontaktledningsanlegget kan ansees som ferdig skal ledningsføring over alle berørte sporveksler dokumenteres.

 1. Utførelse: Dokumentasjonen bør inneholde en tegning for hver sporveksel
 2. Utførelse: Denne tegningen skal minimum inneholde følgende informasjon:
 1. Dokumentasjon: Masteplassering referert til sporvekselens stokkskinneskjøt.
 2. Dokumentasjon: Trådføring, sikksakk og klemmefritt rom for hoved-og avviksspor.
 3. Dokumentasjon: Kontakttrådenes høydeforløp gjennom sporvekselen.

7.3 Driftsmerking

Driftsmerking brukes i forsyningsanlegg for å merke spesifikke brytere og komponenter for å forenkle og sikre en utvetydig kommunikasjon mellom driftspersonalet. Driftsmerking er relevant for innmating og utmating av forsyning i omformere, koblingshus/koblingsanlegg, kontaktledningsanlegg og langsgående forsyning med 11/22 kV. Driftsmerking er omtalt i forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef) med vedlegg.

a) Driftsmerking: Kontaktledningsanlegg skal driftsmerkes etter krav stilt i "Lenke:" Felles elektro, Prosjektering og bygging, Generelle tekniske krav, Vedlegg f - normativt - Driftsmerking

8 Krav til kontroll

8.1 Kontroll av prosjektering og utførelse

For å sikre at Bane NORs kontaktledningsanlegg får en god og entydig utførelse stilles det krav til kontrollrutiner som angitt i Tabell 2.

Tabell 2: Kontroll av nye kontaktledningsanlegg
Kontroll Dokumentasjon Krav
Egenkontroll av prosjektering Utfylt sjekkliste [Sett inn referanse til kontrollkrav]
Prosjekteringskontroll kontaktledning Rapport fra prosjekteringskontroll (P-KL) [Sett inn referanse til kontrollkrav]
Egenkontroll av utførelse Utfylt sjekkliste [Sett inn referanse til kontrollkrav]
Visuell kontroll kontaktledning Rapport fra visuell kontroll (V-KL) [Sett inn referanse til kontrollkrav]

a) Egenkontroll: Rådgivere/Entreprenører skal etter all utførelse gjennomføre inspeksjoner, tester og funksjonsprøver.

 1. Utførelse: Resultatene skal dokumenteres; jfr. FEF § 3-1 Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon.
 2. Dokumentasjon: Dersom entreprenør ikke har egne sjekklister i sitt styringssystem kan vedleggene under Lenke: Kontaktledning, Bygging, Generelle tekniske krav, Vedlegg benyttes.

b) Prosjekteringskontroll KL: På alle kontaktledningsanlegg som omfatter en hel ledningspart eller mer skal det gjennomføres en prosjekteringskontroll KL utført av kvalifisert Prosjekteringskontrollør kontaktledning (P-KL)

 1. Utførelse: Det er bestiller av oppdraget som bestiller denne kontrollen av koordinator for P-KL. Bestilling av prosjekteringskontroll KL skal gjøres ved å benytte følgende Lenke: Bestilling av P-KL
Husk å velge Prosjekteringskontroll fra nedtrekksmenyen. Merk deg at kontroll må bestilles senest 6 uker før ønsket kontroll

Infrastruktur/Plan og Teknikk/Elkraft administrerer gruppen av aktuelle kontrollører (P-KL).

c) Visuell kontroll KL: På alle kontaktledningsanlegg som omfatter en hel ledningspart eller mer skal det gjennomføres en visuell kontroll KL utført av kvalifisert Visuell kontrollør kontaktledning (V-KL).

 1. Utførelse: Bestilling av visuell kontroll kontaktledning skal gjøres senest 6 uker før ønsket kontroll Lenke: Bestilling av V-KL

d) Dokumenter visuell kontroll: Dokumenter som skal oversendes sammen med bestilling av visuell kontroll kontaktledning.

