Tele/Vedlikehold/Informasjonssystemer

1 OMFANG

Dette kapittel beskriver utløsende krav til vedlikehold av informasjonssystemer. Bane NORs informasjonssystemer består av følgende anlegg:

- Toganviseranlegg

- Ur

- Høyttaleranlegg

- ITV (kameraovervåkningssystem).

2 GENERELT

I informasjonssystemer inngår anlegg som benyttes for å informere de reisende om toggangen. Anlegg som inngår i informasjonssystemer er også sentrale elementer for å oppfylle Bane NORs serviceerklæring og kan brukes i forbindelse med evakuering av kritiske områder

.

a) Informasjonsanlegg som er forbundet med sikkerhet, skal til enhver tid være i en slik tilstand at det ikke fører til farlige situasjoner.

b) Tilgjengeligheten for alle informasjonssystemer bør minimum være 99,7 % per toglederområde, målt over ett år.

Forutsetningen for å oppnå angitt tilgjengelighet er at anlegg som inngår i informasjonssystemer styres over abonnentlinjer med minimum 99,95% tilgjengelighet.

3 TOGANVISERANLEGG

Toganviseranlegg har til hensikt å gi publikum løpende trafikkinformasjon. Dette kan være anlegg bestående av enkeltstående monitorer, mekaniske anvisere (fallblad), eller anvisere basert på annen teknologi. Visning av feil data kan skape farlige situasjoner på perrong, føre til trafikkforsinkelse og gir JBV dårlig publisitet.

a) Ved defekt eller skade på oppheng for informasjonsutstyr som kan føre til personskade ved nedfall, skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å avverge ulykke .

b) Dersom en eller flere anvisere viser feil data skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å finne feilårsak og rette feil.

c) Tiltak bør settes i verk dersom

- det er systemalarm
- det er feil på betjeningsenhet
- det er en eller flere anvisere eller monitorer uten informasjon
- lesbarheten er dårlig.

4 UR

Ur-anlegg defineres som ikke sikkerhetskritisk informasjonsanlegg og er beregnet for de reisende. Det er viktig for Bane NORs omdømme at disse anleggene vedlikeholdes og viser riktig tid.

a) Ved defekt eller skade på oppheng for informasjonsutstyr som kan føre til personskade ved nedfall, skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å avverge ulykke.

b) Tiltak bør settes i verk dersom

- det er systemalarm
- ett eller flere ur går feil
- det er dårlig lesbarhet.

5 HØYTTALERANLEGG

Høyttaleranlegg formidler trafikkinformasjon til reisende,varsler om passerende tog og sporendringer på stasjonsområder.Utrop via høyttaler kan også ha en viktig funksjon i forbindelse med evakuering på plattformer og i rømningsveier.

a) Der høyttaleranlegg benyttes i forbindelse med sikkerhet/ beredskaps -situasjoner, skal det utarbeides egne lokale vedlikeholdsprosedyrer. Ref. Overbygning/Prosjektering/Plattformer_og_spor_på_stasjoner#Varsling_av_passerende_tog

b) Det skal settes i verk tiltak dersom det oppstår defekt eller skade på oppheng eller deler av høyttaleranlegget som kan føre til personskade ved nedfall.

c) Tiltak bør settes i verk dersom

- det er systemalarm
- det er feil på sentrale enheter i høyttaleranlegget
- det er feil på bakgrunnsstøy mikrofon(støysensor)
- en eller flere høyttalere ikke fungerer.

6 ITV-ANLEGG

ITV anlegg er definert som et ikke sikkerhetskritisk overvåkingssystem, men ved bruk i forbindelse med overvåking av sikkerhetsinstallasjoner, som for eksempel broer, plattformer og rømningsveier osv., har disse anleggene også en funksjon som er forbundet med sikkerhet.

a) Der ITV anlegg benyttes til overvåking av sikkerhetssystemer, skal det utarbeides egne vedlikeholdsprosedyrer lokalt.

b) For ITV anlegg som ikke benyttes til overvåking av sikkerhetssystemer, bør det vurderes lokale vedlikeholdsprosedyrer