560 2022 Endringsartikkel 3256

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3256
Forslagsdato 21.03.2022
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 7.Kabelanlegg
Avsnitt 3.1 Luftkabelanlegg
Forslagstekst Bane NOR ser det som hensiktsmessig å vurdere OPGW kabel som alternativ til ADSS kabel på enkelte jernbanestrekninger.

I møte med nettverksplanleggere, IKT forvaltning og prosjektet som elektrifiserer Trønderbanen ble konsept og forutsetninger for bruk av denne kabeltypen diskutert.

Møtet " Avklaringer rundt OPGW Leangen-Ranheim og Hell-Riksgrensen" ble avholdt Onsdag 16. mars 2022 14:00-15:00 - deltagere Bente Roheim, Gustav Foseid, Jan Gjeraldstveit, Sigurd Brennecke, Stig Fredrik Johansson og Arne Aas.

På bakgrunn av dette møtet er endring i teleregelverkets føringer for "luftkabelanlegg" til vurdering. (ref. vedlegg OPGW- underlag.pptx) Bane NOR ser det som hensiktsmessig å vurdere OPGW kabel som alternativ til ADSS kabel på enkelte jernbanestrekninger.


Gjeldende tekst for KravID TRV:01194 i utgave 21.03.2022 :

Fiberkabel ved nybygging av KL-system (inkl. AT): på strekninger som har begrenset med føringsveier, kabelkanaler og røranlegg bør det henges opp ADSS-fiberkabel der det er behov for økning av fiberkapasitet, redundans eller høyere tilgjengelighet.

Utførelse: Ved oppheng av fiberkabel i kontaktledningsmaster skal det benyttes hensiktsmessig innfesting.

Utførelse: Ved oppheng av fiberkabel bør kabelprodusentens retningslinjer for montasje følges.


læreboktest {... Avdekkes det et behov for økt fiberkapasitet koordineres dette med krav til dimensjonering av kontaktledningsmaster - se Teknisk regelverk for kontaktledning Dimensjoneringskriterier. Kroker for oppheng av fiberkabel, dimensjonering og utforming av disse samt innfestingsmetode til mastekonstruksjon utformes i samarbeid med prosjekteringsansvarlig for kontaktledningsanlegget. Dette ivaretar forskrifter om fellesføring og øvrige vedlikeholdshensyn for anleggene. ..}Følgende endring av krav- og læreboktekst er foreslått :

Fiberkabel ved nybygging av KL-system (inkl. AT): På etablerte jernbanestrekninger der det er behov for økning av fiberkapasitet, redundans eller høyere tilgjengelighet skal det vurderes om ADSS eller OPGW fiberkabel vil være et konstnadseffektivt tiltak i baneområder som har begrenset med føringsveier, kabelkanaler eller røranlegg.


Utførelse: Ved oppheng av fiberkabel i kontaktledningsmaster skal det benyttes hensiktsmessig innfesting.

Utførelse: Ved oppheng av fiberkabel skal kabelprodusentens retningslinjer for montasje av ADSS eller OPGW kabel benyttes.


læreboktest {... Avdekkes det et behov for økt fiberkapasitet koordineres dette med krav til dimensjonering av kontaktledningsmaster - se Teknisk regelverk for kontaktledning Dimensjoneringskriterier. Kroker for oppheng av fiberkabel, dimensjonering og utforming av disse samt innfestingsmetode til mastekonstruksjon utformes i samarbeid med prosjekteringsansvarlig for kontaktledningsanlegget. Dette ivaretar forskrifter om fellesføring og øvrige vedlikeholdshensyn for anleggene. For enkelte strekninger kan det være hensiktsmessig å vurdere OPGW{link} kabel som alternativ til ADSS{link} kabel. Dette kan gjelde Jernbanestrekninger som elektrifiseres med KL-AT system der separat jordleder kan være kostnadseffektivt. Forhold rund driftsmessige konsekvenser, konsept for transmisjonsanleggets redundans, kabelnedføring, skjøteprinsipper og mulighet for fremtidig fiberavgrening er sentrale vurderingskriterier for valg av OPGW kabel. ..}


Endringsforslaget kan ha forbindelse til forvaltning/vedlikehold av kabelanlegg bok 562 https://trv.banenor.no/wiki/Tele/Vedlikehold/Kabelanlegg --> {{{Figur for jernbanespesifikk utførelse av merkesystem basert på REN-blad 2015 må utarbeides.}}}

Referansedokumenter

RENblad 2015 - Fremfoering av ekom paa hoeyspenningsmaster (v1.0).pdf
OPGW-underlag.pdf

2 Systemdefinisjon

En OPGW kabel skal håndteres på samme måte som en standard returleder som benyttes i dagens banestrømforsyning.

