Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane


Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane

Krav til beskyttelse på bruer over elektrisk jernbane er gitt i samsvar med NEK 900, EN 50122-1. For bruer med ståplass nærmere spenningsførende deler enn 4,0 m er det i tillegg stilt krav om elektrisk ledende overkant eller ytterkant, som tråder eller wire som kastes over hinderet vil komme i kontakt med og på den måten beskytte personer mot den fulle spenningen i kontaktledningsanlegget.

Krav TRV:00382 - TRV:00385) gjelder der brudekket er mindre enn 3,0 meter over nærmeste spenningsførende del. Krav TRV:00386) gjelder der brudekket er mindre enn 4,0 meter over nærmeste spenningsførende del. Der brudekket er høyere enn 3,0 meter og det derfor ikke er krav om avskjerming som følge av spenningsførende deler under brua, gjelder i stedet generelle krav til brurekkverk som angitt i Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Overgangsbruer.

TRV:00382

a) Brudekke: Brudekket skal være tett i en bredde som tilsvarer bredden for "sone for strømavtaker", det vil si 2,5 meter til hver side for spormidt og i tillegg 0,5 meter til hver side for øvrige spenningssatte deler.

 1. Utførelse: Kravet kan oppfylles ved tett (asfaltert) dekke uten dreneringshull.
 2. Utførelse: Kravet kan oppfylles ved tett plate (metallisk eller isolerende) under et dekke med hull eller sprekker.


TRV:00383

b) Beskyttelsesskjerm: Beskyttelsesskjerm skal utformes som beskrevet i EN 50122-1:2011 tillegg A, med den samme bredden som der krav a) stiller krav om tett brudekke.

 1. Utførelse: Alternativ b) i EN 50122-1:2011 tillegg A bør normalt velges fordi denne utførelsen er enklere enn de andre utførelsene.
 2. Utførelse: Alternativ c) i EN 50122-1:2011 tillegg A har fordelen av at den totale høyden for beskyttelsesskjermen reduseres slik at utsyn fra brua blir bedre. Alternativet kan velges der man ønsker godt utsyn.
 3. Utførelse: Alternativ a) i EN 50122-1:2011 tillegg A bør unngås.


 • Alternativ b) beskriver en vertikal beskyttelsesskjerm med en høyde på minimum 1,8 meter. Skjermen er tett, men øvre delen utover 1,0 meter tillates å være maskenett med maksimal maskestørrelse 1200 mm2.
 • Alternativ c) beskriver en løsning der den øvre delen av beskyttelsesskjermen (nettingdelen) er skråstilt utover.

TRV:00384

c) Klatrevennlig innside av beskyttelsesskjerm: Der beskyttelsesskjermen er klatrevennlig inn mot publikumsområde, for eksempel ved bruk av separat brurekkverk på innsiden av skjermen, skal ett av følgende tiltak gjennomføres:

 1. Klatrevennlige deler kan kapsles inn slik at beskyttelsesskjermen ikke lengre blir klatrevennlig.
 2. Høyden for beskyttelsesskjermen kan økes. En total høyde på 2,0 meter er tilstrekkelig (minst 1,0 meter tett og inntil 1,0 meter netting).
Her trengs det en avklaring av hvordan en vurderer å benytte underpunktene 1 og 2.
 1. Ved å kapsle inn innvendige klatrevennlige deler av beskyttelsesskjermen er dette tilstrekkelig sikring.
 2. Dersom beskyttelsesskjermen økes i høyde til en total høyde på 2,0 m ansees dette som tilstrekkelig sikring og ytterligere tiltak er ikke nødvendig. (dvs. innkapsling er ikke nødvendig)

TRV:00385

d) Klatrevennlig utside av bru: Der utsiden av brua er klatrevennlig skal ett av følgende tiltak gjennomføres:

 1. Klatrevennlige deler kan kapsles inn slik at brua ikke lengre blir klatrevennlig på utsiden.
 2. Det kan etableres tverrskjerm slik at adgangen ut til det klatrevennlige området begrenses.
For å klargjøre hva som anses som klatrevennlig inn- og utside i kravene TRV:00384 og TRV:00385 henvises det til Statens veivesens håndbok 161.
 • Definisjonen av klatrevennlig innside beskrives i kapittel 3.6
 • Definisjonen av største avstand fra ytterside rekkverk til ytterkant kantdrager for å redusere klatremuligheten på utsiden av rekkverket beskrives i kapittel 5.1

Krav TRV:00386) gjelder der brudekket er mindre enn 4,0 meter over nærmeste spenningsførende del. Det omfatter både bruer med beskyttelsesskjerm og i tilfeller der det kun er benyttet brurekkverk (der brudekket er større enn 3,0 meter over nærmeste spenningsførende del).

TRV:00386

e) Elektrisk ledende overkant/ytterkant: Der brudekket er mindre enn 4,0 meter over nærmeste spenningsførende del, skal det være en elektrisk ledende ramme, overkant eller ytterkant som er plassert slik at et tau, wire, kjetting eller liknende som kastes over brua, vil komme i kontakt med kanten.

 1. Utførelse: Den elektrisk ledende ramma eller kanten skal utjevnes til returkretsen.
 2. Begrunnelse: Dersom tauet/wiren/kjettingen kommer i kontakt med en spenningsførende del vil den også samtidig være i kontakt med den ledende kanten og derfor betydelig redusere spenningen den som holder i tauet vil bli utsatt for.


En vanlig måte å oppfylle kravet på er å montere den øvre delen (nettingdelen) av beskyttelsesskjermen i en metallisk ramme.

Figur 1 viser et eksempel på beskyttelsesskjerm på overgangsbru.

Figur 1: Eksempel på beskyttelsesskjerm på overgangsbru