Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Øvrige installasjoner

< Lavspenning og 22 kV‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 545/9)

1 Omfang

Dette kapitlet omfatter krav til vedlikehold av diverse lavspenningsinstallasjoner som:

 • Bygningsinstallasjoner i tilknytning til infrastrukturen (eltekniske hus, kiosker etc. langs sporet)
 • Varmekabelanlegg
 • Øvrige tekniske installasjoner

2 Bygningsinstallasjoner

Bygningsinstallasjoner finnes generelt i alle bygninger der det er lys, varme og tekniske installasjoner. Bygningsinstallasjoner bør etterses og kontrolleres jevnlig.

Intervall for kontroll bør ta hensyn til:

 • Bruk av anlegget (hyppig, sjelden)
 • Kvalifikasjoner for personer som benytter anlegget (instruert personale, fagpersoner, allmennheten etc.)
 • Beliggenhet og omgivelser (fuktighet, støv, temperatur etc.)
 • Sårbarhet (konsekvens ved svikt)

For krav til fordelingsskap og strømforsyning vises det til kapittel 8.

TRV:07885

▶ a) Alle koblingspunkter i brytere, stikkontakter, koplingsbokser og utstyr skal være tilskrudd eller presset med riktig moment og ha tilstrekkelig mekanisk styrke og beskyttelse, se [NEK 400].

Termografering bør benyttes for kontroll av koblingspunkter.

TRV:07886

▶ b) Kabler skal være forsvarlig festet, se [NEK 400].

TRV:07887

c) Tilkopling av utstyr og apparater bør være via fast tilkopling eller direkte til fastmontert stikkontakt.

 1. Bevegelige kabler (skjøteledninger og flyttbare stikkontakter) bør ikke benyttes for tilkopling av utstyr og apparater.

TRV:07896

d) Alle kapslinger og avdekninger skal gi tilstrekkelig beskyttelse mot berøring av spenningssatte deler, se [FEL].

TRV:07888

e) Gjennomføringer mellom ulike brannceller i bygget skal<nowiki> være utført slik at bygget branntekniske egenskaper er opprettholdt, se [FEL].

 1. Branntettinger skal være montert i henhold til leverandørens beskrivelse.
Det bør alltid kontrolleres om det pga. nye installasjoner er behov for å ettermontere flere branntettinger i bygget.

TRV:07889

f) Belysningsanlegget bør gi tilstrekkelig lys på gangbaner, arbeidsplasser og i/på teknisk utstyr uten bruk av ekstra lys.

Belysningsnivå bør tilpasses de arbeidsoppgaver som utføres i det enkelte rom. Veiledende krav til belysningsnivå og blendingskrav finnes i [543], belysning.

TRV:07890

g) Varmeutstyr skal ikke medføre brannfare, se [FEL].

 1. Det bør være automatisk temperaturregulering av alle anlegg for oppvarming.

3 Varmekabelanlegg

Varmekabelanlegg benyttes utendørs for smelting av snø og is. Det er spesielt viktig at anlegg i publikumsområder fungerer tilfredsstillende.

TRV:07891

▶ a) Varmekabelanlegg skal alltid være i stand til å begrense isdannelser som representerer en fare for personer eller en trussel for togfremføringen.

Eksempel på spesielt viktige områder:
 • Ramper og trapper for publikum
 • Takrenner over og ved publikumsarealer
 • Plattformer
 • Stikkrenner og drenering (se [522], Drenering)
 • Tunneler

TRV:07892

b) Varmekabelanlegg bør styres automatisk avhengig av temperatur eller fuktighet/nedbør.

 1. Utstyr for automatisk styring skal fungere etter leverandørens beskrivelse.
 2. Det bør vurderes å ettermontere automatisk styring for alle anlegg.

TRV:07893

c) Varmekabler skal være forsvarlig forlagt med tilstrekkelig mekanisk beskyttelse eller overdekning, se [FEL].

4 Øvrige tekniske installasjoner

Lavspenningsinstallasjoner finnes i forbindelse med en rekke tekniske anlegg i infrastrukturen slik som:
 • Bruer
 • Kraner
 • Svingskiver
 • Ventilasjonsanlegg
 • Tunneler og kulverter
 • Pumper og pumpeanlegg

TRV:07894

a) Alle installasjoner skal til enhver tid fungere slik at de ikke medører fare for operatører, vedlikeholdspersonell eller for publikum, jf. [FEF].

TRV:07895

b) Oppdatert funksjonsbeskrivelse for anlegget bør være lett tilgjengelig.