 1. Dokumentasjon: Samsvarserklæring
 2. Dokumentasjon: Vurdering av risiko
 3. Dokumentasjon: Rapport fra entreprenørs egenkontroll
 4. Dokumentasjon: Byggeplan
 5. Dokumentasjon: Felles jordingsplan
 6. Dokumentasjon: Filer med beregninger av utliggere, hengetråder, master, åkskisser og fundamenter
 7. Dokumentasjon: Dispensasjonssøknader, avvik fra teknisk regelverk

e) Gjennomføring, visuell kontroll KL-anlegg: Kontrollen skal gjennomføres til fots og med skinnegående arbeidsmaskin

 1. Utførelse: Fotvisitasjon, det skal kontrolleres at kontaktledningsanleggets jording og retur er i samsvar med anleggets tverrfaglige jordingsplan, se Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording.
 2. Utførelse: Skinnegående arbeidsmaskin med arbeidskurv skal ha strømavtaker som er godkjent som markeringsjord.
 3. Dokumentasjon: For rapportering kan skjemaet i Lenke: Kontaktledning, Bygging, Generelle tekniske krav, Vedlegg, Befaringsrapport sluttkontroll benyttes.

f) Gjennomføring, visuell kontroll KL-anleggets fundamenter Det skal utføres visuell kontroll av kontaktledningsanleggets fundamenter.

 1. Utførelse: Fundamentprotokoll, Lenke: Kontaktledning, Bygging, Generelle tekniske krav, Vedlegg, Fundamentprotokoll.

8.2 Dynamisk kontroll, målevognkjøring

a) Målinger med målevogn Kvaliteten til kontaktledningen skal dokumenters ved bruk av målevogn.

 1. Utførelse: Sikksakk skal måles
 2. Utførelse: Statisk kontakttrådhøyde skal måles
 3. Utførelse: Dynamisk kontakttrådhøyde skal måles
 4. Utførelse: Dynamisk kontaktkraft skal måles
 5. Utførelse: Målingene skal relateres til sportraseens kilometrering
 6. Utførelse: Måleresultater skal evalueres
 7. Utførelse: Avvik utover gyldige toleranser skal utbedres før ordinær driftssettelse

b) Kontroll av kontakttrådhøyde: Skal utføres, gjennomføres på følgende måte.

 1. Utførelse: Målingen skal fortas berøringsløst
 2. Unntak: Målingen kan utføres med en maksimal kontaktkraft mellom måleenhet og kontakttråd på 20 N
 3. Utførelse: Statisk kontakttrådhøyde skal måles kontinuerlig med utskrift
 4. Utførelse: Målestokk for skalering av måleresultatene skal være slik at papiret følger vognens utkjørte distanse med mulighet for merking av hver mast
 5. Utførelse: Grenseverdier for kontakttrådhøyde gitt i Lenke: Kontaktledning, Vedlikehold, Kontaktledning skal overholdes i henhold til prosjekterte verdier

c) Kontroll av sikksakk: Skal utføres, gjennomføres på følgende måte.

 1. Utførelse: Målingen skal fortas berøringsløst
 2. Unntak: Målingen kan utføres med en maksimal kontaktkraft mellom måleenhet og kontakttråd på 20 N
 3. Utførelse: Sikksakk skal måles kontinuerlig med utskrift
 4. Utførelse: Målestokk for skalering av måleresultatene skal være slik at papiret følger vognens utkjørte distanse med mulighet for merking av hver mast
 5. Utførelse: Grenseverdier for sikksakk gitt i Lenke: Kontaktledning, Vedlikehold, Kontaktledning skal overholdes i henhold til prosjekterte verdier

d) Kontroll av dynamisk kontaktkraft: Skal utføres, gjennomføres på følgende måte.

 1. Utførelse: Målingen skal gjennomføres med normal statisk kraft i strekningsahstighet + 10 %
 2. Utførelse: Krav til målingens gjennomførelse og resultater skal utføres i henhold til avsnitt Lenke: Kontaktledning, Vedlikehold, Kontaktledning

e) Kontroll av kontakttrådens høydeendring: Skal være i henhold til prosjekterte verdier.

 1. Utførelse: Krav til kontakttrådens høydeendring gitt i Lenke: skal følges
 2. Utførelse: Minste målestrekning for kontroll av kontakttrådens høydeendring skal være 10 meter
 3. Utførelse: Målesystem og metodikk bør være slik som beskrevet under punktene b) og c) over.

f) Kontroll av kontakttrådens jevnhet Kontakttrådens jevnhet skal kontrolleres mot lysbuedannelse.

 1. Utførelse: Registrere lysbuer med varighet over 5 ms ved strekningshastighet.

8.3 Profil- og avstands kontroll

a) Kontroll av profiler Det skal kontrolleres at kravene oppfylles.

