Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav

1 Hensikt og omfang

Bane NORs anlegg med lavspenning omfatter teknisk installasjoner som nettstasjoner, sporvekselvarme, togvarme og belysning.

Det er også et eget kapittel om Bane NORs fordelingsanlegg med 22 kV (11 kV).

Anleggene har ulik funksjon og betydning for infrastrukturen:

 • Sporvekselvarmeanlegg sikrer riktig funksjon av sporveksler, slik at det ikke oppstår driftsforstyrrelser pga. snø og is. Det er spesielt viktig at anlegget er riktig dimensjonert og montert, og at det vedlikeholdes punktlig.
 • Togvarmeanlegg sikrer strømforsyning til parkert rullende materiell. Her er det spesielt viktig at personsikkerheten er ivaretatt ved betjening, drift og vedlikehold av anlegget.
 • Belysningsanlegg er viktig for sikkerheten til publikum på plattformer og for opphold og arbeid på andre arealer.

Fordeling av lavspenning er generelt beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Lavspent strømforsyning.

2 Tilpasning mellom utstyr og miljø/klima

2.1 Generelt

TRV:01464

Krav til ytelse i miljøet: Maskiner, mekanisk utstyr og komponenter skal i hele sin levetid funksjonere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som utstyret kan forventes å bli påvirket av.

 1. Utførelse: Bane NORs spesifikasjoner kan beskrive ytterligere detaljerte krav til utstyr og komponenter som installeres i Bane NORs infrastruktur.
 2. Utførelse: Krav til elektromagnetisk miljø er beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.

2.2 Mekanisk og klimatisk miljø

TRV:01465

Krav til ytelse i miljøet: Utstyr og komponenter skal ikke skades under transport, lagring, installasjon, drift og nedrigging som følge av miljø og/eller klimatiske forhold.

 1. Utførelse: Kravene i Tabell: Teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging, Tabell: Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser, Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap og Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet bør benyttes for å dokumentere komponentenes kvalitet.


Tabell: Teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging
Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Aa -40 °C, 16 timer (små komponenter: 2 timer)
Varme IEC 60068-2-2, test Ba +70 °C, 16 timer (små komponenter: 2 timer)
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Na -10 °C – +40 °C
t1= 2 timer, 3 sykler
Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 2 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc Frekvensbånd: 10–150 Hz
Akselerasjon: 2 g
Antall sveip: 20 i hver av x-,y-,z-retningene
Fritt fall IEC 60068-2-32, test Ed Utstyr 25–100 kg: 250 mm
Utstyr < 25 kg: 1000 mm
Støt IEC 60068-2-29, test Eb 10 g, 16 ms, 1000 slag


Tabell: Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser
Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Ad +5 °C, 16 timer
Varme IEC 60068-2-2, test Bd +55 °C, 16 timer
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Nb +5 °C - +40 °C
Rate: 1 °C/min.
t1=2 timer, 3 sykler
Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 4 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc Frekvensbånd: 10–150 Hz
Akselerasjon: 0,5 g
Antall sveip: 50 i hver av x-,y-,z- retningene
Støt IEC 60068-2-29, test Eb 10 g, 16 ms, 1000 slag


Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap
Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Ad -40 °C, 16 timer
Varme IEC 60068-2-2, test Bd +70 °C, 16 timer
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Nb -5 °C – +55 °C
Rate: 1 °C/min.
t1=2 timer, 3 sykler
Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 4 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc Frekvensbånd: 1–10 Hz
Akselerasjon: 10 g
Antall sveip: 100 i hver av x-,y-,z-retningene
Frekvensbånd: 10–150 Hz
Akselerasjon: 1 g
Antall sveip: 20 i hver av x-,y-,z-retningene


Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet
Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Ad -40 °C, 72 timer
Varme IEC 60068-2-2, test Bd +70 °C, 72 timer
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Nb -5 °C – +55 °C
Rate: 1 °C/min.
t1= 2 timer, 3 sykler
Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 4 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc
(Utstyret skal virke
som forutsatt under testen.)
Frekvensbånd: 1–10 Hz
Akselerasjon: 10 g
Antall sveip: 100 i hver av x-,y-,z-retningene
Frekvensbånd: 10–150 Hz
Akselerasjon: 1 g
Antall sveip: 20 i hver av x-,y-,z-retningene
Støt IEC 60068-2-29, test Eb 10 g, 16 ms, 1000 slag
Tetthetskrav IEC 60529 IP 65DM
Salt tåke (gjelder elektronikk
og hydraulikk)
IEC 60068-2-52, test Kb 4 perioder à 2 timer
med 7 dagers lagring.

3 Anlegg tilkoblet skinnegang

TRV:01466

Komponenter montert på kjøreskinner: Alle komponenter som monteres direkte på kjøreskinner, skal monteres etter godkjente tegninger og festemetoder.

 1. Utførelse: Alt utstyr skal være spesielt godkjent for formålet.

4 Jording og utjevning

TRV:01467

Utjevning til returkretsen: Alle anlegg skal utjevnes slik at kravene i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning er oppfylt.

5 Energiforbruk og ENØK

TRV:01468

Krav til ENØK: Alle lavspenningsinstallasjoner skal prosjekteres med tanke på energiøkonomisering (ENØK).

Eksempler på ENØK-tiltak er:
 • Regulering av effektbehovet for sporvekselvarmeanlegg avhengig av luft- eller skinnetemperatur og/eller fuktighet/nedbør.
 • Automatisk regulering av belysningsanlegg (fotoceller, tidsur, eventuelt redusert belysning i perioder uten togbevegelser)
 • Automatisk regulering av snøsmelteanlegg i bakken, trapper, takrenner etc.

TRV:01469

Registrering av driftstid eller forbruk: Alle infrastrukturanlegg skal ha registrering av energiforbruket (kWh-måler eller driftstimeteller).

 1. Utførelse: Det bør ikke være felles abonnement og kWh-måler med andre installasjoner.
 2. Utførelse: For å kunne se effekten av og beregne lønnsomheten av eventuelle ENØK-tiltak, skal installasjonene oppdeles på en hensiktsmessig måte slik at de ulike deler av anleggene registreres uavhengig av hverandre.

6 BaneData

TRV:01470

Registrering av objekter: Viktig informasjon om objekter i jernbaneinfrastrukturen er lagret i Bane NORs sentrale databaser, f.eks. BaneData, skal fortløpende registreres ved bygging av nye anlegg, og oppdateres ved endring/vedlikehold i eksisterende anlegg.

7 Godkjenning av tekniske systemer og komponenter

Godkjenning er generelt beskrevet i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Anskaffelser.

8 Vedlegg

Vedlegg a (.pdf) Samsvarserklæring for prosjektering/bygging

Normgivende referanser - Lavspenning