Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming/Vedlegg/Mekanisk utforming S20B redusert innspenningskraft

< Kontaktledning‎ | Prosjektering og Bygging‎ | Mekanisk utforming


1 Hensikt og omfang

Dette kapittelet beskriver utførelse, anvendelsesbetingelser og spesifikke krav som gjelder ved prosjektering og bygging av kontaktledningsanlegg med mekanisk utforming S20B med redusert innspenningskraft.

2 Anvendelsesbetingelser

 • Mekanisk utforming S20B med redusert innspenningskraft er utarbeidet for bruk ved krappe kurveradier (< 500 m) og ved mindre fornyelser på strekninger med eldre utforminger der ledningsføring og hastighetspotensiale ikke vil kunne endres.
 • Maksimal hastighet for utformingen er 150 km/h.
  • Med bruk av to strømavtakere er maksimal hastighet avhengig av avstanden a mellom strømavtakere i henhold til tabell "B" i TSI ENE pkt. 4.2.13.
  • I tillegg kan det kjøres tog med avstand a mellom to strømavtakere ned til 73 m med en maksimal hastighet på 130 km/h.

3 Utforming av S20B med redusert innspenningskraft

3.1 Generelt

S20B med redusert innspenningskraft utformes med kontakttråd, bæreline og hengetråder i en konfigurasjon som tilsvarer lengdeprofilet vist i Figur 1.

Figur 1: Normalt lengdeprofil for S20B med redusert innspenningskraft
Den eneste forskjellen til S20B er den reduserte innspenningskrafta, som gir redusert horisontalkraft på master og dermed gjør utformingen bedre egnet i krappe kurveradier der mastene ikke er dimensjonert for full kraft. Utformingen likner også på tidligere utforminger, og er egnet for å bytte enkeltledninger en-til-en uten å bytte master eller endre ledningsføring.

3.2 Liner og tråder

TRV:00795

a) Kontakttråd: Det skal benyttes kontakttråd type EN 50149 - AC-100 - CuAg0,1.

TRV:00796

b) Bæreline: Det skal benyttes bæreline type DIN 48201 - 50 - BzII med 19 tråder.

TRV:00797

c) Hengetråd: Det skal benyttes hengetråd type DIN 43138 - BzII - 10 ✕ 49.

 1. Utførelse: Avstanden mellom to hengetråder skal for kjørbare spennlengder ikke overskride 11 meter.
 2. Utførelse: Den korteste hengetråden, inklusive klemmer, skal ikke være kortere enn 300 mm.
 3. Utførelse: Hengetråder skal være strømfaste unntatt der de er festet i siste spennlengde før avspenning.
 4. Utførelse: Hengetråder skal utføres som vist i EH-707243-000, EH-707470-000 og EH-012024-000.

TRV:00798

d) Fixline: Det skal benyttes fixline type DIN 48201 - 50 - BzII med 19 tråder (som bæreline). Se EH-707195-000 for vanlig utførelse av fixliner.

 1. Unntak: Der bruk av angitt line er utfordrende, kan det alternativt benyttes fixline i isolerende syntetisk materiale. Bakrunnen for dette skal i tilfelle dokumenteres.

3.3 Innspenningskrefter

TRV:00799

a) Kontakttråd: Kontakttråden skal ha en nominell innspenningskraft på 7,06 kN.

TRV:00800

b) Bæreline: Bærelina skal ha en nominell innspenningskraft på 7,06 kN.

TRV:00801

c) Fixline: Fixlina skal ha en nominell innspenningskraft på 10 kN.

3.4 Systemparametre

TRV:00802

a) Nedheng: Det kan benyttes nedheng inntil 1/1000 av spennlengden for å kompensere elastisiteten.

TRV:00803

b) Elastisitet: Beregnet maksimal elastisitet ved 75 m spennlengde er 1,3 mm/N.

TRV:00804

c) Strømføringsevne: Nominell strømføringsevne i kontaktledningen (kontakttråd og bæreline) er 600 A.

TRV:00805

d) Systemhøyde: Systemhøyden skal være innenfor avgrensninger angitt i Tabell 1.

 1. Unntak: Avvik fra Tabell 1 er tillatt dersom det sannsynliggjøres at krav til Dynamiske egenskaper blir oppfylt.

TRV:00806

e) Utliggere: Utliggere angitt i Tabell 2 kan brukes med S20B med redusert innspenningskraft.

Disse utliggerne er felles for S20A og S20B med redusert innspenningskraft.

Tabell 1: Systemhøyde for S20A og S20B med redusert innspenningskraft
Tilfelle Normal [m] Minste [m]
Fri linje 1,60 -
Under åk og andre konstruksjoner - 1,30
Inngang til tunneler, under overgangsbruer - 0,75
Vekslings- og seksjonsfelt - 1,20
Tunnel - -
Vekslings- og seksjonsfelt i tunnel - -


Tabell 2: Utliggere i aluminium for S20A og S20B med redusert innspenningskraft
Utliggertype Bruksområde Tegningsnummer
Normalutligger utførelse A (strekk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707171-000
Normalutligger utførelse B (strekk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707172-000
Normalutligger utførelse C (strekk) Enkeltutliggere, fri linje
Normalutligger utførelse D (strekk) Enkeltutliggere, fri linje
Normalutligger utførelse A (trykk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707173-000
Normalutligger utførelse B (trykk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707174-000
Normalutligger utførelse C (trykk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707175-000
Normalutligger utførelse D (trykk) Enkeltutliggere, fri linje EH-707176-000
Spesialutligger for plattformer,
delvis jordede rør. utførelse A
Enkeltutliggere, over plattformsområde EH-707193-000
Spesialutligger for plattformer,
utisolert bæreline. utførelse A
Enkeltutliggere, over plattformsområde EH-707194-000
Normalutligger med redusert systemhøyde (strekk) Enkeltutliggere, fri linje EH-013535-000
Normalutligger med redusert systemhøyde (trykk) Enkeltutliggere, fri linje EH-013536-000
Firkantrør for horisontalstag for strekkutligger uten vindhenger Enkeltutliggere, fri linje EH-800422-000