Ekom/Vedlikehold/Informasjonssystemer

< Ekom‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 562/10)

1 Omfang

Dette kapittel beskriver utløsende krav til vedlikehold av informasjonssystemer. Bane NORs informasjonssystemer består av følgende anlegg:

 • Informasjonselementer - Anviser Monitor
 • Stasjonsur
 • Høyttaleranlegg
 • Kameraovervåkning ITV-anlegg

2 Generelt

I informasjonssystemer inngår anlegg som benyttes for å informere de reisende om toggangen. Anlegg som inngår i informasjonssystemer er også sentrale elementer for å oppfylle Bane NORs serviceerklæring og kan brukes i forbindelse med evakuering av kritiske områder.

TRV:07583

Forhold til sikkerhetsrelaterte funksjoner: Informasjonsanlegg som er forbundet med sikkerhet, skal til enhver tid være i en slik tilstand at det ikke fører til farlige situasjoner.

TRV:07584

Hensyn til oppetid ved vedlikeholdsaktiviteter: Tilgjengeligheten for alle informasjonssystemer bør minimum være 99,7 % per toglederområde, målt over ett år


3 Informasjonselementer - Anviser Monitor

Digitale informasjonselementer har til hensikt å gi publikum løpende trafikkinformasjon. Dette kan være anlegg bestående av enkeltstående monitorer ,anvisere eller stortavler. Visning av feil data kan skape farlige situasjoner ved plattformadkomst i plan, føre til trafikkforsinkelser ved av og påstigning og gir kunder et dårlig informasjonstilbud.

TRV:07585

Oppheng eller innfesting: Ved defekt eller skade på oppheng for informasjonsutstyr som kan føre til personskade ved nedfall, skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å avverge ulykke.

TRV:07586

Feilinformasjon på Digital-skilting: Dersom anvisere eller monitor viser feil informasjon skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å finne feilårsak og rette feil.

Vedlikeholdstiltak: som utløser feilretting -

 • Systemalarm
 • Feil på betjeningsenhet
 • Dersom det er en eller flere anvisere eller monitorer uten informasjon
 • Hvis lesbarheten på hele eller deler av skjermene er redusert


4 Stasjonsur

Ur-anlegg er ikke sikkerhetsrelatert og er beregnet for de reisende. Det er viktig for Bane NORs omdømme at disse anleggene vedlikeholdes og viser riktig tid.

TRV:07588

Oppheng og innfesting: Ved defekt eller skadet oppheng på uranlegg som kan føre til personskade ved nedfall skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å avverge ulykker.

Øvrige vedlikeholdstiltak: som utløser feilretting -

 • Systemalarm.
 • Ett eller flere ur som har feilvisning.
 • Hvis lesbarheten på hele eller deler av urskive er redusert.


5 Høyttaleranlegg

Høyttaleranlegg formidler trafikkinformasjon til reisende,varsler om passerende tog og sporendringer på stasjonsområder.Utrop via høyttaler kan også ha en viktig funksjon i forbindelse med evakuering på plattformer og i rømningsveier.

TRV:07590

Varsling over høyttaleranlegg: Der høyttaleranlegg benyttes i forbindelse med sikkerhet/ beredskaps -situasjoner, skal det utarbeides egne lokale vedlikeholdsprosedyrer.

Kravet gjelder stasjoner der høyttaleranlegg kombinerer vanlige kundeinformasjon med evakueringsberedskap og stasjoner med passerende tog i høy hastighet

TRV:07591

Oppheng og innfesting: Det skal settes i verk tiltak dersom det oppstår skade på oppheng eller innfesting av deler til høyttaleranlegget som kan føre til personskade ved nedfall.

Øvrige vedlikeholdstiltak: som utløser feilretting -

 • Systemalarm
 • Feil på sentrale enheter i høyttaleranlegget
 • Feil på mikrofon som benyttes for bakgrunnstøykompensering (støysensor - ANS)
 • En eller flere høyttalere ikke fungerer eller stasjonsområder med dårlig taleforståelighet. (STIPA reduksjon)


6 Kameraovervåkning ITV-anlegg

ITV anlegg er definert som et ikke sikkerhetskritisk overvåkingssystem, men ved bruk i forbindelse med overvåking av sikkerhetsinstallasjoner, som for eksempel broer, plattformer og rømningsveier osv., har disse anleggene også en funksjon som er sikkerhetsrelatert

TRV:07593

Kameraovervåkning som er sikkerhetsrelatert: Der ITV anlegg benyttes til overvåking av sikkerhetssystemer skal det utarbeides egne vedlikeholdsprosedyrer lokalt.

TRV:07594

Kameraovervåkning øvrige anlegg: For ITV anlegg som ikke benyttes til overvåking av sikkerhetssystemer bør det vurderes lokale vedlikeholdsprosedyrer som er i tråd med tjenestenivå/SLA.