Signal/Vedlikehold/Andre anlegg


1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet beskriver krav til vedlikehold av rasvarslingsanlegg, anlegg for enkelt innkjørsignal og låsanlegg.

Systemdefinisjon signalanlegg

Kapitlet omfatter følgende system, delsystemer og komponenter for disse anleggene:

Rasvarslingsanlegg

  • Forriglingsutrustning
  • Rasvarslingssignal

Anlegg for enkelt innkjørsignal

  • Forriglingsutrustning
  • Enkelt innkjørsignal

Låsanlegg

  • A-lås
  • B-lås
  • C-lås
  • D-lås

Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold for rasvarslingsanlegg og låsanlegg finnes her: Generiske arbeidsrutiner..

2 Rasvarslingsanlegg

2.1 Systemdefinisjon

Et rasvarslingsanlegg er et anlegg som etableres i rasutsatte områder for å varsle tog om ras.

Systemdefinisjon rasvarslingsanlegg

Et rasvarslingsanlegg består av rasvarslingssignal, forriglingsutrustning og betjeningsutstyr. I tillegg kommer rasvarslingsgjerdet som gir informasjon til rasvarslingsanlegg om status til det rasutsatte området. Detaljer vedrørende utforming av rasvarslingsgjerdet er gitt i Underbygning/Prosjektering og bygging.

Et rasvarslingsanlegg er i normalstilling når rasvarsling ikke er aktivert, det vil si at rasvarslingsgjerdet ikke har detektert ras og rasvarslingssignalene viser signal ”Tog kan passere rasfarestrekning”.

2.2 Generelt

TRV:07375

▶ a) Rasvarslingsanlegg skal detektere og varsle ras.

TRV:07376

b) Markeringsstolper skal være i orden.

TRV:07377

▶ c) Jordleder skal ikke ha synlige skader.

2.3 Releutrustning

TRV:07378

▶ a) Rasvarslingskiosk skal vedlikeholdes i henhold til krav for tekniske rom gitt i Signal/Vedlikehold/Annet teknisk utstyr.

TRV:07379

b) Spenning på hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5 % fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom.

TRV:07380

c) Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5 % fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom.

TRV:07381

▶ d) Innvendig anlegg skal ha en isolasjonsmotstand på minimum 250 kΩ mot jord.

Elektroniske kretsløp, jordfeilreleer og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling. Tillatt målespenning ved isolasjonsmåling er maksimalt 250 V.

TRV:07382

▶ e) Anleggets forskjellige deler skal være jordet til felles jordskinne.

TRV:07383

f) Overspenningsbeskyttelse skal være i orden.

TRV:07384

▶ g) Alle ledninger og alt utstyr skal være tilfredsstillende festet.

TRV:07385

h) Alt utstyr skal være riktig merket.

TRV:07386

▶ i) Signal skal lyse fast når blinkapparat stanser.

TRV:07387

j) Blinkapparat skal ha blinkfrekvens på 60 ± 2 blink pr. minutt.

TRV:07388

k) Fotocelle skal detektere dag/natt lys.

TRV:07389

l) Batterier skal være i orden.

TRV:07390

m) Det skal finnes komponentkort i rasvarslingskiosken

TRV:07391

n) Det skal finnes registreringsskjema for midlertidige koplinger i rasvarslingskiosken.

TRV:07392

o) Det skal finnes måleskjema i rasvarslingskiosken.

Minimum det sist utfylte måleskjema for rasvarslingsanlegget og samtlige tilknyttede objekt og system som naturlig hører inn under anlegget skal oppbevares i rasvarslingskiosken.

TRV:07393

p) Det skal finnes vedlikeholdsmanualer og tekniske beskrivelse for alt utstyr i rasvarslingskiosken.

TRV:07394

q) Det skal finnes skjema for adgangskontroll i rasvarslingskiosken.

TRV:07395

▶ r) Skjematisk plan, plan og kabelplan, sporisolering og koplingsskjemaer skal være hele og lesbare.

TRV:07396

▶ s) DSI releer i rasvarslingsanlegg skal vedlikeholdes i henhold til krav gitt i Signal/Vedlikehold/Forriglingsutrustning.

2.4 Rasvarslingssignal

TRV:07397

▶ a) Lyssignal skal vise gyldige og entydige signalbilder.

TRV:07398

b) En signalmast skal være i lodd med toleransegrenser og tiltak som beskrevet i Tabell: Krav til signalmast og tiltak ved feil.


Tabell: Krav til signalmast og tiltak ved feil
Signalmast ute av lodd [°] Tiltak
> 2 - ≤ 5 Rapporteres til infrastruktureier
> 5 Utbedres snarest
På hovedsignal med høyde 4,7 meter tilsvarer 2° 17 cm og 5° 42 cm.

