Endringslogg Banestrømforsyning/Prosjektering


For endringer fra og med 2013, se Endringslogg Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging.

1 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering pr 05.07.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Energiforsyning#Krav til reléplan Endret krav til utarbeidelse, kontroll og godkjenning av reléplan 546 2012 Endringsartikkel 387
Energiforsyning#Vernutrustning mot 100 Hz komponenter Endret frekvensområde for banestrømmens påvirkning av 95/105 Hz sporfelt 546 2012 Endringsartikkel 364
Nødfrakobling#Generelle_krav Krav til at nødfrakobling skal bygges på alle elektrifiserte strekninger er gjeninnført 546 2012 Endringsartikkel 392

2 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering pr 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Nødfrakobling#Generelle_krav Krav til at nødfrakobling skal bygges er fjernet på alle strekninger som har ATC eller ERTMS 546 2011 Endringsartikkel 166
Energiforsyning#Uteffekt som funksjon av klimatiske_forhold Dimensjonerende høyeste temperatur for en matestasjon er redusert fra +50 °C til +40 °C. 546 2011 Endringsartikkel 191
Energiforsyning#Verninnstillinger for avvikssituasjoner Løsningsbaserte krav erstattes med funksjonskrav om at verninnstillinger skal tillate forbikobling av matestasjon. 546 2011 Endringsartikkel 195
Energiforsyning#Krav til reléplan Krav til reléplan er presisert, og det skilles mellom funksjonskrav og forslag til mulige løsninger. 546 2011 Endringsartikkel 200

