Overbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav

< Overbygning‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 532/4)

1 Omfang

Sporets overbygning omfatter sporets trasé, skinner, sviller, sporveksler, skinnebefestigelse, skjøter, ballast og planoverganger. Sporet deles inn i overbygningsklasser og kvalitetsklasser.


Definisjoner vedrørende spor på linjen og spor på stasjoner:


 • linjen: Banestrekningen mellom to stasjoner. På strekning uten fjernstyring er ubetjent stasjon en del av linjen.
 • hovedspor: Spor på linjen som forbinder to stasjoner med hverandre og som er beregnet for kjøring av tog.
 • sidespor: Alle andre spor på linjen enn hovedspor og som er beregnet på skifting.
 • hovedtogspor: Spor på en stasjon som tog kjører på, når sporvekslene ligger i normalstilling.
 • togspor: Spor på en stasjon som er beregnet for inn- og utkjøring av tog.

Generiske arbeidsrutiner angir inspeksjonsintervaller for overbygningskomponenter og systemer.

2 Overbygningsklasser

Sporets overbygningsklasse angir sporets konstruksjon med hensyn til skinneprofil og svilleavstand. Innenfor en bestemt overbygningsklasse stilles det forskjellige krav til sporets konstruksjon.

Overbygningsklasser og tillatt hastighet / maksimal aksellast for de ulike overbygningsklasser er angitt i Prosjektering/Generelle tekniske krav#Overbygningsklasser

3 Kvalitetsklasser

Sporet er delt inn i kvalitetsklasser med hensyn til strekningshastighet (Tabell: Kvalitetsklasser). Innenfor hver kvalitetsklasse stilles det krav til sporgeometri, sporets beliggenhet samt utforming av geodetisk fastmerkenett. Parametrene det stilles krav til er:

 • sporvidde
 • høydebeliggenhet (relativ og absolutt)
 • ujevnheter i overhøyde
 • sidebeliggenhet (pilhøydefeil og absolutt beliggenhet)
 • vindskjevhet
 • kvalitetstall
 • utforming av fastmerkenett

Krav til vedlikehold av sporets geometri og beliggenhet er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet. Krav til prosjektering og bygging av geodetisk fastmerkenett og utfesting av sporet er gitt i Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett.


Tabell: Kvalitetsklasser
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h)
Q0 230 < V ≤ 300
Q1 160 < V ≤ 230
Q2 120 < V ≤ 160
Q3 80 < V ≤ 120
Q4 40 < V ≤ 80
Q5 V ≤ 40
Ved bygging av nye spor kan det noen ganger være fordelaktig bygge til en bedre kvalitetsklasse enn hva hastigheten tilsier. Valg av bedre kvalitesklasse ved bygging gir ingen føringer for valg av kvalitetsklasse i driftsfasen

4 Feil som krever umiddelbar utbedring

TRV:04232

a) Følgende feil i overbygningen skal utbedres umiddelbart ved overskridelse av fastsatte grenseverdier, se Tabell: Grenseverdier for feil i overbygningen.


Feil Grenseverdier
Skinnebrudd og skinnefeil i klasse 0 Katalog over feil og brudd i skinner
Sprekker og andre skader i sviller Sviller#Sprekker og andre skader
Brudd eller synlige sprekker i lasker eller skinner i isolert skjøt Skjøter#Mekanisk skade på skjøten
Manglende tilslutning mellom tunge og stokkskinne Sporveksler#Tunge og stokkskinne
Slitasje og avskalling i stokkskinne og tunge Vedlegg/Undersøkelse av tungeanordninger
Sprekker og sår i sporvekseltunger Sporveksler/Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler#Klassifisering av feil i sporvekseltunger
Sprekker eller sår i feilgruppe 0 i skinnekryss Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss
Manglende tilslutning mellom krysspiss og vingeskinne i begelige skinnekryss Sporveksler#skinnekryss med bevegelig krysspiss
Sporutvidelser i sporveksler Sporveksler#Sporvidder og ledevidder
Ledeviddefeil i sporveksler Sporveksler#Sporvidder og ledevidder
Sporutvidelser fri linje Sporjustering og stabilisering#Avvik i sporvidden
Vindskjevheter Sporjustering og stabilisering#Toleranser

5 Vedlegg

Vedlegg a: Feil/skaderapport linjen (pdf)


Generiske arbeidsrutiner