3 Vurdering av endringen

Introduksjon av OPGW i standard kontaktledningsmaster representere ikke en vesentlig endring i konsepter for alternative føringsveier. OPGW kabel er i drift på Ofotbanen under litt andre driftsbetingelser. I returkabel ligger en fiberkabel som må tappes ut på flere steder på en strekning. Denne fiberkabelen inneholder ikke metall og har dermed ingen behov for jording.

3.1 R - pålitelighet

Prosjektering med OPGW som alternativ kabeltype påvirker ikke påliteligheten til transmisjonssystemet.

3.2 A - tilgjengelighet

Prosjektering med OPGW som alternativ kabeltype skal ikke påvirke tilgjengeligheten til transmisjonssystemet. Nettverksplanlegger skal ta hensyn til alternativ ruting av trafikk i nettverket.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Sammenliknet med tradisjonelle fiberkabeltyper kan innføring av OPGW påvirker vedlikeholdbarheten til kabelsystemet med flere avhengigheter til høyspenningsanlegg og lenger feilrettingstid ved brudd.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerheten blir ikke påvirket ved innføring av OPGW kabel.

3.5 L - levetid og kapasitet

I OPGW kabelkonstruksjon ligger selve fiberkjernen beskyttet av stål. Levetid for kabel er knyttet til levetid for returleder. Kapasitetsbetraktninger skiller seg ikke fra andre kabeltyper i transmisjonsnettet.

3.6 Ø - økonomi

Bruk av OPGW kabel på strekninger med begrensede kapasitet i eksisterende føringsveier representerer en betydelig kostnadsreduksjon der kontaktledningsanlegget må prosjekteres med returleder.

3.7 K - klima og miljø

Bruk av OPGW kabel i kombinasjon med returleder representerer ikke noe øket belastning for klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Beslutningsunderlag som presentert for ledergruppen i Tele/IKT:

https://trv.banenor.no/w/images/d/de/OPGW-underlag.pdf

OPGW er kabelanlegg som ikke er omfattet av «Ledningsregistreringsforskriften» (FOR-2020-12-18-2986):

https://trv.banenor.no/wiki/560_2022_Endringsartikkel_3291

OPGW har tidligere vært behandlet som endringsforslag til TRV :

https://trv.banenor.no/wiki/560_2013_Endringsartikkel_627 (2013)

REN-blad 2015 "Fremføring av ekom på høyspenningsmaster"

https://trv.banenor.no/w/images/0/04/RENblad_2015_-_Fremfoering_av_ekom_paa_hoeyspenningsmaster.pdf

REN-blad 1816 "AUS strekking og skjøting" (Arbeid Under Spenning) - referanser til vedlikeholdsdelen i Tele bok 562 https://trv.banenor.no/w/images/d/d5/RENblad_1816_-_AUS_Strekking_og_skjoeting_av_OPGW.pdf

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg "Fellesføring høyspenning – fiberoptisk kabel" https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/#hoyspenningsinstallasjoner

3.9 Høringskommentarer

Ref. møtet 16.Mars 2022

4 Innstilling fra fagansvarlig

Følgende krav endres for å ta inn OPGW kabel som konsept på jernbanestrekninger som oppgraderes med KL-AT system med returleder.


TRV:01194

Fiberkabel i kontaktledningsanlegg: På etablerte jernbanestrekninger der det er behov for økning av fiberkapasitet, redundans eller høyere tilgjengelighet skal det vurderes om ADSS eller OPGW fiberkabel vil være et konstnadseffektivt tiltak i baneområder som har begrenset med føringsveier, kabelkanaler eller røranlegg.


