Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Ivaretakelse av krav fra Jernbaneinfrastrukturforskriften

Dette vedlegget gir en oversikt over Nasjonale tekniske krav til jernbaneinfrastruktur (Jernbaneinfrastrukturforskriften, kap.3) med henvisning til hvor kravene ivaretas i teknisk regelverk:

Tabell 1: Jernbaneinfrastrukturforskriftens krav og Teknisk regelverk
Paragraf Krav Kapittel / avsnitt i Teknisk regelverk
§ 3-1 Generelle krav til jernbaneinfrastruktur Krav til pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS)
§ 3-2 Bruk av assessor ved bygging av ny eller endring av jernbaneinfrastruktur Krav til pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS)
§ 3-3 Trasé m.m. Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé

Underbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Generelle krav

Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Fall og stigninger

§ 3-4 Plattformer m.m. Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner
§ 3-5 Broer Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav

Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Rekkverk på eldre bruer

§ 3-6 Planoverganger Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Sikring av planoverganger

Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger

§ 3-7 Signalanlegg Signal/Prosjektering/Generelle krav#Sikkerhet

Signal/Prosjektering/Lyssignal#Plassering av lyssignal

Signal/Prosjektering/ATC

§ 3-8 Signalprinsipper Signal/Prosjektering/Lyssignal#Plassering av lyssignal
§ 3-9 Testing av styrings- og kontrollutstyr ved integrering i kjøretøy Supplementary information an regulations#Electromagnetic compatibility with other vehicles and with the trackside part of the railway system
§ 3-10 Trafikkstyringssentral Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg#Aksesskontroll
§ 3-11 Kommunikasjonssystem Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak

Tunneler/Prosjektering og bygging/Kommunikasjonssystemer

Tele/Prosjektering og bygging/Radioanlegg

§ 3-12 Krav til STM-enheten Supplementary information and regulations#Requirements for STM
§ 3-13 Godkjenning av STM-enheten Supplementary information and regulations#Requirements for STM