Signal/Bygging/Generelle krav

< Signal‎ | Bygging(Omdirigert fra 551/4)


1 Hensikt og omfang

Kapittelet beskriver generelle bestemmelser og tekniske krav for signalanlegg. Generelle krav er gjeldende for alle delanlegg dersom annet ikke er spesifisert.

1.1 Systemdefinisjon

Figur: Systemoversikt signalanlegg


Et signalanlegg består av følgende delsystemer:

 • Forriglingsutrustning
 • Lyssignal
 • Togdeteksjon
 • Sporveksel- og sporsperreutrustning
 • Veisikringsanlegg
 • ATC
 • Betjeningsanlegg
 • Andre anlegg
 • Annet teknisk utstyr

Krav til strømforsyning, herunder spenningstilførsel, nødstrømsforsyning og elektromagnetisk miljø, for ovennevnte anlegg, er gitt i Felles elektro/Prosjektering og bygging.

1.2 Oppbygging og innhold i teknisk regelverk signal

Regler for prosjektering Signal/Prosjektering

 • Inneholder regler for utvikling, konstruksjon og prosjektering av signalanlegg, og signalanleggets komponenter og objekter.
 • Hoveddokumentet beskriver generelle krav. I vedlegg beskrives spesifikke krav til de enkelte anleggstyper, komponenter og objekter.

Regler for bygging Signal/Bygging

 • Inneholder regler for bygging av signalanlegg, og signalanleggets komponenter og objekter i forhold til jernbanens øvrige infrastruktur.
 • Inneholder regler for montasje, innstilling og justering av signalanlegg, og signalanleggets komponenter og objekter.
 • Hoveddokumentet beskriver generelle krav. I vedlegg beskrives spesifikke krav til de enkelte anleggstyper, komponenter og objekter.

Regler for vedlikehold Signal/Vedlikehold

 • Inneholder nødvendige krav til signalanlegg, signalanleggets komponenter og objekter som til enhver tid skal oppfylles for å sikre korrekt og sikker funksjon.
 • Inneholder utløsende krav for iverksettelse av korrektivt vedlikehold.
 • Vedlegg med beskrivelse av aktiviteter som skal gjennomføres for å kontrollere at korrekt og sikker funksjon til en hver tid oppnås.
 • Vedlegg med beskrivelse av aktiviteter og intervaller for forebyggende vedlikehold og periodisk utskifting av komponenter og objekter.
 • Vedlegg med beskrivelse av spesielle vedlikeholdstiltak.

Regler for kontroll Signal/Kontroll

 • Inneholder regler for kontroll av signalanlegg, og signalanleggets komponenter og objekter, for nyanlegg og etter inngrep i eksisterende anlegg.
 • Vedlegg inneholder protokoller for kontroll av signalanlegg.

2 Normgivende referanser

Normgivende referanser for signalanlegg er gitt i Signal/Prosjektering/Generelle krav.

3 Generelt

3.1 Kompetanse

TRV:06372

 • Personell som skal stå ansvarlig for bygging og vedlikehold av signalanlegg skal ha fagbrev som signalmontør, og gyldig kompetanse i anleggstypen/på anleggsdelen.
 • For mekaniske anleggsdeler gjelder at den som skal stå ansvarlig for bygging skal ha kurset "Mekanisk kompetanse" (signal), og ha gyldig sertifisering på anleggsdelen.
 • Personell som skal kontrollere signalanlegg skal inneha kontrollfunksjon for signalanlegg, og ha gyldig sertifisering i anleggstypen/på anleggsdelen, tilsvarende som for kontroll ved vedlikehold, se kapittel 6 i Kontrollhåndboka.

Unntak: For sentrale deler av signalanlegg av type L2 skal personell ha relevant fagkompetanse, og gyldig kompetanse i anleggstypen/på anleggsdelen.

Personell som arbeider med signalanlegg skal ha nødvendig kompetanse til å kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en slik måte at kravene til RAMS ivaretas.


4 Sikring mot uønsket inngrep

4.1 Generelt

TRV:06373

a) Adgang til rom for teknisk utstyr til sikringsanlegg og teleanlegg skal bare gis til godkjent personale.

For sikringsanlegg er godkjent personale å forstå som personer med kontrollfunksjoner signal eller fagbrev som signalmontør.

TRV:06374

b) Godkjent personale skal ha uhindret adgang til utstyr for sikring av togfremføringen.

TRV:06375

c) Alle rom med teknisk utstyr for sikring av togfremføringen skal utstyres med lukket låssystem. Det vil si tekniske rom for sikringsanlegg, tekniske rom for teleanlegg, rom for betjeningsanlegg og rom for strømforsyningsanlegg.

