Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk/Vedlegg/Instruks for oppretting av tremaster

< Kontaktledning‎ | Prosjektering og Bygging‎ | Fundamenter, master og åk


1 Tremaster

Tremaster er å betrakte som midlertidige for nye eller ombygde anlegg. For tremaster gjelder etterfølgende instrukser.

1.1 Instruks for oppretting tremaster

TRV:00999

a) Stilling av master: Stilling av tremasters oppretting skal utføres på følgende måte.

Vertikalt Med helning 20 cm ut fra spor

når masten er satt :

 • på innerside kurve
 • på rett linje
 • på ytterside kurve når masten skal ha kurvebardun. (Masten kan også gis en svak helling, ca. 5 cm i toppen ut fra sporet.)
 • på ytterside kurve når masten ikke skal ha kurvebardun
 • med lodd
 • med sugetransformator

TRV:01000

b) Oppsetting av mast: Oppsetting av nye tremaster for provisorier skal utføres på følgende måte.

 1. Utførelse: Avstand fra spormidt til mastemidt i SOK skal hentes fra mastetabell.
 2. Utførelse: Mastene skal siktes inn ved hjelp av loddsnor.
 3. Utførelse: Er masten krum skal «maven» vendes mot kurvesenteret.

1.2 Nedgravingsdybde for tremaster

TRV:01001

a) Nedgravingsdybde: Nedgravingsdybde for tremaster skal utføres i samsvar med tegning 🔗EH-701770-000, utførelse I

 1. Utførelse: Når tremasta ikke kurvebarduneres skal hullet være 1,8 m dypt.
 2. Utførelse: Når tremasta kurvebarduneres skal hullet være 1,6 m dypt.
 3. Utførelse: Når tremasta fix- eller avspenningsbarduneres skal hullet være 1,8 m dypt.
 4. Utførelse: Når tremasta skal ha sugetransformator skal hullet være 2,0 m dypt.
 5. Unntak: Består fyllingen av store stein, kan nedgravingsdybden reduseres, eventuelt velges som bestemt for master nedsprengt i fjell (se under 🔗 Master i fjell).
I fyllinger og skjæringer regnes hullets dybde fra dets laveste overkant.

TRV:01002

b) Mastehullets lysåpning: Mastehullets lysåpning skal være stor nok når disse graves ut.

 1. Utførelse: Mastehullets lysåpning skal oppe være ≈ 0,80 × 0,80 m.
 2. Utførelse: Mastehullets lysåpning skal nede være ≈ 0,60 × 0,60 m.
 3. Unntak: Mastehullene kan etableres ved hjelp av kummringer av betong med Ø 0,60 m.

TRV:01003

c) Dårlig grunnforhold: Er grunnen så dårlig at masten trykkes ned, skal det i bunnen av hullet plasseres en større flat stein eller annet egnet underlag.

 1. Unntak: Ellers kan det i bunnen benyttes små stein som pakkes godt sammen i 0,10 til 0,20 m høyde.
 2. Utførelse: I bløt myr skal hullet spuntes og bunnen dekkes av planker.
 3. Utførelse: Mastene skal låses med minst to låser.
 4. Utførelse: Det skal benyttes egnet skorestein, og masten drives fast med kilestein.
 5. Utførelse: Alle mellomrom mellom steinene skal fylles godt med ikke telehivende masser


1.2.1 Master i jord (steinfylling)

TRV:01004

a) Master i jord og steinfylling: For master i jord og steinfylling kan det isteden for skorestein benyttes rørfundamenter for fastsetting av lasten.

 1. Utførelse: Rørfundamenter skal være i henhold til tegn. 🔗EH-705128-000, er 1,0 m lange og har en innvendig diameter på 0,60 m.
 2. Utførelse: Vanligvis kan det benyttes to rør oppå hverandre som nedsettes i hull ca. 0,90 × 0,75 m.
 3. Utførelse: Rørene skal fastsettes ved å stampe telefri masse utvendig.
 4. Utførelse: Rundt masten inne i røret skal det stampes med pukk eller kult.
 5. Utførelse: Mastens stilling skal være som nevnt foran.


1.2.2 Master i fjell

TRV:01005

a) Nedgravingsdybde i fjell: Nedgravingsdybde for tremaster i fjell skal utføres i samsvar med tegning 🔗EH-701770-000, utførelse II

 1. Utførelse: Når tremasta ikke kurvebarduneres skal hullet være 1,5 m dypt.
 2. Utførelse: Når tremasta kurvebarduneres skal hullet være 1,3 m dypt.
 3. Utførelse: Når tremasta fix- eller avspenningsbarduneres skal hullet være 1,5 m dypt.
 4. Utførelse: Når tremasta skal ha sugetransformator skal hullet være 1,7 m dypt.
I skrått fjell regnes hullets dybde fra dets laveste overkant.

1.2.3 Master på fjell

TRV:01006

a) Montasje på fjell: Ved montasje av tremaster på fjell skal dette utføres i samsvar med tegning 🔗EH-701770-000, utførelse III

 1. Utførelse: Skal brukes også om fjellet er dekket av et mindre jordlag.
 2. Utførelse: På fast, godt fjell skal det benyttes mastefester etter tegn. 🔗EH-701773-000, utførelse I.
 3. Utførelse: Stagene skal fordeles mest mulig rundt masten.
 4. Unntak: Når stagene ikke kan settes slik at det oppnås lik fordeling av kreftene, må det brukes en annen avstivning.
 5. Utførelse: Før stag og fotbolter inndrives i boltehullet, skal dette fylles med sementvelling (1 del sement og 0,5 deler finharpet sand) eller annen støpemasse.
 6. Utførelse: Stagene skal drives ned helt til bøyningen og samtidig rekke bunnen av hullet.
 7. Utførelse: Hull for bolter skal bores 0,25 m dype.

1.2.4 Master på mur

TRV:01007

a) Montasje på mur: Ved montasje av tremaster på mur skal dette utføres i samsvar med tegning 🔗EH-701770-000, utførelse IV.

 1. Utførelse: Hvor master festes på mur skal det benyttes mastefeste etter tegn. 🔗EH-701772-000, utførelse II.
 2. Utførelse: Mellom øvre klave og mur skal det anbringes en skorestein eller mellomrommet utstøpes med betong.

1.2.5 Kontroll av mastens lengde

TRV:01008

a) Kontroll av mastelengde: Kontroll av mastens lengde skal foretas etter at mastehull/feste er klargjort og før masten reises.