Tele/Vedlikehold/Generelle tekniske krav

< Tele‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 562/4)

1 HENSIKT OG OMFANG

I dette kapittel angis generelle krav og bestemmelser i forbindelse med kriterier for iverksettelse av korrektive tiltak ved feil i telesystemer og -anlegg.

Vedlegg c) inneholder gjeldende generiske arbeidsrutiner i forbindelse med forebyggende vedlikehold.

Teknisk regelverk/Tele/Vedlikehold (Bok 562) inneholder følgende kapitler:

- Kapittel 4 Generelle krav
- Kapittel 5 Teletekniske bygninger og rom
- Kapittel 6 Kabelanlegg
- Kapittel 7 Transmisjonssystemer
- Kapittel 8 Telefon- og KV-IKT systemer for togframføring
- Kapittel 9 Radiosystemer
- Kapittel 10 Informasjonssystemer

2 GENERELLE KRAV

TRV:04661

Virkeområde for regelverk ,forskrift og autorisasjon - vedlikehold av ekomnett :Bane NORs elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) skal forvaltes i henhold til det foreliggende regelverk innen ansvarsområdet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Bane NORs ekomnett er omfattet av følgende forskrifter og standarder relevant for vedlikehold:

Relevant regelverk innen ansvarsområdet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, gjeldende for private telenett.
[Ekomforskriften]
[Autorisasjonsforskriften]
[Forskrift om elsikkerhet i elektroniske kommunikasjonsnett]
Relevante forskrifter og internasjonale standarder som anvist på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets hjemmeside hjemmeside.

TRV:04662

Sikkerhetskrav til ekomnett: Eier og bruker av Bane NORs ekomnett skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold, slik at alle installasjoner omfattet av [FEL] til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V, §9 i forskriften.

«Eier og bruker» er definisjon som benyttet og definert i [FEL].I Bane NOR sine ekomnett vil dette omfatte Systemeier og Systemforvalter i KV-IKT systemer tilkoblet lavspenningsanlegg.

[FEL] omhandler i kap. V følgende sikkerhetskrav:

VERN OG BESKYTTELSESTILTAK

- Beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk
- Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil
- Beskyttelse mot skadelige termiske virkninger
- Beskyttelse mot overstrøm
- Beskyttelse mot feilstrømmer
- Beskyttelse mot overspenning
- Beskyttelse mot underspenning
- Spenningsfall i forbrukerens anlegg
- Beskyttelse mot ytre påvirkninger
- Nødutkobling
- Utstyr for frakobling

AVBRUDD

- Avbrudd i strømtilførsel

MERKING

- Merking av kabler, vern og annet materiell

ELEKTROMAGNETISKE OG ANDRE ELEKTRISKE PÅVIRKNINGER AV OMGIVELSENE

- Elektriske og elektromagnetiske forstyrrelser
- Beskyttelse mot innbyrdes skadelige påvirkninger mellom elektriske og ikke elektriske anleggsdeler

BEVARING AV BYGNINGSMESSIGE EGENSKAPER

- Bygningskonstruksjonens mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper

ELEKTRISK UTSTYR TILKOPLET LAVSPENNINGSANLEGG

- Anlegg og tilkopling
- Egenskaper
- Tilkopling med bevegelige ledninger.

TRV:07901

Kompetansekrav til virksomhet som utfører vedlikehold av ekomnett i Bane NOR:

Det skal påvises dokumentert kunnskap eller kompetanse på alle nivå i organisasjonen som deltar i prosjektering, bygging og vedlikehold.

 1. Installatører som står ansvarlig for utførelsen vedlikeholdsaktiviteter i ekomnett skal være autorisert i henhold til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) bestemmelser.
 2. Autorisasjonskravet med tilhørende kompetansekrav skal følge føringer fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ihht pkt. 3.2 "Vedlegg b)"
 3. Vedlikeholdsansvarlig enhet skal kunne dokumentere nødvendig faglig kompetanse i form av relevante systemkurs for de tekniske systemer og anlegg som skal vedlikeholdes.
 4. Vedlikeholdsansvarlig enhet har plikt til å sette seg inn i og følge Bane NORs regelverk for arbeider på jernbanens grunn.
 5. Overordnet instans skal kunne foreta revisjoner hos vedlikeholdsansvarlig enhet og kontroller av vedlikeholdskvaliteten.


TRV:08219

Vedlikeholdsarbeider på utstyr i Kategori-2 nett: Personell som utfører vedlikeholdsaktiviteter på fiberkabelanlegg eller transmisjonsnett som er klassifisert under EN 50159 Kategori-2 skal ha Bane NOR spesifikk autorisasjon for adgang til lokasjoner og arbeider.