Utførelse: Ved oppheng av fiberkabel i kontaktledningsmaster skal det benyttes hensiktsmessig innfesting.

Utførelse: Ved oppheng av fiberkabel skal kabelprodusentens retningslinjer for montasje av ADSS eller OPGW kabel benyttes.

Ved behov for økt fiberkapasitet koordineres dette med krav til dimensjonering av kontaktledningsmaster - se Teknisk regelverk for kontaktledning "Dimensjoneringskriterier". Kroker for oppheng av fiberkabel, dimensjonering og utforming av disse samt innfestingsmetode til mastekonstruksjon utformes i samarbeid med prosjekteringsansvarlig for kontaktledningsanlegget. Dette ivaretar forskrifter om fellesføring og øvrige vedlikeholdshensyn for anleggene. For enkelte strekninger kan det være hensiktsmessig å vurdere OPGW{link} kabel som alternativ til ADSS{link} kabel. Dette kan gjelde Jernbanestrekninger som elektrifiseres med KL-AT system der separat jordleder i kombinasjon med fiberkabel kan være kostnadseffektivt. Forhold rund driftsmessige konsekvenser, konsept for transmisjonsanleggets redundans, kabelnedføring, skjøteprinsipper og mulighet for fremtidig fiberavgrening er sentrale vurderingskriterier for valg av OPGW kabel.TRV:00275

Rammeavtale: Bane NORs gjeldende rammeavtale for fiberkabel skal benyttes ved anskaffelse og i andre aktuelle kontraktsmessige forhold.

Utførelse: Det skal benyttes G.652D single modus kabel beregnet for Nasjonalt transportnett/stamnett.

Nytt unntak legges til:

Unntak : OPGW kabel som prosjekteres som jordleder i kontaktledningsanlegg er ikke omfattet av krav om bruk av rammeavtale.


TRV:00279 : Fiberkabel skal i utg. pkt være metallfri

Nytt unntak legges til:

Unntak : OPGW kabel som prosjekteres som jordleder i kontaktledningsanlegg er ikke omfattet av kravet.


TRV:01320

Forberedende aktiviteter for skjøting og avgrening: For å gjøre det enklere å kunne foreta avgreininger og termineringer på et senere tidspunkt skal det settes ned en kum ved alle blokkposter, radiokiosker, sidespor, veibomanlegg, omformere, ved RTU’er og ved ytterste veksler på en stasjon – A og - B side.

Vurdering: prosjekterende skal søke informasjon i ERTMS programmet for å avdekke behov for forberedende aktiviteter med endringer i kabelanlegget.

Utførelse: alle lokasjoner aktuelle for ERTMS bør ha en kveil eller skjøt i en nærliggende kum innenfor avstandskrav for avgreininger. Dvs. < 20 m stasjon og <100 m for øvrige lokasjoner

Utførelse: I alle kummer skal det legges ekstra kabel i kveil på ca. 20m. Kravet om 20m kabelkveil kan fravikes for lokale nett/spredenett.

Nytt generelt utførelseskrav legges til:

Utførelse: For strekninger som prosjekteres med OPGW kabel skal avgrening tilpasses kontaktledningsanleggets utførelse.


TRV:01325

Skjøt og avtapping i kabelanlegg med luftstrekk: Skjøt og avtapping for luftkabel skal etableres i kum eller skap.

Nytt utførelseskrav legges til:

Unntak: For strekninger som bygges med OPGW kabel skal skjøting og avtapping fra kveilerammer utføres i skap som er tilpasset kontaktledningsanleggets utforming.Endrede krav til vedlikeholdsrutiner for OPGW kabel er behandlet i https://trv.banenor.no/endringsforslag/forslag/3324 og viser bla til vurdering om feilretting og vedlikeholdsoppdrag er uegnet for Arbeid Under Spenning (AUS) eller om spesielle forholdsregler som utkobling av kontaktledningsanlegget kan være nødvendig.

Det er referert til REN-Blad 1816

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 10:02 (CEST) (Bruker vi begrepet "etablert jernbanestrekning" i regelverket?) Endres til "For eksisterende baner.." som samsvarer bedre med andre henvisninger fra TRV.--Aasarn (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 13:20 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 17:15 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 14:42 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 08:32 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 18:06 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 08:53 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres