Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming/Vedlegg/Mekanisk utforming S20C2


1 Hensikt og omfang

Dette kapittelet beskriver utførelse, anvendelsesbetingelser og spesifikke krav som gjelder ved prosjektering og bygging av kontaktledningsanlegg med mekanisk utforming S20C2.

2 Anvendelsesbetingelser

 • Mekanisk utforming S20C2 er utarbeidet for bruk i tunneler.
 • Bane NOR har utarbeidet en "Declaration of conformity", som erklærer at mekanisk utforming S20C2 oppfyller krav i TSI ENE og TSI SRT. Utformingen kan derfor brukes på TSI-kompatible strekninger.
 • Maksimal hastighet for utformingen er 160 km/h.
  • Med bruk av to strømavtakere er maksimal hastighet avhengig av avstanden a mellom strømavtakere i henhold til tabell "B" i TSI ENE pkt. 4.2.13.
  • I tillegg kan det kjøres tog med avstand a mellom to strømavtakere ned til 73 m med en maksimal hastighet på 130 km/h.

3 Utforming av S20C2

3.1 Generelt

S20C2 utformes med kontakttråd, bæreline og hengetråder i en konfigurasjon som tilsvarer lengdeprofilet vist i Figur 1.

Figur 1: Normalt lengdeprofil for S20C2
S20C2 har likt oppheng som S20B, men med utliggere tilpasset tunneler og med større innspenningskraft for kontakttråd og bæreline slik at systemhøyden blir noe lavere ved lik spennlengde.

3.2 Liner og tråder

TRV:00691

Kontakttråd: Det skal benyttes kontakttråd type EN 50149 - AC-100 - CuAg0,1.

TRV:00692

Bæreline: Det skal benyttes bæreline type IEC 63190 - 50 - CuSn0,1 med 19 tråder.

TRV:00693

Hengetråd: Det skal benyttes hengetråd type DIN 43138 - BzII - 10 ✕ 49.

 1. Utførelse: Avstanden mellom to hengetråder skal for kjørbare spennlengder ikke overskride 11 meter.
 2. Utførelse: Den korteste hengetråden, inklusive klemmer, skal ikke være kortere enn 500 mm.
 3. Utførelse: Hengetråder skal være strømfaste unntatt der de er festet i Y-line eller i siste spennlengde før avspenning.
 4. Utførelse: Hengetråder skal utføres som vist i EH-707243-000, EH-707470-000 og EH-012024-000.

TRV:00695

Fixline: Det skal benyttes fixline type IEC 63190 - 50 - CuSn0,1 med 19 tråder (samme som bæreline). Se EH-707195-000 for vanlig utførelse av fixliner.

 1. Unntak: Der bruk av angitt line er utfordrende, kan det alternativt benyttes fixline i isolerende syntetisk materiale. Bakgrunnen for dette skal i tilfelle dokumenteres.

3.3 Innspenningskrefter

TRV:00722

Kontakttråd: Kontakttråden skal ha en nominell innspenningskraft på 13 kN.

TRV:00723

Bæreline: Bærelina skal ha en nominell innspenningskraft på 13 kN.

TRV:00699

Fixline: Fixlina skal ha en nominell innspenningskraft på 10 kN.

3.4 Systemparametre

TRV:00712

Nedheng: Det kan benyttes nedheng inntil 1/1000 av spennlengden for å kompensere elastisiteten.

TRV:00740

Elastisitet: Beregnet maksimal elastisitet ved 45 m spennlengde er 0,43 mm/N.

TRV:00702

Strømføringsevne: Nominell strømføringsevne i kontaktledningen (kontakttråd og bæreline) er 850 A.

Oprinnelig er kontaktledningsutformingen S20 utformet med kontakttråd EN 50149 - AC-100 - Cu-ETP og bæreline DIN 48201 - 50 - BzII. Her er videre vist endring i strømføringsevne som kan oppnås ved å endre ledernes legering uten å øke ledernes tversnittsareal.
 • Med kt=100 mm² Cu-ETP og bli=50 mm² BzII (CuMg0,5) er maksimal strømføringsevne 631 A og er derfor normert til 600 A kontinuerlig belastning.
 • Med kt=100 mm² CuAg0,1 og bli=50 mm² BzII (CuMg0,5) er maksimal strømføringsevne 769 A og kan derfor normeres til 750 A kontinuerlig belastning.
 • Med kt=100 mm² CuAg0,1 og bli=50 mm² Valthermo (CuSn0,1) er maksimal strømføringsevne 864 A og kan derfor normeres til 850 A kontinuerlig belastning.

TRV:00729

Systemhøyde: Systemhøyden skal være innenfor avgrensninger angitt i Tabell 1.

 1. Unntak: Avvik fra Tabell 1 er tillatt dersom det sannsynliggjøres at krav til Dynamiske egenskaper blir oppfylt.

TRV:00730

Utliggere: Utliggere angitt i Tabell 2 kan brukes med S20C1.

Disse utliggerne er felles for S20C1 og S20C2.

Tabell 1: Systemhøyde for S20C1 og S20C2
Tilfelle Normal [m] Minste [m]
Fri linje - -
Under åk og andre konstruksjoner - -
Inngang til tunneler, under overgangsbruer - -
Vekslings- og seksjonsfelt - -
Tunnel - 0,75
Vekslings- og seksjonsfelt i tunnel - 0,75

Tabell 2: Utliggere i aluminium for S20C1 og S20C2
Utliggertype Bruksområde Tegningsnummer
Svingbar tunnelutligger Enkeltutliggere, tunnel EH-707308-000
Firkantrør for horisontalstag for strekkutligger uten vindhenger Enkeltutliggere, tunnel EH-800422-000