 1. Utførelse: Utførelse for oppfyllelse av kontroll for fritt profil for strømavtaker finnes i Lenke: Kontaktledning, Velikehold, Kontaktledning
 2. Utførelse: Utførelse for oppfyllelse av kontroll for klemmefritt rom finnes i Lenke: Kontaktledning, Vedllikehold, Kontaktledning
 3. Utførelse: Fritt profil for strømavtaker og klemmefritt rom vises i Lenke:

b) Kontroll av isolasjonsavstand Det skal kontrolleres at kravene oppfylles.

 1. Utførelse: Kravene til statisk isolasjonsavstand finnes i Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse, Isolasjonsavstander i bevegelige avspente ledninger og tilhørende utstyr i 15 kV- kontaktledning
 2. Utførelse: Kravene til dynamisk isolasjonsavstand finnes i Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse, Isolasjonsavstander i bevegelige avspente ledninger og tilhørende utstyr i 15 kV- kontaktledning
 3. Utførelse:

8.4 Kontroll av manøvermaskin

a) Manøvermaskin for kontaktledningsbryter: Skal kontrolleres etter leverandørens bestemmelser for sluttkontroll.

8.5 Termografering

Termografering av kontaktledningsanlegget gjøres som kvalitetssikring for å avdekke dårlige forbindelser i f.eks. skjøter og klemmer. Dette utføres ved å koble kontaktledningsanlegget direkte til kjøreskinnene (kortslutte) og mate ut en konstant strøm fra omformerstasjonen. Dette fører til temperaturstigning i kontaktledningsanlegget som kan registreres ved hjelp av et termografi kamera.

a) Temograferingskontroll nye anlegg: Det skal utføres termograferingskontroll på alle nye kontaktledningsanlegg.

 1. Utførelse: Kontrollen er beskrevet i Lenke: Termografering av kontaktledningsanlegg
 2. Utførelse: Bestilling av termograferingskontroll gjøres via denne lenken Lenke: Bestill termografering

b) Temograferingskontroll eksisterende anlegg: Det skal utføres termograferingskontroll på alle eksisterende kontaktledningsanlegg i henhold til Lenke: Kontaktledning, Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Vedlegg, Generiske arbeidsrutiner.

 1. Utførelse: Kontrollen er beskrevet i Lenke: Termografering av kontaktledningsanlegg
 2. Utførelse: Bestilling av termograferingskontroll gjøres via denne lenken Lenke: Bestill termografering

8.6 Kortslutningsprøve

Krav stil her er ment å sikre at alle vern for bryterinnstillinger i matestasjonenes utgående linjer fungerer slik de er forutsatt.

a) Kortslutningsprøve: Kan utføres ved at det legges en fast forbindelse som kortslutning i enden av en matestrekning på et ikke spenningsførende anlegg.

 1. Utførelse: Forbindelsen bør inneholde en motstandstråd som brenner av etter en gitt tid ut i fra påtrykt strøm
 2. Utførelse: Punktet hvor forbindelsen legges inn skal sikres med en tilstrekkelig jordforbindelse
 3. Utførelse: Anlegget spenningssettes og alle hendelser skal logges slik at vern kan etterstilles
 4. Utførelse: Kontaktledningsanlegget skal ettersees etter utført prøve
 5. Utførelse: Alle skillebryteres skillekniver skal ettersees etter utført prøve

8.7 Måling av sugetransformatorens funksjonalitet

Krav gitt her er for å sikre at sugetransformatoren virker etter hensikten og følger den dedikert returstrømveien via kjøreskinner og returledere tilbake til maestasjonen.

a) Spenningsetting av sugetransformator: Før anlegg påsettes spenning skal alle kabler i forbindelse med sugetransformatorer ringes ut for å unngå uønskede krysskoblinger.

b) Kontroll av sugetransformator: Etter at anlegg påsettes spenning skal sugetransformatoren kontrollmåles.

 1. Utførsel: Måleresultater skal omarbeides til 100 A ekvivalent for å lette sammenlikninger med andre målinger
 2. Utførsel: Prøveoppsettet for kontroll av sugetransformator er beskrevet i Lenke: Kontaktledning, Vedlikehold, Returkrets, Vedlegg, Kontroll av sugetransformatorer
 3. Dokumentasjon: Måleskjemaene leveres som en del av FDV dokumentasjonen

8.8 Måling av filterimpedans

Krav gitt her er for å sikre at filterimpedansen virker etter hensikten og fordeler returstrømmen jevnt i begge kjøreskinner.

a) Måling av filterimpedans: Filterimpedansene skal måles i driftsituasjon for å forvisse seg om at de fungerer med en symmetrisk strømfordeling mellom midtpunkt og skinner, (a - 0 - b).

