Ekom/Vedlikehold/Generelle tekniske krav

1 HENSIKT OG OMFANG

I dette kapittel angis generelle krav og bestemmelser i forbindelse med kriterier for iverksettelse av korrektive tiltak ved feil i Bane NORs ekomnett.

Teknisk regelverk/Tele/Vedlikehold (Bok 562) inneholder følgende kapitler:

- Kapittel 4 Generelle krav
- Kapittel 5 Teletekniske bygninger og rom
- Kapittel 6 Kabelanlegg
- Kapittel 7 Transmisjonssystemer
- Kapittel 8 Telefon- og KV-IKT systemer for togframføring
- Kapittel 9 Radiosystemer
- Kapittel 10 Informasjonssystemer

2 GENERELLE KRAV

TRV:04661

Virkeområde for regelverk ,forskrift og autorisasjon - vedlikehold av ekomnett :Bane NORs elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) skal forvaltes i henhold til det foreliggende regelverk innen ansvarsområdet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Bane NORs ekomnett er omfattet av følgende forskrifter og standarder relevant for vedlikehold:

Relevant regelverk innen ansvarsområdet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, gjeldende for private telenett.
[Ekomforskriften]
[Autorisasjonsforskriften]
[Forskrift om elsikkerhet i elektroniske kommunikasjonsnett]
Relevante forskrifter og internasjonale standarder som anvist på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets hjemmeside hjemmeside.

TRV:04662

Sikkerhetskrav til ekomnett: Eier og bruker av Bane NORs ekomnett skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold, slik at alle installasjoner omfattet av [FEL] til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i Kapittel V i forskriften.

«Eier og bruker» er definisjon som benyttet og definert i [FEL].I Bane NOR sine ekomnett vil dette omfatte Systemeier og Systemforvalter i KV-IKT systemer tilkoblet lavspenningsanlegg.

[FEL] omhandler i kap. V følgende sikkerhetskrav:

VERN OG BESKYTTELSESTILTAK

- Beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk
- Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil
- Beskyttelse mot skadelige termiske virkninger
- Beskyttelse mot overstrøm
- Beskyttelse mot feilstrømmer
- Beskyttelse mot overspenning
- Beskyttelse mot underspenning
- Spenningsfall i forbrukerens anlegg
- Beskyttelse mot ytre påvirkninger
- Nødutkobling
- Utstyr for frakobling

AVBRUDD

- Avbrudd i strømtilførsel

MERKING

- Merking av kabler, vern og annet materiell

ELEKTROMAGNETISKE OG ANDRE ELEKTRISKE PÅVIRKNINGER AV OMGIVELSENE

- Elektriske og elektromagnetiske forstyrrelser
- Beskyttelse mot innbyrdes skadelige påvirkninger mellom elektriske og ikke elektriske anleggsdeler

BEVARING AV BYGNINGSMESSIGE EGENSKAPER

- Bygningskonstruksjonens mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper

ELEKTRISK UTSTYR TILKOPLET LAVSPENNINGSANLEGG

- Anlegg og tilkopling
- Egenskaper
- Tilkopling med bevegelige ledninger.

TRV:07901

Kompetansekrav til virksomhet som utfører vedlikehold av ekomnett i Bane NOR:

Det skal påvises dokumentert kunnskap eller kompetanse på alle nivå i organisasjonen som deltar i prosjektering, bygging og vedlikehold.

 1. Installatører som står ansvarlig for utførelsen vedlikeholdsaktiviteter i ekomnett skal være autorisert i henhold til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) bestemmelser.
 2. Autorisasjonskravet med tilhørende kompetansekrav skal følge føringer fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
 3. Vedlikeholdsansvarlig enhet skal kunne dokumentere nødvendig faglig kompetanse i form av relevante systemkurs for de tekniske systemer og anlegg som skal vedlikeholdes.
 4. Vedlikeholdsansvarlig enhet har plikt til å sette seg inn i og følge Bane NORs regelverk for arbeider på jernbanens grunn.
 5. Overordnet instans skal kunne foreta revisjoner hos vedlikeholdsansvarlig enhet og kontroller av vedlikeholdskvaliteten.


