Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø1 Hensikt og omfang

Dette kapittelet omfatter tiltak og sikring for å hindre driftsavvik pga. snø.

Fokksnø, drivsnø og snøskred kan føre til betydelige driftsavvik. I verste fall kan drivsnø og snøskred eller stor skredfare føre til at banestrekninger må stenges, til tross for omfattende snørydding. Avbøtende tiltak er vanligvis snøskjermer og snøoverbygg, ev. terrenginngrep som gjør linjen mindre utsatt for snøavlagring.

2 Snøskjerm

Snøskjermer har vært laget av tre, aluminium, ­stål og plast, eller en kombinasjon av disse materialene. Plast har hittil vist seg ikke å holde mål. Tradisjonelle treskjermer med stendere av rundtømmer og horisontal bordkledning (5/4" x 5") er nærmest enerådende. Snøskjermene bygges enten som samleskjermer eller ledeskjermer.

TRV:01196

Samleskjerm: Samleskjermen skal stå tilnærmet vinkelrett på dominerende vindretning.

Skjermen reduserer vindhastigheten slik at det meste av drivsnøen avlagres før den når sporet. Lengden av fonna bak skjermen er avhengig av hvor åpen bordkledningen er. Tettere skjerm gir kortere og høyere skavl. Avstanden fra samleskjermen til sporet bør være 10 - 15 ganger skjermhøyden. Det nederste partiet på skjermen (0,5 - 1,5 m) skal være åpent. Dermed vil vinden få økt hastighet under skjermen, og dette motvirker at skjermen snør ned.

TRV:01197

Ledeskjerm: Ledeskjermen skal settes opp med en spiss vinkel (25 - 30°) i forhold til framherskende vindretning.

 1. En ledeskjerm skal ha forholdsvis tett bordkledning.
 2. Hvis mulig, bør skjermen plasseres på høydedrag i terrenget.
Hensikten med en ledeskjerm er å bøye av vinden slik at skavlen ikke når sporet. Ledeskjermen vil i varierende grad også fungere som samleskjerm, tilsvarende vil en samleskjerm ha ledende effekt når vinden blåser skrått mot den. Ved å plassere ledeskjermen på et høydedrag i terrenget er det mindre sannsynlig at den snør ned. Dermed kan skjermen fungere hele vinteren, og den utsettes ikke for snøens sigekrefter. Tettere bordkledning medfører også mindre fare for nedsnøing, pga. økt vindhastighet under skjermen. Dersom skjermen kan snø ned, må den dimensjoneres for tilleggslastene som vil oppstå. Ellers må skjermene dimensjoneres for vindlast ifølge NS-EN 1991 "Laster på konstruksjoner". Skjermen må være minst like høy som ventet snødybde på stedet. Faste skjermer er det normale, løsskjermer brukes ikke.­

3 Terrengforming

Primært må siktemålet ved nyanlegg være å tilstrebe selvrensende linjestrekk ved hjelp av terrengforming og riktig trasévalg. Man kan ofte ved enkle midler og relativt liten kostnad fjerne årsaken til dannelsen av snøfonner i linjen ved f.eks.
 • utvidelse av skjæring
 • fjerne gjenstående jord-/fjellskalk
 • utslaking av skråning
 • løfte spor
 • senke terreng

TRV:01198

Terrengutforming: For å slippe fonndannelser ved utslaking av skråning bør helningen ikke være brattere enn 1:6.

4 Sikring mot snøskred

Det finnes to typer snøskred, løssnøskred og flakskred. Et flakskred fører ofte med seg større snømasser og opptrer i slakere skråninger enn løssnøskred. Det er flere muligheter for å beskytte linjen mot store skadevirkninger fra snøskred
 • hindre skredet i å løsne
 • forandre skredretningen
 • stoppe eller bremse skredet
 • legge linjen i et sikkert overbygg
 • kunstig skredutløsning

4.1 Hindre skredet i å løsne

Det er flere måter som kan benyttes for å hindre skred i å løsne. I åpent terreng kan man sette opp tverrgående forbygninger slik som mur eller snøgjerde. Utførelsen av gjerde er vist i Figur: Utførelse av gjerde. Snøgjerdene settes opp i rekker over hele det kritiske området på langs av skråningen.

TRV:01199

Maksimal helling: Avstanden mellom rekkene skal ikke være større enn at man høyst får en helling på 1:1,75, se Figur: Utførelse av gjerde.

 1. Utførelse: Gjerdene skal fundamenteres godt.
Figur: Utførelse av gjerde


TRV:01200

Samleskjermer: Der hvor snøskred oppstår pga. fokksnø som legger seg opp som snøfonner i bratte skråninger eller som hengeskavler på toppen av skråningen, kan samleskjermer settes opp på platået foran skråningen.

4.2 Forandre skredretning

TRV:01201

Forandre skredretning: For å forandre retningen på skredet slik at det gjør minst mulig skade, kan det settes opp ledemur eller ledevoll for å tvinge skredet til siden.

 1. Utførelse: Ledemuren eller -vollen skal ha tilstrekkelig høyde.
 2. Utførelse: Ledemuren eller -vollenog skal settes opp i spiss vinkel med den opprinnelige skredretningen.

4.3 Stoppe eller bremse skredet

TRV:01202

Stoppe, bremse eller redusere skredet: For å stoppe, bremse opp eller redusere skredet, kan det bygges opp fangmurer/-voller på tvers av skredretningen.