TRV:07399

▶ c) Dersom lyssignal er vridd eller på annen måte kommet ut av stilling skal dette utbedres snarest.

TRV:07400

▶ d) Lyssignal skal være godt synlig.

Lyssignal skal ikke være tildekket av smuss, snø, is e.l. slik at de er vanskelige å iaktta. Ved brøytekanter, snøfonner, eller snø, is rim o.l. som hindrer sikten til signaler og merker skal sikten utbedres umiddelbart. Dette skal utføres skånsomt slik at signalene ikke blir skadd. Der det må brukes maskiner og liknende for å utføre vedlikehold skal ekstra varsomhet vises, og i de tilfeller hvor det er fare for kontakt eller innvirkning på kontaktledning og kjørestrøm skal rette instans kontaktes for vurdering om eventuell utkopling.

TRV:07401

▶ e) Lampe/LED skal være iorden.

Dersom lampe/LED i lyssignal ikke har vesentlig betydning for sikkerhet og punktlighet i forbindelse med togframføringen, kan bytte av lampe/LED utføres i forbindelse med planlagt korrektivt vedlikehold.

TRV:07402

▶ f) LED skal byttes snarest ved mer enn 30 % mørke dioder i LED matrise.

TRV:07403

▶ g) Bakgrunnsskjerm skal ikke ha skader, og være farget sort.

TRV:07404

▶ h) Linser skal være hele og rene.

TRV:07405

▶ i) Lampeholdere skal ha en kvalitet som sikrer god kontakt mellom lampehoder og lampe.

Lampeholder skal ikke ha brente kontakter og fjærspenn skal være i orden.

TRV:07406

▶ j) Merker på signal skal være hele og rene.

Skilt/Plassering av skilt langs sporet gir en totaloversikt over alle skilter og merker ved jernbaneinfrastrukturen. Med merker menes her merker for signalnummer. For riktig plassering, utseende og virkemåte, se Signal/Prosjektering.

TRV:07407

▶ k) Krav til isolasjonsmotstand for utstyr i rasvarslingsanlegg, inkludert stikkabel:

For nominelle spenninger opp til 250 V skal minimum isolasjonsmotstand mellom ledere innbyrdes i kabel og isolasjonsmotstand mot jordleder/skjerm være 250 kΩ. For nominelle spenninger fra 250 V til og med 500 V skal isolasjonsmotstand være minst 500 kΩ.

Følgende tiltaksgrenser er definert for spenninger opp til 250 V, se Tabell: Krav til isolasjonsmotstand for utstyr i rasvarslingsanlegg inkludert stikkabel.

Isolasjonsmåling mot jordleder kan sløyfes dersom anlegget er bygget for kontinuerlig isolasjonsovervåking.
Sikkerhetstagging av dette kravet gjelder for all hovedkabel. For stikkabel er dette vurdert i forhold til hvilke objekt stikkabelen er tilkoblet.
Rekkeklemme med skillekniv bør være montert før innbyrdes isolasjonsmåling av kabel gjennomføres.
Eventuelle ATC-kretskort må alltid koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt målespenning 500 V.


Isolasjonsmotstand < 1 MΩ Rapporter og registrer i skjema i relerom/kiosk
Isolasjonsmotstand < 250 kΩ Komponent/kabel skal utbedres snarest
Isolasjonsmotstand < 50 kΩ Komponent/leder i kabel skal tas ut av bruk
Isolasjonsmotstand < 1 kΩ for en leder (målt mot annen leder eller mot jordleder/skjerm) Kabel skal tas ut av bruk
Isolasjonsmotstand < 1 kΩ for flere defekte ledere i en kabel til sammen (parallellkoblet) målt mot jordleder/skjerm Kabel skal tas ut av bruk

TRV:07408

▶ l) Stikkabler til sikkerhetskritiske kretser uten dobbelt brudd skal isolasjonsmåles innbyrdes årlig.

TRV:07409

▶ m) Kabelinnføring til objekter skal ha slakk slik at f.eks. telehiv ikke medfører skade på kabel.

TRV:07410

▶ n) Koplingspunkter på klemlist skal ha god kontakt.

TRV:07411

▶ o) Kabler skal ha strekkavlastning for å unngå belastning på koplingspunktene.

TRV:07412

p) Kabel skal være merket som beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging.

TRV:07413

▶ q) Ledende deler som er plassert i sone for kontaktledning skal være utjevnet til returkrets.

TRV:07414

r) Jordleder skal ikke ha synlige skader.

2.5 Gjerder

TRV:07415

▶ a) Kortslutning, brudd i gjerde eller gjerde ute av stilling skal aktivere rasvarslingsanlegg.

