Kravliste 527

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 527 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:04654Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold4▶ a) Tilstander/skader som oppdages under inspeksjon, og som av inspektøren anses som kritiske for sikkerheten skal omgående varsles til oppdragsgiver.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04649Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold4▶ b) Overgangsbruer som ikke eies av Bane NOR skal kontrolleres slik at bruene ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.
 1. Utførelse: Generisk arbeidsrutine for hovedinspeksjon av bruer skal utføres i tilstrekkelig omfang. Hva som er tilstrekkelig omfang av kontroll avgjøres av kontrollør for den enkelte overgangsbru.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04660Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold4b) Endring av lastvirkning på fundamentene skal beregnes i forhold til den nye konstruksjonen.
Dette inkluderer vurdering av de geotekniske forholdene under og rundt fundamentene samt hvordan fundamentene med hensyn til byggemåte og materialer håndterer endringer i de vertikale og horisontale kreftene og angrepspunkt.

1. Tiltaket skal forbedre beregnet sikkerhet for fundamentene både under utførelsen og etter at tiltaket er ferdigstilt.

2. Eventuelle forsterkninger eller vedlikehold skal prosjekteres.
Kravlokasjon
TRV:04655Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold4▶ b) Utførte inspeksjoner skal registreres i Banedata.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04650Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold4a) Dersom det på inspeksjon oppdages en kritisk skade som må prioriteres som AKV skal oppdragsgiver varsles umiddelbart. Sammen med UKV Prioritet 3, skal inspektøren komme med en vurdering av tidsramme som tiltaket bør utføres innen. I mange tilfeller vil det være aktuelt å sette denne slik at tiltaket er utført innen neste hovedinspeksjon, altså innen seks år. Mindre skader og mangler som ikke krever direkte tiltak skal oppføres som UKV Prioritet 3, med merknad om at det ikke er behov for tiltak.Kravlokasjon
TRV:08326Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold4Ved bytting av bruspenn, tyngre vedlikehold og andre endringer som har innvirkning på konstruksjoners bæring eller stabilitet henvises det til Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning for krav om prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning.Utformingskrav;DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:04656Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold4c) Hvis ikke hele brua er inspisert skal det fremgå av registreringen hvilke deler av brua som ikke er inspisert.Kravlokasjon
TRV:04651Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold4▶ a) Spesialinspeksjoner skal utføres etter alvorlige skader pga. påkjørsel, overlast, oversvømmelse osv., eller der bruinspeksjonen angir at det er behov for en grundigere vurdering av skadene og utvidet prøveomfang. Spesialinspeksjonen skal omfatte deler av brua eller hele brua. Spesialinspeksjon er nærmere beskrevet i vedlegg b: Spesialinspeksjon.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04657Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold4d) Kun skader og uregelmessigheter skal rapporteres. Dvs. de brudeler, komponenter og detaljer som ikke er rapportert skadet regnes å være skadefrie.Kravlokasjon
TRV:04652Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold4Det bør utføres en beregning av levetid for eldre stålbruer. Levetidskontroll er nærmere omtalt i vedlegg c: Levetidskontroll.Kravlokasjon
TRV:04658Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold4e) I rapporten skal inspektør oppgi følgende:
 • Skadetype
 • Skadeklassifisering
 • Plassering
 • Bilder av skade
 • Skadeårsak
 • Omtrentlig omfang (m² ødelagt betong, lengde og bredde på sprekk, antall sviller eller hakebolter som må byttes osv.)
 • Tiltak for utbedring.
 • Tiltaksramme (tidsramme tiltak bør utføres innen).
Kravlokasjon
TRV:04653Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold4▶ a) Det skal være rekkverk på følgende bruer:
 • Alle bruer med lengde ≥ 10 m og
 • Alle bruer med lengde ≥ 5 m og < 10 m der bruhøyden er > 3 m
 • På bruer hvor rekkverk allerede er montert, skal rekkverket bevares og vedlikeholdes.

  For nye bruer gjelder krav i Bruer/Prosjektering og bygging.
  SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04648Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold4▶ a) Bane NORs bruer skal til enhver tid ha tilfredsstillende standard og sikkerhetsnivå.
  1. For å sikre dette skal det gjennomføres inspeksjoner og kontroller som angitt i Generiske arbeidsrutiner. I tillegg utføres spesialinspeksjoner og levetidskontroller som angitt i spesialinspeksjon og levetidskontroll.
  2. Inspeksjonene bør foretas om sommeren, slik at eventuelle nødvendige utbedringsarbeider skal kunne utføres i sommerhalvåret.
  3. For nye bruer skal det utføres ferdigbefaring ved overlevering og garantibefaring 3 år etter at brua er tatt i bruk.
  SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04659Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold4a) Ved bytting av bærende konstruksjoner skal tilstand og levetid til eksisterende fundamentering vurderes i forhold til den nye konstruksjonen. 1. Det regnes ikke som gjenbruk dersom et landkar eller fundament blir helt eller delvis demontert og bygget opp igjen. I slike tilfeller må konstruksjonen prosjekteres, kontrolleres og godkjennes i henhold til gjeldende regler og krav for nybygg.Kravlokasjon