Teknisk regelverk:Årsrapport 2020

1 Regelverksarbeid

I året som har gått har Teknologi og regelverk forbedret krav og veiledninger i teknisk regelverk. Vi har innført ID-merking av krav for en mer effektiv kravsporing. ID-merking gir saksbehandlerne en mer presis henvisning til krav det søkes dispensasjon fra og det gir muligheter for å følge opp kravenes brukervennlighet på en mer effektiv måte.

Internasjonalt samarbeid, forskning og erfaringer fra drift og prosjekter er en svært viktig del av underlaget for endringer som gjøres i teknisk regelverk. Viktig er også den årlige gjennomgangen av alle innkomne dispensasjonssøknader. Statistikk som gir oss grunnlag for å vurdere om krav er uklart formulert, unødvendig.

Vi ser frem til å ytterligere å forbedre teknisk regelverkt i 2021. Vi ønsker å være med å bidra til at vi får "mer jernbane for pengene" samtidig som den er sikker, robust og miljøvennlig.


1.1 Organisering av arbeidet

Arbeidet med teknisk regelverk er organisert som et internt arbeid i Bane NOR, Infrastruktur, Teknisk avdeling, Teknologi og Regelverk, hvor leder Regelverk og godkjenning er ansvarlig utgiver av Teknisk regelverk. Etter 1.10.2020 trådte ny organisering i verk og Bane NOR, Drift og teknologi, Teknisk, Strategi og utvikling ble ansvarlig utgiver av Teknisk regelverk.

Det er oppnevnt fagansvarlige som har ansvar for det faglige arbeidet med sin respektive fagdel av regelverket. Arbeidet koordineres av regelverkskoordinator for Teknisk regelverk. Drift og vedlikehold av den tekniske plattformen til Teknisk regelverk administreres av systemansvarlig for Teknisk regelverk.

1.1.1 Teknisk regelverk organisasjon 2020

Godkjenner: Christopher Schive

Regelverkskoordinator: Helén Helland

Systemansvarlig: Daniel Wik Raknes


Fagområde Fagansvarlig
Felles elektro Øyvind Stensby
Skilt Helen Helland
Overbygning/Prosjektering og Overbygning/Bygging Frode Teigen
Overbygning/Vedlikehold Frode Teigen
Underbygning Geir Svanø
Tunneler Trine Bye Sagen
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging Kameran Aziz
Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold Ian Willoughby
Kontaktledning Bjørn Ivar Olsen
Lavspenning og 22 kV Per Klepsland
Banestrømforsyning Steinar Danielsen
Signal Ronald Hortman
Tele Arne Aas
Rullende materiell Bjørn Ukkestad

1.2 Møter

I 2020 ble det avholdt 4 oppfølgingsmøter møter med de fagansvarlige og 4 møter med godkjenningsrådet.

1.3 Viktige aktiviteter i 2020

1.3.1 Felles bestemmelser

Symboler benyttet til tegninger ble flyttet til et omarbeidet avsnitt 13 for Dokumentasjon i Generelle bestemmelser. Nå er alle felles bestemmelser for dokumentasjon samlet på et sted. Spesifikke krav for fagene finner dere i de ulike fagbøkene.

1.3.2 Felles elektro

 • omarbeidet kapittel om kabelkanaler
 • lempet på krav til låsbart underlokk
 • veiledning til utjevning av armerte betongkonstruksjoner og tverrforbinder mellom spor
 • materilvalg for utjevningsledere
 • oppdaterte figurer for utførelse av returkrets på stasjoner
 • liste og figur med terminologi for komponenter tilknyttet returkretsen
 • lynbeskyttelse av utstyr tilkoplet returkretsen
 • oppdatert krav til krypstrømsavstand for komposittisolatorer
 • endret krav til dimensjonering av datagulv
 • justeringer for telelosji

1.3.3 Skilt

Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt ble omstrukturert i 2020. Hensikten var å knytte seg nærmere opp mot trafikkreglene (TJN).

1.3.4 Overbygning

Regler for prosjektering:

Regler for bygging:

Regelverk for vedlikehold:

1.3.5 Underbygning

Regler for prosjektering og bygging.

 • TRV:00832: I under-avsnittet "Fiberduk som filter/separasjon" er kravet til fiberduk i banelegemet modernisert slik at det er gitt krav til at fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2012

Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Banelegeme#Filterlag

 • Det er i avsnittet "Fjellskjæring" i Kapittel 6 "Banelegeme" lagt inn eit nytt under-avsnitt med tittel "Oppbygging til formasjonsplanet (FP)" som beskriver at det ikkje er nødvendig å bygge opp fullt forsterkingslag på fjellskjæring. Det er lagt inn ein referanse til krav til ballastlag slik at utan full høgde av forsterkingslag må høgde av ballast tilsvare krav for hardt underlag.

Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Banelegeme#Oppbygging_til_formasjonsplanet_.28FP.29

1.3.6 Tunneler

 • Spesifisering av krav dører til nødutganger
 • Kap. 12 Kommunikasjonssystemer er fjernet og inngår i regelverket for Tele.