Datasenter (CCF) og spornære ETCS installasjoner kan inneholde transmisjonsutstyr for nettverk som er klassifisert i EN50159 Kategori-2 - Safety-related communication in transmission systems. Tilleggskravet ut over virksomhetenes vanlig NKOM autorisasjon (ref. TRV:07901) vil f.eks også gjelde transmisjonsutstyr som er installert i signalcontainer/signalskap. Elektronisk adgangskontroll og kompetansekrav til vedlikeholdspersonell er faktorer som begrenser sannsynligheten for uautorisert tilgang til transmisjonsnettet i tråd med metode for risikovurdering fra EN50159 standarden.

2.1 Funksjonstest

For elektroniske systemer og komponenter finnes det ofte ikke noe sikkert forhåndsvarsel for når en feil kan forekomme, feil kan oppstå tilfeldig. Dette gjelder spesielt systemer som ligger i backup og overvåker, for eksempel vern og fjernstyring. Funksjonstest av slike systemer og komponenter defineres også som vedlikehold siden en ved hjelp av en funksjonstest kan oppdage en feil og rette denne før systemet feiler i drift.

I forbindelse med funksjonstest anbefales følgende:

1. Funksjonstest bør utføres etter endringer i anlegget eller ved større reparasjoner eller vedlikehold.
2. Forholdene under funksjonstesten bør være mest mulig like forholdene under normal drift. Funksjonstest ved ulike avvikssituasjoner bør også vurderes.
3. Funksjonstesten bør inneholde test av alle funksjoner i systemet/komponenten, det vil si fra alle steder/metoder en funksjon kan utløses og alle virkninger av denne funksjonen.
4. Funksjonstesten bør også inneholde kontroll av at eventuelle varslings- eller alarmfunksjoner fungerer.
5. Funksjonstesten bør også inneholde kontroll av eventuelle redundante funksjoner.
6. Funksjonstester bør generelt dokumenteres.

2.2 Arbeidsrutiner

Arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold finnes i Vedlegg c). Arbeidsrutinene er nummerert etter hvor en i hovedsak finner tilhørende utløsende krav i teknisk regelverk. Se for øvrig Teknisk regelverk/Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser, avsnitt 8, når det gjelder krav i forbindelse forebyggende vedlikehold.

2.3 Verktøy for prøving, måling og vedlikehold

For krav til kalibrering av måleinstrumenter vises det til Teknisk regelverk/Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser, avsnitt 11.5 Kalibrering av måleinstrumenter.

Under testing og måling er det viktig at den verdien en leser av er riktig. Foruten riktig måleoppstilling er måleinstrumentets nøyaktighet viktig. Eksempel på instrumenter som bør ha kalibreringssertifikat er:

- Oscilloscop
- Optisk reflektometer
- Megger/ voltmeter
- Jordplatemåler
- Strømtang
- Radiokommunikasjonstester.

2.4 Sporbarhet for komponenter /systemer

Se Teknisk regelverk/Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser, avsnitt 11.2, i forbindelse med sporbarhet for komponenter og systemer.

2.5 Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet i teleanlegg avhenger av hvilket formål det tekniske utstyret er beregnet for. For kommunikasjonsutstyr som benyttes i forbindelse med togfremføring er det viktig å sikre informasjonen tilstrekkelig. Cenelec standardene [EN 50159-1] og [EN 50159-2] gir retningslinjer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon i forbindelse med åpne og lukkede nett. Standarden omhandler også risikovurderinger ved drift og vedlikehold i ekomnett.

TRV:04663

Digital sikkerhet: Ekomnettet skal være beskyttet mot utilsiktede og uønskede endringer og mot uønsket tilgang til systemer og tjenester.


2.6 Lagring og transport av utstyr til ekomnett

TRV:04664

Utstyr som lagres: Lagring av utstyr som inngår i ekomnett skal skje på forsvarlig vis.

 1. Det klimatiske og mekaniske miljø ved lagring av utstyr for teleanlegg og ekomnett skal minimum være i henhold til miljøklasse 1.1 spesifisert i ETSI Rec. [ETS 300 019-1-1].
 2. Ved lagring av programvare på flyttbare lagringsmedier skal disse plasseres i brannsikre skap.

TRV:04665

Utstyr under transport: Transport av utstyr være i henhold til klimatisk og mekanisk miljøklasse 2.3 spesifisert i ETSI Rec. [ETS 300 019-1-2] eller bedre.


2.7 Vedlikehold av Jordingsforbindelser

TRV:04666

Utstyr innenfor KL sone: Komponenter innenfor sone for kontaktledning eller sone for strømavtaker skal opprettholde utjamningsforbindelse til banestrømmens returkrets.