TRV:06376

d) Hver lås skal ha klareringskontroll av adgangen, slik at adgang til et rom ikke nødvendigvis gir adgang til de andre rommene som sikres med samme låssystem.

TRV:06377

e) Teknisk rom for sikringsanlegg skal ha egen klareringskontroll.

TRV:06378

f) Teknisk rom for teleanlegg skal ha egen klareringskontroll.

TRV:06379

g) Rom for betjeningsanlegg og rom for reservestrømsanlegg skal ha egen klareringskontroll.

TRV:06380

h) Personell med klarering for teknisk rom for sikringsanlegg eller teleanlegg skal også ha klarering for rom for betjeningsanlegg og rom for strømforsyningssanlegg.

TRV:06381

i) Det skal være en egen klarering/adgangsmulighet for alle ovennevnte rom i tilfelle brann eller lignende nødssituasjon. Dette kan ivaretas med ordinære nøkler eller annen adgangskontroll.


4.2 Elektronisk adgangskontroll

Signal- og telerom kan enten ha en elektronisk adgangskontroll (se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom#Adgangskontroll – sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg) eller et fysisk låsesystem som beskrevet i det følgende.

4.3 Nøkkelsystem for bruk i Bane NOR

4.3.1 Generelt

TRV:06382

a) Nøkkelsystemet beskrevet nedenfor er godkjent for bruk i Bane NOR. Andre systemer skal godkjennes før bruk.

TRV:06383

b) Sakkyndig leder signal skal ha systemansvar for nøkkelsystemet og skal føre kontroll med at nøkler ikke kommer på avveie.

4.3.2 Hovednøkkel til sikringsanlegg (Hovednøkkel nr. 1) - K2

TRV:06384

a) Hovednøkkel nr. 1 skal gi adgang til:

 1. Alle tekniske rom for sikringsanlegg.
 2. Alle rom med betjeningsanlegg for sikringsanlegg.
 3. Alle rom med strømforsyningsanlegg og reservestrømsanlegg.

TRV:06385

b) Hovednøkkel nr. 1 skal bare leveres ut til godkjent personale mot kvittering.

4.3.3 Hovednøkkel til teleanlegg (Hovednøkkel nr. 2)

TRV:06386

a) Hovednøkkel nr. 2 skal gi adgang til:

 1. Alle tekniske rom med teleanlegg.
 2. Alle rom med betjeningsanlegg for sikringsanlegg.
 3. Alle rom med strømforsyningsanlegg og reservestrømsanlegg.

TRV:06387

b) Hovednøkkel nr. 2 skal bare leveres ut til godkjent personale mot kvittering.

4.3.4 Nøkler til det enkelte anlegg

Nøkler som oppbevares i forbindelse med de enkelte tekniske rom kan fjernes dersom stedlige forhold så som tyveri, hærverk etc. tilsier at nøklene ikke kan oppbevares i forbindelse med rommene.

4.3.4.1 Nøkkel til sikringsanlegg (Nøkkel nr. 1)

TRV:06388

a) Nøkkel nr. 1 er nøkkel til teknisk rom for sikringsanlegg.

TRV:06389

b) Nøkkel nr. 1 skal oppbevares plombert på inngangsdøren til rommet

TRV:06390

c) Nøkkel nr. 1 skal bare benyttes i tilfelle brann eller lignende.

4.3.4.2 Nøkkel til teleanlegg (Nøkkel nr. 2)

TRV:06391

a) Nøkkel nr. 2 er nøkkel til teknisk rom for teleanlegg.

TRV:06392

b) Nøkkel nr. 2 skal oppbevares plombert på inngangsdøren til rommet.

TRV:06393

c) Nøkkel nr. 2 skal bare benyttes i tilfelle brann eller lignende.

4.3.4.3 Fellesnøkkel (Nøkkel nr. 3)

TRV:06394

a) Nøkkel nr. 3 er fellesnøkkel til inngangsdør, rom for betjeningsutstyr og omformerrom.

TRV:06395

b) Nøkkel nr. 3 skal oppbevares plombert i sveivskap (der det er montert) på stasjonsvegg eller teknisk hus, eller i en tilsvarende plassert, tilgjengelig og sikret nøkkelboks.

TRV:06396

c) Nøkkel nr. 3 kan benyttes når det er nødvendig å sette vakt eller ved brann og lignende.

Figur: Nøkkelsystem

4.4 Alarmanlegg

Alarmanlegg vurderes ved behov og tas opp med infrastruktureier i hvert enkelt tilfelle.