Semantisk søk

Kravliste for gjeldende krav for bok 553 i Teknisk regelverk
 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:08350Signal/Kontroll4Sluttkontrollør signal (S) kan utføre de kontroller som Funksjonskontrollør signal kan utføre i tillegg til sine egne.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:08361Signal/Kontroll4Den som innehar kontrollansvaret kan gi aksept for resultatet av de gjennomførte kontrolltiltaket etter vedlikeholdsarbeidet og kan gi tillatelse til at delen av signalanlegget hvor det er gjennomført vedlikehold igjen kan benyttes.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07651Signal/Kontroll4

Rubrikken, "Installasjonskontroll", skal signeres av den som har utført installasjonskontrollen.

Vedkommende skal inneha kontrollfunksjonen sikkerhetskontrollør signal for gjeldende anleggstype. Vedkommende innestår for at installsjonskontrollen er utført etter anleggsdokumentasjon. I henhold til regler for habilitet kan dette ikke være samme person som har utført montasjen
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:07667Signal/Kontroll4

a) Det skal utarbeides rapport fra sluttkontroll.

Mal for rapport fra sluttkontroll er gitt i Vedlegg b.

DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:08345Signal/Kontroll4Før normal togtrafikk kan starte skal TA-S ha meldt klart til hovedsikkerhetsvakten. Hovedsikkerhetsvakten kan melde sporet klart til togleder/togekspeditør når han har mottatt denne meldingen fra TA-S.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07634Signal/Kontroll4e) Funksjonskontroll skal dokumenteres i godkjent testprotokoll og i anleggsdokumentasjon.Kravlokasjon
TRV:07646Signal/Kontroll4

a) Følgende begreper skal benyttes i forbindelse med kontroll av sporveksler:

 • "Sporvekselen er (i kontroll) i stilling for kjøring til høyre"
 • "Sporvekselen er (i kontroll) i stilling for kjøring til venstre"
Kravlokasjon
TRV:08372Signal/Kontroll4

Kontrollen kan begrenses til kretser med sikkerhetskritisk funksjon.

NB! Å løsne ledninger medfører fare for feilkobling og bør unngås. I de tilfeller hvor en ledning må løsnes skal denne merkes i henhold til krav i teknisk regelverk.

SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07662Signal/Kontroll4b) Protokoll for sluttkontroll skal utarbeides i forbindelse med prosjektering av signalanlegg.DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:08339Signal/Kontroll4

Den som ivaretar rollen som trafikksikkerhetsansvarlig signal (TA-S) skal ha en av følgende funksjoner:

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Funksjonskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal (S)
 • Sporvekselkontrollør – gjelder kun arbeid på mekaniske anleggsdeler.
FunksjonskravKravlokasjon
TRV:07629Signal/Kontroll4d) Installasjonskontroll skal dokumenteres i godkjent testprotokoll og i anleggsdokumentasjon.Kravlokasjon
TRV:08356Signal/Kontroll4Det skal gjennomføres sluttkontroll etter omfattende vedlikeholdsarbeid, ved utskifting av større anleggsdeler, ved utskifting av komponenter som kan endre funksjon i programvarebaserte anlegg, eller ved gjennoppbygging etter større hendelser, som for eksempel brann, overspenning og naturskader.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07640Signal/Kontroll4f) Sluttkontroll skal ikke godkjennes før komplett anleggsdokumentasjon og frigivelsesdokument er godkjent og i samsvar med anlegg som sluttkontrolleres.Kravlokasjon
TRV:08367Signal/Kontroll4

Følgende skal gjennomføres ved kabelkontroll:

 • Kontroller føringsveier i henhold til plantegninger.
 • Kontroller tilkobling og strekkavlastning av kabel i henhold til regler og forskrifter og gjeldende anleggstegninger.
 • Kontroller at kabel er nedgravd og/eller beskyttet i henhold til regler og forskrifter.
 • Gjennomføre utringning av kabel.
 • Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord.
 • Kontroller merking av tråder

NB! Følgende kabler skal ikke isolasjonsmåles eller utringes (hvis ikke annet angis i systemdokumentasjon):

 • ATC kabler skal ikke isolasjonsmåles og behøver ikke utringes.
 • Kabler til akseltellersystemets hjuldetektorer
 • Interne kabler i programvarebaserte systemer – datatransmisjon og intern strømlevering.
 • Kabler for objektkontrollere til programvarebaserte systemer – datatransmisjon og intern strømlevering.
UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07657Signal/Kontroll4

d) Frigivelsesdokumentet skal entydig definere signalanlegget som skal testes og status til dette. Dette gjelder:

