Overbygning/Bygging/Regler for bygging

< Overbygning‎ | Bygging(Omdirigert fra 531/5)

1 Omfang

Kapitlet omfatter krav til utlegging av skinner og sviller ved bygging av nytt spor eller ved utskifting av komponenter. Reglene skal sikre at sporet blir bygget på en måte som sikrer at komponentene ikke blir skadet og får kortere levetid enn forventet. Reglene skal videre sikre at sporet bygges innenfor gitte toleranser av sporvidde og svilleavstander.

2 Utlegging av sviller og svillebytte

2.1 Krav til utstyr og metode

TRV:05147

Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner, skånsomt. Innleggingsutstyr for betongsviller skal være beskyttet for å unngå direkte kontakt mellom stål og betong (f.eks. belagt med vulkanisert herdet gummi).

TRV:05148

Det tillates ikke å bruke metoder og utstyr som kan påføre følgende skader:

  • knusing av svilleoverflate
  • skade på befestigelseskomponenter (svillanker, isolator, mellomlegg og fjær)
  • overstrekking / varig deformasjon av befestigelsesfjær
  • varig deformasjon av skinne
  • inntrykk og furer på skinnenes overflate med dybde > 0,3 mm

TRV:05149

Svillenes lengdeakse skal stå vinkelrett på sporets lengdeakse.


2.2 Boring i betongsviller

TRV:05150

Boring i betongsviller skal bare utføres vertikalt ovenfra i svillens senterlinje for å unngå å treffe armering dersom hulldybde overstiger 30 mm. Hull skal forsegles med lim for å unngå vanninntrengning

TRV:05151

For feste av kabler tillates boring fra svillens sidekanter dersom hulldybden ikke overstiger 30 mm

2.3 Svilleavstand og toleranser

TRV:05152

Svillene skal legges med senteravstand i henhold til prosjektert overbygningsklasse for strekningen. Se Overbygning/Prosjektering/Generelle tekniske krav.

TRV:05153

Ved sporombygging eller bygging av nytt spor skal svilleavstand være 600 mm (senter-senter).

TRV:05154

Senteravstand mellom hver sville skal ikke avvike med mer enn ± 10 mm.

3 Utlegging av skinner og skinnebytte

Dersom skinnebytte medfører inngrep i signalanlegg, ved f.eks. frakopling og tilkopling av ledninger, gjelder krav til kontroll gitt i Signal/Kontroll/Generelle krav#Kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer

3.1 Krav til utstyr og metode

TRV:05155

Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner, skånsomt.

TRV:05156

Det skal ikke brukes metoder og utstyr som kan påføre følgende skader:

  • knusing av svilleoverflate
  • skade på befestigelseskomponenter (svillanker, isolator, mellomlegg og fjær)
  • overstrekking / varig deformasjon av befestigelsesfjær
  • varig deformasjon av skinne
  • inntrykk og furer på skinnenes overflate med dybde > 0,3 mm.

TRV:05157

Transport, løfting og innlegging av skinner skal kun utføres med utstyr som er spesielt konstruert for håndtering av skinner. Utstyr som er konstruert for andre formål, f.eks. håndtering av tømmer, skal ikke anvendes.

TRV:07820

Før det settes trafikk på sporet skal hver av skinnene være festet til hver sville med 2 befestigelsesfjærer langs hele skinnestrengens lengde.

3.2 Flytting av skinner i sporets lengderetning

TRV:05158

Der det er nødvendig å trekke skinner langs sporet over en lengde mer enn en svilleavstand, skal det alltid anvendes ruller.

TRV:05159

Det tillates ikke å trekke skinner liggende i pukkstein.

TRV:05160

Rullene skal plasseres så tett at skinnen ikke er i berøring med pukkstein noe sted under forflytning.

3.3 Sporvidde og toleranser

TRV:05161

Sporet skal bygges med en nominell sporvidde på 1435 mm.

TRV:05162

b) Tillatt avvik er avhengig av sporets kvalitetsklasse og skal være i henhold til Tabell: Tillatt avvik i sporvidde i kolonnen for ”nyjustert spor”

3.4 Bearbeiding av skinner

TRV:05163

a) Krav til bearbeiding av nye skinner er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Skinner#Sliping av nye skinner.

3.5 Midlertidig lasking av skinner

TRV:05164

a) Krav til midlertidig lasking av skinner er gitt i Helsveist spor#Midlertidig laskede skjøter