Signal/Vedlikehold/Lyssignal

< Signal‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 552/6)

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet beskriver krav til vedlikehold av lyssignal.

Systemoversikt signalanlegg


Kapittelet omfatter følgende lyssignal:

 • Hovedsignal
 • Forsignal
 • Dvergsignal
 • Høyt skiftesignal
 • Repetersignal for hovedsignal
 • Togsporsignal
 • Middelkontrollampe
 • Lyssignal forsiktig kjøring
 • Linjesignal
 • Lyssignal avvikende kjørehastighet
 • Sporvekselsignaler
 • Sporsperresignal

Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold for lyssignal er gitt i Generiske arbeidsrutiner.

Lyssignalene for veisikringsanlegg behandles i Signal/Vedlikehold/Veisikringsanlegg, og lyssignalene for enkelt innkjørsignal og rasvarslingsanlegg behandles i Signal/Vedlikehold/Andre anlegg.

1.1 Systemdefinisjon

Et lyssignal omfatter teknisk utrustning for å vise status i forriglingsutrustningen til et tog eller skift, og for å gi informasjon om signalets status til forriglingsutrustningen.

Med et lyssignal menes:

 • Signalhode med lyskilde (lampe/LED), bakgrunnsskjerm og skyggeskjermer
 • Mast med plattform/stige ved behov
 • Enheter for styring/kontroll av signalet med grensesnitt mot forriglingsutrustning

For dagens reléanlegg vil grensesnittet mellom forriglingsutrustningen og lyssignalet være signalreleet. Det vil si at spolen i releet tilhører forriglingsutrustningen mens kontaktene i releet som styrer lyssignalet tilhører signalet. Spolen på kontrollreleet vil tilsvarende være en del av lyssignalet og kontakter på releet vil være en del av forriglingsutrustningen.

Systemdefinisjon av lyssignal
Systemdefinisjon av lyssignal med eksempler på detaljer for signalhode og signalmast.

2 Generelt

TRV:06929

▶ Krav til isolasjonsmotstand for lyssignal inkludert stikkabel:


Isolasjonsmotstand mellom ledere innbyrdes i kabel og isolasjonsmotstand mot jordleder/skjerm skal være minst 1 MΩ.

Følgende tiltaksgrenser er definert for spenninger opp til 250 V, se Tabell: Krav til isolasjonsmotstand for lyssignal inkludert stikkabel.


Isolasjonsmåling mot jordleder kan sløyfes dersom anlegget er bygget for kontinuerlig isolasjonsovervåking.
Sikkerhetstagging av dette kravet gjelder for all hovedkabel. For stikkabel er dette vurdert i forhold til hvilke objekt stikkabelen er tilkoblet.
Rekkeklemme med skillekniv bør være montert før innbyrdes isolasjonsmåling av kabel gjennomføres.
Eventuelle ATC-kretskort må alltid koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt målespenning 500 V.Isolasjonsmotstand < 1 MΩ Rapporter og registrer i skjema i relerom/kiosk
Isolasjonsmotstand < 250 kΩ Komponent/kabel skal utbedres snarest
Isolasjonsmotstand < 50 kΩ Komponent/leder i kabel skal tas ut av bruk
Isolasjonsmotstand < 1 kΩ for en leder (målt mot annen leder eller mot jordleder/skjerm) Kabel skal tas ut av bruk
Isolasjonsmotstand < 1 kΩ for flere defekte ledere i en kabel til sammen (parallellkoblet) målt mot jordleder/skjerm Kabel skal tas ut av bruk

TRV:06930

▶ b) Stikkabler til sikkerhetskritiske kretser uten dobbelt brudd skal isolasjonsmåles innebyrdes årlig.

TRV:06931

▶ c) Kabelinnføring til objekter skal ha slakk slik at f.eks. telehiv ikke medfører skade på kabel.

TRV:06932

▶ d) Koplingspunkter på klemlist skal ha god kontakt.

TRV:06933

▶ e) Kabler skal ha strekkavlastning for å unngå belastning på koplingspunktene.

