Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming/Vedlegg/Mekanisk utforming S20B

< Kontaktledning‎ | Prosjektering og Bygging‎ | Mekanisk utforming


1 Hensikt og omfang

Dette kapittelet beskriver utførelse, anvendelsesbetingelser og spesifikke krav som gjelder ved prosjektering og bygging av kontaktledningsanlegg med mekanisk utforming S20B.

2 Anvendelsesbetingelser

 • Mekanisk utforming S20B er utarbeidet for bruk på fri strekning, dvs. der det ikke er tunnel.
 • Bane NOR har utarbeidet en "Declaration of conformity", som erklærer at mekanisk utforming S20B oppfyller krav i TSI ENE og TSI SRT. Utformingen kan derfor brukes på TSI-kompatible strekninger.
 • Maksimal hastighet for utformingen er 160 km/h.
  • Med bruk av to strømavtakere er maksimal hastighet avhengig av avstanden a mellom strømavtakere i henhold til tabell "B" i TSI ENE pkt. 4.2.13.
  • I tillegg kan det kjøres tog med avstand a mellom to strømavtakere ned til 73 m med en maksimal hastighet på 130 km/h.

3 Utforming av S20B

3.1 Generelt

S20B utformes med kontakttråd, bæreline, og hengetråder i en konfigurasjon som tilsvarer lengdeprofilet vist i Figur 1.

Figur 1: Normalt lengdeprofil for S20B
De vesentlige forskjellene mellom S20A og S20B er:
 • S20B har ikke Y-line,
 • S20B har kortere minstelengde for hengetråder, og
 • S20B kan bygges med større nedheng.
Dette gir S20B lavere maksimal hastighet enn S20A, men S20B er bedre egnet til framføring under lave konstruksjoner.

3.2 Liner og tråder

TRV:00705

a) Kontakttråd: Det skal benyttes kontakttråd type EN 50149 - AC-100 - CuAg0,1.

TRV:00706

b) Bæreline: Det skal benyttes bæreline type DIN 48201 - 50 - BzII med 19 tråder.

TRV:00707

c) Hengetråd: Det skal benyttes hengetråd type DIN 43138 - BzII - 10 ✕ 49.

 1. Utførelse: Avstanden mellom to hengetråder skal for kjørbare spennlengder ikke overskride 11 meter.
 2. Utførelse: Den korteste hengetråden, inklusive klemmer, skal ikke være kortere enn 300 mm.
 3. Utførelse: Hengetråder skal være strømfaste unntatt der de er festet i siste spennlengde før avspenning.
 4. Utførelse: Hengetråder skal utføres som vist i EH-707243-000, EH-707470-000 og EH-012024-000.

TRV:00708

d) Fixline: Det skal benyttes fixline type DIN 48201 - 50 - BzII med 19 tråder (som bæreline). Se EH-707195-000 for vanlig utførelse av fixliner.

 1. Unntak: Der bruk av angitt line er utfordrende, kan det alternativt benyttes fixline i isolerende syntetisk materiale. Bakrunnen for dette skal i tilfelle dokumenteres.

3.3 Innspenningskrefter

TRV:00709

a) Kontakttråd: Kontakttråden skal ha en nominell innspenningskraft på 10 kN.

TRV:00710

b) Bæreline: Bærelina skal ha en nominell innspenningskraft på 10 kN.

TRV:00711

c) Fixline: Fixlina skal ha en nominell innspenningskraft på 10 kN.

3.4 Systemparametre

TRV:00712

a) Nedheng: Det kan benyttes nedheng inntil 1/1000 av spennlengden for å kompensere elastisiteten.

TRV:00713

b) Elastisitet: Beregnet maksimal elastisitet ved 75 m spennlengde er 0,94 mm/N.

TRV:00714

c) Strømføringsevne: Nominell strømføringsevne i kontaktledningen (kontakttråd og bæreline) er 600 A.

TRV:00715

d) Systemhøyde: Systemhøyden skal være innenfor avgrensninger angitt i Tabell 1.

 1. Unntak: Avvik fra Tabell 1 er tillatt dersom det sannsynliggjøres at krav til Dynamiske egenskaper blir oppfylt.

TRV:00716

e) Utliggere: Utliggere angitt i Tabell 2 kan brukes med S20B.

Disse utliggerne er felles for S20A og S20B.

Tabell 1: Systemhøyde for S20A og S20B
Tilfelle Normal [m] Minste [m]
Fri linje 1,60 -
Under åk og andre konstruksjoner - 1,30
Inngang til tunneler, under overgangsbruer - 0,75
Vekslings- og seksjonsfelt - 1,20
Tunnel - -
Vekslings- og seksjonsfelt i tunnel - -

Tabell 2: Utliggere i aluminium for S20A og S20B
Utliggertype Bruksområde Tegningsnummer
Normalutligger utførelse A (strekk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707171-000
Normalutligger utførelse B (strekk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707172-000
Normalutligger utførelse C (strekk) Enkeltutliggere, fri linje
Normalutligger utførelse D (strekk) Enkeltutliggere, fri linje
Normalutligger utførelse A (trykk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707173-000
Normalutligger utførelse B (trykk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707174-000
Normalutligger utførelse C (trykk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707175-000
Normalutligger utførelse D (trykk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707176-000
Spesialutligger for plattformer,
delvis jordede rør. utførelse A
Enkeltutliggere, over plattformsområde EH-707193-000
Spesialutligger for plattformer,
utisolert bæreline. utførelse A
Enkeltutliggere, over plattformsområde EH-707194-000
Normalutligger med redusert systemhøyde (strekk) Enkeltutliggere, fri linje EH-013535-000
Normalutligger med redusert systemhøyde (trykk) Enkeltutliggere, fri linje EH-013536-000
Firkantrør for horisontalstag for strekkutligger uten vindhenger Enkeltutliggere, fri linje EH-800422-000