Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming/Vedlegg/Mekanisk utforming S20A redusert innspenningskraft


1 Hensikt og omfang

Dette kapittelet beskriver utførelse, anvendelsesbetingelser og spesifikke krav som gjelder ved prosjektering og bygging av kontaktledningsanlegg med mekanisk utforming S20D.

2 Anvendelsesbetingelser

 • Mekanisk utforming S20D er utarbeidet for bruk ved rettstrekning og kurveradier (≥ 500 m) og ved mindre fornyelser på strekninger med eldre utforminger der ledningsføring og hastighetspotensiale ikke vil kunne endres.
 • Maksimal hastighet for utformingen er 180 km/h.
  • Med bruk av to strømavtakere er maksimal hastighet avhengig av avstanden a mellom strømavtakere i henhold til tabell "B" i TSI ENE pkt. 4.2.13.
  • I tillegg kan det kjøres tog med avstand a mellom to strømavtakere ned til 73 m med en maksimal hastighet på 150 km/h.

3 Utforming av S20D

3.1 Generelt

S20D utformes med kontakttråd, bæreline, Y-line og hengetråder i en konfigurasjon som tilsvarer lengdeprofilet vist i Figur 1.

Figur 1: Normalt lengdeprofil for S20D
Den eneste forskjellen til S20A er den reduserte innspenningskrafta, som gir redusert horisontalkraft på master og dermed gjør utformingen bedre egnet i krappe kurveradier der mastene ikke er dimensjonert for full kraft. Utformingen likner også på tidligere utforminger, og er egnet for å bytte enkeltledninger en-til-en uten å bytte master eller endre ledningsføring.

3.2 Liner og tråder

TRV:00691

Kontakttråd: Det skal benyttes kontakttråd type EN 50149 - AC-100 - CuAg0,1.

TRV:00692

Bæreline: Det skal benyttes bæreline type IEC 63190 - 50 - CuSn0,1 med 19 tråder.

TRV:00693

Hengetråd: Det skal benyttes hengetråd type DIN 43138 - BzII - 10 ✕ 49.

 1. Utførelse: Avstanden mellom to hengetråder skal for kjørbare spennlengder ikke overskride 11 meter.
 2. Utførelse: Den korteste hengetråden, inklusive klemmer, skal ikke være kortere enn 500 mm.
 3. Utførelse: Hengetråder skal være strømfaste unntatt der de er festet i Y-line eller i siste spennlengde før avspenning.
 4. Utførelse: Hengetråder skal utføres som vist i EH-707243-000, EH-707470-000 og EH-012024-000.

TRV:00694

Y-line: Ved kurveradier ≥ 800 m skal det benyttes Y-line type IEC 63190 - 25 - CuSn0,1 med 7 tråder.

TRV:00695

Fixline: Det skal benyttes fixline type IEC 63190 - 50 - CuSn0,1 med 19 tråder (samme som bæreline). Se EH-707195-000 for vanlig utførelse av fixliner.

 1. Unntak: Der bruk av angitt line er utfordrende, kan det alternativt benyttes fixline i isolerende syntetisk materiale. Bakgrunnen for dette skal i tilfelle dokumenteres.

3.3 Innspenningskrefter

TRV:00786

Kontakttråd: Kontakttråden skal ha en nominell innspenningskraft på 7,06 kN.

TRV:00787

Bæreline: Bærelina skal ha en nominell innspenningskraft på 7,06 kN.

TRV:00698

Y-line: Y-lina skal ha en nominell innspenningskraft på 2,3 kN.

TRV:00699

Fixline: Fixlina skal ha en nominell innspenningskraft på 10 kN.

3.4 Systemparametre

TRV:00700

Nedheng: Det kan benyttes nedheng inntil 1/2000 av spennlengden for å kompensere elastisiteten.

TRV:00791

Elastisitet: Beregnet maksimal elastisitet ved 75 m spennlengde er 1,3 mm/N.

TRV:00702

Strømføringsevne: Nominell strømføringsevne i kontaktledningen (kontakttråd og bæreline) er 850 A.

Oprinnelig er kontaktledningsutformingen S20 utformet med kontakttråd EN 50149 - AC-100 - Cu-ETP og bæreline DIN 48201 - 50 - BzII. Her er videre vist endring i strømføringsevne som kan oppnås ved å endre ledernes legering uten å øke ledernes tversnittsareal.
 • Med kt=100 mm² Cu-ETP og bli=50 mm² BzII (CuMg0,5) er maksimal strømføringsevne 631 A og er derfor normert til 600 A kontinuerlig belastning.
 • Med kt=100 mm² CuAg0,1 og bli=50 mm² BzII (CuMg0,5) er maksimal strømføringsevne 769 A og kan derfor normeres til 750 A kontinuerlig belastning.
 • Med kt=100 mm² CuAg0,1 og bli=50 mm² Valthermo (CuSn0,1) er maksimal strømføringsevne 864 A og kan derfor normeres til 850 A kontinuerlig belastning.

TRV:00793

Systemhøyde: Systemhøyden skal være innenfor avgrensninger angitt i Tabell 1.

 1. Unntak: Avvik fra Tabell 1 er tillatt dersom det sannsynliggjøres at krav til Dynamiske egenskaper blir oppfylt.

TRV:00794

Utliggere: Utliggere angitt i Tabell 2 kan brukes med S20D og S20E.

Disse utliggerne er felles for S20D og S20E.

Tabell 1: Systemhøyde for S20D og S20E
Tilfelle Normal [m] Minste [m]
Fri linje 1,60 -
Under åk og andre konstruksjoner - 1,30
Inngang til tunneler, under overgangsbruer - 0,75
Vekslings- og seksjonsfelt - 1,20
Tunnel - -
Vekslings- og seksjonsfelt i tunnel - -


Tabell 2: Utliggere i aluminium for S20D og S20E
Utliggertype Bruksområde Tegningsnummer
Normalutligger utførelse A (strekk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707171-000
Normalutligger utførelse B (strekk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707172-000
Normalutligger utførelse C (strekk) Enkeltutliggere, fri linje
Normalutligger utførelse D (strekk) Enkeltutliggere, fri linje
Normalutligger utførelse A (trykk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707173-000
Normalutligger utførelse B (trykk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707174-000
Normalutligger utførelse C (trykk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707175-000
Normalutligger utførelse D (trykk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707176-000
Spesialutligger for plattformer,
delvis jordede rør. utførelse A
Enkeltutliggere, over plattformsområde EH-707193-000
Spesialutligger for plattformer,
utisolert bæreline. utførelse A
Enkeltutliggere, over plattformsområde EH-707194-000
Normalutligger med redusert systemhøyde (strekk) Enkeltutliggere, fri linje EH-013535-000
Normalutligger med redusert systemhøyde (trykk) Enkeltutliggere, fri linje EH-013536-000
Firkantrør for horisontalstag for strekkutligger uten vindhenger Enkeltutliggere, fri linje EH-800422-000