Overbygning/Vedlikehold/Skjøter

< Overbygning‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 532/9)

1 Omfang

Kapitlet beskriver utløsende krav (toleranser) for isolerte skjøter for følgende feilmoder:

  • manglende elektrisk isolasjon
  • mekanisk skade
  • avvik fra rett på kjøreflaten

Kapitlet beskriver utløsende krav (toleranser) for åpne skjøter for følgende feilmoder:

  • avvik fra tillatt størrelse av skjøtåpninger

Med utløsende krav menes krav for når vedlikeholdstiltak skal iverksettes.

2 Isolerte skjøter

2.1 Elektrisk motstand over skjøten

TRV:04327

a) Den elektriske motstanden over isolerte skjøter skal være min. 1 kΩ målt med ohmmeter mellom skinne og lask når sporet er kortsluttet før, etter og over skjøten.

En økning av grenseverdien for utskifting fra 1 kΩ til 5 kΩ for isolerte skjøter tilhørende sporfelt for togdeteksjon, vil medføre mer robuste sporfelt, og dermed øke driftsikkerhet på strekninger hvor feil får store trafikale konsekvenser

TRV:04328

b) Dersom det måles motstand mindre enn 1 kΩ, skal skjøten vaskes for å fjerne evt. urenheter, metallstøv og metallspon og måles på nytt. Dersom motstanden fortsatt er lavere enn 1 kΩ skal utskifting planlegges utført. Beskrivelse av isolasjonsmålinger er gitt i Vedlegg/Beskrivelse av kontrollmålinger.


Kontroll av elektrisk motstand over isolerte skjøter med lasker av kunststoff er ikke mulig. De kontrolleres kun visuelt for mekaniske skader og avvik fra rett på kjøreflaten, kfr. avsnitt Mekanisk skade på skjøten og Avvik fra rett på kjøreflaten

2.2 Mekanisk skade på skjøten

TRV:04329

▶ Ved synlige derformasjoner i laskene skal utskifting av skjøten utføres snarest mulig, senest innen 1 måned.

TRV:04330

▶ Ved brudd eller synlige sprekker i lasker eller skinner i isolert skjøt skal utskifting foretas umiddelbart. Hastigheten settes til 40 km/h eller lavere inntil utskifting er utført

TRV:08273

Hvis avstanden mellom utvalsinger i skinnehodene (nebbdannelser) over isolasjonsmaterialet blir 3 mm eller mindre, skal nebbdannelsene slipes bort snarest, dvs. ved første anledning ut fra praktiske forhold, senest innen 1 år.

2.3 Avvik fra rett på kjøreflaten

TRV:04331

a) Vedlikeholdsgrenser for geometriske avvik på kjøreflaten målt på ubelastet spor er avhengig av kvalitetsklassen og er gitt i Tabell: Toleranser for høydefeil på kjøreflaten.


Tabell: Toleranser for høydefeil på kjøreflaten isolerte skjøter-målebasis = 1m.
Kvalitetsklasse Vedlikeholdsgrense [mm]
Q0 ± 0,5 mm
Q1 ± 0,5 mm
Q2 ± 0,5 mm
Q3 ± 1,0 mm
Q4 ± 1,2 mm
Q5 ± 2,0 mm

TRV:04332

b) Toleranser for justering av høyde- og sidefeil i skjøter målt på belastet spor, er de samme som for sporet for øvrig, se Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet.

TRV:04333

c) Ved overskridelse av toleransene i Tabell: Toleranser for høydefeil på kjøreflaten skal utbedring utføres innen tidspunktet for neste kontroll. Avhengig av nedbøyingens størrelse kan utbedring foretas ved

  1. skjøtjustering dersom nedbøyingen er mindre enn 3 mm målt under 1 m linjal på ubelastet spor
  2. skjøtoppretting dersom nedbøyingen er større eller lik 3 mm målt under 1 m linjal på ubelastet spor
  3. utskifting av skjøten dersom skjøtoppretting ikke er tilstrekkelig for å bringe skjøten tilbake innenfor toleransene som er satt for den aktuelle kvalitetsklasse.

2.4 Utskifting av isolert skjøt

Utskifting av isolert skjøt skal utføres i henhold til Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

Etter utskifting av isolert skjøt skal det utføres kontroll i henhold til Signal/Kontroll/Generelle krav#Kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer

TRV:04334

a) Ved utskifting av isolert skjøt skal følgende sporarbeider utføres:

  1. Svillene under isolerte skjøter skal alltid pakkes opp ved utskifting.
  2. Ved utskifting av isolert skjøt der hastighet ≥ 60 km/h, bør ballastrensing/fornying i skjøtområdet utføres samtidig dersom det er tegn til knusing/finstoff i ballasten
  3. Ved synlige sprekker/skader i sviller som overstiger grenseverdiene gitt i Overbygning/Vedlikehold/Sviller, skiftes svillene ut.

2.5 Vedlikeholdstiltak

Forebyggende og korrektive tiltak for isolerte skjøter er gitt i Vedlegg/Tiltaksbeskrivelser.

3 Åpne (laskede) skjøter

TRV:04335

▶ a) Skjøtåpninger avhengig av temperatur og skinnelengde, er gitt i Overbygning/Bygging/Lasket spor. For skjøtåpninger i overgangspartier mellom helsveist og lasket spor gjelder spesielle regler angitt i Overbygning/Bygging/Helsveist spor.

TRV:04336

▶ b) Skjøter i skinnestrenger som fører returstrøm skal være utstyrt med skinneforbindelse iht. Kontaktledning/Prosjektering/Returkrets.


3.1 Justering av skjøtåpninger

TRV:04337

▶ a) Tillatte skjøtåpninger og toleranser er vist i Overbygning/Bygging/Lasket spor. Dersom det måles større avvik skal det foretas en justering av skjøtåpningene. (Målinger av skjøtåpninger skal skje ved skinnetempertatur mellom +5 og +15 °C).

4 Vedlegg

Beskrivelse av kontrollmålinger

Tiltaksbeskrivelser