 1. Prosjekteringsunderlag
 2. Anleggsdokumentasjon
 3. Utstyr (Materiell og maskinvare)
 4. Programvare
 5. Sikkerhetsdokumentasjon (Safety Case)
 6. Testdokumentasjon
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:07622Signal/Kontroll4c) Det skal gjennomføres installasjonskontroll og funksjonskontroll før sluttkontroll.Kravlokasjon
TRV:08351Signal/Kontroll4I forbindelse med vedlikeholdsarbeider kan Sluttkontrollør signal (S) utføre avhengighet og funksjonskontroll.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:08362Signal/Kontroll4

Dersom det ikke er samsvar mellom kontrollhåndbok og kontrollplan for anleggstypen, skal kontrollplanen følges.

Dette gjelder ved arbeider som målinger, feilsøking, utskifting og reparasjon.
UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07652Signal/Kontroll4

Rubrikken, "Funksjonskontroll", skal signeres av den som har utført funksjonskontroll.

Vedkommende innestår for at anleggsdokumentasjon er kontrollert og at koplingene er funksjonstestet, samt at installasjonskontroll er gjennomført.
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:07668Signal/Kontroll4

b) Rapport fra sluttkontroll skal:

 1. Være dokumentasjon på at sluttkontroll er gjennomført.
 2. Angi hvem som har deltatt i og vært ansvarlig for sluttkontroll.
 3. Angi når og hvor sluttkontroll ble utført.
 4. Entydig definer det system som er testet.
 5. Oppsummere gjennomgang av frigivelsesdokument.
 6. Inneholde en beskrivelse av testoppsett.
 7. Inneholde en beskrivelse av gjennomførte tester.
 8. Inneholde en beskrivelse av alle avvik og mangler funnet under sluttkontroll.
 9. Inneholde en entydig konklusjon med anbefaling.
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:08346Signal/Kontroll4

Ansvaret for gjennomføring av de forskjellige kontrolltiltak skal innehas av personell med en av følgende sertifiseringer, i henhold til krav i avsnittene 3 og 4:

 • Sporvekselkontrollør signal
 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Funksjonskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal (S)

og ha gyldig sertifisering i anleggstypen/på anleggsdelen.

Unntak: Funksjonskontrollør kan forestå funksjonskontroll i anlegg vedkommende ikke har godkjenning for under følgende forutsetninger:

 • Kontrollen gjelder ny anleggsdel (for eksempel ny type sporvekseldrivmaskin)
 • Funksjonskontrolløren har vært ansvarlig for kontroll i et anlegg hvor den samme anleggsdelen benyttes med tilsvarende funksjonalitet
 • En sikkerhetskontrollør med gyldig sertifisering i anleggstypen bistår i kontrollen. (for eksempel med kontroll av samsvar mellom sporveksels posisjon og status i forriglingsutrustningen.)
 • Sikkerhetskontrollør går i dette tilfellet god for at kontrollen gir et tilfredsstillende resultat. Vedkommende signerer på aktuell kontroll i testprotokoll for funksjonskontroll, Signeringen skjer i margen, ved siden av funksjonskontrollørs signatur.
 • Funksjonskontrollør signerer på at kontrollen er gjort.


Følgende gjelder ved drift og vedlikehold

 • Personell som skal stå ansvarlig for bygging og vedlikehold av signalanlegg skal ha fagbrev som signalmontør, og gyldig kompetanse i anleggstypen/på anleggsdelen.
 • I anleggstyper vedkommende ikke har sertifisering kan sikkerhetskontrollør/sporvekselkontrollør/kontrollør signal utføre arbeider på delsystemer vedkommende har sertifisering i, dersom kontrollene utføres av en med sertifisering i anleggstypen.
 • Signalmontør uten sertifisering som kontrollør kan utføre arbeider på anleggsdeler/typer vedkommende innehar kompetanse, dersom kontrollene utføres av en med sertifisering i anleggstypen.
 • For mekaniske anleggsdeler gjelder at den som skal stå ansvarlig for bygging skal ha kurset "Mekanisk kompetanse" (signal), og ha gyldig kompetanse på anleggsdelen. Kontrollen skal da gjennomføres av en med sertifisering på anleggsdelen.
UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07635Signal/Kontroll4a) Sluttkontroll skal bevise at signalanleggets prosjektering og forrigling er korrekt og i henhold til anleggsdokumentasjon, og oppfyller krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.Kravlokasjon
TRV:07647Signal/Kontroll4

b)Ved kontroll av lyssignaler skal signalnummer og signalnavn, som definert i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN), benyttes.

