Signal/Vedlikehold/Generelle krav


1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet beskriver generelle krav til vedlikehold av signalanlegg. Generelle krav er gjeldende for alle delsystemer dersom annet ikke er spesifisert.

1.1 Systemdefinisjon

Figur 1: Systemoversikt signalanlegg

Signalanlegg er delt inn i følgende delsystemer:

 • Forriglingsutrustning
 • Lyssignal
 • Togdeteksjon
 • Sporveksel- og sporsperreutrustning
 • Veisikringsanlegg
 • ATC
 • Betjeningsanlegg
 • Andre anlegg
 • Annet teknisk utstyr

Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold for de forskjellige delsystem er gitt i vedlegg til de respektive kapitler og som vedlegg Generiske arbeidsrutiner til dette kapittelet. Arbeidsrutinene beskriver det forebyggende vedlikeholdet, og i hvilket intervall vedlikeholdet må gjennomføres for å imøtekomme krav og anbefalinger i teknisk regelverk.

1.2 Oppbygging og innhold i teknisk regelverk signal

Regler for prosjektering Signal/Prosjektering

 • Inneholder regler for utvikling, konstruksjon og prosjektering av signalanlegg og signalanleggets komponenter og objekter.
 • Hoveddokumentet beskriver generelle krav. I vedlegg beskrives spesifikke krav til de enkelte anleggstyper, komponenter og objekter.

Regler for bygging Signal/Bygging

 • Inneholder regler for bygging av signalanlegg og signalanleggets komponenter og objekter i forhold til jernbanens øvrige infrastruktur.
 • Inneholder regler for montasje, innstilling og justering av signalanlegg og signalanleggets komponenter og objekter.
 • Hoveddokumentet beskriver generelle krav. I vedlegg beskrives spesifikke krav til de enkelte anleggstyper, komponenter og objekter.

Regler for vedlikehold Signal/Vedlikehold

 • Inneholder nødvendige krav til signalanlegg, signalanleggets komponenter og objekter som til enhver tid skal oppfylles for å sikre korrekt og sikker funksjon.
 • Inneholder utløsende krav for iverksettelse av korrektiv vedlikehold.
 • Vedlegg med beskrivelse av aktiviteter som skal gjennomføres for å kontrollere at korrekt og sikker funksjon til en hver tid oppnås.
 • Vedlegg med beskrivelse av aktiviteter og intervaller for forebyggende vedlikehold og periodisk utskifting av komponenter og objekter.
 • Vedlegg med beskrivelse av spesielle vedlikeholdstiltak.

Regler for kontroll Signal/Kontroll

 • Inneholder regler for kontroll av signalanlegg, og signalanleggets komponenter og objekter for nyanlegg og etter inngrep i eksisterende anlegg.
 • Vedlegg inneholder protokoller for kontroll av signalanlegg.

2 Vedlikehold og midlertidige endringer i signalanlegg

2.1 Generelt

TRV:06348

a) Vedlikeholdsarbeid i signalanlegg omfatter i dette avsnittet:

1) Reparasjon.

Med reparasjon menes vedlikehold som har til hensikt å bringe en komponent/anleggsdel med feil tilbake til opprinnelig tilstand.

2) Utskifting.

Med utskifting menes vedlikehold som har til hensikt å bringe en komponent/anleggsdel med feil eller økt sannsynlighet for feil, tilbake til opprinnelig tilstand ved å skifte komponenten/anleggsdelen.
Annet vedlikehold som for eksempel, vasking og overflatebehandling av objekt, smøring av mekaniske anleggsdeler osv. beskrives ikke i dette avsnittet.

TRV:06349

b) Med midlertidige endringer menes endringer i anleggets konstruksjon eller funksjon av kortere varighet, hvor konstruksjon eller funksjon skal endres tilbake til det opprinnelige eller permanent fjernes.

TRV:06350

c) Ved vedlikeholdsarbeider og midlertidige endringer i signalanlegg skal det oppnevnes en ansvarlig leder. Ansvarlig leder skal ha nødvendig kompetanse, og ha gjennomført kurs og bestått kontrollprøve for kontrollvirksomhet.

TRV:06351

d) Det skal gjennomføres kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer i signalanlegg.

TRV:06352

e) Alle planlagte midlertidige endringer og vedlikeholdsarbeid skal være angitt i sirkulære i de tilfeller toggangen berøres.

TRV:06353

f) Alle ikke planlagte midlertidige endringer skal meddeles togleder/togekspeditør på skjema “Melding til togleder eller togekspeditør om reparasjonsarbeider ved signalanlegg eller kommunikasjonssystemer” i de tilfeller toggangen eller signalanleggets funksjon berøres.

Skjemaet finnes i [Bilag 3 - Skjema: Melding til togleder og togekspeditør om reparasjonsarbeider] i Trafikkregler for jernbanenettet, Bestemmelser for personale som skal betjene signalanlegg. Kopi er vedlagt i "lommeformatet" av kontrollhåndboka.

TRV:06354

g) Alle ledninger som kobles fra sitt koblingspunkt i forbindelse med inngrep i signalanlegg som beskrevet i dette avsnittet skal merkes.

2.2 Reparasjon

TRV:06355

a) Vedlikehold som kun innebærer reparasjon skal dokumenteres ved feilrapportering.

TRV:06356

b) Vedkommende som er ansvarlig for gjennomføring av kontrolltiltak i forbindelse med arbeidet er også ansvarlig for å fylle ut feilrapporten.

2.3 Utskifting

TRV:06357

a) Vedlikehold som medfører utskifting av komponenter, utvendig som innvendig, samt kabel skal dokumenteres i komponentkortet, ref. figur .2.

