Ekom/Vedlikehold/Radioanlegg

< Ekom‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 562/9)

1 Omfang

Dette kapittel beskriver utløsende krav for vedlikehold av følgende radiosystem:

- GSM-R
- Tunnelradioanlegg

2 Generelt

TRV:07571

Vedlikeholdskrav i ekomnett : Ekomnett skal vedlikeholdes så disse til enhver tid tilfredsstiller de vilkår konsesjonsmyndigheten (NKOM) har fastsatt så tilhørende utstyr og kommunikasjonsnettverk nevnt under avsnitt 1.Omfang oppfyller krav som stilles til Bane NOR som forvalter av radiospektrum.

TRV:07572

RAM krav til radionett: Vedlikehold av radionettet skal baseres på gjeldende RAM krav for tilgjengeligheten til togradio i GSM-R nettet. Gjeldende RAM krav er listet under Ekom/Prosjektering og bygging/Radiosystemer.

Radiosystemers tilgjengelighetskrav er underlagt de oppetidstall transmisjonssystemet til Bane NOR til enhver tid tilbyr for styring,kontroll,tale og datatrafikk.

TRV:07573

Kvalitetskrav til radioterminaler: Elektromagnetisk kompatibilitet skal samsvare med ETSI Rec., [ETS 300 086] for talekommunikasjon og ETSI Rec. [ETS 300 113] tale og datakommunikasjon.

TRV:07574

Kontroll av radioterminaler: Radioutstyr som benyttes i ekomnett der Bane NOR er konsesjonsinnehaver og som brukes til å utveksle sikkerhetsrelaterte kommunikasjon skal samsvarserklæres mot gjeldende regelverk i EØS området.

TRV:008278

Vedlikehold trestolper: Ved bruk av trestolper for oppheng av mindre antenneinstallasjoner skal disse følge vedlikeholdsrutiner og risikovurderinger basert på REN-BLAD 2044 (Råtebefaring) og utføres i samsvar med relevante deler fra generisk arbeidsrutine EH-MAS-0000-01.


3 GSM-R

TRV:07576

Vedlikeholdsrutiner: De deler av GSM-R nettet som ikke har generiske arbeidsrutiner og som inngår i Bane NOR sitt GSM-R nett skal følge utstyrsleverandørens til en hver tid gjeldende produktspesifikke vedlikeholdsprosedyre.

Gjeldende vedlikeholdprosedyrer for kjerne og radionett komponenter oppdateres fortløpende for alle servere i Nokia On Line Services – NOLS - «Maintenance Procedures»
Vedlikeholdsaktiviteten baseres på gjeldende måltall (KPI) og understøttes av GSM-R systemets ytelseshånderingsverktøy (NetAct PM)og monitoreringsverktøy (Expandium) slik at tilstandsbasert vedlikehold kan iverksettes for å sikre RAMS krav for systemtilgjengelighet.Systemansvarlig for de forskjellige radio og kjernenett delsystemer tilpasser leverandørens retningslinjer for vedlikehold,integrerer dette i ITIL prosess flyt og utfører vedlikeholdsrutiner via HP Service Manager.

4 Skifteradio

Tjenesten Skifteradio er for aktuelle skifteområder under Bane NOR sitt ansvar erstattet av GSM-R tjenester med dedikerte samtalegrupper.
Skifteområder som administreres av lokale operatører står fritt til å benytte alternativt radioutstyr.

Kommunikasjon i skifteområder er underlagt prosedyrer i Operativt Regelverk Skifteradio (3.5 Kommunikasjonssystem)

5 Tunnelradio

Radiodekning i tunnel for infrastrukturforvalter og nødetater ivaretas av Togradio (GSM-R) og Nødnett (TETRA) teknologi.

Tunnelradioanlegg sørger for kommunikasjon i hele tunnelens lengde for de radiosystemer som er installert i henhold til TSI-SRT.

I forbindelse med evakuering av tunnel er radiosamband for redningspersonell og kontakt med togledersentral vurdert som en sikkerhetskritisk funksjon.

TRV:07580

Vedlikeholdstiltak: Dersom det er feil eller alarm på utstyr som gir radiodekning i tunnel skal feilårsak identifiseres og rettes i samsvar med tjenestenivå.

TRV:07581

Ved brudd på samband: Tiltak og feilretting skal iverksettes og rettes umiddelbart.

TRV:07582

Øvrige tilstander som kan utløse vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom det er

  1. - fysisk skade på antenneanlegg
  2. - støy på talesamband.