I tillegg beskrives hvilke lanterner som er tent/slukket med posisjon, farge, blink/fast. For eksempel "grønn øvre tent, fast lys, signal 21, kjør med redusert hastighet", midtre og nedre slukket.
Kravlokasjon
TRV:08496Signal/Kontroll4Etter at kontroll er gjennomført skal den som er ansvarlig for kontrollen forsikre seg om at arreteringsskruer og andre midlertidige koblinger som er etablert for å gjennomføre kontrollaktiviteten er fjernet.Utførelseskrav;SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07663Signal/Kontroll4c) Protokoll for sluttkontroll skal beskrive de kontroller som er nødvendig for å kunne dokumentere at anlegget er bygget i henhold til anleggsdokumentasjon og oppfyller krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:08341Signal/Kontroll4

Utførelse av vedlikehold, midlertidige endringer og sluttkontroll skal alltid følge de trinn som er beskrevet i dette avsnitt.

Trinn 1. Planlegging av arbeid og sikkerhet

UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07630Signal/Kontroll4a) Funksjonskontroll av signalanlegg skal bevise korrekt montasje og funksjonalitet av ytre objekter og korrekt sammenkobling med forriglingsutrustning i henhold til anleggsdokumentasjon og relevante krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.Kravlokasjon
TRV:08357Signal/Kontroll4

En sluttkontroll skal bestå av installasjonskontroll, funksjonskontroll og forriglingskontroll (sluttkontroll).

Unntak:

I de tilfeller utskiftingen ikke omfatter forriglingsutrustningen eller deler av denne, er det tilstrekkelig at installasjonskontroll og funksjonskontroll gjennomføres.

Dette gjelder for eksempel ved installasjon av ny type drivmaskin. Benyttes typisk etter etter at flere tidligere installasjoner er testet.
UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07641Signal/Kontroll4g) Når sluttkontroll er gjennomført skal det utarbeides rapport fra sluttkontroll.Kravlokasjon
TRV:08369Signal/Kontroll4Ved utskifting av komponenter til samme type uten at tilkoblingene blir endret, kan ledningskontroll gjennomføres ved å kontrollere at tilkoblingsledningene er merket eller at de merkes korrekt i henhold til teknisk regelverk.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07658Signal/Kontroll4e) Frigivelsesdokumentet skal oppsummere verifiserings- og valideringsaktiviteter.DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:08336Signal/Kontroll4Ved arbeid i signalanlegg skal det, før arbeidene begynner, være utpekt en person som er ansvarlig for den del av trafikksikkerheten som vedrører signalanlegget. Rollen betegnes som trafikksikkerhetsansvarlig signal (TA-S).UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07623Signal/Kontroll4d) Det skal foreligge prosedyrer som sikrer tilstrekkelig redundans og barrierer ved gjennomføring av kontroller.Kravlokasjon
TRV:08352Signal/Kontroll4

Trådene i kabler som skal brukes i signalanlegg skal merkes tydelig med trådens nummer og tilkoblingspunkt, med arabiske tall.

Merking gjøres på denne formen Tx/Ky, feks T2/K13
Utførelseskrav;DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:07636Signal/Kontroll4

b) Sluttkontroll skal bestå av:

 1. Kontroll av dokumentasjon.
 2. Kontroll av forrigling.
 3. Kontroll av system (systemtester).
 4. Godkjenning av funksjonskontroll.
 5. Nødvendig kontroll av korrekt funksjon ved kjøring av tog.
Kravlokasjon
TRV:08363Signal/Kontroll4

Det skal dokumenteres i sjekkliste hvilke kontrolltiltak som er gjennomført og hvem som har vært ansvarlig for kontrollene.

Sjekklister for kontrolltiltak er et hjelpemiddel (huskeliste) for kontrollører av signalanlegg.
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:07653Signal/Kontroll4

e) Rubrikken "Sluttkontroll" skal signeres av den som har utført sluttkontroll.

Vedkommende innestår for at anleggsdokumentasjonen stemmer overens med anlegget og at alle kontroller er gjennomført.
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:07669Signal/Kontroll4c) Signert protokoll fra sluttkontroll skal vedlegges rapport fra sluttkontroll.DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:08347Signal/Kontroll4Ansvaret for at samtlige kontrolltiltak er gjennomført etter et arbeid skal innehas av den personen som har ansvaret for den siste kontrollaktiviteten (funksjonskontroll eller sluttkontroll).UtførelseskravKravlokasjon