Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming/Vedlegg/Mekanisk utforming S25

< Kontaktledning‎ | Prosjektering og Bygging‎ | Mekanisk utforming


1 Hensikt og omfang

Dette kapittelet beskriver utførelse, anvendelsesbetingelser og spesifikke krav som gjelder ved prosjektering og bygging av kontaktledningsanlegg med mekanisk utforming S25.

2 Anvendelsesbetingelser

 • Mekanisk utforming S25 kan brukes på alle strekninger.
 • Bane NOR har utarbeidet en "Declaration of conformity", som erklærer at mekanisk utforming S25 oppfyller krav i TSI ENE og TSI SRT. Utformingen kan derfor brukes på TSI-kompatible strekninger.
 • Maksimal hastighet for utformingen er 250 km/h.
  • Med bruk av to strømavtakere er maksimal hastighet avhengig av avstanden a mellom strømavtakere i henhold til tabell "B" i TSI ENE pkt. 4.2.13.
  • I tillegg kan det kjøres tog med avstand a mellom to strømavtakere ned til 73 m med en maksimal hastighet på 210 km/h.

3 Utforming

3.1 Generelt

S25 utformes med kontakttråd, bæreline, Y-line og hengetråder i en konfigurasjon som tilsvarer lengdeprofilet vist i Figur 1.

Figur 1: Normalt lengdeprofil for S25

3.2 Liner og tråder

TRV:00603

a) Kontakttråd: Det skal benyttes kontakttråd type EN 50149 - AC-120 - CuAg0,1.

TRV:00604

b) Bæreline: Det skal benyttes bæreline type DIN 48201 - 70 - BzII med 19 tråder.

TRV:00605

c) Hengetråd: Det skal benyttes hengetråd type DIN 43138 - BzII - 10 ✕ 49.

 1. Utførelse: Avstanden mellom to hengetråder skal for kjørbare spennlengder ikke overskride 10 meter.
 2. Utførelse: Den korteste hengetråden, inklusive klemmer, skal ikke være kortere enn 600 mm.
 3. Utførelse: Hengetråder skal være strømfaste unntatt der de er festet i Y-line eller i siste spennlengde før avspenning.
 4. Utførelse: Hengetråder skal utføres som vist i EH-707243-000, EH-707470-000 og EH-012024-000.

TRV:00606

d) Y-line: Ved kurveradier ≥ 1 200 m skal det benyttes Y-line type DIN 48201 - 35 - BzII med 7 tråder.

Ved kurveradier < 1 200 m benyttes ikke Y-line.

TRV:00607

e) Fixline: Det skal benyttes fixline type DIN 48201 - 70 - BzII med 19 tråder (som bæreline). Se EH-800420-000 for vanlig utførelse av fixliner.

 1. Unntak: Der bruk av angitt line er utfordrende, kan det alternativt benyttes fixline i isolerende syntetisk materiale. Bakgrunnen for dette skal i tilfelle dokumenteres.

3.3 Innspenningskrefter

TRV:00608

a) Kontakttråd: Kontakttråden skal ha en nominell innspenningskraft på 15 kN.

TRV:00609

b) Bæreline: Bærelina skal ha en nominell innspenningskraft på 15 kN.

TRV:00610

c) Y-line: Y-lina skal ha en nominell innspenningskraft på 2,8 kN.

TRV:00611

d) Fixline: Fixlina skal ha en nominell innspenningskraft på 10 kN.

3.4 Systemparametre

TRV:00612

a) Nedheng: For system S25 skal det ikke benyttes nedheng.

TRV:00613

b) Elastisitet: Beregnet maksimal elastisitet ved 75 m spennlengde er 0,71 mm/N.

TRV:00614

c) Strømføringsevne: Nominell strømføringsevne i kontaktledningen (kontakttråd og bæreline) er 800 A

TRV:00615

d) Systemhøyde: Systemhøyden skal være innenfor avgrensninger angitt i Tabell 1.

 1. Unntak: Avvik fra Tabell 1 er tillatt dersom det vises eller sannsynliggjøres at krav til Dynamiske egenskaper blir oppfylt.

TRV:00616

e) Utliggere: Utliggere angitt i Tabell 2 kan brukes med S25.


Tabell 1: Systemhøyde
Tilfelle Normal [m] Minste [m]
Fri linje 1,80 -
Under åk og andre konstruksjoner 1,80 1,50
Inngang til tunneler, under overgangsbruer 1,80 1,10
Vekslings- og seksjonsfelt - 1,40
Tunnel 1,10(*) -
Vekslings- og seksjonsfelt i tunnel - 0,70
(*) Dersom tunnelens tverrsnittsareal tillater større systemhøyde enn 1,10 m, er det ikke til hinder å benytte en systemøyde større enn 1,10 m begrenset oppad til 1,80 m.

Tabell 2: Utliggere i aluminium for S25
Utliggertype Bruksområde Tegningsnummer
Normalutligger utførelse NA1 (strekk) Enkeltutliggere, fri linje og tunnel EH-707399-000
Normalutligger utførelse NA2 (strekk) Enkeltutliggere, fri linje og tunnel EH-707400-000
Normalutligger utførelse NB3 (trykk) Enkeltutliggere, fri linje og tunnel EH-707401-000
Normalutligger utførelse NB4 (trykk) Enkeltutliggere, fri linje og tunnel EH-707402-000
Normalutligger utførelse NB5 (trykk) Enkeltutliggere, fri linje og tunnel EH-707403-000
Normalutligger utførelse S7 (strekk) Enkeltutliggere, fri linje og tunnel EH-707405-000
Normalutligger utførelse S9 (strekk) Enkeltutliggere, fri linje og tunnel EH-707407-000
Normalutligger utførelse SMA10 (strekk) Enkeltutliggere, fri linje og tunnel EH-707408-000
Normalutligger utførelse SMA11 (strekk) Enkeltutliggere, fri linje og tunnel EH-707409-000
Normalutligger utførelse SMB12 (trykk) Enkeltutliggere, fri linje og tunnel EH-707410-000
Normalutligger utførelse SMB13 (trykk) Enkeltutliggere, fri linje og tunnel EH-707411-000
Firkantrør for horisontalstag for strekkutligger uten vindhenger Enkeltutliggere, fri linje og tunnel EH-800422-000