 1. I anlegg med langsgående jordleder skal alle utjamningsforbindelser kobles til denne.
 2. For anlegg uten langsgående jordleder kan utjamningsforbindelse kobles direkte til skinnegang.
 3. Manglende utjamningsforbindelse skal utbedres umiddelbart.
 4. Tilkopling til sporet skal utføres i henhold til type sporfelt på stedet:
-For enkeltisolerte sporfelt kobles utjamning direkte til jordet skinne
- For spor uten sporfelter kobles utjamning til begge skinnestrenger
- For dobbeltisolerte sporfelt gjøres normalt kobling til sporet via filterimpedans eller annen type filter spesielt for sporfelttypen.

2.8 Normal belastning

Alle typer systemer og komponenter slites og eldes raskere ved høy belastning. Samtidig fører maksimal utnyttelse av systemer og komponenter til begrenset mulighet for å håndtere kortere perioder med høy belastning ved uforutsette hendelser. Dette gjelder for eksempel sikringer, bærende konstruksjoner og datasystemer.

TRV:04667

Vedlikehold ved overvåkning av belastning: Enkeltkomponenter eller systemer bør ved normal belastning ikke belastes mer enn 80 % av hva de er dimensjonert for.


2.9 Systemer og komponenter med selvovervåking

Utstyr i ekomnett har selvovervåkingsfunksjoner. Funksjonaliteten kan i en viss grad redusere nødvendigheten av funksjonstesting da systemet utfører dette automatisk og kontinuerlig, men en selvovervåkingsfunksjon kan aldri helt erstatte regelmessige funksjonstester.

Selvovervåkingen kan deles inn i to typer:

1. Kun lokalt varsel
2. Lokalt varsel og varsel til operatør som sitter fjernt.

Eksempel på selvovervåkende systemer og komponenter kan være:

- Alarmanlegg for brann og innbrudd.
- Klimaanlegg
- Datamaskiner og servere
- Kommunikasjonsutstyr som multiplexere, routere og modem
- Styring og regulering av anlegg for eksempelvis sporvekselvarme, belysning eller varmekabel.

TRV:04668

Syklisk, tidsstyrt og tilstandsbasert overvåkning: Alarmer og feilmeldinger fra selvovervåkingsfunksjoner bør undersøkes regelmessig, avhengig av systemets eller komponentens kritikalitet.


2.10 Redundans

Redundans er en backup for kritiske systemer og komponenter. Ved vedlikehold av hovedsystem eller –komponent stilles det samme krav til det systemet eller den komponenten som står i redundans.

2.11 EMC

Det bør vises særlig hensyn til utstyr i ekomnett når det gjelder krav til EMC. For krav vises det til Teknisk regelverk/Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser, avsnitt 12.2 Elektromagnetisk miljø og Teknisk regelverk/Felles elektro/Prosjektering , bygging/Generelle tekniske krav, avsnitt 2.1 Elektromagnetisk miljø og "Forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon - 2016-04-15-378

3 Vedlegg og referanser

3.1 Vedlegg a): Referansedokumenter

Nedlasting og anskaffelse av referansedokumentasjon og internasjonale standarder er tilgjengelige gjennom offentlige nasjonale og internasjonale informasjonsportaler (Standard.no , NEK.no , ETSI.org , Nkom.no m.fl)

3.1.1 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

[Ekomforskriften]: Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste

[Autorisasjonsforskriften]: Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett

Forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett

3.1.2 European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

[ETS 300 019-1-1]: Equipment Engineering; Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment. Classification of environmental conditions – Storage

[ETS 300 019-1-2]: Equipment Engineering; Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment. Classification of environmental conditions – Transportation

[ETS 300 019-1-3]: Equipment Engineering; Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment. Classification of environmental conditions – Stationary use at weatherprotected locations

[ETS 300 019-1-4]: Equipment Engineering; Environmental conditions andenvironmental tests for telecommunications equipment. Classification of environmental conditions – Stationary use at non-weatherprotected locations

[ETS 300 086]: Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile group; Technical characteristics and test conditions for radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech.

[ETS 300 113]: Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and having an antenna connector.

3.1.3 Cenelec

[EN 50159-1]: Safety-related communication in closed transmission systems

[EN 50159-2]: Safety-related communication in open transmission systems

3.1.4 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

[FEL] Forskrifter for Elektriske Lavspenningsanlegg.

3.2 Vedlegg b): NKOM - Kompetansekrav for vedlikehold av ekomnett

Nkom - "Tekniske krav til ekomnett" med tilhørende autorisasjonskrav for vedlikeholdsaktivitet som listet under  : NKOM krav basert på Ekomlov, forskrifter og NEK standarder.

3.3 Vedlegg c): Generiske arbeidsrutiner

Generiske arbeidsrutiner