Ekom/Vedlikehold/Kabelanlegg

1 Omfang

Dette kapittel beskriver utløsende krav for vedlikehold av følgende type kabelanlegg og tilhørende utrustning:

- Langlinjekabel (under utfasing i Bane NORs Ekomnett)
- Koaksialkabel
- Lokal telekabel
- Fiberkabel
- Hovedkobling
- Koblingsskap
- Koaksial termineringspanel
- Fiber patchpanel
- Føringsveier
- Merking.

2 Generelt

Løpende overvåkning av kvaliteten på kabelanlegg foregår som regel i utstyr som benytter kablene som transmisjonsmedium mellom enheter. Når det meldes eksternalarm på utstyr som er tilknyttet kabelanlegget kan feilen skyldes kabelanlegget og vedlikeholdstiltak bør iverksettes.
Hvis tiltakene krever at hele eller deler av kabelforbindelser må tas ut av drift, vil det være et behov for samordning med driftsansvarlig ekomtilbyder og togledelsen på aktuell strekning.

TRV:04800

Kabelpåvisning og informasjonsplikt: Ved graving på Bane NORs eiendom skal det alltid være kabelpåvising og gravearbeidene skal meldes til infrastrukturforvalter.

Ved bestilling av kabelpåvising benyttes Bane NOR hjemmeside  : Bestilling av kabelpåvisning - Bane NOR

TRV:04801

Tid for feilretting - SLA : Når feil oppstår i kabelanlegget, skal disse rettes i samsvar med brukertjenestens kritikalitet og avtaleverk for tjenestenivå.

TRV:04802

Måling av kabel etter arbeid: Før og etter at det utføres arbeid på kabelanlegg skal aktuelle kabler kontrollmåles som for ny kabel.

Unntak : Etter omlegging av fibersamband som disponeres av andre ekomtilbydere kan en forenklet verifikasjon eller kontrollmåling utføres i samarbeid med sluttbruker av tjenesten.
Som et minimum måles dempning og isolasjonsmotstand for alle par eller tråder. Måleresultatet skal noteres og skal inngå i dokumentasjonen for anlegget.
En innmåling av fibersamband der fiberen er lagt om på kortere strekninger er lite hensiktsmessig å utføre på anlegg i drift. Komplette innmålingkrav fra prosjektering og (ny)bygging kap.7 «Kabelanlegg» kan føre til unødvendig nedetid for transmisjonstjenestene. Sluttbruker av tjenesten kan i samarbeid med infrastrukturforvalter utføre funksjonstest som utført «kontrollmåling» for tilhørende fibersamband etter omlegging.

TRV:04803

Oppetidskrav under vedlikehold: Vedlikehold av kabelanlegg skal tilrettelegges og tilpasses anleggenes systemkrav slik at avtalefestet tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg.

 1. Tilgjengeligheten angis per toglederområde og bør minimum være 99,95% målt over et år.
 2. Tilgjengeligheten skal beregnes fra tjenestenes aksessgrensesnitt der kabelanleggets oppetid kalkuleres i sammenheng med øvrig transmisjonsutstyr.
Forutsetninger for tilgjengelighet til kabelanlegg er redundante føringsveier med omrutingsmuligheter og en driftsorganisasjon med ressurser som kan imøtekomme krav til SLA for feilretting.

3 Langlinjekabel

Langlinjekabel som benyttes i ekomnett er under utfasing i Bane NOR. Der kabeltypen benyttes for andre formål er dette en kobber parkabel lagt i kanal eller kabelgrøft langs jernbanesporet. Kabelen er avhengig av riktig jording og skjerming for å opprettholde gode transmisjons-egenskaper. Feil forleggingsmetode, vanninntrenging, mekaniske skader og skjøting av kabler med forskjellig transmisjonsegenskaper, er de vanligste feil som oppstår på langlinjekabel.

TRV:04804

Langlinjekabel i bruk for sikkerhetsrelaterte applikasjoner: Langlinjekabel som benyttes til samband for sikkerhet eller for togfremføring skal vedlikeholdes slik at risikoen for skade/ brudd på kabel unngås.

TRV:04805

Vedlikeholdstiltak for Langlinjekabel: Tiltak bør settes i verk dersom det er

 1. - forstyrrende støy på samband
 2. - registrert for høy bitfeilrate i forhold til endeutstyrets spesifikasjoner
 3. - synlige skader på spole/skjøt
 4. - brudd på ikke sikkerhetskritisk samband
 5. - feil på karakteristisk impedans
 6. - feil på separat jordingssystem
 7. - feil på reduksjonsfaktor (spenning mellom jord og leder).

TRV:08059

Feilretting, omlegging og sanering: Langlinjekabel skal vurderes for sanering eller tatt ut av bruk når den må kappes i forbindelse med arbeid på underbygning e.l.