1.3.7 Lavspenning og 22 kV

 • revidert prosjektering av togvarme
 • prinsipper for reservelegging av 22 kV

1.3.8 Banestrømforsyning

1.3.9 Signal

 • Endret krav til hvordan funksjonene til sporvekseldrivmaskiner skal brukes for å kontrollere sporvidde gjennom en sporveksel.
  • TRV:07162
  • TRV:05545
 • Justert krav til sikkerhetsavstander
  • TRV:02519

1.3.10 Tele og KV-IKT systemer

 • I TRV oppdateringer utført i 2020 knyttes krav til transmisjonstjenestenes tilgjengelighet opp mot tjenestekatalog.
 • Utdaterte referanser og referanser til informasjon som er ansett som skjermingsverdig er fjernet.
 • Teknologi i transmisjonssystemer som er under utfasing i Bane NOR’s infrastruktur er fjernet fra kapittel for prosjektering og bygging, men relevante deler er fortsatt beskrevet i kapittel for vedlikehold.
 • Øvrige oppdateringer i kapittel for vedlikehold av KV-IKT tjenester er i i løpet av 2020 knyttet til bruk av definisjonen for «ekomnett» ,autorisasjon med kompetansekrav knyttet til dette, samt flere føringer for bruk av ITIL endringsprosedyrer ved vedlikeholdsaktiviteter i EN 50159-kategoriserte nettverk.

1.3.11 Rolling stock

2 Endringer i Teknisk regelverk 2020

2.1 Behandling av endringer

Endringer i Teknisk regelverk behandles i henhold til gjeldende instruks i Bane NORs styringssystem.

Endringer godkjennes av et godkjenningsråd som består av dedikerte personer fra Drift og teknologi og Utbygging.

Godkjenningsrådet i 2020 har bestått av:

Redaktør Teknisk regelverk: Christopher Schive

Leder Over- og underbygning: nn

Leder Elkraft: Tore Telstad

Leder Rullende materiell: Bjørn Ukkestad

Prosjekter: Johan Seljås og Hege Magnussen

Bane: Thor Brækkan

Fremføringssikkerhet: Erik Borgersen

2.2 Forslag til endringer

Gjennom forslagsapplikasjonen er det mottatt 358 forslag til endring av Teknisk regelverk hvorav 227 er ferdig behandlet. Av disse ble 22 forkastet. "Forkastede forslag" inneholder også forslag som er sendt tilbake til forslagsstiller med anmodning om mer informasjon/dokumentasjon. Tabellen viser de regelverksbøkene som har fått høyest antall innkomne endringsforslag:

Bok Innkomne forslag
501 Felles bestemmelser 20
510 Felles elektro 28
515 Skilt 13
520 Underbygning, prosjektering og bygging 42
521 Tunneler, prosjektering og bygging 7
522 Underbygning, vedlikehold 2
523 Tunneler, vedlikehold 3
525 Bruer, prosjektering og bygging 15
530 Overbygning, prosjektering 40
531 Overbygning, bygging 7
532 Overbygning, vedlikehold 20
540 Kontaktledning, prosjektering og bygging 20
542 Kontaktledning, vedlikehold 1
543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering 7
544 Lavspenning og 22 kV, bygging 2
545 Lavspenning og 22 kV, vedlikehold 2
546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging 5
547 Banestrømforsyning, bygging 1
548 Banestrømforsyning, vedlikehold 6
550 Signal, prosjektering 30
551 Signal, bygging 3
552 Signal, vedlikehold 14
553 Signal, kontroll 9
560 Tele, prosjektering og bygging 44
562 Tele, vedlikehold 16
590 Rolling stock 1

3 Dispensasjoner fra krav i teknisk regelverk

3.1 Behandling av dispensasjonssøknader

Dispensasjonssøknader behandles i henhold til intern Instruks for søknad og behandling av dispensasjon fra Teknisk regelverk Dispensasjonssøknader behandles gjennom Teknisk regelverk, dispensasjonssøknader

3.2 Dispensasjonssøknader i 2020

I 2020 er det behandlet 370 dispensasjonssøknader. 24 av dispensasjonene ble avslått. Tabellen under gir oversikt over hvilke kravbøker som har flest dispensasjonssøknader:

Bok Mottatte søknader
Signal/Prosjektering 107
Overbygning/Prosjektering 107
Kontaktledning/Prosjektering og bygging 39
Felles elektro 24
Overbygning/Bygging 16
Underbygning/Prosjektering og bygging 39
Øvrige bøker 38

3.3 Krav det ofte søkes om dispensasjon fra

Noen krav i Teknisk regelverk blir det søkt om dispensasjon fra gjentatte ganger. Tabellen under viser hvilke regelverkskrav det oftest er søkt dispensasjon fra i 2020. Vi benytter disse tallene i vår vurdering av om kravet er godt nok formulert eller om kravet fortsatt er relevant.

Bok Kapittel Avsnitt Krav Antall
Overbygning/Prosjektering Helsveist spor Overgang mellom skinneprofiler TRV:03384 9
Overbygning/Prosjektering Sporets trasé Fall og stigninger - dekningsgivende objekt TRV:02464 7
Overbygning/Prosjektering Sporets trasé Avstand mellom sporveksel og overgangskurve/sirkelkurve/bru/sporveksel TRV:02451 6
Overbygning/Prosjektering Plattformer og spor på stasjoner Plattformbredde TRV:03989 6
Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging Kabellegging_og_kabelkanaler Kabelfritt_profil TRV:00458 9
Signal/Prosjektering Sporveksel-_og_sporsperreutrustning Generelt TRV:05545 10


4 Forbedringsorienterte kvalitetskontroller

For å kontrollere etterlevelse av teknisk regelverk, og få tilbakemeldinger om hvordan krav oppfattes utføres det forbedringsorienterte kvalitetskontroller. Det ble ikke utført forbedringsorienterte kvalitetskontroller i 2020.