TRV:07416

▶ b) Stolper, deteksjonsenheter og tråder i gjerde skal være i orden.

3 Enkelt innkjør

3.1 Systemdefinisjon

Et anlegg for enkelt innkjørsignal brukes på stasjoner hvor sporveksler og sporsperrer som inngår i sikringsanlegget er håndstilt og kontrollåst.

Figur: Systemdefinisjon anlegg for enkelt innkjørsignal

Et anlegg for enkelt innkjørsignal består av enkelt innkjørsignal, samlelås, stillerapparater og forriglingsutrustning. Sporvekslene som inngår i det sikrede område er håndstilte og kontrollåste.

3.2 Releutrustning

Ikke utarbeidet.

3.3 Enkelt innkjørsignal

TRV:07417

▶ a) Lyssignal skal vise gyldige og entydige signalbilder.

TRV:07418

b) En signalmast skal være i lodd med toleransegrenser og tiltak som beskrevet i Tabell: Krav til signalmast og tiltak ved feil.


Tabell: Krav til signalmast og tiltak ved feil
Signalmast ute av lodd [°] Tiltak
> 2 - ≤ 5 Rapporteres til infrastruktureier
> 5 Utbedres snarest
På hovedsignal med høyde 4,7 meter tilsvarer 2° 17 cm og 5° 42 cm.

TRV:07419

▶ c) Dersom lyssignal er vridd eller på annen måte kommet ut av stilling skal dette utbedres snarest.

TRV:07420

▶ d) Lyssignal skal være godt synlig.

Lyssignal skal ikke være tildekket av smuss, snø, is e.l. slik at de er vanskelige å iaktta. Ved brøytekanter, snøfonner, eller snø, is rim o.l. som hindrer sikten til signaler og merker skal sikten utbedres umiddelbart. Dette skal utføres skånsomt slik at signalene ikke blir skadd. Der det må brukes maskiner og liknende for å utføre vedlikehold skal ekstra varsomhet vises, og i de tilfeller hvor det er fare for kontakt eller innvirkning på kontaktledning og kjørestrøm skal rette instans kontaktes for vurdering om eventuell utkopling.

TRV:07421

▶ e) Lampe/LED skal være iorden.

Dersom lampe/LED i lyssignal ikke har vesentlig betydning for sikkerhet og punktlighet i forbindelse med togframføringen, kan bytte av lampe/LED utføres i forbindelse med planlagt korrektivt vedlikehold.

TRV:07422

▶ f) LED skal byttes snarest ved mer enn 30 % mørke dioder i LED matrise.

TRV:07423

▶ g) Bakgrunnsskjerm skal ikke ha skader, og være farget sort.

TRV:07424

▶ h) Linser skal være hele og rene.

TRV:07425

▶ i) Lampeholdere skal ha en kvalitet som sikrer god kontakt mellom lampehoder og lampe.

Lampeholder skal ikke ha brente kontakter og fjærspenn skal være i orden.

TRV:07426

▶ j) Merker på signal skal være hele og rene.

Skilt/Plassering av skilt langs sporet gir en totaloversikt over alle skilter og merker ved Jernbaneinfrastrukturen. Med merker menes her merker for signalnummer. For riktig plassering, utseende og virkemåte, se Signal/Prosjektering.

TRV:07427

▶ k) Krav til isolasjonsmotstand for utstyr i veisikringsanlegg inkludert stikkabel:


Isolasjonsmotstand < 1 MΩ Rapporter og registrer i skjema i relerom/kiosk
Isolasjonsmotstand < 250 kΩ Komponent/kabel skal utbedres snarest
Isolasjonsmotstand < 50 kΩ Komponent/leder i kabel skal tas ut av bruk
Isolasjonsmotstand < 1 kΩ for en leder (målt mot annen leder eller mot jordleder/skjerm) Kabel skal tas ut av bruk
Isolasjonsmotstand < 1 kΩ for flere defekte ledere i en kabel til sammen (parallellkoblet) målt mot jordleder/skjerm Kabel skal tas ut av bruk

TRV:07428

▶ l) Stikkabler til sikkerhetskritiske kretser uten dobbelt brudd skal isolasjonsmåles innbyrdes årlig.

TRV:07429

▶ m) Kabelinnføring til objekter skal ha slakk slik at f.eks. telehiv ikke medfører skade på kabel.

TRV:07430

▶ n) Koplingspunkter på klemlist skal ha god kontakt.

TRV:07431

▶ o) Kabler skal ha strekkavlastning for å unngå belastning på koplingspunktene.

TRV:07432

p) Kabel skal være merket som beskrevet i Signal/Prosjektering.

TRV:07433

▶ q) Ledende deler som er plassert i sone for kontaktledning skal være utjevnet til returkrets.