 1. Utførelse: langlinjekabel som unntaksvis fortsatt er i bruk og som det oppstår brudd eller skader på skal på en strekning som ikke umiddelbart kan tas av bruk ved arbeid på underbygning e.l., skjøtes med 10 pars langlinjekabel med 0,9 mm. Omdisponering av par kan være nødvendig. Unngå å skjøte inn mer enn disse 10 parene på strekningen.
 2. Utførelse: langlinjekabel som er tatt ut av bruk, fjernes fra kabelkanaler for å disponere fremføringskapasiteten i kanalen for andre formål.
 3. Utførelse: langlinjekabel som er forlagt ved nedgravning og som er tatt ut av bruk, bør fjernes når dette er praktisk gjennomførbart.
 4. Utførelse: jordspyd i forbindelse med skjøt på fri linje skal utelates.

4 Strålekabel - Koaksialkabel

Antenner i tunnelanlegg er ofte utformet som strålekabel. Antennen er fysisk utformet som en koaksialkabelkonstruksjon men skiller seg fra vanlig koaksialkabel til bruk mellom basestasjoner og panelantenner ved at kabelen lekker elektromagnetisk stråling i utvalgte frekvensbånd. Radiodekning i tunneler er en viktig bidragsyter til tunnelsikkerhet og skal sikre kommunikasjon mellom rullende materiell, togleder og nødetater. Ved innføring av ETCS vil strålekabelen også ha betydning for togfremføring. Feil på koaksialkabel oppdages gjerne som alarm på radio- eller transmisjonsutstyr som er tilkoblet kabelen.

TRV:04806

Vedlikeholdstiltak ved alarmindikasjon fra basestasjon: Dersom tilkoblet radioutstyr viser alarm skal tiltak settes i verk for å identifisere feilårsak og feilretting igangsettes i tråd med tjenestens kritikalitet og tjenestenivå.

TRV:04807

Vedlikeholdstiltak ved alarmindikasjon fra transmisjonsutstyr: Dersom det registreres høy bitfeilrate fra tilkoblet transmisjonsutstyr skal tiltak settes i verk for å identifisere feilårsak og feilretting igangsettes i tråd med tjenestens kritikalitet og tjenestenivå.

TRV:04808

Vedlikeholdstiltak ved andre typer endeutstyr: Dersom det ikke er kontakt med endeutstyr skal det settes i verk tiltak for å identifisere feilårsak og feilretting igangsettes i tråd med tjenestens kritikalitet og tjenestenivå.

TRV:04809

Vedlikeholdstiltak ved skadet kabel eller oppheng: Tiltak bør settes i verk dersom det er synlige skader på kabelen eller innfesting/ oppheng.

Strålekabel følger også Generisk arbeidsrutine TE-KAC-0000-02 for syklisk vedlikehold og ettersyn.

5 Aksesskabel for Ekomnett

Med aksesskabel for ekomnett regnes kabel fra aksessruter og ut til ytre enheter/endeutstyr. En enkeltfeil på aksesskabel regnes ikke som en sikkerhetskritisk feil i seg selv, men kan i enkelte situasjoner ved f.eks manglende redundans ha påvirkning på togfremføring. Tider for feilretting er avhengig av den lokale tjenestens kritikalitet og tjenestenivå (SLA).

TRV:04810

Vedlikeholdstiltak for lokal aksesskabel: Tiltak bør settes i verk dersom det

 1. - ikke oppnås kontakt med endeutstyr
 2. - er registrert for høy bitfeilrate eller støy over grenseverdi iht. endeutstyrets spesifikasjoner
 3. - er brudd på samband
 4. - er synlige skader på kabel som kan føre til feil.


6 Fiberkabel

Fiberkabel er ofte bærer av sikkerhetsrelatert kommunikasjon. Fiberkabel utgjør kjernen i det nasjonale transmisjonsnettet og som del av transmisjonsløsning for radioanlegg i tunneler er fiberanlegget sentralt for beredskapen til infrastrukturforvalter og nødetater. Feil på fiberkabel oppdages gjerne som alarm på radio- eller transmisjonsutstyret som er tilkoblet kabelen.

TRV:04811

Alarmer og feilmelding fra transmisjonsnoder: Ved brudd på samband som bærer av sikkerhetsrelatert kommunikasjon eller ekomnett med fiberkabel som har direkte påvirkning på togfremføringen skal feil rettes umiddelbart i tråd med tjenestens kritikalitet og tjenestenivå.

TRV:04812

Vedlikeholdstiltak ved feil på fiberkabler: Tiltak bør settes i verk dersom det er

 1. - brudd på samband
 2. - registrert for høy bitfeilrate iht. endeutstyrets spesifikasjoner
 3. - synlige skader

Vurdering: Før feilretting utføres på strekninger med OPGW kabel skal det vurderes om ansvars- og myndighetsforhold, sikkerhetstiltak og risikotiltak er tilstrekkelig ivaretatt.

Utførelse: Ved skjøting og annet arbeid på OPGW skal arbeidsstedet sikres mot skadelige potensialforskjeller.

