Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav

Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2017
Hopp til: navigasjon, søk

1 Hensikt og omfang

Bane NORs lavspenningsanlegg dekker teknisk installasjoner som sporvekselvarme, togvarme og belysning. I tillegg er det et eget kapittel om Bane NORs fordelingsanlegg med 22 kV (11 kV).

a) Lavspenningsanleggene har ulik funksjon og betydning for infrastrukturen:

 1. Sporvekselvarmeanlegg skal sikre riktig funksjon av sporveksler slik at det ikke oppstår driftsforstyrrelser pga. snø og is.
  Det er spesielt viktig at anlegget er riktig dimensjonert, montert og at det vedlikeholdes punktlig.
 2. Togvarmeanlegg skal sikre strømforsyning til parkert rullende materiell.
  Her er det spesielt viktig at personsikkerheten er ivaretatt ved betjening, drift og vedlikehold av anlegget.
 3. Belysningsanlegg er svært viktig for sikkerheten til publikum på plattformer, for utførelse av arbeid på godsterminaler og eventuelt under vedlikehold ved sporet.

b) Anlegg med lavspent energiforsyning og fordelingsanlegg med 22 kV skal være i samsvar med [510].

Det forutsettes at anleggene er forskriftsmessig prosjektert, installert, kontrollert og dokumentert. Dette gjelder også fasefølge.

2 Utstyr med hensyn til miljø

a) Maskiner, mekanisk utstyr og komponenter skal i hele sin levetid funksjonere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som utstyret kan forventes å bli påvirket av.

b) Bane NORs kravspesifikasjoner beskriver detaljerte krav til utstyr og komponenter som kan tillates å bli installert i Bane NORs infrastruktur.

c) Krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) er gitt i [510].

2.1 Mekanisk og klimatisk miljø

a) Utstyr og komponenter skal ikke skades under transport, lagring, installasjon, drift og nedrigging som følge av miljømessige forhold.

 1. Kravene i tabellene 4.1 til 4.4 bør benyttes for å dokumentere komponentenes kvalitet.

Tabell 4.1 Teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging.

Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Aa -40 °C, 16 timer (små komponenter: 2 timer)
Varme IEC 60068-2-2, test Ba +70 °C, 16 timer (små komponenter: 2 timer)
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Na -10 °C - +40 °C

t1=2 timer, 3 sykler

Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 2 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc Frekvensbånd: 10–150 Hz

Akselerasjon: 2 g

Antall sveip: 20 i hver av x-,y-,z-retningene

Fritt fall IEC 60068-2-32, test Ed Utstyr 25-100 kg: 250 mm

Utstyr < 25 kg: 1000 mm

Støt IEC 60068-2-29, Test Eb 10 g, 16 ms, 1000 slag


Tabell 4.2 Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser.

Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Ad +5 °C, 16 timer
Varme IEC 60068-2-2, test Bd +55 °C, 16 timer
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Nb +5 °C - +40 °C

Rate: 1 °C/min.

t1=2 timer, 3 sykler

Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 4 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc Frekvensbånd: 10-150 Hz

Akselerasjon:0,5 g

Antall sveip:50 i hver av x-,y-,z- retningene

Støt IEC 60068-2-29, Test Eb 10 g, 16 ms, 1000 slag


Tabell 4.3 Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap.

Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Ad -40 °C, 16 timer
Varme IEC 60068-2-2, test Bd +70 °C, 16 timer
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Nb -5 °C - +55 °C

Rate: 1 °C/min.

t1=2 timer, 3 sykler

Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 4 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc Frekvensbånd: 1-10 Hz

Akselerasjon: 10 g

Antall sveip: 100 i hver av x-,y-,z-retningene

Frekvensbånd: 10-150 Hz

Akselerasjon: 1 g

Antall sveip: 20 i hver av x-,y-,z-retningene


Tabell 4.4 Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet.

Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Ad -40 °C, 72 timer
Varme IEC 60068-2-2, test Bd +70 °C, 72 timer
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Nb -5 °C - +55 °C

Rate: 1 °C/min.

t1= 2 timer, 3 sykler

Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 4 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc
(Utstyret skal virke
som forutsatt under testen.)
Frekvensbånd: 1-10 Hz

Akselerasjon: 10 g

Antall sveip: 100 i hver av x-,y-,z-retningene

Frekvensbånd: 10-150 Hz

Akselerasjon: 1 g

Antall sveip: 20 i hver av x-,y-,z-retningene

Støt IEC 60068-2-29, Test Eb 10 g, 16 ms, 1000 slag
Tetthetskrav IEC 60529 IP 65DM
Salt tåke (gjelder elektronikk
og hydraulikk)
IEC 60068-2-52, Test Kb 4 perioder à 2 timer

med 7 dagers lagring.

3 Anlegg tilkoblet skinnegang

a) Alle komponenter som monteres direkte på skinnegang, skal monteres etter godkjente tegninger og festemetoder. Alt utstyr skal være spesielt godkjent for formålet.

4 Jording

a) Alle anlegg skal jordes slik at kravene i [510], jording er oppfylt.

5 Energiforbruk og ENØK

a) Alle lavspenningsinstallasjoner skal prosjekteres med tanke på energiøkonomisering (ENØK).
Eksempler på ENØK-tiltak er:

 • Regulering av effektbehovet for sporvekselvarmeanlegg avhengig av luft- eller skinnetemperatur og/eller fuktighet/nedbør.
 • Automatisk regulering av belysningsanlegg (fotoceller, tidsur, redusert belysning i perioder uten togbevegelser)
 • Automatisk regulering av snøsmelteanlegg i bakken, trapper, takrenner etc.

a) Alle infrastrukturanlegg skal ha registrering av energiforbruket.

 1. Det bør ikke være felles abonnement og kWh-måler med andre installasjoner.
 2. For å kunne se effekten av og beregne lønnsomheten av evtuelle ENØK-tiltak, skal installasjonene oppdeles på en hensiktsmessig måte slik at de ulike deler av anleggene registreres uavhengig av hverandre.

c) Ytterligere krav til energimålere er gitt i [510].

6 BaneData

a) Viktig informasjon om objekter i jernbaneinfrastrukturen er lagret i Bane NORs sentrale database, BaneData.

 1. Ved bygging av nye anlegg skal informasjonen legges inn i BaneData.
 2. Ved endring av eksisterende anlegg skal informasjonen oppdateres i BaneData.
 3. I forbindelse med vedlikehold skal eventuelle endringer av informasjonen oppdateres i BaneData.

7 Godkjenning av tekniske systemer og komponenter

Godkjenning er generelt beskrevet i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Anskaffelser.

8 Vedlegg

Vedlegg a (.pdf) Samsvarserklæring for prosjektering/bygging

Normgivende referanser - Lavspenning

Vedlegg c Tekniske spesifikasjoner for lavspenning