Banestrømforsyning/Vedlikehold/Sikkerhetsanlegg og -utstyr

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av sikkerhetsanlegg og -utstyr i Bane NORs banestrømforsyning.

Sikkerhetsanlegg og -utstyr finnes normalt som vist i Tabell 1.

Tabell 1: Sikkerhetsanlegg og -utstyri banestrømforsyningen

2 Generelt

Felles for alle sikkerhetsanlegg og –utstyr er at de skal hindre farlige situasjoner i å oppstå og reduseres skadene dersom en ulykke allerede har funnet sted.

3 Brann

Kravene her gjelder bare for anlegg som har installert detektor-, varslings- og slukningssystemer for brann.

TRV:04211

Sikkerhetskrav a) Brannanlegget skal til enhver tid kunne detektere, varsle og slukke tilløp til brann.

 1. Branndeteksjon og -varsling skal testes ved funksjonstest, se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest.
 2. Eventuelle feil skal utbedres snarest.
 3. Funksjonstesten skal dokumenteres.

TRV:04212

Sikkerhetskrav b) Feilmeldinger i systemet skal følges opp.

3.1 Branndetektorer

TRV:04213

Sikkerhetskrav a) Branndetektorene skal detektere røk og varme i henhold til gjeldende forskrifter.

TRV:04214

Sikkerhetskrav b) Branndetektorene skal være fri for skader og ikke være tildekket.

3.2 Brannvarsling

TRV:04215

Sikkerhetskrav a) Varslingsanlegget skal ved deteksjon av brann gi melding til alarmsentral, samt lokal akustisk alarm.

3.3 Brannslukking

TRV:04216

Sikkerhetskrav a) Brannslukkingsutstyret skal finnes på merket plass, ikke være fjernet, flyttet eller tildekket.

TRV:04217

Sikkerhetskrav b) Pilen på brannslukkingsapparatets manometer skal stå i det grønne feltet, og brannslukkingsapparatets revisjonsdato skal ikke overskrides.

 1. Revisjonen skal utføres av autorisert personell.

TRV:04218

Sikkerhetskrav c) Sprinkleranlegg skal ikke være skadet eller tildekket.

TRV:04219

Sikkerhetskrav d) Trykket på slukkemiddelet (HALOTRON etc.) skal være innenfor de grenser som er satt for anlegget av leverandøren.

4 Innbruddsalarm

TRV:04220

Sikkerhetskrav a) Alarmsystemet skal detektere at noen prøver å komme seg inn eller er inne i bygningen dersom systemet ikke er slått av og ved deteksjon gi melding til eventuell alarmsentral.

 1. Alarmsystemet skal testes ved funksjonstest, se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest.
 2. Eventuelle feil skal utbedres snarest.
 3. Funksjonstesten skal dokumenteres.

TRV:04221

b) Feilmeldinger i systemet skal følges opp.

5 Nødbelysning og håndlykter

TRV:04222

Sikkerhetskrav a) Nødlyssystemet skal til enhver tid vise vei ut av anlegget.

 1. Nødlyset skal testes regelmessig.
 2. Eventuelle feil skal utbedres umiddelbart.

TRV:04223

Sikkerhetskrav b) Håndlykter skal til enhver tid være klar til bruk og ha den kapasitet som er spesifisert.

 1. Håndlyktene skal testes regelmessig for å sjekke kapasiteten.
 2. Når håndlyktene ikke er i bruk skal de stå til lading.

6 Førstehjelpsutstyr

TRV:04224

Sikkerhetskrav a) Førstehjelpsskrinet og eventuell båre skal finnes på avsatt merket plass der dette er påkrevd.

TRV:04225

Sikkerhetskrav b) Førstehjelpsskrinet skal ha en innholdsliste og innholdet i førstehjelpsskrinet skal til enhver tid være i henhold til innholdslisten.

 1. Uttatt utstyr skal etterfylles snarest.

TRV:04226

Sikkerhetskrav c) Utstyr og medikamenter skal ikke være gått ut på dato.

7 Spenningsindikatorer

TRV:04227

Sikkerhetskrav a) Dato for kontroll av spenningsindikatorer og spenningsdetektorer skal ikke overskrides.

 1. Utstyret skal være i henhold til [NEK-IEC 1243] respektive [IEC 1243-2]
 2. Se for øvrig [FSE].

8 Jordingsapparater og betjeningsstenger

TRV:04228

Sikkerhetskrav a) Dato for kontroll av bevegelige jordingsapparater med skinnefotklemme, jordsluttere, jordingsstenger, betjeningsstenger og isstøtere skal ikke overskrides.

 1. Utstyret skal være i henhold til [NEK-EN 61230]
 2. Se for øvrig [FSE].
 3. For daglig bruk av stenger skal det foretas en visuell sjekk før bruk, oppdages skader skal disse repareres.
For Isolerte stenger finnes det ingen europeisk norm som sier noe om periodisk test. Den Amerikanske normen ASTM F711 anbefaler at det utføres periodisk test hvert andre år. I Norge er det vanlig med kontroll hvert år.

Testen innebærer en elektrisk test, der betjeningsstengene testes med 100 kV per 30 cm på den delen av stangen som er definert som høyspentområde (isolerlengden).

Taes det vare på utstyret og det behandles med silikon har disse redskapene lang levetid. På en stang som ser i orden ut, er det sjelden at det er noen elektrisk feil. Hvis det oppstår skade på stang kan dette i mange tilfeller repareres.

9 Forriglinger

TRV:04229

Sikkerhetskrav a) Forriglinger, både elektriske og mekaniske, for sikring mot fare skal til enhver tid være i orden.

 1. Forriglinger bør testes regelmessig og i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest
 2. Funksjonstesten bør dokumenteres.

10 Bommer og beskyttelsesgitter

TRV:04230

Sikkerhetskrav a) Bommer og beskyttelsesgitter skal være på plass og fungere etter hensikten.

11 Trykkavlastning

TRV:04231

Sikkerhetskrav a) Trykkavlastninger skal fungere etter hensikten 1. Kontroller spesielt at de ikke er rustet fast. 3. Mekaniske forriglinger bør smøres slik at de ikke gror fast.