546 2024 Endringsartikkel 3823

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3823
Forslagsdato 23.10.2023
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 20 Vern
Avsnitt TRV:03428 Automatisk gjenninnkobling
Forslagstekst Foreslår å legge til betingelser for at effektbryter ikke automatisk skal legges inn igjen: Etter umiddelbar utkobling på grunn av kortslutningsvern etter manuell innkobling, for eksempel ved falsk negativ linjetest eller fasetest. Definisjonen av umiddelbar kan diskuteres, men det er foreslått i størrelsesorden 1 s.

Se vedlagte konkrete forslag og umiddelbar vurdering.

Referansedokumenter

Forslag AGIK.pdf
Automatisk gjeninnkobling.pdf

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Automatisk gjeninnkobling er en funksjon som automatisk forsøker å legge inn effektbryter på utgående linjeavgang opp til to ganger ved utkobling på grunn av kortslutningsvern eller sporfeltvern. Hensikten er å redusere unødvendig nedetid (frakoblet anlegg) ved forbigående feil. Det påvirker togtrafikken, leder for koblings arbeidssituasjon og sannsynligheten for overkjøring av spenning inn på frakoblet seksjon. En stor andel av erfarte kortslutninger er forbigående. For å ikke påkjenne anlegget unødvendig med flere gjentakende innkoblinger med kortslutningsstrøm, testes linjen for feil før spenningssetting.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Under hendelsene på Follobanen desember 2022 ble det observert at manuell innkobling av bryter mot en kortslutning igangsatte en ny gjeninnkoblingssekvens. I utgangspunktet skal elektriske feil oppdages av linjetesten som således hindrer innkobling av effektbryter. Men det er erfart at ikke alle feil oppdages av alle linjetestløsninger. Resultatet er innkobling og at kortslutningsvernet løser ut umiddelbart. Da kan det være uheldig at det startes ny gjeninnkoblingssekvens som gir unødvendig belastning på anlegget.

Kortslutningsvern kan løse umiddelbart etter manuell innkobling på grunn av:

 • Varig kortslutning på linjen og falsk negativ linjetest: Årsaken er varig kortslutning på linjen og det er riktig å ikke automatisk koble inn igjen. En innkobling vil på nytt påkjenne anlegget unødvendig.
 • Forbigående kortslutning på linjen og falsk negativ linjetest: Antas svært usannsynlig at det skal oppstå en forbigående kortslutning samtidig som linjen spenningssettes. Det kan være at kortslutningen likevel er forbigående fordi årsaken brennes vekk av kortslutningsstøtet (ledende istapp, fugl etc.).
 • Høy innkoblingsstrøm: Det har tidligere vært erfart at kortlutningsvern løser på innkoblingsstrømmer fra autotransformatorer. Det kunne vært en grunn for å starte ny sekvens. Men det vurderes som unødvendig ettersom vern skal være immune mot innkoblingsstrømmer TRV:03432 og en anbefaler make-before-brake mellom linjetest og effektbryterinnkobling TRV:03429.

Leder for kobling er allerede oppmerksom på denne bryteren pga. manuell kommando og kan følge opp. Det er mer hensiktsmessig at leder for kobling gjør en vurdering av forholdene og eventuelt gjør en ny manuell innkobling enn at anlegget automatisk skal gjeninnkoble og at leder for kobling da manuelt må avbryte en gjeninnkoblingssekvens der vi vet at linjetesten ikke detekterer feilen. I dette tilfellet er ikke kriteriene for automatisk gjeninnkobling til stede:

 • Det er sannsynlig at feilen er varig.
 • Linjetest har sannsynligvis feilet (falsk negativ).
 • Leder for kobling har gitt manuell kommando og venter på tilbakemelding fra bryteren.
 • Det er sannsynligvis ikke trafikk på banen som gir fare for overkjøring inn på spenningsløs seksjon fordi seksjonen ikke tidligere har vært spenningssatt.

Sannsynligvis er det fleste anlegg i dag slik at de starter ny gjeninnkoblingssekvens ved umiddelbar utløsning av kortslutningsvern etter manuell innkobling. De fleste anlegg er datamaskinbaserte nå og det er mulig de kan endres relativt enkelt (sammenlignet med fysisk ombygging).

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Økt fordi en reduserer eventuelle ekstra og unødvendige innkoblinger med full kortslutningsstrøm og dermed redusert kortslutningsbelastning på anlegget.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Økt pga. økt pålitelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Økt pga. økt pålitelighet. Enklere å drifte når anlegget ikke automatisk gjeninnkobler i disse tilfellene.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Marginalt økt, ikke redusert.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Økt pga. økt pålitelighet.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Økt pga. økt pålitelighet. Lave investeringskostnader i tilpasset programvarefunksjonalitet.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger. Marginalt økt pga. færre kortslutninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

 • 201700616-34

3.9 Høringskommentarer

Diskutert i fagmiljøet med positive tilbakemeldinger. Sendt på høring uten å ha mottatt kommentarer.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på følgende endring. --Steinar Danielsen (diskusjon) 25. jan. 2024 kl. 15:17 (UTC)

Automatisk gjeninnkobling: Effektbryter på utgående linje skal forsøkes automatisk gjeninnkoblet opp til to ganger ved utkobling på grunn av kortslutningsvern (hoved- og reservevern jf. TRV:03411) eller sporfeltvern (TRV:03427).

 1. Begrunnelse: Hensikten er at anleggets tilgjengelighet ikke skal bli vesentlig redusert på grunn av feil som ikke vedvarer eller gjenoppstår etter en frakobling, og for å redusere faren for overkjøring av spenning inn på frakoblet seksjon.
 2. Utførelse: Effektbryter på aktuell utgående linje skal ikke gjeninnkobles automatisk ved
  1. positiv linjetest (dvs. feil på linjen, jf. TRV:03429).
  2. positiv fasetest (dvs. spenning ute av fase over effektbryteren, jf. TRV:03435).
  3. utløsning av andre vern (eks. samleskinnevern jf. TRV:03407, bryterfeilvern jf. TRV:03440, og termisk overbelastningsvern jf. TRV:03426) som ikke skal gi automatisk gjeninnkobling.
  4. umiddelbar utkobling (innen 1 s) på grunn av kortslutningsvern etter manuell innkobling (f.eks. ved falsk negativ linjetest eller fasetest) (dvs. at en slik hendelse ikke skal starte en ny gjeninnkoblingssekvens) .

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2024 kl. 12:13 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2024 kl. 13:46 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 07:26 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 15:49 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Synes det er uklart i hvor stor grad endringen reduserer tilgjengeligheten.

Ok.--Td (diskusjon) 6. feb. 2024 kl. 12:09 (UTC)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 6. feb. 2024 kl. 12:37 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!