OPGW kabel er en integrert del av kontaktledningsanlegget. Vedlikehold og feilretting på kabelen utføres etter forvaltningorganets avtaleverk som regulerer forholdet mellom kontatkledningsanlegget og transmisjonsanleggets ansvar i forskjellige driftsorganisasjoner. Ansvarsforhold ved feil og skader kan variere i forhold til hvilke deler av kabelanlegget som er omfattet av feilrettingstiltaket. Risikomomenter som vurderes er avstand til høyspenningsledere, etablering av midlertidige jordingstiltak under arbeid på fiberkabel, kveilerammers oppheng i kontaktledningsmast, skjøteboksers utforming og plassering i forhold til spor.
Deler av Bane NOR sitt fiberbaserte transmisjonsnett er omfattet og klassifisert etter EN 50159 kategori-2 standard. Vedlikehold er i standarden identifisert som en risiko. Utbedring av feil og vedlikeholdsaktiviteter er derfor underlagt ITIL prosedyrer for endringshåndtering.
Kabelanlegg med fiberkabel er dokumentert i et databasebasert verktøy med oversikt over berørte kunder ved vedlikeholdstiltak. Vedlikeholdstiltak eller utbedringer som fører til endringer i kabelanleggene holdes fortløpende oppdatert i databasen.

7 Kabel i rack/stativ og koblingsskap

Kablet aksesspunkt kan omfatte hovedkoblinger, krysskoblingsstativer, rack/stativ og andre typer koblingsskap. Disse vil ofte formidler sikkerhetsrelatert kommunikasjon. Jevnlige ettersyn og god kontroll over disse punktene i Bane NOR sitt databasesystem for kabelinfrastruktur er derfor en viktig vedlikeholdsaktivitet.

TRV:04813

Koblingsskap med lavspenningsinstallasjoner: Feil på jording eller overspenningsvern kan føre til berøringsfare i rack/koblingsstativ eller koblingsskap og skal rettes umiddelbart.

Krav er hjemlet i FEF § 5-5.

TRV:04814

Vedlikeholdstiltak på koblingspunkter: Tiltak bør settes i verk dersom det er

 1. - overslag
 2. - løse ledninger
 3. - svidde ledninger
 4. - brudd i sikringer
 5. - løse kontakter , termineringsplugger eller koblingsplinter


8 ODF og termineringspanel

Termineringspaneler for fiber- og koaksialkabler benyttes ofte til samband for sikkerhetsrelatert kommunikasjon. Vedlikehold av de deler av ekomnettet som er klassifisert i kategori 2 etter EN 50159 norm følger ITIL prosessrutiner (CM)

TRV:04815

Ved alarm eller feilindikasjon på transmisjonsnettet: Hvis det oppdages feil på sikkerhetsrelaterte EN 50159 kategori-2 samband skal relaterte ODF’er eller termineringspaneler være en del av utstyret som sjekkes.

TRV:04816

Vedlikeholdstiltak for fiberkabel og koaksialkabel: Tiltak bør settes i verk dersom det er

 1. - løse ledninger, termineringsplugger eller kontakter
 2. - slitte eller for høy bøyeradius på fibersnorer eller koaksialkabling
 3. - ingen kontakt med endeutstyr
 4. - registrert for høy bitfeilrate
 5. - brudd på samband
 6. - synlige skader


9 Føringsveier

Føringsveier for kabel langs jernbanesporet skal beskytte forskjellige type kabler mot ytre påvirkning. Det er derfor viktig at alle uregelmessigheter rapporteres inn til infrastrukturforvalter, og at vedlikeholdet er tilstrekkelig slik at kablenes funksjon opprettholdes.

TRV:04817

Vedlikehold av føringsveier og kabelkanaler: Kabler skal ha beskyttet forlegning i føringsveier og tiltak bør settes i verk dersom det er

 1. - ødelagte kanaler/ rør
 2. - skader på kanallokk
 3. - mangler ved gnagersikring
 4. - kanal som ligger uheldig i terrenget og virker som dreneringsløp
 5. - kanal som har rast ut
 6. - underbygning av kanalen som er vasket bort
 7. - vann som står i trekkekummen
 8. - åpninger/hull i kanalen
 9. - igjengrodde kanaler
 10. - tette rør
 11. - synlige kabler uten overdekning/beskyttelse.


10 Merking

Det er ingen sikkerhetskrav knyttet til merking, men ved en god og entydig merking av utstyr, kabler og termineringspunkter kan man unngå feilkobling og gjøre vedlikeholdsarbeidet enklere.

TRV:04818

Vedlikeholdstiltak for kabelmerking: Tiltak bør settes i verk dersom:

 1. - kabelmerking er slitt bort
 2. - kabelmerking er uleselig
 3. - det er nye skjøter på kabelen som skal merkes
 4. - det er endring på eksisterende samband (navn, nummer etc.).