3 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
5 2.1c) ID23: Nytt krav som sammenfatter intensjonen i til kravene i kapittel 2.3 Intensjonen til regelverket kommer tydligere frem. Enklere for bruker å vurdere underlag for dispensasjonssøknad.
5 2.1c-d) Konsekvensendring av ID23, nummerering av eksisterende krav endres for. Endret nummerering, krav kommer i forståelig rekkefølge.
5 2.2a) ID24:Tydligere sporing til og overenstemmelse med EN50163 og EN 50388 Tydeligere grenseverdier, hvordan de skal beregnes og hvem som kan gi dispensasjon.
5 2.3a-d) ID25: Endret eksempler til lærebokstekst/forklaring Kravene tydeliggjort.
5 2.4 ID9: Kravet er fjernet inntil videre. Det finnes ikke lenger noe tilgjengelighetskrav til energiforsyningen som infrastruktureier kan følge eller revideres på.
5 2.6a)1 ID26:Konsekvensendring av at eksemplene i 2.3 er ført i lærebokstekst Kravene tydeliggjort.
5 2.6a)2 ID27: Endret fra "Jernbaneverket Marked" til "Enhet i Jernbaneverket for langtidsplanlegging og kapasitetsanalyse" Mer robust mot organisasjonsendringer
5 6.1b) ID28: Nytt krav til maksimal spg pga overharmoniske og ustabilitet ihht EN50388. Kvantifisering av krav.
5 6.1b) Nytt nummer c) som konsekvensendring av ID28. Endret nummerering, krav kommer i forståelig rekkefølge.
5 6.1d) ID29:Nytt krav om tillatt aktivt frekvensområde for aktiv oppførsel Nytt krav
5 10.2 c-d) ID12:Oppdatert krav til branndeteksjon og varsling ihht RAMS-analyse ”Fjerning av funksjonen ”totalstopp” i matestasjoner og koblingshus i teknisk regelverk JD546” dok. EB.800107-000. Omdefinering av "totalsstopp" til "nødstopp" med endringer i de tilhørende funksjonene, slik at dette kommer tydelige frem hvordan denne funksjonen skal være.
5 10.3 ID13: Nytt krav til ”Nødstopp” ihht RAMS-analyse ”Fjerning av funksjonen ”totalstopp” i matestasjoner og koblingshus i teknisk regelverk JD546” dok. EB.800107-000. Omdefinering av "totalsstopp" til "nødstopp" med endringer i de tilhørende funksjonene, slik at dette kommer tydelige frem hvordan denne funksjonen skal være.
5 12.3 ID14: Tatt inn anbefaling til releplanens innhold fra relevernhåndboka. Anbefalingen er lettere tilgjengelig.
5 12.3 ID15: Tatt inn krav til releplan (stasjonsoppdeling, innstillingsark og dokumentasjon) Standardisering av utførelse
5 12.3 siste avsnitt ID16: Tatt inn presisjon og differensiering mellom permanente og midlertidige endringer. Tydeligere regler. Innstillingsark skal også til godkjenning for midlertidige endringer.
5 12.6 fjerde avsnitt ID7: Nytt krav: Vernutrustningen skal ikke være begrensende for tilbakemating fra tog. Må tas hensyn til ved prosjektering av nye anlegg. Dør tas hensyn til ved eksisterende anlegg.
5 12.6.1.1 ID10: Lagt til forklaring til formel Forklaringen gir forhåpentligvis bedre forståelse for de som ikke er kjent med stoffet.
5 12.10.3 a) ID4:Nytt krav Bedre koordinering av anlegg og vern
5 12.10.3 b) ID5:Nytt krav Bedre koordinering av vern i energiforsyningen og rullende materiell.
6 Alle Hele kapittelet er omarbeidet med tanke på å få mer funkskjonsorienterte krav. Siden det gamle kapittelet var svært detaljert og mer utformet som en kravspesifikasjon er det ikke hensiktsmessig å kommentere alle krav som er fjernet. Endringer i viktige krav er kommentert, men det er ikke mange av disse.
6 Nytt 2a) Nytt krav til at koblingshus skal vurderes ved sammenkobling av mer enn to linjer Behov for koblingshus må vurderes i planer for sammenkobling av nye linjer. Formalisering av en beslutningsprosess som tidligere uansett ville blitt gjennomført ut fra faglige vurderinger
6 Nytt 2b) Henvisning til dimensjoneringskrav i kap. 5 avsnitt 2.5 Ingen
6 Nytt 2.1 a), b) og c) Innført henvisning til krav og normer for elektrisk og akustisk støy Ingen, kun en henvisning til hvilke krav som gjelder i normer og forskrifter
6 Nytt 3a) Tilgjengelighetskrav er tydeliggjort Ved planlegging må man vurdere tilgjengelighetsklasse for koblingshuset basert på beregning av spenningsforhold ved feil på dette.
6 Nytt avsn. 4.1a),e),f),g),h),i) Gammelt avsn. 2.1 Henvisning til krav i offentlige forskrifter Ingen endringer siden disse kravene kommer av offentlige forskrifter som uansett må følges
6 Nytt avsn. 4.2a)4 Gammelt avsn. 2.2 Mulighet for å benytte datagulv i stedet for krypkjeller i mindre anlegg Mer fleksibilitet i utformingen av anlegget
6 Nytt avsn. 4.3a)-i) Gammelt avsn. 2.3 Planløsning for bygget er fjernet. Mange av kravene til utførelse er de samme men noe mindre detaljerte. Mulighet for bruk av konteinerløsning. Noe større frihet til å utforme bygget i forhold til materialvalg, plassering og omgivelser
6 Nytt avsn. 5a)-f) Gammelt avsn. 4 En del veldig spesifikke utførelseskrav er fjernet og er tenkt videreført i en kravspesifikasjon for koblingshus. Mer funksjonsorienterte krav som gir større fleksibilitet og lengre holdbarhet for det tekniske regelverket når nye tekniske løsninger utvikles.
6 Nytt avsn. 5c)1 Skillebryter for seksjonering av samleskinnen skal monteres på begge sider av seksjoneringen. Gir større sikkerhet og anvendbarhet for seksjoneringen uavhengig av hvor evt. feil oppstår
6 Nytt avsn. 5.5a) og b) Beskrevet krav for koblingsanlegg i AT system Ny anleggsløsning
6 Nytt avsn. 6 Gammelt avsn. 4 En del veldig spesifikke utførelseskrav er fjernet og er tenkt videreført i en kravspesifikasjon for koblingshus Mer funksjonsorienterte krav som gir større fleksibilitet og lengre holdbarhet for det tekniske regelverket når nye tekniske løsninger utvikles.
6 Nytt avsn. 6.1 a) Fjernet krav til kontrollrom for anlegg med mindre enn 5 høyspenningsfelter. Betjening av feltene i mindre anlegg kan spesifiseres utført fra tavlefront i tillegg til fjernbetjening.
6 Nytt avsn. 7 Gammelt avsn. 5 En del veldig spesifikke utførelseskrav er fjernet og er tenkt videreført i en kravspesifikasjon for koblingshus Noe større frihet til å utforme bygginstallasjoner i forhold til behovet. Mer funksjonsorienterte krav som gir større fleksibilitet og lengre holdbarhet for det tekniske regelverket når nye tekniske løsninger utvikles.
6 7.4c-e) ID11: Oppdatert krav til branndeteksjon og varsling ihht RAMS-analyse ”Fjerning av funksjonen ”totalstopp” i matestasjoner og koblingshus i teknisk regelverk JD546” dok. EB.800107-000. Tydeligere regelverk, økt tilgjengelighet på anlegg
11 4.5 ID22: Nytt børkrav til plassering av Understasjoner og RTU i lavspenningsrom Regelverket anbefaler løsning hvor infrastruktureier har mer kontroll på anlegget sitt.