Banestrømforsyning/Vedlikehold/Jording

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av jording i Bane NORs banestrømforsyning. Kapitlet har vedlegg med forslag til prosedyre for kontroll og utførelse av vedlikeholdet.

Jording finnes i anlegg i banestrømforsyningen som vist i Tabell 1.

Tabell 1: Jordingi banestrømforsyningen

2 Generelt

TRV:03873

▶ a) Potensialer og berøringsspenninger som forårsakes av banestrømmens hovedkrets skal tilfredsstille [FEF] §8-6 og kravene gitt i [NEK EN 50122-1]. Berøringsspenninger i øvrige høyspenningsanlegg skal tilfredsstille [FEF] §2-4. For lavspenningsanlegg skal berøringsspenningene ikke overstige kravene gitt i [FEL].

 1. Ved inspeksjon av elektriske anlegg bør det gjøres en vurdering av om anlegget kan ha uakseptabelt høye berøringsspenninger. Det vil si gjennomgang av
  • jordingsplan/-tegning, se avsnitt 3
 2. Viktige og utsatte deler av jordingssystem skal kontrolleres visuelt, ved måling og eventuelt nødvendige etterberegninger (jf. veiledningen til [FEF §4-11]). Det vil si for
  • jordledere, se avsnitt 4
  • utjevningsforbindelser, se avsnitt 5
  • jordingselektroder, se avsnitt 6
 3. Skader, feil og mangler på beskyttelsesjording skal håndteres umiddelbart i publikumsområder og snarest for områder ikke beregnet for publikum, jf. jernbaneloven. Håndtering kan være utbedring av feil og skader, eller avsperring eller advarsel om faren inntil utbedring avhengig av risiko

3 Jordingsplan/-tegning

Jordingsplanen gir en oversikt over hvordan det elektriske anlegget er jordet.

TRV:03874

a) Jordingsplanen/-tegningen bør til enhver tid samsvare med jordingen av det elektriske anlegget.

 1. Vurdering av samsvar bør omfatte:
  • Konkrete farer som ledende deler som kan berøres samtidig med berøring av returkretsen, ledende deler som er koplet til returkretsen og som står fysisk langt fra sporet (mange meter) og som derfor krever særskilt beskyttelse, løse forbindelser, stjålne jordledere etc.
  • Endrede forutsetninger fra prosjekteringsunderlaget og endringer i anlegget fra prosjektert og bygget løsning. Slike endringer kan være vesentlige endringer i kortslutningsytelse, endringer i jordsmonn (masseutskiftninger) etc.

4 Jordledere

En jordleder forbinder et punkt i system, anlegg eller utstyr til en eller flere jordelektroder. Det vil gå strøm i jordledere i vanlig drift fordi traksjonsstrømmen fra tog fører til en spenningsstigning i returkretsen sammenlignet mot jord (referansejord) som utjevnes gjennom jordlederen.

TRV:03875

▶ a) Alle jordledere skal være hele og feilfrie uten brudd.

TRV:03876

▶ b) Alle utsatte ledende anleggsdeler skal være tilkoblet en jordleder gjennom en hel og feilfri kobling.

TRV:03877

c) Jordledere bør være lett synlig for inspeksjon.

5 Utjevningsforbindelser

Utjevningsforbindelsene skal hindre potensialforskjeller mellom anleggsdeler som kan berøres samtidig ved å kortslutte mellom utsatte anleggsdeler.

TRV:03878

▶ a) Utsatte anleggsdeler som kan berøres samtidig av en person (mindre enn 2,5 meter avstand) skal ha utjevningsforbindelse innbyrdes eller til samme jordpotensial.

TRV:03879

▶ b) Komponenter innenfor sone for kontaktledning eller sone for strømavtaker skal alltid ha en utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets.

 1. Utjevningsforbindelsen kan enten gå direkte til sporet eller via langsgående jordleder.
 2. Se for øvrig Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Jording

TRV:03880

▶ c) Alle utjevningsforbindelser med kobling til utsatte anleggsdeler skal være hele og feilfrie.

 1. Kontroll av utjevningsforbindelser bør utføres ved hjelp av visuell inspeksjon eller kontinuitetstest.

TRV:03881

d) Det bør ikke gå strømmer i utjevningsforbindelsene når anlegget er i vanlig drift.

6 Jordingselektroder

Jordingselektrode skal sikre at eventuelle feilstrømmer i det elektriske anlegget blir ledet til jord med lav overgangsmotstand for å hindre berøringsfare, lede overspenninger og feilstrømmer til jord.

Returkretsen har en god forbindelse med jord via fundamenter for kontaktledningsmaster og andre konstruksjoner, som i sum for mange formål er tilstrekkelig for å oppfylle krav til tilgjengelig berøringsspenning. Det er derfor ikke ubetinget behov for egen jordelektrode utover ringjord/fundamentjording for å oppfylle kravene til tilgjengelig berøringsspenning. Ved elutforming B og D er returkretsen imidlertid seksjonert med nullfelter. Da blir antall parallellkoplete elektroder begrenset sammenliknet med øvrige elutforminger, og i disse tilfellene kan det være nødvendig å etablere en jordelektrode i tillegg til å tilkople returkretsen for å oppfylle krav til tilgjengelig berøringsspenning i aktuelle feiltilfeller.

TRV:03882

▶ a) Alle elektriske anlegg skal ha beskyttelsesjoring knyttet til jordingselektrode eller til returkretsen.

TRV:03883

▶ b) Jordingselektrode skal være forbundet med anleggets hovedjordskinne med en hel og feilfri kobling.

 1. Det bør finnes en oppdatert målsatt skisse av hvordan elektroden med tilførselsledninger er plassert i terrenget.

TRV:03884

c) Overgangsmotstand mot jord for jordingselektrode som brukes til beskyttelse skal ikke være større enn at kravene til berøringsspenninger tilfredsstilles.

 1. Måling av overgangsmotstand mot jord kan utføres som beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning/Vedlegg - Prosedyre for måling av overgangsmotstand mot jord.
 2. Overgangsmotstanden bør måles ved forskjellige værforhold.
 3. Måling av overgangsmotstanden bør loggføres for statistikk.
 4. Måling av overgangsmotstanden skal dokumenteres. Vedlegg h i 510 kapittel 6 .pdf .xlt

TRV:03885

d) Impulsmotstand mot jord for jordingselektrode i tilknytning til overspenningsavleder eller lynavlederanlegg skal sammen med bølgemotstanden i jordlederne ikke føre til overspenninger eller lynstrømmer som kan skade utstyr og bygninger.

 1. Måling av overgangsmotstand mot jord kan utføres som beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning/Vedlegg - Prosedyre for måling av overgangsmotstand mot jord
 2. Overgangsmotstanden bør måles ved forskjellige værforhold.
 3. Måling av overgangsmotstanden bør loggføres for statistikk.
 4. Måling av overgangsmotstanden skal dokumenteres. Vedlegg h i 510 kapittel 6 .pdf .xlt

7 Vedlegg

Vedlegg a: Fjernet

Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning/Vedlegg - Prosedyre for måling av overgangsmotstand mot jord

Vedlegg c: Rapport fra måling av overgangsmotstand mot jord flyttet til Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording:

Vedlegg h i 510 kapittel 6 .pdf

Vedlegg h i 510 kapittel 6 .xlt