Banestrømforsyning/Vedlikehold/Sikkerhetsanlegg og -utstyr

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av sikkerhetsanlegg og -utstyr i Bane NORs banestrømforsyning.

Sikkerhetsanlegg og -utstyr finnes normalt som vist i Tabell 1.

Tabell 1: Sikkerhetsanlegg og -utstyri banestrømforsyningen

2 Generelt

Felles for alle sikkerhetsanlegg og –utstyr er at de skal hindre farlige situasjoner i å oppstå og reduseres skadene dersom en ulykke allerede har funnet sted.

3 Brann

Kravene her gjelder bare for anlegg som har installert detektor-, varslings- og slukningssystemer for brann.

TRV:04211

▶ a) Brannanlegget skal til enhver tid kunne detektere, varsle og slukke tilløp til brann.

 1. Branndeteksjon og -varsling skal testes ved funksjonstest, se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest.
 2. Eventuelle feil skal utbedres snarest.
 3. Funksjonstesten skal dokumenteres.

TRV:04212

▶ b) Feilmeldinger i systemet skal følges opp.

3.1 Branndetektorer

TRV:04213

▶ a) Branndetektorene skal detektere røk og varme i henhold til gjeldende forskrifter.

TRV:04214

▶ b) Branndetektorene skal være fri for skader og ikke være tildekket.

3.2 Brannvarsling

TRV:04215

▶ a) Varslingsanlegget skal ved deteksjon av brann gi melding til alarmsentral, samt lokal akustisk alarm.

3.3 Brannslukking

TRV:04216

▶ a) Brannslukkingsutstyret skal finnes på merket plass, ikke være fjernet, flyttet eller tildekket.

TRV:04217

▶ b) Pilen på brannslukkingsapparatets manometer skal stå i det grønne feltet, og brannslukkingsapparatets revisjonsdato skal ikke overskrides.

 1. Revisjonen skal utføres av autorisert personell.

TRV:04218

▶ c) Sprinkleranlegg skal ikke være skadet eller tildekket.

TRV:04219

▶ d) Trykket på slukkemiddelet (HALOTRON etc.) skal være innenfor de grenser som er satt for anlegget av leverandøren.

4 Innbruddsalarm

TRV:04220

▶ a) Alarmsystemet skal detektere at noen prøver å komme seg inn eller er inne i bygningen dersom systemet ikke er slått av og ved deteksjon gi melding til eventuell alarmsentral.

 1. Alarmsystemet skal testes ved funksjonstest, se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest.
 2. Eventuelle feil skal utbedres snarest.
 3. Funksjonstesten skal dokumenteres.

TRV:04221

b) Feilmeldinger i systemet skal følges opp.

5 Nødbelysning og håndlykter

TRV:04222

▶ a) Nødlyssystemet skal til enhver tid vise vei ut av anlegget.

 1. Nødlyset skal testes regelmessig.
 2. Eventuelle feil skal utbedres umiddelbart.

TRV:04223

▶ b) Håndlykter skal til enhver tid være klar til bruk og ha den kapasitet som er spesifisert.

 1. Håndlyktene skal testes regelmessig for å sjekke kapasiteten.
 2. Når håndlyktene ikke er i bruk skal de stå til lading.

6 Førstehjelpsutstyr

TRV:04224

▶ a) Førstehjelpsskrinet og eventuell båre skal finnes på avsatt merket plass der dette er påkrevd.

TRV:04225

▶ b) Førstehjelpsskrinet skal ha en innholdsliste og innholdet i førstehjelpsskrinet skal til enhver tid være i henhold til innholdslisten.

 1. Uttatt utstyr skal etterfylles snarest.

TRV:04226

▶ c) Utstyr og medikamenter skal ikke være gått ut på dato.

7 Spenningsindikatorer

TRV:04227

▶ a) Dato for kontroll av spenningsindikatorer og spenningsdetektorer skal ikke overskrides.

 1. Utstyret skal være i henhold til [NEK-IEC 1243] respektive [IEC 1243-2]
 2. Se for øvrig [FSE].

8 Jordingsapparater og betjeningsstenger

TRV:04228

▶ a) Dato for kontroll av bevegelige jordingsapparater med skinnefotklemme, jordsluttere, jordingsstenger, betjeningsstenger og isstøtere skal ikke overskrides.

 1. Utstyret skal være i henhold til [NEK-EN 61230]
 2. Se for øvrig [FSE].
 3. For daglig bruk av stenger skal det foretas en visuell sjekk før bruk, oppdages skader skal disse repareres.
For Isolerte stenger finnes det ingen europeisk norm som sier noe om periodisk test. Den Amerikanske normen ASTM F711 anbefaler at det utføres periodisk test hvert andre år. I Norge er det vanlig med kontroll hvert år.

Testen innebærer en elektrisk test, der betjeningsstengene testes med 100 kV per 30 cm på den delen av stangen som er definert som høyspentområde (isolerlengden).

Taes det vare på utstyret og det behandles med silikon har disse redskapene lang levetid. På en stang som ser i orden ut, er det sjelden at det er noen elektrisk feil. Hvis det oppstår skade på stang kan dette i mange tilfeller repareres.

9 Forriglinger

TRV:04229

▶ a) Forriglinger, både elektriske og mekaniske, for sikring mot fare skal til enhver tid være i orden.

 1. Forriglinger bør testes regelmessig og i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest
 2. Funksjonstesten bør dokumenteres.

10 Bommer og beskyttelsesgitter

TRV:04230

▶ a) Bommer og beskyttelsesgitter skal være på plass og fungere etter hensikten.

11 Trykkavlastning

TRV:04231

▶ a) Trykkavlastninger skal fungere etter hensikten 1. Kontroller spesielt at de ikke er rustet fast. 3. Mekaniske forriglinger bør smøres slik at de ikke gror fast.