Komponentkortet finnes som vedlegg d til dette kapittelet.

TRV:06358

b) Vedkommende som er ansvarlig for gjennomføring av kontrolltiltak i forbindelse med arbeidet er også ansvarlig for å fylle ut komponentkortet.

TRV:06359

c) Kolonnene i komponentkortet skal fylles ut med følgende informasjon:

 1. I kolonnen Komponentnavn føres alle innvendige og utvendige komponenter som erstatter utslitte eller defekte komponenter, eller komponenter som skiftes ut i forbindelse med forebyggende vedlikehold.
 2. I kolonnen Serienummer føres serienummer eller annet unikt nummer på ny komponent.
 3. I kolonnen Komponent montert føres dato for når komponenten er montert, og signaturen til den som montert komponenten.
 4. I kolonnen Kontrolltiltak gjennomført føres dato for når kontrolltiltak er gjennomført, og signaturen til den som har gjennomført nødvendig kontrolltiltak.
Figur 2: Komponentkort

2.4 Vedlikehold som medfører tegningsendringer

Med vedlikehold som medfører tegningsendringer menes reparasjon eller utskifting som for eksempel:
 • endringer av nummerering/betegnelse på relé, kontaktor eller annen komponent etter utskifting til annen type med samme funksjon
 • endringer etter utskifting til kabel med et annet trådantall, der opprinnelig nummerering og bruk av trådene er uendret
 • endringer etter flytting av for eksempel komponent, skap eller kiosk der alle de opprinnelige funksjonene er uendret

TRV:06360

a) Når vedlikehold medfører endringer i dokumentasjonen skal det sendes opprettede tegningskopier til infrastruktureier. Hver tegningskopi skal være påført endringsfelt, ref. figur 3.

TRV:06361

b) Hver rubrikk i endringsfeltet skal være signert som indikering på at nødvendig kontroll er foretatt.

TRV:06362

c) Vedkommende som er ansvarlig for gjennomføring av kontrolltiltak i forbindelse med arbeidet er også ansvarlig for at endringsfelt på opprettede tegninger er utfylt, og at tegningene blir innsendt til anleggseier.

TRV:06363

d) Endringsfeltet skal fylles ut med følgende informasjon:

 1. I rubrikkene for MONTERT føres dato for når endringen er montert, og signaturen til den som har utført monteringen.
 2. I rubrikkene for KONTROLLTILTAK GJENNOMFØRT føres dato for når kontrolltiltak er gjennomført, og signatur til den som har gjennomført kontrolltiltakene.
Figur 3: Endringsfelt

2.5 Midlertidige endringer

2.5.1 Utførelse

TRV:06364

a) Midlertidige forbikoblinger skal utføres med rød PN på minst 15 cm lengde. Utover dette skal koblingene være av samme kvalitetsmessige utførelse som de permanente.

TRV:06365

b) Midlertidige frakoblinger skal være isolerte og tydelig merket.

Merkingen kan være en påsatt rød plaststrømpe på minst 15 cm lengde, eller annen rød og tydelig merking.

TRV:06366

c) Alle ledninger i midlertidige koblinger skal være nummerert med merkelapp festet til ledningen.

Nummeret skal gjenfinnes i kolonne 1 i registreringsskjema for midlertidige koblinger og på tegningen hvor endringen er utført.

TRV:06367

d) Alle ledninger i midlertidige koblinger skal angis på anleggets tegninger.

Nummeret skal gjenfinnes i kolonne 1 i registreringsskjema for midlertidige koblinger og på merkelapp på den aktuelle ledningen.

2.5.2 Dokumentasjon

TRV:06368

a) Midlertidige endringer skal dokumenteres i registreringsskjema for midlertidige endringer i teknisk rom, ref. figur 4.

Skjemaet finnes som vedlegg e til dette kapittelet.

TRV:06369

b) Vedkommende som er ansvarlig for gjennomføring av kontrolltiltak i forbindelse med arbeidet er også ansvarlig for at registreringsskjema blir ført.

TRV:06370

c) Kolonnene i registreringsskjema for midlertidige koblinger skal fylles ut med følgende informasjon:

 1. I kolonnen Nr. føres nummeret på koblingen (ledningen).
 2. I kolonnen Koblingen gjelder føres hva koblingen gjelder, for eksempel ”stroppet kontakt”, ”linjeblokk utkoblet” og lignende.
 3. I kolonnen Tegn. nr. føres S-nummeret til den tegningen hvor den midlertidige koblingen er utført.
 4. I kolonnen Midlertidig endring koblet føres dato for når koblingen er utført, og signaturen til den som har utført koblingen og av den som har gjennomført nødvendig kontrolltiltak.
 5. I kolonnen Midlertidig endring fjernet føres dato for når koblingen er fjernet, og signaturen til den som har fjernet koblingen og av den som har gjennomført nødvendig kontrolltiltak.
Figur 4: Registreringsskjema for midlertidige endringer

3 Sporbarhet

TRV:06371

a) Komponenter/systemer, nevnt i Vedlegg c, avsnitt 1.1, skal merkes og registreres slik at komponentene kan spores.


4 Krav til forebyggende vedlikehold

4.1 Tid til utbedring av feil

For signalanlegg skal uttrykket snarest forstås på følgende måte (se Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser):

 • Togdrift kan fortsette, retting av feil skal utføres innen 2-3 dager.

5 Vedlegg

Vedlegg c: Sporbarhet for komponenter/systemer

Vedlegg d: Komponentkort

Vedlegg e: Registreringsskjema for midlertidige endringer

Forklarende tekst til generiske arbeidsrutiner

Generiske arbeidsrutiner