Overbygning/Bygging/Generelle tekniske krav

< Overbygning‎ | Bygging(Omdirigert fra 531/4)

1 Omfang

Sporets overbygning omfatter sporets trasé, skinner, sviller, sporveksler, skinnebefestigelse, skjøter, ballast og planoverganger. Sporet deles inn i overbygningsklasser og kvalitetsklasser.

2 Overbygningsklasser

Sporets overbygningsklasse angir sporets konstruksjon med hensyn til skinneprofil og svilleavstand. Innenfor en bestemt overbygningsklasse stilles det forskjellige krav til sporets konstruksjon.

Overbygningsklasser og tillatt hastighet / maksimal aksellast for de ulike overbygningsklasser er angitt i Prosjektering/Generelle tekniske krav#Overbygningsklasser

3 Kvalitetsklasser

Sporet er delt inn i kvalitetsklasser med hensyn til strekningshastighet (Tabell: Kvalitetsklasser). Innenfor hver kvalitetsklasse stilles det krav til sporgeometri, sporets beliggenhet samt utforming av geodetisk fastmerkenett. Parametrene det stilles krav til er:

 • sporvidde
 • høydebeliggenhet (relativ og absolutt)
 • ujevnheter i overhøyde
 • sidebeliggenhet (pilhøydefeil og absolutt beliggenhet)
 • vindskjevhet
 • kvalitetstall
 • utforming av fastmerkenett

Krav til vedlikehold av sporets geometri og beliggenhet er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering. Krav til prosjektering og bygging av geodetisk fastmerkenett og utfesting av sporet er gitt i Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett.


Tabell: Kvalitetsklasser
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h)
Q0 230 < V ≤ 300
Q1 160 < V ≤ 230
Q2 120 < V ≤ 160
Q3 80 < V ≤ 120
Q4 40 < V ≤ 80
Q5 V ≤ 40
Ved bygging av nye spor kan det noen ganger være fordelaktig bygge til en bedre kvalitetsklasse enn hva hastigheten tilsier. Valg av bedre kvalitesklasse ved bygging gir ingen føringer for valg av kvalitetsklasse i driftsfasen

4 Sluttdokumentasjon - krav til innhold

4.1 Sporplaner, oversikt plan og profil

TRV:05133

a) Følgende skal utarbeides og legges ved:

 • Skjematisk sporplan
 • Oversiktsplan i målestokk 1:5000 – 1:50 000
 • Plan og profil i målestokk 1:1000
 • Linjekart i målestokk 1:1000

4.2 Trasédata

TRV:05134

a) Følgende skal utarbeides og legges ved:

TRV:05135

b) For all dokumentasjon som er stedfestet med kilometer/profil skal det benyttes endelig kilometer, ikke lokal kilometerprofil.

4.3 Geodetisk fastmerkenett

TRV:05136

a) Etablert fastmerkenett skal dokumenteres jf. krav i Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett. Herunder skal følgende elementer beskrives:

 • fysisk etablering: utforming, merking og plassering
 • geodetisk referanse
 • geodetisk kvalitet
 • observasjoner/målearbeide
 • beregninger

4.4 Kartdata

Se Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Kartdata.

4.5 Ballast

TRV:05137

a) Følgende skal beskrives og dokumenteres:

 • Pukkvalitet
 • Pukkleverandør
 • Ballastprofilets tykkelse og bredde
 • Pukkontroll (sertifikat)

4.6 Skinner

TRV:05138

a) Følgende skal beskrives

 • Skinneprofil
 • Skinnekvalitet
 • Leverandør (valseverk)
 • Valseår

4.7 Sviller

TRV:05139

a) Følgende skal beskrives:

 • Typebetegnelse (eks. JBV97)
 • Produsent
 • Produksjonsår
 • Befestigelsestype (eks. Pandrol Fastclip)

4.8 Isolerte skjøter

TRV:05140

a) Følgende skal beskrives:

 • Type
 • Produsent
 • Produksjonsår

4.9 Sporveksler / sporkryss

TRV:05141

a) Følgende skal leveres / beskrives:

 • Hovedtegningsnummer (Sk nr.)
 • Produsent
 • Produksjonsår
 • Radius hovedspor/radius avvik – som bygget
 • Byggetegning
 • Data fra kontrollmålinger iht Overbygning/Bygging/Sporveksler

4.10 Glideskjøter

TRV:05142

a) Følgende skal beskrives:

 • Hovedtegningsnummer (Sk nr.)
 • Produsent
 • Produksjonsår

4.11 Sveiste skinneskjøter

TRV:05143

a) Følgende skal leveres:

4.12 Planoverganger (publikumsovergang på stasjoner)

TRV:05144

a) Følgende skal leveres/beskrives:

 • Generell oppbygning (tre, asfalt, gummi, annet)
 • Byggetegning

4.13 Sporstopper

TRV:05145

a) Sporstoppere dokumenteres med typetegning

4.14 Manglende oppfyllelse av teknisk regelverk

TRV:05146

a) I tillegg til anleggsbeskrivelsen skal det redegjøres for manglende oppfyllelse av teknisk regelverk. Alle dispensasjoner og dokumentasjon for dette skal fremkomme under dette punktet. Eventuell forskjell fra standard utførelse skal beskrives og dokumenteres ved hjelp av beregninger/tegninger.