 1. Vurdering: Belastbarhet og filterfunksjon skal være klarlagt ved prosjektering

8.9 Impedansmåling

Strekningens totale elektriske impedans måles for at vern- og selektivitetsinnstilling i matestasjonene sørger for frakobling ved feil i anlegget.

a) Impedansmåling nye baner: Strekningens totale elektriske impedans skal måles ved 1. gangs overtakelse.

 1. Verifikasjon: Impedansmålingen skal gjennomføres etter retningslinjer gitt i Lenke: Kontaktledning, Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Vedlegg, Beskrivelse av måling av kontaktledningsimpedans
 2. Dokumentasjon: Målingene skal dokumenteres ved hjelp av måleskjemaet Lenke: Kontaktledning, Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Vedlegg, Vedlegg g (.xlt) Skjema for måling av kontaktledningsimpedans og oversendes til Energi og Plan og teknikk, Elkraft

b) Impedansmåling ved oppgradering av baner: Ved endring som medfører at verninnstilling må endres permanent skal ny impedansemåling gjennomføres.

 1. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans er skinnebytte til større kobberekvivalent
 2. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans er svillebytte
 3. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans er masseutskiftninger
 4. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans er endring av jordingskonsept
 5. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans erinnbygging av returledning
 6. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans erinnbygging av forsterkningsledning
 7. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans erinnbygging av mateledning
 8. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans erinnbygging av forbigangsledning
 9. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans erinnbygging av AT-ledning
 10. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans erbygging av nye krysningsspor
 11. Verifikasjon: Impedansmålingen skal gjennomføres etter retningslinjer gitt i Lenke: Kontaktledning, Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Vedlegg, Beskrivelse av måling av kontaktledningsimpedans
 12. Dokumentasjon: Målingene skal dokumenteres ved hjelp av måleskjemaet Lenke: Kontaktledning, Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Vedlegg, Vedlegg g (.xlt) Skjema for måling av kontaktledningsimpedans og oversendes til Energi og Plan og teknikk, Elkraft

c) Impedansmåling ved fornyelse av baner: Ved endringer i spor eller ledningsanlegg som medfører at strekningens totale elektriske impedans kan endre verdi skal det vurderes om endringen har betydning for vern- og selektivitetsinnstilling.

 1. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans er skinnebytte til større kobberekvivalent
 2. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans er svillebytte
 3. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans er masseutskiftninger
 4. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans er endring av jordingskonsept
 5. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans erinnbygging av returledning
 6. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans erinnbygging av forsterkningsledning
 7. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans erinnbygging av mateledning
 8. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans erinnbygging av forbigangsledning
 9. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans erinnbygging av AT-ledning
 10. Vurdering: Oppgraderinger som kan medføre endring i strekningens totale elektriske impedans erbygging av nye krysningsspor
 11. Verifikasjon: Impedansmålingen skal gjennomføres etter retningslinjer gitt i Lenke: Kontaktledning, Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Vedlegg, Beskrivelse av måling av kontaktledningsimpedans
 12. Dokumentasjon: Målingene skal dokumenteres ved hjelp av måleskjemaet Lenke: Kontaktledning, Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Vedlegg, Vedlegg g (.xlt) Skjema for måling av kontaktledningsimpedans og oversendes til Energi og Plan og teknikk, Elkraft

8.10 Driftsettelse av høyspent kabler

For krav se Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Kabellegging og kabelkanaler, Retur- og matekabler.

8.11 Samsvarserklæring og vurdering av risiko

a) Samsvarserklæring: Skal i henhold til 🔗 § 3-1 [FEF] utstedes av utførende enhet.

 1. Utførelse: Skal inneholde opplysninger som bekrefter at anlegget er bygd i henhold til prosjekterte planer og andre gjeldende krav som utførende enhet må forholde seg til
 2. Utførelse: For anlegg som omfattes av 🔗 [FEL] skal samsvarserklæring utstedes som bekrefter at anlegget er bygd i henhold til prosjekterte planer og andre gjeldende krav som utførende enhet må forholde seg til
 3. Utførelse: Ved utstedelse av samsvarserklæring kan 🔗 Felles elektro, Prosjektering og bygging, Generelle tekniske krav, Vedlegg (.pdf) Samsvarserklæring for prosjektering/bygging benyttes

9 VEDLEGG

 1. Lenke: Relevante lover, forskrifter, normer og standarder
 2. Lenke: Generiske arbeidsrutiner
 3. Lenke: Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane
 4. Lenke: Jording av kontaktledning i tunneler