TRV:06934

f) Kabel skal være merket som beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging.

TRV:08004

▶ g) Ledende deler som er plassert i sone for kontaktledning skal være utjevnet til returkrets.


TRV:06935

h) Jordleder skal ikke ha synlige skader.

3 Lyssignaler

TRV:06936

▶ a) Lyssignal skal vise gyldige og entydige signalbilder.

TRV:06937

b) En signalmast skal være i lodd med toleransegrenser og tiltak som beskrevet i Tabell: Krav til signalmast og tiltak ved feil.


Tabell: Krav til signalmast og tiltak ved feil
Signalmast ute av lodd [°] Tiltak
> 2 - ≤ 5 Rapporteres til infrastruktureier
> 5 Utbedres snarest
På hovedsignal med høyde 4,7 meter tilsvarer 2° 17 cm og 5° 42 cm.

TRV:06938

▶ c) Dersom lyssignal er vridd eller på annen måte kommet ut av stilling skal dette utbedres snarest.

TRV:06939

▶ d) Lyssignal skal være godt synlig.


Lyssignal skal ikke være tildekket av smuss, snø, is e.l. slik at de er vanskelige å iaktta. Ved brøytekanter, snøfonner, eller snø, is rim o.l. som hindrer sikten til signaler og merker skal sikten utbedres umiddelbart. Dette skal utføres skånsomt slik at signalene ikke blir skadd. Der det må brukes maskiner og liknende for å utføre vedlikehold skal ekstra varsomhet vises, og i de tilfeller hvor det er fare for kontakt eller innvirkning på kontaktledning og kjørestrøm skal rette instans kontaktes for vurdering om eventuell utkopling.

TRV:06940

▶ e) Lampe/LED skal være i orden.


Dersom lampe/LED i lyssignal ikke har vesentlig betydning for sikkerhet og punktlighet i forbindelse med togfremføringen, kan bytte av lampe/LED utføres i forbindelse med planlagt korrektivt vedlikehold.

TRV:06941

f) Dobbeltfilament lampe skal byttes snarest etter at hovedfilament har feilet.

TRV:06942

▶ g) LED skal byttes snarest ved mere enn 30 % mørke dioder i LED matrise.

TRV:06943

▶ h) Bakgrunnsskjerm skal ikke ha skader, og være farget sort.

TRV:06944

▶ i) Linser skal være hele og rene.

TRV:06945

▶ j) Lampeholdere skal ha en kvalitet som sikrer god kontakt mellom lampehoder og lampe.

Lampeholder skal ikke ha brente kontakter og fjærspenn skal være i orden.

TRV:06946

▶ k) Merker på signal skal være hele og rene.

Skilt/Plassering av skilt langs sporet gir en totaloversikt over alle skilt og merker ved jernbaneinfrastrukturen. Kilometermerker og hastighetsskilter etc. er overbygning sitt ansvar og beskrives i Overbygning/Vedlikehold. Med merker menes her ”gule ringer”, merker (for signalnummer) og ATC merker. For riktig plassering, utseende og virkemåte, se Signal/Prosjektering.

TRV:06947

▶ l) LED-matriser skal byttes dersom lysstyrken (i candela) er redusert med mer enn 50% i forhold til nye LED-matriser


50% reduksjon i lysstyrke (i candela) tilsvarer en forskjell i lysstyrke som er mulig å oppfatte med visuell inspeksjon, uten bruk av måleinstrument. Dette inntreffer normalt etter det som regnes som levetiden på LED. For LED-matriser for hoved- og forsignal er levetiden 40000 timer, noe som kan gi omtrent 5 år levetid for matrise for rødt lys i utkjørhovedsignal, eller minst 50 år for matrise for grønt lys i forsignal for utkjørhovedsignal. Bytte av LED-matrise etter dette kravet kan utføres i forbindelse med planlagt korrektivt vedlikehold.

4 Vedlegg

Generiske arbeidsrutiner

Vedlegg b: Måleskjema for lampekretser for rød- og gullys .pdf