Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer

< Bruer og konstruksjoner‎ | Prosjektering og bygging(Omdirigert fra Bruer/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer)


1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet omfatter regler for prosjektering og bygging av overgangsbruer.

Bruer som krysser over jernbanen og som fører annen trafikk enn jernbanelast, benevnes overgangsbruer.

TRV:05185

Infrastruktureier skal kontaktes i en tidlig fase for planlegging av overgangsbruer.

TRV:05186

Med unntak av kravene gitt i dette kapitlet skal Statens vegvesen håndbok N400 Bruprosjektering (2023) benyttes for prosjektering av overgangsbruer.

TRV:05187

For utførelse skal Statens Vegvesen Håndbok R761 og 762 benyttes.

TRV:05188

Brudekke skal alltid være tett.

TRV:05189

Drenering skal utføres iht.Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Drenering.

2 Kontroll og godkjenning

TRV:08250

Det skal gjennomføres prosjekteringskontroll av hver enkelt konstruksjon. Regler for kontroll og godkjenning er gitt under Generelle tekniske krav.

3 Fri bredde og fri høyde under overgangsbruer

TRV:05190

Vinkelrett avstand fra senterlinje spor til landkar skal være ≥ 5,0 m. Avstand fra senterlinje spor til nærmeste søyle skal være ≥ 5,0 m. Se for øvrig NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 kapittel. 4.5.

Hvis vinkelrett avstand fra senterlinje spor til landkar eller søyle ≥ 5,0 m, tas det ikke hensyn til avsporingskrefter.

1. Fri bredde skal settes slik at det også blir mulig å føre to nåværende eller framtidige forsterkningsledere/AT-ledere uisolert under brua.

TRV:05191

Fri høyde: Minste fri høyde under overgangsbruer over jernbane skal være 6,35 meter over skinneoverkantplan (SOK) for å sikre tilstrekkelig høyde for kontaktledning.

1. Unntak: Der det ikke medfører større ulemper eller kostnader, bør bruer bygges med større fri høyde slik at behov for ombygging av kontaktledningsanlegget begrenses eller unngås.

Ved fri høyde på 7,60 m over SOK, eller 7,30 m for nye baner med stor hastighet, vil brua ha liten eller ingen påvirkning på kontaktledningsanlegget.

2. Unntak: Det er i tillegg gitt egne krav til minimum høyde på kontaktledning over planovergang eller tilgjengelig område (for eksempel plattform) i Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Elektrisk utforming/Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler som har høyere rang enn dette kravet. Brua skal bygges med større fri høyde dersom nærhet til planovergang eller tilgjengelig område gjør at krav til ledningsføring for kontaktledning ikke kan tilfredsstilles med 6,35 meter fri høyde.

For eksempel må kontaktledningshøyden justeres ned fra normalhøyde over ca. 1 km til hver side av brua ved laveste tillatte kontaktledningshøyde for kontaktledningssystem 20. På denne strekningen kan det da ikke være planoverganger eller tilgjengelige områder som gir krav om større kontaktledningshøyde.

Krav til ledningsføring for kontaktledning er gitt av: Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming/Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring.

3. Unntak: Lavere fri høyde enn 6,35 meter kan i noen tilfeller være mulig uten negative økonomiske eller praktiske konsekvenser for jernbanens drift, vedlikehold, utvidelsesmuligheter og generelle konkurransekraft. For å prosjektere en lavere fri høyde enn 6,35 meter kreves innvilget dispensasjon.


4 Utforming av gangbaner i stasjonsområder

Det henvises til Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Overgangsbruer .

5 Krav til utforming av beskyttelsesskjerm over elektrifisert jernbane

5.1 Godkjenning

TRV:05192

Bane NOR, ved infrastruktureier skal i hvert enkelt tilfelle godkjenne beskyttelsesskjerm eller andre sikkerhetstiltak for å beskytte mot direkte berøring av spenningsførende deler før arbeidene med brua starter.

5.2 Generelle krav til beskyttelsesskjerm

TRV:05193

Krav for utforming av beskyttelsesskjerm mot direkte berøring av spenningsførende deler skal prosjekteres iht. Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane.

For dimensjonering av beskyttelsesskjerm henvises til NS- EN 1991-1.

6 Rekkverk

TRV:05194

Overgangsbruer og andre bærende konstruksjoner i veglinja med tilsvarende sikringsbehov, skal ha rekkverk i henhold til Statens vegvesen vegnormal N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr (2022) og til Statens vegvesen håndbok V161 Brurekkverk (2024)

TRV:05195

Rekkverk over jernbanespor skal minst være brøytetett i en avstand minst 4,5 m fra senter spor.

TRV:05196

Minimum rekkverkshøyde i stasjonsområde skal være minst 1,2 m.

TRV:05197

Rekkverk på overgangsbruer med gang- og sykkeltrafikk skal ikke være klatrevennlig. Se for øvrig Statens vegvesen håndbok V161 Brurekkverk (2024), kapittel 3.4.5

7 Seismisk klasse

TRV:08156

Overgangsbruer over jernbanen skal ikke ha lavere seismisk klasse enn seismisk klasse II. For øvrig skal regler i nasjonalt tillegg til NS-EN 1998-2 følges.