TRV:08219

Vedlikeholdsarbeider på utstyr i Kategori-2 nett: Personell som utfører vedlikeholdsaktiviteter på fiberkabelanlegg eller transmisjonsnett som er klassifisert under EN 50159 Kategori-2 skal ha Bane NOR spesifikk autorisasjon for adgang til lokasjoner og arbeider.

Datasenter (CCF) og spornære ETCS installasjoner kan inneholde transmisjonsutstyr for nettverk som er klassifisert i EN50159 Kategori-2 - Safety-related communication in transmission systems. Tilleggskravet ut over virksomhetenes vanlig NKOM autorisasjon (ref. TRV:07901) vil f.eks også gjelde transmisjonsutstyr som er installert i signalcontainer/signalskap. Elektronisk adgangskontroll og kompetansekrav til vedlikeholdspersonell er faktorer som begrenser sannsynligheten for uautorisert tilgang til transmisjonsnettet i tråd med metode for risikovurdering fra EN50159 standarden.

2.1 Funksjonstest

For elektroniske systemer og komponenter finnes det ofte ikke noe sikkert forhåndsvarsel for når en feil kan forekomme, feil kan oppstå tilfeldig. Dette gjelder spesielt systemer som ligger i backup og overvåker, for eksempel vern og fjernstyring. Funksjonstest av slike systemer og komponenter defineres også som vedlikehold siden en ved hjelp av en funksjonstest kan oppdage en feil og rette denne før systemet feiler i drift.

I forbindelse med funksjonstest anbefales følgende:

1. Funksjonstest bør utføres etter endringer i anlegget eller ved større reparasjoner eller vedlikehold.
2. Forholdene under funksjonstesten bør være mest mulig like forholdene under normal drift. Funksjonstest ved ulike avvikssituasjoner bør også vurderes.
3. Funksjonstesten bør inneholde test av alle funksjoner i systemet/komponenten, det vil si fra alle steder/metoder en funksjon kan utløses og alle virkninger av denne funksjonen.
4. Funksjonstesten bør også inneholde kontroll av at eventuelle varslings- eller alarmfunksjoner fungerer.
5. Funksjonstesten bør også inneholde kontroll av eventuelle redundante funksjoner.
6. Funksjonstester bør generelt dokumenteres.

2.2 Arbeidsrutiner

Generiske arbeidsrutiner

Er inndelt etter teknisk regelverk sine fagområder. Se også Teknisk regelverk/Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser, avsnitt 8, når det gjelder krav til forebyggende vedlikehold.

2.3 Verktøy for prøving, måling og vedlikehold

Bruk av kalibrerte måleinstrumenter kan være relevant i flere anleggstyper i Bane NORs ekomnett.

Forskjellige typer av instrumenter er i bruk for dokumentasjon av anleggskvalitet, ved testing og videre under og etter utførte vedlikeholdsaktiviteter.

Generelle krav til kalibrering er gitt i Felles Bestemmelser, men disse gjelder kun for målinger som utføres for utstyr som har betydning for sikkerheten.(ref. TRV:00224) Andre fagområder som Lavspenning har tilsvarende vurderingskrav til kalibrering av et utvalg av instrumenter. (ref. TRV:01815) Instrumenter merkes med dato for når kalibrering er utført og når neste kalibrering skal foretas.

For Ekomnett med teletjenester kan instrumenter være aktuelle for kalibrering i anleggstyper som listet:

 • Målinger i strukturert kablet nett iht. NEK 700 serien - Informasjonsteknologi, for enkelte anleggstyper
 • Deler av lavspenningsanlegg med likerettere og UPS
 • Deler av lavspenningsanlegg med jordfeilovervåkning
 • Målinger i fiberkabelanlegg som utføres for demping, refleksjoner, lengdemåling og skjøtekvalitet.
 • Målinger i nettverk for togradio (RAN)

Kalibrering og tilhørende oppdatering av måleinstrumentenes programvare baseres på utstyrsprodusentenes retningslinjer og anbefalinger.