TRV:07434

r) Jordleder skal ikke ha synlige skader.

4 Låsanlegg

4.1 A-lås

TRV:07435

▶ a) A-lås skal gi positiv kontroll når kontrollåsnøkkel er satt riktig inn i A-lås.

TRV:07436

b) A-lås skal ikke ha synlige skader, løse eller slitte deler, malingsavfall, rust, m.v.

Hvis A-lås står i eget skap, skal også skap kontrolleres.

TRV:07437

c) Smekklås (firkantnøkkel) på skapdør skal være iorden og virke tilfredsstillende.

TRV:07438

d) Kabelinnføring, kabelbeskyttelse og kabeltilkoplinger skal ikke ha synlige skader eller løse tilkoplinger.

TRV:07439

e) Mekanisk frigiving av kontrollåsnøkkel (hvis installert) skal virke tilfredsstillende.

TRV:07440

f) Kontrollåsnøkkel skal være riktig merket.

TRV:07441

g) Kontrollåsnøkkel skal gå lett.

TRV:07442

h) Nøkkelblikk skal være uskadd og på riktig plass.

TRV:07443

▶ i) Linjeblokk-kommunikasjonen skal brytes når låsen frigis.

TRV:07444

j) Fargeskive evt. indikeringslampen skal virke.

Rød skive - ikke frigitt, hvit skive evt. tent lampe - frigitt

TRV:07445

▶ k) A-lås rele skal falle når nøkkel tas ut.

TRV:07446

l) Det elektriske opplegget i A-låsen skal ikke ha synlige skader på ledninger og isolasjon.

TRV:07447

▶ m) Kontakter skal ikke ha belegg eller brannsår. Det skal ikke være løse tilkoplinger.

TRV:07448

n) Isolasjonsmotstand i elektrisk opplegg skal være minimum 250 kΩ .

TRV:07449

o) A-lås skal være plombert.

4.2 C-lås m/B-lås

TRV:07450

▶ a) Samlelås skal gi positiv kontroll når kontrollåsnøkler er satt riktig inn i samlelåsen.

TRV:07451

b) Samlelåsen skal ikke ha synlige skader, løse eller slitte deler, malingsavfall, rust, m.v.

TRV:07452

c) Nummerskiltene for hver kontrollåsnøkkel skal være uskadde og tydelige.

TRV:07453

d) Skiltene under linjalhåndtakene skal være tydelige og uten skader.

TRV:07454

e) Kabelinnføring, kabelbeskyttelse og kabeltilkoplinger skal ikke ha synlige skader eller løse tilkoplinger.

TRV:07455

f) Kontrollåsnøkkel skal kunne frigis mekanisk.

TRV:07456

g) Kontrollåsnøkler skal være riktig merket.

TRV:07457

h) Kontrollåsnøkler skal gå lett. Dette gjelder også reservenøkler.

TRV:07458

i) Nøkkelblikk skal være uskadd og på riktig plass.

TRV:07459

▶ j) Togmeldingsledningen skal koples forbi stasjonen når nøkkel i sikkerhetslås 1 (Yale-låsnøkkelen) tas ut. Hvis samlelåsen er utstyrt med nøkkelfelter for B-lås, skal togmeldingsledningen bli brutt når vedkommende kontrollåsnøkkel tas ut.

TRV:07460

▶ k) Samlelås rele skal falle når nøkkel tas ut.

TRV:07461

l) Det elektriske opplegget i samlelåsen skal ikke ha synlige skader på ledninger og isolasjon.

TRV:07462

▶ m) Kontakter skal ikke ha belegg eller brannsår. Det skal ikke være løse tilkoplinger.

TRV:07463

n) Isolasjonsmotstand i elektrisk opplegg skal være minimum 250 kΩ .

TRV:07464

o) Samlelås skal være plombert.

4.3 D-lås

TRV:07465

a) Samlelåsen skal ikke ha synlige skader, løse eller slitte deler, malingsavfall, rust, m.v.

TRV:07466

b) Nummerskiltene for hver kontrollåsnøkkel skal være uskadde og tydelige.

TRV:07467

c) Kontrollåsnøkler skal være riktig merket.

TRV:07468

d) Kontrollåsnøkler skal gå lett.

TRV:07469

e) Nøkkelblikk skal være uskadd og på riktig plass.

TRV:07470

f) Riktig farge hhv riktig tekst skal vises i kontrollvinduene.

TRV:07471

g) Samlelås skal være plombert.

5 Vedlegg

Generiske arbeidsrutiner

Vedlegg b: Måleskjema for rasvarslingsanlegg .pdf


Vedlegg c: Måleskjema for anlegg for enkelt innkjørsignal .pdf