Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav

Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2018
Hopp til: navigasjon, søk

1 Hensikt og omfang

Bane NORs lavspenningsanlegg dekker teknisk installasjoner som sporvekselvarme, togvarme og belysning. I tillegg er det et eget kapittel om Bane NORs fordelingsanlegg med 22 kV (11 kV).

Lavspenningsanleggene har ulik funksjon og betydning for infrastrukturen:

a) Sporvekselvarme: Sporvekselvarmeanlegg skal sikre riktig funksjon av sporveksler slik at det ikke oppstår driftsforstyrrelser pga. snø og is.

 1. Utførelse: Det er spesielt viktig at anlegget er riktig dimensjonert, montert og at det vedlikeholdes punktlig.

b) Togvarmeanlegg: Togvarmeanlegg skal sikre strømforsyning til parkert rullende materiell.

 1. Utførelse: Her er det spesielt viktig at personsikkerheten er ivaretatt ved betjening, drift og vedlikehold av anlegget.

c) Belysningsanlegg: Belysningsanlegg skal sørge for sikkerhet for publikum på plattformer, for utførelse av arbeid på godsterminaler og eventuelt under vedlikehold ved sporet.

d) Forsyningsanlegg: Anlegg med lavspent energiforsyning og fordelingsanlegg med 22 kV skal være i samsvar med [510].

Det forutsettes at anleggene er forskriftsmessig prosjektert, installert, kontrollert og dokumentert. Dette gjelder også fasefølge.

2 Tilpasning mellom utstyr og miljø/klima

a) Krav til ytelse i miljøet: Maskiner, mekanisk utstyr og komponenter skal i hele sin levetid funksjonere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som utstyret kan forventes å bli påvirket av.

b) Funksjonelle ytelseskrav: Bane NORs kravspesifikasjoner beskriver detaljerte krav til utstyr og komponenter som kan tillates å bli installert i Bane NORs infrastruktur.

c) Krav til elektrisk sameksistens: Krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) er gitt i [510].

2.1 Mekanisk og klimatisk miljø

a) Krav under oppbevaring og drift: Utstyr og komponenter skal ikke skades under transport, lagring, installasjon, drift og nedrigging som følge av miljø og/eller klimatiske forhold.

 1. Utførelse: Kravene i tabellene 4.1 til 4.4 bør benyttes for å dokumentere komponentenes kvalitet.

Tabell 4.1 Teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging.

Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Aa -40 °C, 16 timer (små komponenter: 2 timer)
Varme IEC 60068-2-2, test Ba +70 °C, 16 timer (små komponenter: 2 timer)
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Na -10 °C - +40 °C
t1=2 timer, 3 sykler
Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 2 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc Frekvensbånd: 10–150 Hz
Akselerasjon: 2 g
Antall sveip: 20 i hver av x-,y-,z-retningene
Fritt fall IEC 60068-2-32, test Ed Utstyr 25-100 kg: 250 mm
Utstyr < 25 kg: 1000 mm
Støt IEC 60068-2-29, Test Eb 10 g, 16 ms, 1000 slag


Tabell 4.2 Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser.

Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Ad +5 °C, 16 timer
Varme IEC 60068-2-2, test Bd +55 °C, 16 timer
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Nb +5 °C - +40 °C
Rate: 1 °C/min.
t1=2 timer, 3 sykler
Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 4 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc Frekvensbånd: 10-150 Hz
Akselerasjon:0,5 g
Antall sveip:50 i hver av x-,y-,z- retningene
Støt IEC 60068-2-29, Test Eb 10 g, 16 ms, 1000 slag


Tabell 4.3 Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap.

Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Ad -40 °C, 16 timer
Varme IEC 60068-2-2, test Bd +70 °C, 16 timer
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Nb -5 °C - +55 °C
Rate: 1 °C/min.
t1=2 timer, 3 sykler
Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 4 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc Frekvensbånd: 1-10 Hz
Akselerasjon: 10 g
Antall sveip: 100 i hver av x-,y-,z-retningene
Frekvensbånd: 10-150 Hz
Akselerasjon: 1 g
Antall sveip: 20 i hver av x-,y-,z-retningene


Tabell 4.4 Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet.

Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Ad -40 °C, 72 timer
Varme IEC 60068-2-2, test Bd +70 °C, 72 timer
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Nb -5 °C - +55 °C
Rate: 1 °C/min.
t1= 2 timer, 3 sykler
Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 4 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc
(Utstyret skal virke
som forutsatt under testen.)
Frekvensbånd: 1-10 Hz
Akselerasjon: 10 g
Antall sveip: 100 i hver av x-,y-,z-retningene
Frekvensbånd: 10-150 Hz
Akselerasjon: 1 g
Antall sveip: 20 i hver av x-,y-,z-retningene
Støt IEC 60068-2-29, Test Eb 10 g, 16 ms, 1000 slag
Tetthetskrav IEC 60529 IP 65DM
Salt tåke (gjelder elektronikk
og hydraulikk)
IEC 60068-2-52, Test Kb 4 perioder à 2 timer
med 7 dagers lagring.

3 Anlegg tilkoblet skinnegang

a) Komponenter montert på kjøreskinner: Alle komponenter som monteres direkte på kjøreskinner, skal monteres etter godkjente tegninger og festemetoder.

 1. Utførelse: Alt utstyr skal være spesielt godkjent for formålet.

4 Utjevning

a) Utjevning til returkretsen: Alle anlegg skal utjevnes slik at kravene i [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning|Jording og utjevning] er oppfylt.

5 Energiforbruk og ENØK

a) Krav til enøk: Alle lavspenningsinstallasjoner skal prosjekteres med tanke på energiøkonomisering (ENØK).
Eksempler på ENØK-tiltak er:

 • Regulering av effektbehovet for sporvekselvarmeanlegg avhengig av luft- eller skinnetemperatur og/eller fuktighet/nedbør.
 • Automatisk regulering av belysningsanlegg (fotoceller, tidsur, redusert belysning i perioder uten togbevegelser)
 • Automatisk regulering av snøsmelteanlegg i bakken, trapper, takrenner etc.

b) Energimålere: Alle infrastrukturanlegg skal ha registrering av energiforbruket.

 1. Utførelse: Det bør ikke være felles abonnement og kWh-måler med andre installasjoner.
 2. Utførelse: For å kunne se effekten av og beregne lønnsomheten av eventuelle ENØK-tiltak, skal installasjonene oppdeles på en hensiktsmessig måte slik at de ulike deler av anleggene registreres uavhengig av hverandre.
 3. Utførelse: Ytterligere krav til energimålere er gitt i [510].

6 BaneData

a) Registrering av objekter: Viktig informasjon om objekter i jernbaneinfrastrukturen er lagret i Bane NORs sentrale database, BaneData.

 1. Utførelse: Ved bygging av nye anlegg skal informasjonen legges inn i BaneData.
 2. Utførelse: Ved endring av eksisterende anlegg skal informasjonen oppdateres i BaneData.
 3. Utførelse: I forbindelse med vedlikehold skal eventuelle endringer av informasjonen oppdateres i BaneData.

7 Godkjenning av tekniske systemer og komponenter

Godkjenning er generelt beskrevet i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Anskaffelser.

8 Vedlegg

Vedlegg a (.pdf) Samsvarserklæring for prosjektering/bygging

Normgivende referanser - Lavspenning

Vedlegg c Tekniske spesifikasjoner for lavspenning