2.4 Sporbarhet for komponenter /systemer

Se Teknisk regelverk/Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser, avsnitt 11.2, i forbindelse med sporbarhet for komponenter og systemer.

2.5 Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet i ekomnett med teletjenester avhenger av hvilket formål det tekniske utstyret er beregnet for. For kommunikasjonsutstyr som benyttes i forbindelse med togfremføring er det viktig å sikre informasjonen tilstrekkelig. Cenelec standardene [EN 50159-1] og [EN 50159-2] gir retningslinjer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon i forbindelse med åpne og lukkede nett. Standarden omhandler også risikovurderinger ved drift og vedlikehold i ekomnett.

TRV:04663

Digital sikkerhet: Ekomnettet skal vedlikeholdes ved at programvare og utstyr sikkerhetsoppgraderes så disse er best mulig beskyttet mot utilsiktede og uønskede endringer og mot uønsket tilgang til systemer og tjenester.


2.6 Lagring og transport av utstyr til ekomnett

TRV:04664

Utstyr som lagres: Lagring av utstyr som inngår i ekomnett skal skje på forsvarlig vis.

 1. Ved lagring av utstyr for teleanlegg og ekomnett skal lagringsmiljøet minimum samsvare med miljøklasse 1.1 spesifisert i ETSI Rec. [ETS 300 019-1-1 Class 1.1: Weatherprotected, partly temperature-controlled storage locations].
 2. Ved lagring av programvare på flyttbare lagringsmedier skal disse plasseres i brannsikre skap.

TRV:04665

Utstyr under transport: Utstyr som transporteres skal ved pakking og forsegling minimum tilfredsstille klimatisk og mekanisk miljøklasse 2.3 spesifisert i ETSI Rec. [ETS 300 019-1-2 Class 2.3: "Public transportation"].


2.7 Vedlikehold av jordingsforbindelser

TRV:04666

Utstyr innenfor KL-sone: Utjevningsforbindelser til komponenter innenfor sone for kontaktledning eller sone for strømavtaker skal vedlikeholdes så disse opprettholder god forbindelse til banestrømmens returkrets.

 • Manglende utjevningsforbindelse skal utbedres umiddelbart.
 • I anlegg med langsgående jordleder skal alle utjamningsforbindelser kobles til denne.
 • For anlegg uten langsgående jordleder kan utjamningsforbindelse kobles direkte til skinnegang.
 • Tilkopling til sporet skal vedlikeholdes i henhold til typer av sporfelt på stedet:
  • For enkeltisolerte sporfelt kobles utjamning direkte til jordet skinne
  • For spor uten sporfelter kobles utjamning til begge skinnestrenger
  • For dobbeltisolerte sporfelt gjøres normalt kobling til sporet via filterimpedans eller annen type filter spesielt for sporfelttypen.


3 Referanser

 1. Nkom - "Tekniske krav til ekomnett" med tilhørende autorisasjonskrav for vedlikeholdsaktivitet som listet under  : NKOM krav basert på Ekomlov, forskrifter og NEK standarder.
 2. [Ekomforskriften]: Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste.
 3. [Autorisasjonsforskriften]: Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett.
 4. [FEL] Forskrifter for Elektriske Lavspenningsanlegg.
 5. Forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett.
 6. [ETS 300 019-1-1]: Equipment Engineering; Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment. Classification of environmental conditions – Storage
 7. [ETS 300 019-1-2]: Equipment Engineering; Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment. Classification of environmental conditions – Transportation
 8. [EN 50159-1]: Safety-related communication in closed transmission systems
 9. [EN 50159-2]: Safety-related communication in open transmission systems
 10. Bane NORs Generiske arbeidsrutiner